Nhãm h tæ chøc thi c ng Organization of construction activitiestải về 224.12 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích224.12 Kb.
  1   2

TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4055 - 1985


Nhãm H
Tæ chøc thi c«ng

Organization of construction activities 1. Quy ®Þnh chung
  1. Quy ph¹m nµy ®­­îc ¸p dông khi tæ chøc thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n thuéc c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. C«ng t¸c tæ chøc thi c«ng x©y l¾p bao gåm: chuÈn bÞ x©y l¾p, tæ chøc cung øng vËt t­­ - kÜ thuËt vµ vËn t¶i c¬ giíi hãa x©y lÊp, tæ chøc lao ®éng, lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, ®iÒu ®é s¶n xuÊt vµ tæ chøc kiÓm tra chÊt l­­îng x©y l¾p.
  1. C«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p ph¶i tæ chøc tËp trung døt ®iÓm vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®­­a nhanh toµn bé c«ng tr×nh (hoÆc mét bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh) vµo sö dông, sím ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ.
  1. Mäi c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p, bao gåm c¶ nh÷ng c«ng t¸c x©y l¾p ®Æc biÖt vµ c«ng t¸c hiÖu chØnh, thö nghiÖm m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng c¸c quy tr×nh, quy ph¹m, tiªu chuÈn, ®Þnh møc kinh tÕ - kÜ thuËt x©y dùng vµ c¸c chÕ ®é, ®iÒu lÖ hiÖn hµnh cã liªn quan cña Nhµ n­­íc.

Ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi nh÷ng biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng, phßng chèng ch¸y, chèng næ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.
  1. Khi x©y dùng c«ng tr×nh, ph¶i lµm theo ®óng b¶n vÏ thi c«ng. B¶n vÏ ®­­a ra thi c«ng ph¶i ®­­îc Ban qu¶n lý c«ng tr×nh x¸c nhËn b»ng con dÊu trªn b¶n vÏ.

- Nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i ®­­îc tháa thuËn cña c¬ quan giao thÇu, c¬ quan thiÕt kÕ vµ ph¶i theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña §iÒu lÖ vÒ viÖc lËp thÈm tra, xÐt duyÖt thiÕt kÕ vµ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.
  1. C«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p cÇn ph¶i lµm liªn tôc quanh n¨m. §èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc, cÇn tØnh to¸n bè trÝ thi c«ng trong thêi gian thuËn lîi nhÊt tïy theo ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vµ khÝ hËu cña vïng l·nh thè cã c«ng tr×nh x©y dùng.
  1. Khi lËp kÕ ho¹ch x©y l¾p, ph¶i tÝnh to¸n ®Ó bè trÝ c«ng viÖc ®ñ vµ æn ®Þnh cho c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p trong tõng giai ®o¹n thi c«ng. §ång thêi, ph¶i bè trÝ thi c«ng cho ®ång bé ®Ó bµn giao c«ng tr×nh mét c¸ch hoµn chØnh vµ sím ®­­a vµo sö dông.
  1. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng theo ph­­¬ng ph¸p l¾p ghÐp, nªn giao cho c¸c tæ chøc chuyªn m«n hãa. C¸c tæ chøc nµy. cÇn ph¶i ®¶m nhËn kh©u s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm cña m×nh cho c«ng tr­êng x©y dùng vµ tiÕn tíi tù l¾p ®Æt cÊu kiÖn vµ chi tiÕt ®· s¶n xuÊt vµo c«ng tr×nh.
  1. §èi víi võa bª t«ng, võa x©y, nhò t­¬ng vµ c¸c lo¹i võa kh¸c, nªn tæ chøc s¶n xuÊt tËp trung trong c¸c tr¹m m¸y chuyªn dïng cè ®Þnh hoÆc c¸c tr¹m m¸y di ®éng.
  1. Khi x©y dùng c«ng tr×nh, ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó l¾p r¸p kÕt cÊu theo ph­­¬ng ph¸p tæ hîp khèi lín phï hîp víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ x©y l¾p. CÇn tæ chøc nh÷ng b·i l¾p r¸p ®Ó hîp khèi tr­­íc khi ®­­a kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ ra chÝnh thøc l¾p r¸p vµo c«ng tr×nh.
  1. T¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu c«ng tr×nh (t¶i träng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p) ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶n vÏ thi c«ng hoÆc trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ ph¶i dù kiÕn nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa kh¶ n¨ng h­­ háng kÕt cÊu.
  1. Trong c«ng t¸c tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn thi c«ng x©y l¾p, ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm vµ nh÷ng c«ng tr×nh s¾p bµn giao ®­a vµo s¶n xuÊt hoÆc sö dông, cÇn tËp trung lùc l­­îng vËt t­­ - kÜ thuËt vµ lao ®éng ®Èy m¹nh tiÕn ®é thi c«ng, ph¶i kÕt hîp thi c«ng xen kÏ tèi ®a gi÷a x©y dùng víi l¾p r¸p vµ nh÷ng c«ng t¸c x©y l¾p ®Æc biÖt kh¸c. CÇn tæ chøc lµm nhiÒu ca kÝp ë nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh mµ tiÕn ®é thùc hiÖn cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn thêi gian ®­a c«ng tr×nh vµo nghiÖm thu, bµn giao vµ sö dông.
  1. TÊt c¶ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng tr­­íc khi khëi c«ng x©y l¾p ®Òu ph¶i cã thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh vµ thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p (gäi t¾t lµ thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng) ®­­îc duyÖt.

Néi dung, tr×nh tù lËp vµ xÐt duyÖt thiÕt kÕ tå chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng ®­­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn "Quy tr×nh thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng".
  1. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò ra trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i hîp lÝ. Tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p hîp lÝ lµ b¶o ®¶m thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®¹t ®­îc nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ - kÜ thuËt kh¸c trong x©y dùng.
  1. ViÖc x©y l¾p c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn theo ph­­¬ng thøc giao, nhËn thÇu. ChÕ ®é giao thÇu vµ nhËn thÇu x©y l¾p ®­­îc quy ®Þnh trong. "§iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n", trong quy chÕ giao, nhËn thÇu x©y l¾p ban hµnh kÌm theo ®iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n vµ trong c¸c v¨n b¶n vÒ c¶i tiÕn qu¶n lÝ x©y dùng cña Nhµ n­­íc.
  1. ViÖc hîp t¸c trong thi c«ng x©y l¾p ph¶i ®­­îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp c«ng trùc tiÕp gi÷a tè chøc nhËn thÇu chÝnh víi nh÷ng tæ chøc nhËn thÇu phô, còng nh­­ gi÷a tæ chøc nµy víi c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn kÕt cÊu x¸y dùng, vËt liÖu, thiÕt bÞ ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh.
  1. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, c¸c ®¬n vÞ x©y dùng kh«ng ®­­îc th¶i bõa b·i n­­íc th¶i bÈn vµ c¸c phÕ liÖu kh¸c lµm háng ®Êt n«ng nghiÖp, c¸c lo¹i ®Êt canh t¸c kh¸c vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn.

Ph¶i dïng mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹n chÕ tiÕng ån, rung ®éng, bôi vµ nh÷ng chÊt khÝ ®éc h¹i th¶i vµo kh«ng khÝ. Ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ c©y xanh. ChØ ®­­îc chÆt c©y ph¸t bôi trªn mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh trong ph¹m vi giíi h¹n quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, t¹i nh÷ng khu ®Êt m­­în ®Ó thi c«ng, líp ®Êt mÇu trång trät cÇn ®­îc gi÷ l¹i ®Ó sau nµy sö dông phôc håi l¹i ®Êt.
  1. Khi thi c«ng trong khu vùc thµnh phè, ph¶i tháa thuËn víi c¸c c¬ quan qu¶n lÝ giao th«ng vÒ vÊn ®Ò ®i l¹i cña c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho c¸c ®­­êng ra, vµo cña c¸c nhµ ë vµ cña c¸c xÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng.
  1. Khi thi c«ng trong khu vùc cã nh÷ng hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ang ho¹t ®éng (®­­êng c¸p ®iÖn, ®­­êng c¸p th«ng tin liªn l¹c, ®­êng èng dÉn n­­íc...), ®¬n vÞ x©y dùng chØ ®­­îc phÐp ®µo lªn trong tr­­êng hîp cã giÊy phÐp cña nh÷ng c¬ quan qu¶n lÝ nh÷ng hÖ thèng kÜ thuËt ®ã. Ranh giíi vµ trôc tim cña hÖ thèng kÜ thuËt bÞ ®µo lªn ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu thËt râ trªn thùc ®Þa.
  1. Khi thi c«ng trong khu vùc xÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng, ph¶i chó ý tíi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt vÒ vËn chuyÓn kÕt cÊu vµ vËt liÖu x©y dùng vµ kÕt hîp sö dông nh÷ng thiÕt bÞ trôc

chuyÓn ®ang ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp.
1.20. Mçi c«ng tr×nh ®ang x©y dùng ph¶i cã nhËt kÝ thi c«ng chung cho c«ng tr×nh (phô lôc I) vµ nh÷ng nhËt kÝ c«ng t¸c x©y l¾p ®Æc biÖt ®Ó ghi chÐp, theo dâi qu¸ tr×nh thi c«ng.


 1. ChuÈn bÞ thi c«ng
  1. Tr­­íc khi b¾t ®Çu thi c«ng nh÷ng c«ng t¸c x©y l¾p chÝnh, ph¶i hoµn thµnh tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ, bao gåm nh÷ng biÖn ph¸p chuÈn bÞ vÒ tæ chøc, phèi hîp thi c«ng, nh÷ng c«ng t¸c chuÈn bÞ bªn trong vµ bªn ngoµi mÆt b»ng c«ng tr­­êng.
  1. Nh÷ng biÖn ph¸p chuÈn bÞ vÒ tæ chøc, phèi hîp thi c«ng gåm cã:

a) Tháa thuËn thèng nhÊt víi c¸c c¬ quan cã liªn quan vÒ viÖc kÕt hîp sö dông n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng, n¨ng lùc lao déng cña ®Þa ph­¬ng vµ nh÷ng c«ng tr×nh, nh÷ng hÖ thèng kÜ thuËt hiÖn ®ang ho¹t ®éng gÇn c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó phôc vô thi c«ng nh­­ nh÷ng hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng (hÖ thèng ®­­êng giao th«ng, m¹ng l­íi cung cÊp ®iÖn, m¹ng l­­íi cung cÊp n­­íc vµ tho¸t n­­íc, m¹ng l­­íi th«ng tin liªn l¹c v.v...), nh÷ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp x©y dùng vµ nh÷ng c«ng tr×nh cung cÊp n¨ng l­­îng ë ®Þa ph­­¬ng v.v...);


b) Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò sö dông tèi ®a nh÷ng vËt liÖu x©y dùng s½n cã ë ®Þa ph­­¬ng:
c) X¸c ®Þnh nh÷ng tæ chøc tham gia x©y l¾p;
d) Ký hîp ®ång kinh tÕ giao, nhËn thÇu x©y l¾p theo quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n Nhµ n­­íc vÒ giao nhËn thÇu x©y l¾p.


