Nhãm h hö thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong nhµvµ c ng tr×nh – Quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thu


§−êng èng cÊp n−íc bªn trong nhµ vµ cÊp n−íc nãngtải về 178.21 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích178.21 Kb.
1   2
§−êng èng cÊp n−íc bªn trong nhµ vµ cÊp n−íc nãng

§Æt ®−êng èng


  1. §−êng èng chinh, c¸c ®o¹n èng nh¸nh vµ èng nèi ®Õn c¸c thiÕt bÞ cÇn ®Æt víi ®é dèc tõ 0,002 ®Õn 0,005 ®Ó cã thÓ x¶ ®−îc n−íc. §é dèc èng nh¸nh cÇn ®−îc h−íng vÒ phÝa èng ®øng hoÆc c¸c vÞ trÝ th¸o l¾p ®−îc. ë nh÷ng ®iÓm thÊp cña m¹ng l−íi nªn ®Æt van x¶ hoÆc c¸c phô tïng cã n¾p ®Ëy ®Ó cã thÓ më ra khi cÇn thiÕt.
  1. èng cÊp n−íc nãng th−íng ®Æt bªn ph¶i èng ®øng cÊp n−íc l¹nh. Khi èng n−íc l¹nh vµ èng n−íc nãng ®Æt song song n»m ngang th× èng n−íc nãng ®−îc ®Æt bªn trªn èng n−íc l¹nh.
  1. Kh«ng ®−îc ®Æt ®−êng èng cÊp n−íc trong c¸c r·nh tho¸t n−íc, èng khãi vµ èng th«ng h¬i cña ng«i nhµ.


§Æt van kho¸


  1. Trªn ®−êng èng cã bè trÝ van ®ãng, më. Van chØ ®−îc ®Æt trªn c¸c ®−êng èng cã ®−êg kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng 20mm.  2. §ång hå ®o n−íc ®−îc ®Æt trong hè van cã n¾p ®Ëy. Trôc cña ®ång hå cÇn ®Æt n»m ngang, ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc tèt nhÊt cho ®ång hå.  3. Vßi lÊy n−íc vµ van hoµ trén ph¶i ®Æt cao h¬n vµnh chËu röa 200mm (tÝnh tõ mÐp vµnh chËu röa ®Õn trôc ngang cña vßi)§é cao cña vßi lÊy n−íc vµ vßi trén bªn trªn vµnh chËu röa trong phßng xÝ lµ 200mm. Vßi lÊy n−íc ë phßng t¾m ®Æt ë ®é cao 800mm kÓ tõ mÆt sµn.

Vßi röa chËu xÝ ®Æt ë ®é cao 800mm kÓ tõ mÆt sµn ®Õn trôc ngang cña vßi.Chó thÝch: §èi víi c¸c chËu röa cã chõa lç ®Æt vßi còng nh− lo¹i chËu röa cã thiÕt bÞ phÝa trªn th× ®é cao ®Æt vßi ®−îc x¸c ®Þnh theo cÊu t¹o cña thiÕt bÞ.


  1. Van hoµ trén tæng hîp dïng chung cho chËu t¾m vµ chËu röa mÆt cÇn ®−îc ®Æt ë ®é cao 1.100mm, cßn van hoµ trén dïng cho h−¬ng sen ®Æt ë ®é cao 800mm (kÓ tõ mÆt sµn ®Õn trôc ngang cña van hoµ trén).
  1. H−¬ng sen t¾m ®−îc ®Æt ë ®é cao tõ 2.100 ®Õn 2.150mm (tõ ®iÓm cao nhÊt cña h−¬ng sen ®Õn mÆt sµn). van hoµ trén dïng cho h−¬ng sen ®−îc ®Æt trªn t−êng bªn cña buång t¾m ë ®é cao 1.200mm (tõ mÆt sµn).
  1. Vßi cøu ho¶ ®Æt ë ®é cao 1.350mm (tõ mÆt sµn) khi cã c¸c vßi cøu ho¶ cïng cÆp cho phÐp ®Æt vßi nµy trªn vßi kia, kho¶ng c¸ch ®Æt trôc ngang vßi cøu ho¶ ®Õn ®¸y cña tñ vµ trôc ®øng ®Õn thµnh bªn cña tñ kh«ng ®−îc nhá h¬n 150mm.
  1. §é sai lÖch c¸c kÝch th−íc ®· ®−îc quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 20mm.


§−êng èng tho¸t n−íc bªn trong nhµ vµ tho¸t n−íc m−a

§Æt ®−êng èng


  1. MiÖng läc cña èng vµ phô tïg (trõ khíp lèi hai ®Çu) cÇn ®Æt theo h−íng ng−îc chiÒu n−íc ch¶y.
  1. §é dèc cña ®−êng èng tho¸t n−íc bÈn vµ n−íc m−a cÇn ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ khi kh«ng cã chØ dÉn th× ®é dèc cho phÐp ®èi víi hÖ thèng tho¸t n−íc sinh ho¹t ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7, cßn ®èi víi hÖ thèng tho¸t n−íc s¶n xuÊt vµ n−íc m−a ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 8.
  1. Chç ngoÆt cña èng ®øng tho¸t n−íc cã ®−êng kÝnh tõ 50-100mm t¹i ®o¹n chuyÓn tiÕp ®Õn miÖng x¶ cÆn l¾p mét cót tho¸t b¸n kÝnh 400mm. Cho phÐp ®Æt 2 cót 135 ®é thay cho mét cót tho¸t.