  1. Tr­­íc khi quyÕt ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p chuÈn bÞ vÒ tæ chøc, phèi hîp thi c«ng vµ c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ kh¸c, ph¶i nghiªn cøu kÜ thiÕt kÕ kÜ thuËt, dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®­îc phª chuÈn vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn x©y dùng cô thÓ t¹i ®Þa ph­­¬ng. §ång thêi, ph¶i lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p nh­­ quy ®Þnh trong ®iÒu 1.12 cña quy ph¹m nµy.
  1. Tïy theo quy m« c«ng tr×nh, møc ®é cÇn ph¶i chuÈn bÞ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn x©y dùng cô thÓ, nh÷ng c«ng t¸c chuÈn bÞ bªn ngoµi mÆt b»ng c«ng tr­­êng bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: x©y dùng nh¸nh ®­êng s¾t ®Õn ®Þa ®iÓm x©y dùng, x©y dùng nh¸nh ®­êng « t«, bÕn c¶ng, kho b·i ®Ó trung chuyÓn ngoµi hiÖn tr­­êng, ®­­êng d©y th«ng tin liªn l¹c, ®­êng d©y t¶i ®iÖn vµ c¸c tr¹m biÕn thÕ, ®­êng èng cÊp n­íc vµ c«ng tr×nh lÊy n­íc, tuyÕn tho¸t n­­íc vµ c«ng tr×nh xö lÝ n­­íc th¶i v.v...
  1. Tïy theo quy m« c«ng tr×nh, møc ®é cÇn ph¶i chuÈn bÞ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn x©y dùng cô thÓ, nh÷ng c«ng t¸c chuÈn bÞ bªn trong mÆt b»ng c«ng tr­êng, bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y:

- X¸c lËp hÖ thèng mèc ®Þnh vÞ c¬ b¶n phôc vô thi c«ng;


- Gi¶i phãng mÆt b»ng: ChÆt c©y, ph¸t bôi trong ph¹m vi thiÕt kÕ quy ®Þnh ph¸ dì nh÷ng c«ng tr×nh n»m trong mÆt b»ng kh«ng kÕt hîp sö dông ®­îc trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p;
- ChuÈn bÞ kÜ thuËt mÆt b»ng: san ®¾p mÆt b»ng, b¶o ®¶m tho¸t nuíc bÒ mÆt x©y dùng nh÷ng tuyÕn ®­­êng t¹m vµ ®­­êng cè ®Þnh bªn trong mÆt b»ng c«ng tr­­êng, lÊp ®Æt m¹ng l­­íi cÊp

®iÖn vµ cÊp n­­íc phôc vô thi c«ng, m¹ng l­­íi th«ng tin liªn l¹c ®iÖn tho¹i vµ v« tuyÕn v.v...;


- X©y dùng nh÷ng c«ng x­ëng vµ c«ng tr×nh phôc vô nh­­: hÖ thèng kho tµng, b·i l¾p r¸p, tå hîp cÊu kiÖn vµ thiÕt bÞ,. tr¹m trén bª tßng, s©n gia c«ng cèt thÐp, b·i ®óc cÊu kiÖn bª c«ng cèt thÐp, xöëng méc vµ gia c«ng v¸n khu«n, tr¹m m¸y thi c«ng, x­ëng c¬ khÝ s÷a ch÷a, ga ra « t«, tr¹m cÊp ph¸t x¨ng dÇu v.v...;
- X©y l¾p c¸c nhµ t¹m phôc vô thi c«ng: trong tr­­êng hîp cho phÐp kÕt hîp sö dông nh÷ng nhµ vµ c«ng tr×nh cã trong thiÕt kÕ th× ph¶i x©y dùng tr­­íc nh÷ng c«ng tr×nh nµy ®Õ kÕt hîp sö dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng.
- §¶m b¶o hÖ thèng cÊp n­íc phßng ch¸y vµ trang bÞ ch÷a ch¸y, nh÷ng ph­¬ng tiÖn liªn l¹c vµ cßi hiÖu ch÷a ch¸y.


  1. C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ ph¶i c¨n cø vµo tÝnh chÊt d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng toµn bé c«ng tr×nh vµ c«ng nghÖ thi c«ng nh÷ng c«ng t¸c x©y l¾p chÝnh nh»m bè trÝ thi c«ng xen kÏ, vµ b¶o ®¶m mÆt b»ng thi c«ng cÇn thiÕt cho c¸c ®¬n vÞ tham gia x©y l¾p c«ng tr×nh. Thêi gian kÕt thóc c«ng t¸c chuÈn bÞ ph¶i ®­­îc ghi vµo nhËt kÝ thi c«ng chung cña c«ng tr×nh.
  1. VÞ trÝ c«ng tr×nh t¹m kh«ng ®­­îc n»m trªn vÞ trÝ c«ng tr×nh chÝnh, kh«ng ®­­îc g©y trë ng¹i cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh vµ ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ c«ng tr×nh t¹m ph¶i b¶o ®¶m phôc vô trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p. Trong mäi tr­­êng hîp, ph¶i nghiªn cøu sö dông triÖt ®Ó c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh phôc vô cho thi c«ng ®Ó tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­­ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m vµ rót ng¾n thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh.
  1. ViÖc x©y dùng nhµ ë cho c«ng nh©n viªn c«ng tr­­êng, nhµ c«ng céng, nhµ v¨n hãa - sinh ho¹t, nhµ kho, thµ s¶n xuÊt vµ nhµ phô trî thi c«ng cÇn ph¶i ¸p dông thiÕt kÕ ®iÓn h×nh hiÖn hµnh, ®Æc biÖt chó träng ¸p dông nh÷ng kiÓu nhµ t¹m, dÔ th¸o l¾p, c¬ ®éng vµ kÕt hîp sö dông tèi ®a nh÷ng c«ng tr×nh s½n cã ë ®Þa ph­­¬ng.
  1. Vª hÖ thèng ®­­êng thi c«ng, tr­íc hÕt ph¶i sö dông m¹ng l­­íi ®­êng s¸ hiÖn cã bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng tr­­êng. Trong tr­­êng hîp sö dông ®­êng cè ®Þnh kh«ng cã lîi hoÆc cÊp ®­­êng kh«ng b¶o ®¶m cho c¸c lo¹i xe m¸y thi c«ng ®i l¹i th× míi ®­­îc lµm ®­­êng t¹m thi c«ng. §èi víi nh÷ng tuyÕn ®­­êng vµ kÕt cÊu h¹ tÇng cã trong thiÕt kÕ, nªn cho phÐp kÕt hîp sö dông ®­­îc ®Ó phôc vô thi c«ng th× ph¶i ®­­a toµn bé nh÷ng khèi l­­îng ®ã vµo giai ®o¹n chuÈn bÞ vµ triÓn khai thi c«ng tr­íc. §¬n vÞ x©y l¾p ph¶i b¶o d­­ìng ®­êng s¸, b¶o ®¶m ®­îc sö dông b×nh t­êng trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng.
  1. Nguån ®iÖn thi c«ng phai ®­­îc lÊy tõ nh÷ng hÖ thèng ®iÖn hiÖn cã hoÆc kÕt hîp sö dông nh÷ng c«ng tr×nh cÊp ®iÖn cè ®Þnh cã trong thiÕt kÕ. Nh÷ng nguån ®iÖn t¹m thêi (tr¹m ph¸t ®iÖn di déng, tr¹m m¸y ph¸t ®i-ª-den v.v...). ChØ ®­­îc sö dông trong thêi gian b¾t ®Çu triÓn khai x©y l¾p, tr­­íc khi ®­a nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh cÊp ®iÖn chÝnh thøc vµo vËn hµnh.

M¹ng l­íi cÊp diÖn t¹m thêi cao thÕ vµ h¹ thÕ cÇn ph¶i kÐo d©y trªn kh«ng. ChØ ®­îc ®Æt ®­ê­ng c¸p ngÇm trong tr­­êng hîp kÐo d©y ®iÖn trªn kh«ng kh«ng b¶o ®¶m kÜ thuËt an toµn hoÆc g©y phøc t¹p cho c«ng t¸c.thi c«ng x©y l¾p. CÇn sö dông nh÷ng tr¹m biÕn thÕ di ®éng, nh÷ng tr¹m biÕn thÕ ®Æt trªn cét, nh÷ng tr¹m biÕn thÕ kiÓu cét di ®éng. . .
  1. VÒ cÊp n­­íc thi c«ng, tr­­íc hÕt ph¶i tËn dông nh÷ng hÖ thèng cung cÊp n­íc ®ang ho¹t ®éng gÇn c«ng tr­­êng.

Khi x©y dùng m¹ng l­íi cÊp n­­íc t¹m thêi, tr­­íc tiªn cÇn ph¶i x©y dùng m¹ng l­­íi ®­­êng èng dÉn n­­íc cè ®Þnh theo thiÕt kÕ c«ng tr×nh nh»m kÕt hîp sö dông phôc vô thi c«ng. .
  1. Tïy theo khèi l­­îng vµ tinh chÊt c«ng t¸c x©y l¾p, viÖt cung cÊp khÝ nÐn cho c«ng tr­êng cã thÓ b»ng m¸y nÐn khÝ di ®éng hoÆc x©y dùng tr¹m nÐn khÝ cè ®Þnh.
  1. Khi lËp s¬ ®å hÖ thèng cÊp ®iÖn, n­­íc vµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ph¶i dù tÝnh phôc vô cho tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p vµ 'kÕt hîp víi sù ph¸t triÒn x©y dùng sau nµy cña khu vùc. ..
  1. ChØ ®­­îc phÐp khëi c«ng x©y l¾p nh÷ng khèi l­îng c«ng t¸c chÝnh cña c«ng tr×nh sau khi ®· lµm xong nh÷ng c«ng viÖc chuÈn bÞ cÇn thiÕt phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng nh÷ng c«ng t¸c x©y l¾p chÝnh vµ b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n Nhµ n­­íc vÒ qu¶n lÝ thèng nhÊt ngµnh x©y dùng.


3. C«ng t¸c cung øng vËt t­­ kÜ thuËt


  1. C¨n cø vµo quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tiÕn ®é thi c«ng x©y l¾p, c«ng t¸c cung øng vËt t­­ - kÜ thuËt ph¶i b¶o ®¶m cung cÊp ®Çy ®ñ vµ ®ång bé cÊu kiÖn, kÕt cÊu, vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ kÜ thuËt... b¶o ®¶m phôc vô thi c«ng liªn tôc, khßng bÞ sö dông.
  1. Nh÷ng tæ chøc cung øng vËt t­­ kÜ thuËt cÇn ph¶i:

- Cung cÊp ®ñ vµ ®ång bé nh÷ng vËt t­­ - kÜ thuËt cÇn thiÕt theo kÕ ho¹ch – tiÕn ®é thi c«ng, kh«ng phô thuéc vµo nguån cung cÊp;


- N©ng cao møc ®é chÕ t¹o s½n cÊu kiÖn, chi tiÕt b»ng c¸ch t¨ng c­­êng tæ chøc s¶n xuÊt t¹i c¸c xÝ nghiÖp chuyªn m«n hãa hoÆc mua s¶n phÇm cña c¸c xÝ nghiÖp nµy;
- Cung cÊp ®ång bé kÕt cÊu, cÊu kiÖn, vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ kÜ thuËt... tíi mÆt b»ng thi c«ng theo ®óng tiÕn ®é .


  1. §Ó b¶o ®¶m cung øng ®ång bé, n©ng cao møc ®é chÕ t¹o s½n s¶n phÈm vµ chuÈn bÞ s½n sµng vËt liÖu x©y dùng, nªn tæ chøc nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt - cung øng ®ång bé bao gåm c¸c c«ng x­ëng, kho tµng, b·i, c¸c ph­¬ng tiÖn bèc dì, vËn chuyÓn.
  1. C¬ së ®Ó kÕ ho¹ch hãa vµ tæ chøc cung óng ®«ng bé lµ nh÷ng tµi liÖu vÒ nhu cÇu vËt t­­ kÜ thuËt ®­­îc nªu trong thiÕt kÕ kÜ thuËt, thiÕt kÕ tè chøc x©y dùng c«ng tr×nh vµ thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p.
  1. Trong cßng t¸c cung øng, khi cã ®iÒu kiÖn, nªn sö dông lo¹i thïng chøa c«ng cô v¹n n¨ng ho¸c thïng chøa chuyªn dïng (c«ng-te-n¬) vµ c¸c loµi ph­¬ng tiÖn bao b× kh¸c cho phÐp sö dông kh«ng nh÷ng trong vËn chuyÓn, mµ cßn sö dông nh­­ nh÷ng kho chøa t¹m thêi, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng lo¹i hµng nhá.

C¸c tæ chøc x©y l¾p ph¶i hoµn tr¶ l¹i nh÷ng thïng chøa vµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn bao b× thuéc tµi s¶n cña tæ chøc cung øng vËt t­­ - kÜ thuËt.
  1. Nhµ kho chøa c¸c lo¹i vËt t­­ - kÜ thuËt phôc vô thi c«ng x©y l¾p ph¶i x©y dùng theo ®óng tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ diÖn tÝch kho tµng vµ ®Þnh møc dù trø s¶n xuÊt.
  1. ViÖc b¶o qu¶n kÕt cÊu x©y dùng, cÊu kiÖn, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ v.v... ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m Nhµ n­íc vµ c¸c ®×u kiÖn kÜ thuËt hiÖn hµnh vÒ c«ng t¸c b·o qu¶n vËt t­­ - kÜ thuËt.  1. Khi giao nhËn kÕt cÊu x©y dùng, cÊu kiÖn, vËt liÖu, thiÕt bÞ v.v... ph¶i xem xÐt c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ tÝnh ®ång bé. Khi c©n, ®ong, ®o, ®Õm, ph¶i ®èi chiÕu víi nh÷ng ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång gi÷a ng­êi giao hµng vµ ng­­êi nhËn hµng vµ c¨n cø vµo nh÷ng tiªu chuÈn quy ph¹m Nhµ n­­íc hiÖn hµnh cã liªn quan. VËt t­­ b¸n thµnh phÈm cung cÊp cho thi c«ng ph¶i cã chøng chØ vÒ quy c¸ch phÈm chÊt. C¬ së s¶n xuÊt hoÆc ®¬n vÞ b¸n hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­­îng vËt t­­, b¸n thµnh phÈm cung cÊp cho c«ng tr­êng. Khi ph¸t hiÖn thÊy vËt t­­ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng, c«ng tr­­êng cã quyÒn tõ chèi kh«ng nhËn vËt t­ ®ã. Kh«ng ®­­îc phÐp sö dông vËt liÖu kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt l­îng vµo c«ng tr×nh.
  1. Nhu cÇu cung øng vËt t­­ - kÜ thuËt ph¶i g¾n liÒn víi tiÕn ®é thi c«ng x©y l¾p, thêi h¹n hoµn thµnh tõng c«ng viÖc vµ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l­îng c«ng t¸c b»ng hiÖn vËt (c¨n cø vµo thiÕt kÕ - dù to¸n cña c«ng tr×nh), nh÷ng ®Þnh møc sö dông, tiªu hao vµ dù tr÷ s¶n xuÊt.

Ngoµi ra, ph¶i tÝnh dù trï vËt t­­ dïng vµo nh÷ng c«ng viÖc thùc hiÖn b»ng nguån vèn kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c cña c«ng tr×nh vµ dïng cho c«ng t¸c thi c«ng trong mïa m­a b·o. Ph¶i chó ý tíi hao hôt trong vËn chuyÒn, bèc dì, cÊt gi÷ b¶o qu¶n vµ thi c«ng theo ®óng nh÷ng ®Þnh møc hiÖn hµnh vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m bít chi phÝ hao hôt Êy.


C¸c tæ chøc x©y l¾p ph¶i th­­êng xuyªn kiÒm tra tån kho vËt t­ vµ gi÷ møc dù tr÷ vËt t­­ phï hîp víi c¸c ®Þnh møc hiÖn hµnh.


 1. C¬ giíi x©y dùng
  1. Khi x©y l¾p, nªn sö dông ph­­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn c¬ giíi cã hiÖu qu¶ nhÊt, b¶o ®¶m cã n¨ng suÊt lao ®éng cao, chÊt l­­îng tèt, gi¸ thµnh h¹, ®ång thêi gi¶m nhÑ ®­îc c¸c c«ng viÖc nÆng nhäc.

Khi thùc hiÖn c¬ giíi hãa c¸c c«ng viÖc x©y l¾p, phai chó träng tíi tÝnh chÊt ®ång bé vµ sù c©n ®èi vÒ n¨ng suÊt gi÷a m¸y chñ ®¹o vµ c¸c m¸y phèi thuéc.
  1. ViÖc x¸c ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn vµ tÝnh n¨ng cua m¸y ch÷ ®¹o vµ nh÷ng m¸y phèi thuéc ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÕm cña c«ng tr×nh, c«ng nghÖ x©y dùng, tiÕn ®é, khèi l­îng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh.

ViÖc ®Ò ra biÖn ph¸p sö dông vµ chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu cña c«ng nghÖ thi c«ng c¬ giíi, vµ ph¶i tÝnh to¸n tËn dông c¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt cña m¸y, cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng vËn chuyÒn, l¾p ®Æt, th¸o dì tèt nhÊt cã thª ®¹t ®­îc trªn m¸y. Nh÷ng thiÕt bÞ phô, c«ng cô g¸ l¾p ®­îc s­ dông trong c«ng viÖc c¬ giíi hãa ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ x©y dùng, c«ng xuÊt vµ nh÷ng tÝnh n¨ng kÜ thuËt kh¸c cña c¸c m¸y ®­­îc sö dông.
  1. ViÖc lùa chän nh÷ng ph­­¬ng tiÖn c¬ giíi hãa ph¶i tiÕn hµnh trªn c¬ së so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ph­¬ng ¸n c¬ giíi hãa. C¸c ph­­¬ng ¸n cÇn ph¶i hîp lÝ vÒ c«ng nghÖ vµ b¶o ®¶m hoµn thµnh ®óng thêi gian, khèi l­îng \vµ c«ng viÖc ®­­îc giao. MÆt kh¸c, ph¶i tÝnh nh÷ng chØ tiªu hao phÝ lao ®éng khi sö dông c¬ giíi vµ so s¸nh víi c¸c ph­­¬ng ¸n sö dông lao ®éng thñ cßng.
  1. C¬ cÊu vµ sè l­­îng m¸y cÇn thiÕt ®Ó thi c«ng mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cÇn x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l­îng c«ng viÖc, ph­¬ng ph¸p c¬ giíi hãa ®· ®­­îc chän vµ kh¶ n¨ng tËn dông n¨ng suÊt m¸y, ®ång thêi cã tÝnh ®Õn tr×nh ®é tè chøc thi c«ng, tè chøc söa ch÷a m¸y cña ®¬n vÞ .

Sè l­­îng b×nh qu©n mét lo¹i m¸y cÇn thiÕt cã trong danh s¸ch (tÝnh b»ng chiÕc, hoÆc theo ®¬n vÞ c«ng suÊt - dung tÝch gÇu, theo träng t¶i v.v...) ®Ó thùc hiÖn khèi l­­îng c«ng viÖc ®­îc giao trong k× kÕ ho¹ch (kÝ hiÖu lµ M), ®­­îc tÝnh theo c«ng thøc:Trong ®ã:


Qm- khèi l­­îng toµn bé c¸c lo¹i c«ng viÖc (m3, T, v.v...):
M - tØ träng c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y trong toµn bé khèi l­îng c«ng viÖc ®ã (%);
Nc - n¨ng suÊt ca m¸y dù tÝnh ph¶i khai th¸c;
Tc - sè ca lµm viÖc cña mét m¸y trong toµn bé thêi gian thi cæng ®· ®Þnh. Khi x¸c ®Þnh n¨ng suÊt ca m¸y vµ sè ca lµm viÖc cña 10 m¸y, ph¶i tÝnh ®Õn tr×nh ®é tæ chøc c«ng t¸c cña ®¬n vÞ thi c«ng vµ tinh tr¹ng kÜ thuËt xe m¸y nh­­ng kh«ng ®­­îc thÊp h¬n c¸c ®Þnh møc n¨ng suÊt ca vµ ®Þnh møc khai th¸c ca m¸y trong cïng thêi gian ®· ®­­îc Nhµ n­­íc ban hµnh.
Nhu cÇu toµn bé vÒ m¸y x©y dùng lµ tæng sè nhu cÇu tõng lo¹i m¸y ®Ó thùc hiÖn tõng lo¹i viÖc trong kÕ ho¹ch thi c«ng.