B¶ng 7

B¶ng 8

Chó thÝch:

§é dèc tèi ®a cña ®−êng èng tho¸t n−íc n»m ngang kh«ng ®−îc qu¸ 0.15 (trõ c¸c nh¸nh ng¾n chiÒu dµi kh«ng qu¸ 1,5m) nÕu tõ thiÕt bÞ vÖ sinh ra.


  1. Kh«ng ®−îc sö dông thËp ph¼ng trªn c¸c tuyÕn n»m ngang cña hÖ thèng tho¸t ph©n vµ n−íc th¶i s¶n xuÊt .
  1. Kh«ng ®−îc nèi thiÕt bÞ vÖ sinh vµo c¸c ®o¹n n»m ngang (phÇn ®æi chiÒu) cña èng ®øng.
  1. §o¹n èng th«ng h¬i cña ®−êng èng ®øng tho¸t n−íc cÇn nh« cao h¬n mÆt nhµ 0,7m, trong tr−êng hîp nhµ m¸i b»ng th× nh« cao kh«ng nhá h¬n 3m). NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn nµo kh¸c th× kÕt thóc b»ng èng chãp.
  1. Kh«ng ®−îc nèi chung èng th«ng h¬i cña ®−êng èng tho¸t n−íc víi ®−êng èng th«ng giã vµ th«ng gã vµ th«ng khãi.
  1. Kh«ng ®−îc ®Æt èng tho¸t n−íc c¾t ngang qua èng th«ng giã vµ èng th«ng khãi.
  1. §Ó lµm s¹ch m¹ng l−íi tho¸t n−íc sinh ho¹t vµ tho¸t n−íc s¶n xuÊt bªn trong nhµ cÇn ph¶i ®Æt c¸c bé phËn x¶ röa ë c¸c vÞ trÝ sau:
  • Trªn c¸c èng ®øng, khi kh«ng khóc khuûu, c¸c lç th¨m ®−îc bè trÝ ë tÇng hÇm hoÆc tÇng 1 vµ tÇng trªn cïng, cßn khi khóc khuûu th× lç th¨m ®−îc bè trÝ ë tÊt c¶ c¸c tÇng. Lç th¨m ®−îc bè trÝ ë ®é cao 1m kÓ tõ sµn vµ cao h¬n thµnh thiÕt bÞ vÖ sinh kh«ng nhá h¬n 0,15m. Trong c¸c ng«i nhµ cã chiÒu cao lín h¬n 5 tÇng th× trªn c¸c tuyÕn èng ®øng bè trÝ lç th¨m.

  • Trªn ®o¹n ®Çu cña èng tho¸t n−íc bÈn (theo chiÒu n−íc ch¶y) khi sè chËu xÝ Ýt nhÊt lµ 3 mµ kh«ng cã lç th¨m th× ph¶i bè trÝ lç x¶ röa.

Trªn c¸c ®o¹n nÇm ngang cña m¹ng l−íi, kho¶ng c¸ch lín nhÊt cho phÐp gi÷a c¸c lç th¨m vµ cöa x¶ lÊy theo b¶ng 9.
  1. Trªn c¸c ®−êng èng treo d−íi trÇn, cho phÐp sö dông lâ x¶ röa cã nót ®Ëy cao lªn ngang hoÆc caoh¬n mÆt sµn cña tÇng trªn, tuú theo tÝnh chÊt cña gian phßng.


B¶ng 9  1. M¹ng l−íi tho¸t n−íc sinh ho¹t cña c¸c cöa hiÖu, nhµ ¨n, qu¸n cµ phª, c¨ng tin cÇn ®−îc ®Æt trong c¸c hép, cßn t¹i chç gÆp nhau cña c¸c vËt ch¾n víi ®−êng èng ®øng cÇn ®−îc chÌn kÝn.
  1. Cöa kiÓm tra trªn c¸c èng ®øng tho¸t n−íc s¹ch (n−íc m−a) cÇn ®−îc l¾p ®Æt ë c¸c tÇng d−íi cïng, cßn khi cã ®o¹n khóc khuûu trªn èng ®øng th× nã ®−îc ®Æt phÝa d−íi khóc khuûu ®ã.
  1. Trªn c¸c ®−êng èng tho¸t n−íc ®Æt d−íi nÒn nhµ cÇn ph¶i ®Æt lç th¨m trong giÕng sao cho mÆt bÝch cña miÖng lç th¨m ngang víi ®¸y giÕng.§¸y giÕng th¨m ph¶i cã ®é dèc Ýt nhÊt 0,05 vÒ phÝa mÆt bÝch cña lç th¨m.

§Çu bu l«ng ph¶i lâm xuèng, sau khi xiÕt bu l«ng l¾p lç th¨m ph¶i dïng v÷a xi m¨ng x¶m chÆt.

  1. Khi èng ®øng ®Æt kÝn, ë ngang mÐp d−íi cña lç th¨m cÇn cã tÊm xi m¨ng hoÆc bª t«ng b¶o vÖ.  2. Lç x¶ cÇn cã l¾p ®Ëy b»ng gang hoÆc thÐp cã ®Öm b»ng sîi gai tÈm h