  1. Nhu cÇu vÒ ph­¬ng tiÖn c¬ giíi, cÇm tay ®­îc x¸c ®Þnh riªng, theo kÕ ho¹ch x©y l¾p hµng n¨m cña ®¬n vÞ thi c«ng vµ theo chñ tr­¬ng ph¶i triÓn c¬ giíi hãa nhá cña ngµnh chñ qu¶n.
  1. Møc ®é c¬ giíi hãa c¸c c«ng t¸c x©y l¾p ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu c¬ giíi hãa theo khèi l­­îng c«ng viÖc vµ theo l­îng lao ®éng thùc hiÖn b»ng m¸y nh­­ sau:
 • Møc ®é c¬ giíi hãa tõng c«ng viÖc x©y l¾p ®­­îc x¸c ®Þnh b»ng tØ träng khèi l­­îng c«ng viÖc lµm b»ng m¸y so víi tæng khèi l­­îng cña c«ng viÖc x©y l¾p ®ã (tÝnh theo phÇn tr¨m);
 • Møc ®é c¬ giíi hãa ®ång bé cña c«ng viÖc x©y l¾p ®­­îc x¸c ®Þnh b»ng tØ träng khèi l­­îng c«ng viÖc x©y l¾p thùc hiÖn b»ng ph­­¬ng thøc c¬ giíi hãa ®«ng bé so víi tõng khèi l­îng cña c«ng viÖc x©y l¾p ®ã (tÝnh theo phÇn tr¨m);
 • Møc ®é lao ®éng c¬ giíi hãa ®­­îc x¸c ®Þnh b»ng sè l­­îng c«ng nh©n trùc tiÕp lµm viÖc b»ng m¸y so víi tæng sè c«ng nh©n trùc tiÕp lµm c¸c c«ng viÖc b»ng thñ c«ng vµ b»ng m¸y (tÝnh theo phÇn tr¨m).
  1. Møc ®é trang bÞ c¬ giíi cña c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu trang bÞ c¬ khÝ vµ ®éng lùc sau:
 • Møc ®é trang bÞ c¬ khÝ cña ®¬n vÞ x©y l¾p ®­îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ cña m¸y x©y dùng ®­îc trang bÞ so víi tæng gi¸ trÞ x©y l¾p do b¶n th©n ®¬n vÞ thùc hiÖn; Møc ®é trang bÞ c¬ khÝ cña mét c«ng nh©n x©y l¾p ®­­îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ cña m¸y ®­­îc trang bÞ tÝnh cho mét c«ng nh©n x©y l¾p trong ®¬n vÞ;
 • Møc ®é trang bÞ c¬ khÝ cßn ®­­îc tÝnh theo c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y c«ng t¸c (m3, tÊn, m· lùc) øng víi 1 triÖu ®ång x©y l¾p hoÆc cho mét c«ng nh©n x©y l¾p Møc ®é trang bÞ ®éng lùc cho mét ®¬n vÞ x©y l¾p ®­­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng c«ng suÊt c¸c ®éng c¬ cña nh÷ng m¸y ®­îc trang bÞ (quy vÒ KW) tÝnh trªn mét triÖu ®ång gi¸ trÞ x©y l¾p do b¶n th©n ®¬n vÞ thùc hiÖn;
 • Møc ®é trang bÞ ®éng lùc cho mét c«ng nh©n x©y l¾p ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng c«ng suÊt c¸c ®éng c¬ cña nh÷ng m¸y ®­­îc trang bÞ (quy vÒ KW) cho mét c«ng nh©n x©y l¾p.

Khi tÝnh c¸c chØ tiªu møc ®é trang bÞ c¬ khÝ vµ ®éng lùc, c¸c sè liÖu vÒ gi¸ c¶ thiÕt bÞ, c«ng suÊt m¸y, sè l­­îng c«ng nh©n ®­îc lÊy theo sè trung b×nh cña c¶ thêi k× theo sè liÖu kÕ ho¹ch hoÆc sè liÖu ®· tæng kÕt.


  1. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông m¸y, ph¶i ¸p dông nh÷­ng chØ tiªu chuyªn s©u ®©y:
 1. ChØ tiªu sö dông sè l­­îng m¸y: lµ tØ sè gi÷a sè l­­îng m¸y b×nh qu©n lµm viÖc thùc tÕ víi sè l­­îng m¸y b×nh qu©n hiÖn cã.

b) ChØ tiªu sø dông m¸y theo thêi gian, d­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c hÖ sè sau ®©y:
 • HÖ sè sö dông thêi gian theo d­­¬ng lÞch: lµ tØ sè gi÷a thêi gian lµm viÖc thùc thÓ cña m¸y víi tæng sè thêi gian theo d­­¬ng lÞch trong cïng thêi gian lµm viÖc cña m¸y (tÝnh theo phÇn tr¨m).
 • HÖ sè sö dông thêi gian trong ca: lµ tÝ sè gi÷a sè giê lµm viÖc h÷u Ých víi sè giê ®Þnh møc lµm viÖc cña m¸y trong ca (tÝnh theo phÇn tr¨m).

Ngoµi ra, chØ tiªu sö dông m¸y theo thêi gian cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng tØ sè gi÷a thêi gian lµm viÖc thùc thÓ cña m¸y cã b×nh qu©n trong danh s¸ch víi thêi gian lµm viÖc ®­îc quy ®Þnh trong ®Þnh møc (tÝnh theo phÇn tr¨m).
 1. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông m¸y: lµ tØ sè gi÷a s¶n l­­îng thùc thÓ m¸y lµm ®­­îc víi s¶n l­­îng ®Þnh møc cña m¸y trong thêi gian t­¬ng øng (tÝnh theo phÇn tr¨m) .
  1. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c¬ giíi hãa trong x©y l¾p, cÇn ph¶i:
 1. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ, ph¶i dïng nh÷ng m¸y cã hiÖu qu¶ nhÊt khi kh¶ n¨ng cho phÐp.
 1. KÕt hîp tèt gi÷a m¸y cã c«ng suÊt lín víi c¸c ph­­¬ng tiÖn c¬ giíi nhá, c¸c c«ng cô c¶i tiÕn vµ c¸c ph­­¬ng tiÖn phô trî thÝch hîp kh¸c.
 1. Th­­êng xuyªn vµ kÞp thêi hoµn chØnh c¬ cÊu lùc l­­îng m¸y nh»m ®¶m b¶o sù ®ång bé, c©n ®èi vµ t¹o ®iÒu kiÖn ¸p dông c¸c c«ng nghÖ x©y dùng tiªn tiÕn.
 1. Th­êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ, tr×nh ®é kÜ thuËt sö dông vµ söa ch÷a m¸y, chÊp hµnh tèt hÖ thèng b¶o d­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y nh­­ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn: "Sö dông m¸y x©y dùng - Yªu cÇu chung".
 1. Trang bÞ c¸c c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt thÝch ®¸ng cho viÖc b¶o d­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y t­­¬ng øng víi lùc l­­îng m¸y ®­­îc trang bÞ.
  1. M¸y dïng cho thi c«ng x©y l¾p phaØ ®­­îc tå chøc qu¶n lÝ, sö dông tËp trung vµ ån ®Þnh trong c¸c ®¬n vÞ thi c«ng chuyÕn m«n hãa. C¸c ph­¬ng tiÖn c¬ giíi nhá vµ c¸c c«ng cô c¬ giíi cÇm tay còng cÇn tËp trung qu¶n lÝ, sö dông trong c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n hãa. C¸c dîn vÞ nµy ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó lµm c«ng t¸c b¶o d­­ìng kÜ thuËt c«ng cô c¬ giíi.
  1. Khi qu¶n lÝ, sö dông m¸y (bao gåm sö dông, b¶o d­­ìng kÜ thuËt, b¶o qu¶n, di chuyÓn) ph¶i tu©n theo tµi liÖu h­íng dÉn kÜ thuËt cña nhµ m¸y chÕ t¹o vµ cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ kÜ thuËt m¸y c¸c cÊp.
  1. C«ng nh©n vËn hµnh m¸y ph¶i ®­­îc giao tr¸ch nhiÖm râ rµng vÒ qu¶n lÝ, sö dông m¸y cïng víi nhiÖm vô s¶n xuÊt. Ph¶i bè trÝ cáng nh©n vËn hµnh m¸y phï hîp víi chuyªn m«n ®­­îc ®µo t¹o vµ bËc thî quy ®Þnh ®èi víi tõng m¸y cô thÓ.
  1. Nh÷ng m¸y ®­­îc ®­­a vµo ho¹t ®éng ph¶i b¶o ®¶m ®é tin cËy vÒ kÜ thuËt vµ vÒ an toµn lao ®éng. §èi víi nh÷ng xe m¸y ®­îc quy ®Þnh ph¶i ®¨ng kÝ vÒ an toµn, tr­­íc khi ®­a vµo sö dông, ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ thñ tôc ®¨ng kÝ kiÓm tra theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ n­­íc.
  1. §Ó b¶o ®¶m m¸y x©y dùng vµ ph­¬ng tiÖn c¬ giíi hãa nhá th­­êng xuyªn trong t×nh tr¹ng tèt, ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch cã hÖ thèng viÖc b¶o d­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y theo kÕ ho¹ch, bao gåm: B¶o d­­ìng kÜ thuËt ca, b¶o d­­ìng kÜ thuËt ®Þnh kú, söa ch÷a th­êng xuyªn vµ söa ch÷a lín.

Thùc hiÖn c«ng t¸c b·o d­ìng kÜ thuËt nh»m gi÷ g×n m¸y mãc trong t×nh tr¹ng s½n sµng lµm viÖc, gi¶m bít c­êng ®é mµi mßn chi tiÕt, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa tr­­íc nh÷ng sai lÖch vµ h­­ háng, cßn söa ch÷a nh»m kh«i phôc l¹i kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y. Chu k× c¸c cÊp b¶o d­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a ph¶i x¸c ®Þnh theo tµi liÖu h­­íng dÉn cña nhµ m¸y chÕ t¹o, cã tÝnh tíi t×nh tr¹ng thùc tÕ cña m¸y.
  1. ViÖc b¶o d­­ìng kÜ thuËt ph¶i do bé phËn chuyªn tr¸ch thùc hiÖn. Trong ®ã, nªn tæ chøc c¸c ®éi chuyªn m«n b¶o d­­ìng kÜ thuËt cho tõng lo¹i m¸y.
  1. Khi b¶o d­­ìng kÜ thuËt hoÆc søa ch÷a, ph¶i kiÓm tra s¬ bé t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¸y b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n lµ chuÈn ®o¸n kÜ thuËt. Trong qu¸ tr×nh chuÈn ®o¸n kÜ thuËt, ph¶i x¸c ®Þnh ®­­îc tÝnh chÊt h­­ háng vµ dù ®o¸n ®­îc n¨ng lùc cßn l¹i cña m¸y.
  1. Khi søa ch÷a th­­êng xuyªn, ph¶i thay thÕ vµ phôc håi mét sè bé phËn m¸y vµ hiÓu chØnh m¸y. KÕt qu¶ söa ch÷a th­êng xuyªn ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng lµm viÖc ch¾c ch¾n cña m¸y cho tíi kÕ ho¹ch tiÕp theo cña mét cÊp söa ch÷a. C«ng t¸c söa chøa th­êng xuyªn ®­­îc thùc hiÖn trong c¸c x­ëng cña ®¬n vÞ sø dông m¸y b»ng lùc l­­îng chuyªn tr¸ch. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, cã thÓ bè trÝ c«ng nh©n sö dông m¸y tham gia söa ch÷a. ViÖc söa ch÷a th­êng xuyªn t¹i chç lµm viÖc cña m¸y chØ ®­­îc tiÕn hµnh b»ng ph­¬ng ph¸p thay thÕ côm.
  1. Khi söa ch÷a lín, ph¶i ®¶m b¶o kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng lµm viÖc tèt cña m¸y vµ phôc håi toµn bé hoÆc gÇn nh­ toµn bé n¨ng lùc thiÕt kÕ cña m¸y, b»ng c¸ch thay thÕ hoÆc phôc håi c¸c bé phËn cña m¸y kÓ c¶ c¸c bé phËn c¬ b¶n, ®iÒu chØnh toµn bé vµ ch¹y thö. C«ng t¸c söa ch÷a lín ®­­îc thùc hiÖn ë nh÷ng trung t©m mµ tæ chøc vµ c«ng nghÖ ph¶i ®¶m b¶o phôc håi t×nh tr¹ng kÜ thuËt gÇn nh­­ m¸y míi.

Tr­êng hîp söa ch÷a m¸y víi sè l­­îng Ýt, cã thÓ tiÕn hµnh ë nh÷ng x­­ëng cña ®¬n vÞ sø dông m¸y vµ ph¶i cã sù hîp t¸c víi c¸c trung t©m söa ch÷a trong viÖc tè chøc söa ch÷a tõng côm m¸y.
  1. Nh÷ng xÝ nghiÖp cã m¸y x©y dùng ®­­îc ghi trong b¶ng tæng kÕt tµi s¶n cè ®Þnh, ph¶i lËp kÕ ho¹ch b¶o d­­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a phßng ngõa. Ph¶i c¨n cø vµo tµi liÖu h­­íng dÉn cña nhµ m¸y chÕ t¹o, ®ång thêi ph¶i c¨n cø vµo t×nh tr¹ng kÜ thuËt thùc tÕ cña nhµ m¸y vµ kÕ ho¹ch thi c«ng ®Ó lËp kÕ ho¹ch n¨m vµ kÕ ho¹ch th¸ng vÒ b¶o d­­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng.


Chó thÝch : Nh÷ng chØ tiªu ®Þnh møc phÝ tæn b×nh qu©n vÒ lao déng, ®Þnh møc thêi gian b¶o d­­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y do c¸c c¬ quan qu¶n lÝ biªn so¹n vµ th­­êng xuyªn ®­îc chØnh lý cho ph× hîp víi sù hoµn thiÖn kÕt cÊu còng nh­­ c«ng nghÖ sö dông vµ söa ch÷a

m¸y x©y dùng.


  1. §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o d­­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn c¬ giíi hãa vµ tù ®éng hãa kh¸c, nh÷ng ®¬n vÞ sö dông m¸y ph¶i cã c¸c c¬ së phôc vô – bao gåm: c¸c x­­ëng söa ch÷a, c¸c tr¹m b¶o d­­ìng kÜ thuËt m¸y, c¸c c«ng tr×nh xa ®Ò söa ch÷a th­êng xuyªn vµ b¶o d­ìng kÜ thuËt t¹i n¬i m¸y lµm viÖc, c¸c tr¹m nhiªn liÖu dÇu mì, n¬i ®ç m¸y, kho vËt t­­ vµ phô tïng thay thÕ, nh÷ng ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng ®Ó vËn chuyÓn m¸y, nhiªn liÖu vµ dÇu mì.
  1. Trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y tõ lóc b¾t ®Çu ®Õn lóc thanh lÝ, ®¬n vÞ sö dông m¸y x©y dùng ph¶i b¶o ®¶m ghi chÐp:
 • Khèi l­îng c«ng t¸c thùc hiÖn vµ thêi gian m¸y lµm viÖc; sè lÇn b¶o d­ìng ki thuËt vµ söa ch÷a, sè c«ng vµ sè tiÒn chi phÝ cña mçi lÇn.
 • Nh÷ng sai lÖch vµ h­­ háng trong vËn hµnh m¸y; ViÖc thay thÕ c¸c chi tiÕt m¸y vµ nh÷ng thay ®æi kÕt cÊu m¸y trong thêi gian sö dông vµ söa ch÷a; Tiªu hao nhiªn liÖu, dÇu mì, vËt liÖu vµ phô tïng thay thÕ.

Nh÷ng sè liÖu trªn ®©y ph¶i ®­­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ vµo lý lÞch cña tõng m¸y vµ b¶o qu¶n cÈn thËn.
 1. C«ng t¸c vËn t¶i
  1. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c vËn t¶i ph¶i b¶o ®¶m phôc vô thi c«ng theo ®óng kÕ ho¹ch, ®óng tiÕn ®é x©y l¾p vµ tiÕn ®é cung cÊp vËt t­­ - kÜ thuËt vµ ph¶i ®¶m b¶o phÈm chÊt hµng hãa, kh«ng ®Ó bÞ hao hôt qu¸ quy ®Þnh. ViÖc lùa chän chñng lo¹i vµ ph­­¬ng tiÖn vËn t¶i ph¶i c¨n cø vµo cù ly vËn chuyÓn, t×nh h×nh m¹ng l­­íi ®­­êng s¸ hiÖn cã, kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn, tÝnh chÊt hµng vËn chuyÓn, nh÷ng yªu cÇu b¶o qu¶n hµng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, ph­­¬ng ph¸p bèc dì,thêi h¹n yªu cÇu vµ gi¸ thµnh vËn chuyÓn.
  1. ViÖc chän ph­¬ng ph¸p vËn chuyÓn cã hiÖu qu¶ ph¶i trªn c¬ së so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kÜ thuËt cña nh÷ng ph­­¬ng ¸n kh¸c nhau. Khi chän ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn, cÇn chó ý tËn dông träng t¶i cña xe, tæ chøc vËn chuyÓn tËp trung, chän hµnh tr×nh ng¾n nhÊt sau khi xem xÐt ®iÒu kiÖn ®­­êng s¸, kÕt hîp vËn chuyÓn hµng hai chiÒu.
  1. CÇn ph¶i tÝnh to¸n ®Ó chän hµnh tr×nh vËn chuyÓn tèi ­u vµ ghÐp bé hµng hãa tèi ­u ®Ó vËn chuyÓn ®­­îc nh÷ng khèi l­îng lín. Khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn, nªn sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö.
  1. Khi x¸c ®Þnh hµnh tr×nh vËn chuyÓn, ph¶i c¨n cø vµo vÞ tri giao hµng vµ nhËn hµng, cù li vµ khèi l­­îng vËn t¶i, lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. CÇn ph¶i ¸p dông hµnh tr×nh vËn chuyÓn hai chiÒu, chiÒu ®i vµ chiÒu vÒ ®Ó chë hµng phôc vô x©y dùng, hoÆc lµ sö dông mét phÇn chiÒu vÒ ®Ó kÕt hîp chë nh÷ng hµng hãa kh¸c trªn ®­­êng vÒ .Cã thÓ tæ chøc hµnh tr×nh vËn chuyÓn theo vßng kÝn, ph­­¬ng tiÖn vËn t¶i ®i theo mét chiÒu, qua mét sè tr¹m giao hµng vµ nhËn hµng.
  1. ViÖc tå chøc c«ng t¸c vËn t¶i ®­­êng s¾t phôc vô x©y dùng ph¶i g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña ®o¹n ®­êng s¾t ®Þa ph­¬ng, b¶o ®¶m vËn chuyÓn ®«ng bé vµ kÞp thêi hµng phôc vô x©y dùng tËn dông kh¶ n¨ng l­­u th«ng cña tuyÕn ®­êng vµ sö dông hîp lý c¸c ®Çu m¸y, toa xe.
  1. Ph¶i c¨n cø vµo khèi l­­îng hµng hãa chu chuyÓn vµ n¨ng suÊt cña c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó x¸c ®Þnh sè l­­îng vµ chñng lo¹i « t« vËn t¶i. Khi x¸c ®Þnh thµnh phÇn cña ®oµn xe, ph¶i c¨n cø vµo khèi l­­îng vµ danh môc hµng hãa vËn chuyÓn. Quy c¸ch vµ søc chøa cña ph­¬ng tiÖn ph¶i phï hîp vÒ kÝch thøc vµ träng t¶i cña hµng. Ph¶i sö dông tèi ®a träng t¶i cña ph­¬ng tiÖn vµ b¶o ®¶m an toµn hµng hãa trong khi vËn chuyÓn.
  1. Khi x¸c ®Þnh nhu cÇu ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, ph¶i chó ý tíi nhu cÇu vËn chuyÓn c«ng nh©n tíi n¬i lµm viÖc.
  1. Ph¶i tËp trung nh÷ng ph­­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ bèc dì c¬ giíi hãa phôc vô vËn chuyÓn hµng x©y dùng vµo trong nh÷ng xÝ nghiÖp lín h¹ch to¸n kinh tÕ.

§Ó c«ng t¸c vËn t¶i phôc vô kÞp thêi cho x©y dùng, cÇn cã sù quan hÖ chÆt chÏ gi÷a ng­êi giao hµng vµ ng­­êi nhËn hµng. Hai bªn cÇn tháa thuËn víi nhau vÒ tiÕn ®é bèc dì vËn chuyÓn vµ xuÊt xe.
  1. Nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng vËn t¶i lµ: thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é vËn chuyÓn quy ®Þnh, sè l­­îng hµng vËn chuyÓn (tÊn), khèi l­­îng c«ng t¸c vËn chuyÓn (tÊn kil«mÐt), n¨ng suÊt cña ph­­¬ng tiÖn tÝnh theo sè l­­îng hµng vËn chuyÓn vµ khèi l­­îng c«ng t¸c vËn chuyÓn trªn mét ®¬n vÞ träng t¶i, gi¸ thµnh vËn chuyÓn.

Ngoµi ra, cÇn xem xÐt mét sè chØ tiªu kh¸c nh­: cù li vËn chuyÓn b×nh qu©n cù li Xe ch¹y b×nh qu©n trong ngµy, tèc ®é kÜ thuËt, hÖ sè sö dông träng t¶i vµ hÖ sè sö dông ®oµn xe.
  1. Khi vËn chuyÓn nh÷ng kÕt cÊu l¾p ghÐp, ph¶i cã nh÷ng gi¸ ®ì, gi»ng nÐo ch¾c ch¾n ®Ó chèng lËt, chèng xª dÞch hoÆc va ®Ëp vµo nhau vµ vµo thµnh xe. Khi xÕp dì nh÷ng kÕt cÊu l¾p ghÐp, ph¶i tu©n theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ vÒ s¬ ®å vÞ trÝ mãc c¸p vµ c¸ch bè trÝ s¾p dÆt trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn.

Nh÷ng bé phËn kÕt cÊu cã bÒ mÆt ®· ®­îc gia cßng tr­íc nh­ quÐt s¬n, g¾n vËt trang trÝ, cã líp c¸ch nhiÖt, chèng Èm, chèng ¨n mßn phñ ngoµi, ph¶i ®­­îc b¶o vÖ chu ®¸o trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, chèng va ®Ëp, lµm Èm ­ít, nung nãng hoÆc d©y bÈn.


Nh÷ng lo¹i vËt t­­ nhá, vËt liÖu d¹ng cuén, d¹ng tÊm cÇn ®ãng gãi theo kiÖn hoÆc trong thïng chøa v¹n n¨ng vµ thïng chøa chuyªn dïng ®Ó cã thÓ giao th¼ng tõ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trùc tiÕp tíi n¬i lµm viÖc. Xi m¨ng vµ nh÷ng chÊt kÕt dÝnh kh¸c nÕu kh«ng ®ùng trong bao b×, ph¶i vËn chuyÓn b»ng ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng.
CÊm kh«ng ®­­îc vËn chuyÓn xi m¨ng theo c¸ch ®æ ®èng. §èi víi v«i côc, xi m¨ng vµ c¸c chÊt kÕt dÝnh kh¸c: khi vËn chuyÓn ph¶i cã biÖn ph¸p che m­­a, b¶o ®¶m kh«ng ®Ó vËt t­­ bÞ ­ít ¸t, h­­ háng.


  1. §Ó c«ng t¸c vËn t¶i ho¹t ®éng ®­­îc thèng nhÊt, c¸c tæ chøc qu¶n lÝ xe m¸y ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c b¶o d­ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh­ quy ®Þnh trong ch­­¬ng 5 cña tiªu chuÈn nµy.
 1. Tæ chøc lao déng
  1. C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng trong thi c«ng x©y l¾p bao gåm nh÷ng biÖn ph¸p sö dông hîp lÝ lao ®éng, bè trÝ hîp lÝ c«ng nh©n trong d©y chuyÓn s¶n xuÊt, ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng, ®Þnh møc vµ kÝch thÝch lao ®éng, tæ chøc n¬i lµm viÖc, c«ng t¸c phôc vô, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó lao ®éng ®­­îc an toµn. Tæ chøc lao ®éng ph¶i b¶o ®¶m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­­îng c«ng t¸c vµ tiÕt kiÖm vËt t­ trªn c¬ sí n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n, sö dông cã hiÖu qu¶ thêi gian lao ®éng, c¸c ph­¬ng tiÖn c¬ giíi hãa vµ c¸c nguån vËt t­­ kÜ thuËt.
  1. Nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc lao ®éng khoa häc ph¶i h­íng vµo:

 • Hoµn thiÖn nh÷ng h×nh thøc tæ chøc lao ®éng (ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng, chuyªn m«n hãa lao ®éng, lùa chän c¬ cÊu thµnh phÇn hîp lÝ nhÊt vµ chuyªn m«n hãa c¸c tæ vµ ®éi s¶n xuÊt) ;
 • Nghiªn cøu, phæ biÕn nh÷ng biÖn ph¸p lao ®éng tiªn tiÕn;
 • C¶i tiÕn c«ng t¸c tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc, b¶o ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi nhÊt;
 • Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng;
 • ¸p dông nh÷ng h×nh thøc vµ hÖ thèng tiÕn bé vÒ tr¶ l­­¬ng vµ kÝch thÝch tinh thÇn lao ®éng;
 • §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n;
 • Cñng cè kÝ luËt lao ®éng;
 • §éng viªn thi ®ua lao ®éng x· héi chñ nghÜa vµ gi¸o dôc ng­­êi lao ®éng lµm viÖc theo tinh thÇn x· héi chñ nghÜa.
  1. ViÖc ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng ph¶i tïy theo tÝnh chÊt ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n. Tïy theo tÝnh chÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ bè trÝ hîp lÝ c«ng nh©n lµm viÖc theo ®éi, theo tæ hay tõng ng­êi riªng biÖt.
  1. §éi s¶n xuÊt lµ h×nh thøc c¬ b¶n cña viÖc hîp t¸c lao ®éng trong x©y dùng. Khi thi c«ng nh÷ng c«ng viÖc thuÇn nhÊt, ph¶i tæ chøc nh÷ng ®éi s¶n xuÊt chuyªn m«n hãa. Khi thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng t¸c cã liªn quan víi nhau ®Ó lµm ra s¶n phÈm cuèi cïng, ph¶i tæ chøc nh÷ng ®éi s¶n xuÊt tång hîp gåm nh÷ng c«ng nh©n cã ngµnh nghÒ kh¸c nhau. Trong ®éi s¶n xuÊt tæng hîp, cã thÓ chia ra thµnh nh÷ng tæ s¶n xuÊt chuyªn m«n lµm tõng lo¹i c«ng viÖc vµ ®Ó thi c«ng theo ca kÝp. Trong ®éi s¶n xuÊt chuyªn m«n hãa, còng chia thµnh nhiÒu tå s¶n xuÊt.

C«ng nh©n vËn hµnh m¸y x©y dùng phôc vô ®éi s¶n xuÊt nµo th× g¾n liÒn quyÒn lîi vµ chÞu sù qu¶n lÝ cña ®éi s¶n xuÊt Êy.
  1. ViÖc x¸c ®Þnh sè l­îng c«ng nh©n, c¬ cÊu ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n trong ®éi s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng t¸c vµ thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch ®­­îc giao, cã tinh ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ : c«ng nghÖ thi c«ng, tr×nh ®é thùc hiÖn ®Þnh møc s¶n l­­îng vµ nhiÖm vô kÕ ho¹ch; t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.
  1. §éi s¶n xuÊt ph¶i cã ®éi tr­­ëng ®­­îc chØ ®Þnh trong sè c¸n bé kÜ thuËt thi c«ng hoÆc c«ng nh©n kÜ thuËt cã tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cao vµ cã n¨ng lùc tè chøc thùc hiÖn. Khi thi c«ng theo hai hoÆc ba ca, ph¶i chØ ®Þnh ®éi phã theo ca. §iÒu khiÓn tæ s¶n xuÊt lµ tæ tr­­ëng s¶n xuÊt.
  1. Ph¶i giao sím kÕ ho¹ch cho ®éi s¶n xuÊt tr­­íc khi b¾t ®Çu thi c«ng, trong ®ã ghi râ khèi l­îng c«ng t¸c cÇn ph¶i lµm, thêi gian hoµn thµnh vµ c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cã liªn quan. §éi s¶n xuÊt, tæ s¶n xuÊt vµ tõng ng­­êi c«ng nh©n ph¶i ®­­îc nhËn mÆt b»ng thi c«ng tr­­íc khi b¾t ®Çu lµm viÖc. KÝch th­íc mÆt b»ng thi c«ng ph¶i ®ñ dÓ xÕp vËt liÖu, thiÕt bÞ, dông cô, ®å g¸ l¾p cÇn thiÕt vµ cã ®ñ chç ®Ó c«ng nh©n ®i l¹i, vËn hµnh m¸y mãc vµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn c¬ giíi kh¸c. VËt liÖu, thiÕt bÞ, dông cô ph¶i ®­­îc s¾p xÕp thø tù theo yªu cÇu cña c«ng nghÖ, tr¸nh g©y ra nh÷ng ®éng t¸c thõa lµm cho ng­êi c«ng nh©n chãng mÖt mái. VËt liÖu ®­a tíi n¬i lµm viÖc ph¶i b¶o ®¶m chÊt l­îng, ®­îc ph©n lo¹i vµ tuyÓn chän tr­­íc.
  1. Khi tæ chøc s¾p xÕp mÆt b»ng thi c«ng, ph¶i ®Æc biÖt chó ý b¶o ®¶m an toµn cho c«ng nh©n. Ph¶i che ch¾n, chiÕu s¸ng, cã nh÷ng dông cô, trang bÞ, thiÕt bÞ phßng hé lao ®éng theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña kÜ thuËt an toµn.
  1. C«ng t¸c phôc vô n¬i lµm viÖc ph¶i ®­îc tæ chøc khoa häc, chu ®¸o, b¶o ®¶m cho c«ng nh©n cã ®iÒu kiÖn tËp trung vµo lµm nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p chÝnh, kh«ng bÞ mÊt thêi gian ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc phô kh«ng ®óng ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é tay nghÒ.
  1. Khi lËp kÕ ho¹ch cho ®éi s¶n xuÊt, ph¶i tÝnh to¸n bè trÝ c«ng viÖc ®ñ lµm æn ®Þnh trong mét thêi gian dµi (kh«ng d­­íi mét n¨m) . CÇn tr¸nh g©y nh÷ng t×nh tr¹ng ®ét xuÊt ®iÒu ®éng linh tinh, kh«ng æn ®Þnh vµ tr¸nh xÐ lÎ ®éi s¶n xuÊt. Ph¶i dù kiÕn kÕ ho¹ch chuyÓn tiÕp c«ng viÖc cña ®éi s¶n xuÊt tõ h¹ng môc c«ng tr×nh nµy sang h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c c¨n cø vµo kÕ ho¹ch nhËn thÇu cña tæ chøc x©y l¾p.
  1. Dông cô, thiÕt bÞ vµ trang bÞ l¾p r¸p ph¶i theo ®óng tiªu chuÈn kÜ thuËt, ph¶i ch¾c ch¾n, thuËn tiÖn, cã n¨ng suÊt cao, b¶o ®¶m an toµn cho ng­­êi sö dông vµ ph¶i ®­­îc gi÷ g×n cÇn thËn, tr¸nh mÊt m¸t h­­ háng. CÇn ph¶i sõ dông nh÷ng bé dông cô thñ c«ng vµ c¬ giíi hãa nhá, nh÷ng c«ng cô, thiÕt bÞ, dông cô g¸ l¾p ®· ®­îc tuyÓn chän hîp lÝ vµ ®­îc ghÐp bé phï hîp víi ngµnh nghÒ chuyªn m«n vµ c«ng nghÖ thi c«ng tõng lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p. C«ng t¸c cung cÊp dông cô thñ c«ng vµ c¬ giíi hãa nhá, dông cô g¸ l¾p vµ viÖc söa ch÷a c¸c lo¹i ®ã ph¶i ®­­îc tå chøc tËp trung trong c¸c tr¹m cÊp ph¸t dông cô cña c«ng tr­­êng.
  1. Nh÷ng ph­­¬ng ph¸p vµ biÖn ph¸p lao ®éng d­îc lùa chän ®Ó ¸p dông ph¶i cã n¨ng suÊt cao, tiÕt kiÖm vËt liÖu x©y dùng, b¶o ®¶m chÊt l­­îng vµ an toµn lao ®éng.
  1. §iÒu kiÖn vµ m«i tr­­êng lao ®éng ph¶i b¶o ®¶m cho c«ng nh©n lµm viÖc cã n¨ng suÊt cao, c«ng thêi gi÷ g×n ®­îc søc kháe b»ng c¸ch ¸p dông chÕ ®é lao ®éng vµ nghØ ng¬i hîp lÝ, cã biÖn ph¸p gi¶m bít nh÷ng yÕu tè g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi c¬ thÓ ng­êi lao ®éng (tiÕng ån, rung ®éng, bôi, « nhiÔm khÝ ®éc v.v...). Ph¶i cung cÊp ®ñ quÇn ¸o, giÇy, mò b¶o hé lao ®éng vµ c¸c ph­­¬ng tiÖn phßng hé c¸ nh©n vµ phôc vô vÖ sinh - sinh ho¹t theo yªu cÇu cña tõng nghÒ.
  1. C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng ph¶i ®­­îc hoµn thiÖn trªn c¬ së nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng ®Þnh møc cã c¨n cø khoa häc - kÜ thuËt, phï hîp víi tr×nh ®é kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ ®¹t ®­îc trong x©y l¾p vµ ph¶n ¸nh ®­­îc nh÷ng kinh nghiÖm thi c«ng tiªn tiÕn.
  1. C©n ph¶i ¸p dông hÖ thèng tr¶ l­­¬ng theo s¶n phÈm, cã th­êng kÝch thÝch ng­êi lao ®éng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­­îng vµ rót ng¾n thêi gian thi c«ng x©y l¾p, møc th­­ëng ®­­îc ph©n lo¹i tïy theo sù ®¸nh gi¸ chÊt l­­îng c«ng viÖc hoµn thµnh.
  1. C¸c tæ chøc x©y l¾p ph¶i nghiªn cøu ¸p dông h×nh thøc kho¸n cho ®éi s¶n xuÊt trªn c¬ së h¹ch to¸n kinh tÕ nh»m khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, sö dông tiÕt kiÖm vËt t­­ kÜ thuËt vµ rót ng¾n thêi gian x©y dùng.
  1. Tr­­íc khi chuyÓn ®éi s¶n xuÊt sang h¹ch to¸n kinh tÕ, ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o, ph¶i v¹ch tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt tõng khèi l­îng c«ng viÖc, tiÕn ®é cung cÊp tíi mÆt b»ng thi c«ng nh÷ng vËt t­­ kÜ thuËt chñ yÕu, nh÷ng kÕt cÊu, cÊu kiÖn vµ vËt liÖu x©y dùng. Ph¶i lËp b¶ng tÝnh chi phÝ lao ®éng vµ tiÒn l­­¬ng, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng viÖc giao cho ®éi. §ång thêi, ph¶i thèng kª theo dâi th­­êng xuyªn theo tõng cßng tr×nh hoÆc theo giai ®o¹n thi c«ng nh÷ng chi phÝ lao ®éng, vËt t­ - kÜ thuËt vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c cña tõng ®éi s¶n xuÊt ®· ®­­a vµo h¹ch to¸n kinh tÕ.
  1. C¸c tæ chøc x©y l¾p ph¶i ch¨m lo n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cho c«ng nh©n b»ng hÖ thèng nh÷ng tr­­êng d¹y nghÒ, nh÷ng líp bæ tóc n©ng cao tay nghÒ, nh÷ng tr­­êng võa häc võa lµm, nh÷ng líp phæ biÕn ph­­¬ng ph¸p lao ®éng tiªn tiÕn, nh÷ng líp dµo t¹o theo môc tiªu vµ nh÷ng tr­­êng qu¶n lÝ kinh tÕ.

Ph­­¬ng ph¸p ®µo t¹o cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ kÕt hîp d¹y lÝ thuyÕt víi minh häa thùc hµnh, do gi¸o viªn thùc hµnh hoÆc nh÷ng c«ng nh©n cã kinh nghiÖm, cã nhiÒu s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kÜ thuËt, n¾m ®­îc nh÷ng ph­­¬ng ph¸p lao ®éng tiÒn tiÕn h­­íng dÉn trùc tiÕp t¹i n¬i s¶n xuÊt.
  1. Nh÷ng tµi liÖu c¬ b¶n vÒ tæ chøc, lao ®éng khoa häc nh­ phiÕu c«ng nghÖ, phiÕu qu¸ tr×nh lao ®éng ph¶i ®­­îc ®­­a vµo néi dung thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh. Trong c¸c phiÕu nµy, ph¶i x¸c ®Þnh thµnh phÇn hîp lÝ cña c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt, tæ chøc quy trinh thi c«ng vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt, ph­¬ng ph¸p lao ®éng, tr×nh tù c«ng nghÖ vµ ®é dµi thêi gian thùc hiÖn cña tõng c«ng ®o¹n x©y l¾p.
 1. LËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iªï ®é s¶n xuÊt
  1. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt ph¶i b¶o ®¶m ®iÒu hßa s¶n xuÊt vµ thi c«ng, th­êng xuyªn n¾m t×nh h×nh, kiÓm tra phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ c¬ së phôc vô, nh»m hoµn thµnh ®óng thêi h¹n c¸c khèi l­­îng x©y l¾p vµ ®­a nhanh c«ng tr×nh vµo sö dông.
  1. Khi lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, cÇn ®Æc biÖt chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y:
 • §Èy m¹nh tèc ®é thi c«ng, ¸p dông réng r·i nh÷ng ph­­¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn, sö dông tíi møc cao nhÊt c«ng suÊt c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ;
 • Sö dông tèi ®a n¨ng lùc cña nh÷ng tè chøc vµ ®¬n vÞ tham gia thi c«ng;
 • Ph¸t hiÖn nh÷ng nguån dù tr÷ s¶n xuÊt; .
 • Cung øng kÞp thêi vµ c«ng bé cho thi c«ng, lùc l­­îng lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ vËt t­­ kÜ thuËt.
  1. §Ó c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa ®­­îc chÝnh x¸c vµ ®Ó b¶o ®¶m c«ng t¸c thi c«ng ®­îc nhÞp nhµng, phèi hîp chÝnh x¸c gi÷a nh÷ng ®¬n vÞ x©y l¾p víi c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¬ së phôc vô thi c«ng, trong mäi giai ®o¹n thi c«ng ph¶i lËp tiÕn ®é cho tong c«ng tr×nh vµ cho tõng ®¬n vÞ tham gia thi c«ng. TiÕn ®é thi c«ng cÇn ph¶i lËp chi tiÕt hµng tuÇn, hµng ngµy, cã khi hµng giê nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt, vµ ph¶i kÌm theo tiÕn ®é cung øng vËt t­­ - kÜ thuËt, kÕt cÊu, cÊu kiÖn, thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng tíi ch©n c«ng tr×nh.

Tïy theo ®iÒu kiÖn vµ t×nh h×nh cô thÓ cña c«ng tr­­êng cã thÓ ¸p dông c¸ch lËp kÕ ho¹ch vµ ®iÒu khiÓn thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p ®­­êng th¾ng hoÆc ph­­¬ng ph¸p s¬ ®å m¹ng l­­íi.
  1. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i ®­îc lËp trªn c¬ së phèi hîp kÕ ho¹ch cña nh÷ng bé phËn s¶n xuÊt chÝnh vµ phô trî cña ®¬n vÞ. Khi lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña tæ chøc nhËn thÇu chÝnh, ph¶i chó ý xem xÐt kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ kÕ ho¹ch cña c¸c tè chøc nhËn thÇu phô.
  1. Nh÷ng tµi liÖu c¬ së dïng ®Ó lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ:

 • KÕ ho¹ch s¶n xuÊt (tÝnh theo khèi l­îng vµ c¬ cÊu c«ng viÖc);
 • C¸c b¶n thiÕt kÕ thi c«ng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng t¸c x©y l¾p;
 • T×nh h×nh c«ng viÖc cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh tr­íc thêi k× kÕ ho¹ch
 • C¸c môc tiªu ph¶i ®¹t ®­­îc trong k× thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp;
 • Nh÷ng tµi liÖu vÒ kh¶ n¨ng cung cÊp l­îng lao ®éng vµ vËt t­­ kÜ thuËt trong thêi k× kÕ ho¹ch;
 • C¸c lo¹i ®Þnh møc sö dông lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng, sø dông vËt liÖu x©y dùng, n¨ng suÊt cña c¸c m¸y x©y dùng vµ thiÕt bÞ.
  1. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ph¶i ®­­îc giao tr­íc mét sè ngµy cho c¸c bé phËn thùc hiÖn ®Ó c¸c bé phËn nµy ®ñ thêi gian nghiªn cøu vµ chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho thi c«ng.
  1. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ c¬ së ®Ó tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ. C¸c sè liÖu thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ph¶i ®­­a kÞp thêi vµo b¸o c¸o thèng kª th­êng k× vµ lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña nh÷ng tæ chøc vµ ®¬n vÞ x©y l¾p.
  1. ViÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ph¶i ®­îc kiÓm tra theo dâi cã hÖ thèng vµ tæng kÕt, rót kinh nghiÖm kÞp thêi. Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng, møc tiÕt kiÖm (l·ng phÝ) vËt liÖu, hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­­îng c«ng t¸c thùc hiÖn (s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm hoÆc tõng phÇn viÖc x©y l¾p).
  1. Møc ®é trang bÞ c¸c ph­­¬ng tiÖn kÜ thuËt, quy m« vµ thµnh phÇn cña bé phËn ®iÒu ®é s¶n xuÊt ë c«ng ty, c«ng tr­­êng x©y l¾p, trong c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c tæ chøc t­­¬ng ®­¬ng ®­­îc x¸c ®Þnh theo quy m« cña tæ chøc, sè ca lµm viÖc vµ sù ph©n bè cña c¸c c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ.
  1. Chøc n¨ng chñ yÕu cña bé phËn ®iÒu ®é s¶n xuÊt lµ: kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu hßa c¸c c«ng viÖc thi c«ng x©y l¾p, tæ chøc phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ c¸c ®¬n vÞ cung øng vËt t­­ kÜ thuËt.
  1. Nh÷ng mÖnh lÖnh t¸c nghiÖp cña thñ tr­­ëng tæ chøc x©y dùng cã thÓ do bé phËn ®iÒu ®é s¶n xuÊt truyÒn ®¹t hoÆc do thñ tr­¬ng trùc tiÕp chi thÞ cho ®¬n vÞ thùc hiÖn råi b¸o cho bé phËn diÒu ®é biÕt.

Nh÷ng ý kiÕn ®iÒu ®é cña ®iÒu ®é viªn lµ b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c«ng nh©n viªn cña c¸c ®¬n vÞ ®ang ho¹t ®éng trong khu vùc mµ ®iÒu ®é viªn phô tr¸ch vµ c¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu phô tham gia thi c«ng.


Bé phËn ®iÒu ®é cã tr¸ch nhiÖm sö dông kÞp thêi nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ng¨n ngõa nh÷ng vi ph¹m chÕ ®é thi c«ng b×nh th­­êng vµ gi¶i quyÕt nhanh chãng nh÷ng hËu qu¶ x¶y ra.


  1. §Ò truyÒn d¹t nh÷ng mÖnh lÖnh t¸c nghiÖp vµ th«ng b¸o tin tøc, tïy theo ®iÒu kiÖn vµ t×nh h×nh cô thÓ cã thÓ sö dông ®iÖn tho¹i, loa truyÒn thanh, ®iÖn tÝn, th«ng tin v« tuyÕn v. v. . .

Danh môc vµ sè l­­îng c¸c ph­­¬ng tiÖn kÜ thuËt phôc vô ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt phøc t¹p, ®­­îc x¸c ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng.
  1. §Ó n¾m t×nh h×nh kÞp thêi vµ kiÓm tra tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh, t×nh h×nh thùc hiÖn nh÷ng giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p chÝnh, cÇn ph¶i ¸p dông hÖ thèng b¸o c¸o nhanh ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng tå chøc vµ ®¬n vÞ tham gia thi c«ng x©y l¾p.
 1. Tæ chøc kiÓm tra chÊt l­­îng
  1. ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­­îng c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong do Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së hoÆc Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­­íc (®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng) thùc hiÖn trong khi nghiÖm thu c«ng tr×nh ®­­a vµo s¶n xuÊt hoÆc sö dông.

§Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­­îng, cÇn c¨n cø vµo c¸c mÆt thiÕt kÕ, vËt liÖu x©y dùng, kÕt cÊu trang thiÕt bÞ kÜ thuËt vµ c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p.
  1. ChÊt l­­îng thiÕt kÕ ®­îc ®¸nh gi¸ tïy theo hiÖu qu¶ cña nã ®· ®­­îc thÒ hiÖn trªn thùc tÕ c«ng tr×nh vÒ nh÷ng gi¶i ph¸p kÜ thuËt, kinh tÕ, c«ng nghÖ, quy ho¹ch kh«ng gian, kÕt cÊu vµ kiÕn tróc.
  1. ChÊt l­îng vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn, thiÕt bÞ kÜ thuËt ®­­îc ®¸nh gi¸ t¹i nh÷ng xÝ nghiÖp chÕ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®ã. Khi ®¸nh gi¸, cÇn c¨n cø vµo nh÷ng tiªu chuÈn vµ quy ph¹m vÒ tõng lÜnh vùc vµ c¸c tµi liÖu chøng nhËn s¶n phÈm xuÊt x­­ëng, ®ång thêi ph¶i xem xÐt hiÖu qu¶ thùc tÕ cña nã ®· ®­­îc thÓ hiÖn trªn c«ng tr×nh.
  1. ChÊt l­­îng c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p ®­­îc ®¸nh gi¸ theo nh÷ng kÕt qu¶ kiÓm tra thi c«ng vµ theo tiªu chuÈn, quy ph¹m Nhµ n­­íc hiÖn hµnh.
  1. Trong ph¹m vi tæ chøc x©y l¾p, c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­­îng thØ c«ng x©y l¾p bao gåm: kiÓm tra chÊt l­­îng vËt liÖu, cÊu kiÖn ®­­a vµo c«ng tr×nh vµ chÊt l­­îng c«ng t¸c x©y l¾p kiÓm tra nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh.

Nh÷ng tµi liÖu vÒ kÕt qu¶ c¸c lo¹i kiÓm tra nãi trªn ®Òu ph¶i ghi vµo nhËt kÝ c«ng tr×nh hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy ®Þnh.


  1. CÊu kiÖn, vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ kÜ thuËt ®­­a vÒ c«ng tr­­êng ®Òu ph¶i qua kiÓm tra. Khi kiÓm tra, ph¶i so¸t xÐt ®èi chiÕu víi tiªu chuÈn kÜ thuËt, b¶n thuyÕt minh vµ nh÷ng tµi liÖu kÜ thuËt kh¸c. Hµng hãa ®­a vÒ ph¶i b¶o ®¶m chÊt l­­îng theo yªu cÇu kÜ thuËt, yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ bèc dì vµ b¶o qu¶n.

C«ng t¸c kiÓm tra hµng vÒ do bé phËn cung øng vËt t­­ kÜ thuËt phô tr¸ch vµ thùc hiÖn ë kho vËt t­­ hoÆc trùc tiÕp t¹i c¬ së s¶n xuÊt. Trong tr­­êng hîp cÇn thiÕt, c¸c vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn ph¶i ®­­îc thö nghiÖm l¹i ê phßng thÝ nghiÖm.

Ngoµi ra, ng­­êi chØ huy thi c«ng ph¶i kiÓm tra, quan s¸t, ®èi chiÕu chÊt l­­îng cÊu kiÖn vµ vËt liÖu x©y dùng ®­­îc ®­­a tíi c«ng tr­­êng víi nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña b¶n vÏ thi c«ng, c¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt vµ tiªu chuÈn ®èi víi mçi s¶n phÈm.
  1. C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­­îng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i chç, sau khi hoµn thµnh mét c«ng viÖc s¶n xuÊt, mét phÇn viÖc x©y l¾p hay mét c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh x©y l¾p Ph¶i ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng h­­ háng, sai lÖch, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, ®ång thêi ph¶i kÞp thêi ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ söa ch÷a nh÷ng h­­ háng ®ã.

Khi kiÓm tra chÊt l­­îng, cÇn ph¶i kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ ®· ghi trong thiÕt kÕ thi c«ng vµ ®èi chiÕu kÕt qu¶ nh÷ng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn so víi yªu cÇu cña b¶n vÏ thi c«ng vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m Nhµ n­íc hiÖn hµnh.


  1. TÊt c¶ c¸c tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p ®Òu ph¶i cã bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm do c«ng t¸c x©y l¾p lµm ra. Ng­­êi chØ huy thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt l­­îng s¶n phÈm x©y l¾p. Ng­­êi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph¶i tù kiÓm tra kÕt qu¶ c«ng viÖc cña m×nh.

Tham gia vµo c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­­îng cßn cã bé phËn thÝ nghiÖm c«ng tr­­êng vµ bé phËn tr¾c ®¹c c«ng tr×nh.

Nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p quan träng ph¶i ®­­îc kiÓm tra chÊt l­­îng. Tæ chøc nhËn thÇu vµ Ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh ph¶i x¸c nhËn b»ng biªn b¶n (phô lôc 2).
  1. Khi kiÓm tra chÊt l­­îng, ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng tµi liÖu h­íng dÉn ghi trong thiÕt kÕ thi c«ng. Nh÷ng tµi liÖu ®ã bao gåm:
 • B¶n vÏ kÕt cÊu, kÌm theo kÝch th­­íc sai lÖch cho phÐp vµ yªu cÇu møc ®é chÝnh x¸c ®o ®¹c yªu cÇu chÊt l­­îng vËt liÖu;

 • Nh÷ng tµi liÖu ghi râ néi dung, thêi gian vµ ph­¬ng ph¸p kiÒm tra;

 • B¶n liÖt kª nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia kiÓm gia cña bé phËn thÝ nghiÖm c«ng tr­­êng vµ bé phËn tr¾c ®¹c c«ng tr×nh;

 • B¶n liÖt kª nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh khuÊt, ®ßi hái ph¶i nghiÖm thu vµ lËp biªn b¶n tr­íc khi lÊp kÝn.
  1. C«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu ®­­îc tiÕn hµnh ®Ó kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng toµn bé hoÆc bé phËn c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong, vµ c¶ nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh khuÊt, nh÷ng kÕt cÊu ®Æc biÖt quan träng cña c«ng tr×nh.
  1. TÊt c¶ nh÷ng bé phËn cña c«ng tr×nh khuÊt ®Òu ph¶i ®­­îc nghiÖm thu vµ lËp biªn b¶n x¸c nhËn tr­­íc khi lÊp kÝn hoÆc thi c«ng nh÷ng phÇn viÖc tiÕp theo. Riªng b¶n nghiÖm thu nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh khuÊt ®­­îc lËp ngay sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc vµ cã x¸c nhËn t¹i chç cña bé phËn kiÓm tra chÊt l­­îng cña tæ chøc nhËn thÇu vµ bé phËn gi¸m s¸t kÜ thuËt cña c¬ quan giao thÇu.

NÕu nh÷ng c«ng t¸c lµm tiÕp theo sau mét thêi gian gi¸n ®o¹n dµi th× viÖc tæ chøc nghiÖm thu vµ lËp biªn b¶n nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh khuÊt chØ ®­­îc tiÕn hµnh tr­íc khi b¾t ®©u thi c«ng l¹i.


  1. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu ®Æc biÖt quan träng, cÇn ph¶i tæ chøc nghiÖm thu trung gian vµ lËp biªn b¶n theo møc ®é hoµn thµnh tõng phÇn trong qu¸ tr×nh thi c«ng (Phô lôc 3).

Trong thiÕt kÕ ph¶i ghi râ nh÷ng c«ng viÖc ®Æc biÖt quan träng cÇn ph¶i nghiÖm thu trung gian.


  1. Ngoµi viÖc kiÓm tra chÊt l­­îng trong néi bé tæ chøc x©y l¾p, c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­­îng x©y dùng cßn do c¸c c¬ quan gi¸m ®Þnh chÊt l­­îng Nhµ n­­íc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lÝ Bé, ngµnh thùc hiÖn.
  1. C¸c tæ chøc x©y l¾p ph¶i nghiªn cøu ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p vÒ tå chøc, kÜ thuËt vµ kinh tÕ ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­­îng x©y l¾p. Trong nh÷ng biÖn ph¸p Êy, ph¶i ®Æc biÖt chó ý viÖc thµnh lËp bé phËn thÝ nghiÖm c«ng tr­­êng, bé phËn tr¾c ®¹c c«ng tr×nh vµ c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­­ìng n©ng cao tay nghÒ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé vµ c«ng nh©n x©y dùng.
  1. Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh chñ yÕu trong quy ph¹m nµy, c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh ph¶i theo ®óng quy ph¹m nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm tra chÊt l­îng thi c«ng x©y l¾p cña Nhµ n­­íc.

Phô lôc 1

(B¾t buéc ¸p dông)


B×a

NhËt kÝ chung thi c«ng c«ng tr×nh
Tªn ..................... tæ chøc x©y dùng.....................

(Bé)


(Liªn hiÖp, c«ng ty)

(C«ng tr×nh, xÝ nghiÖp x©y l¾p)


Trang 1

NhËt kÝ chung

Sè: ……………………..


- Thi c«ng c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh)....................................................................................

tªn gäi...............................................................................................................................................


- §Þa chØ c«ng tr×nh ………………………………………………………………………………..
- C¬ quan giao thÇu...........................................................................................................................
- C¬ quan lËp thiÕt kÕ dù to¸n...........................................................................................................
- B¾t ®Çu thi c«ng (ngµy, th¸ng, n¨m ) …………………………………………………………….
- KÕt thóc thi c«ng.............................................................................................................................
Theo kÕ ho¹ch (hîp ®ång)……………………

Theo thùc tÕ .....................................................


Trong nhËt kÝ nµy cã ...... trang, ®¸nh sè tõ 1 ®Õn ..... vµ cã ®ãng dÊu gi¸p lai
Ng­­êi l·nh ®¹o tæ chøc x©y dùng

KÝ tªn vµ ®ãng dÊu


Trang 2

Nh÷ng t­­ liÖu tæng hîp
Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh)... ……..®ång...
Trong ®ã :
- X©y lÊp : ……………………………®ång

- ThiÕt bi : ……………………………®ång- KiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c: ……………. ®ång
- Tªn c¬ quan duyÖt vµ ngµy ®­­îc phª duyÖt...
- Tªn c¬ quan lËp thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh……………………………………………………..
- Tªn nh÷ng tæ chøc nhËn thÇu phô vµ nh÷ng c«ng viÖc do nh÷ng tæ chøc nµy thùc hiÖn................
- Hä tªn, ch÷ kÝ ng­­êi phô tr¸ch thi c«ng c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh) vµ qu¶n lÝ quyÓn nhËt kÝ.......................................................................................................................................................
- Hä tªn, ch÷ kÝ ng­­êi ®¹i diÖn c¬ quan giao thÇu............................................................................
- C¬ quan thiÕt kÕ thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶……………………………………………………...
Ghi chÐp nh÷ng thay ®æi ë tê ®Çu trang (trang 1 vµ trang 2) : ……………………………..
B¶ng 1- Danh s¸ch c¸n bé kü thuËt tham gia x©y dùng c«ng tr×nh
TT

Hä vµ tªn

Ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é ®µo t¹o

Chøc vô c¸n bé

phô tr¸ch

Thêi gian b¾t ®Çu tham gia x©y dùng c«ng tr×nh

Thêi gian kÕt thóc tham gia x©y dùng c«ng tr×nh

Ghi chó
B¶ng 2- B¶n kª biªn b¶n nghiÖm thu nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh khuÊt vµ biªn b¶n nghiÖm thu trung gian nh÷ng kÕt cÊu ®Æc biÖt quan träng


Sè TT

Tªn biªn b¶n

Ngµy, th¸ng ký

biªn b¶n

NhËn xÐt chÊt l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương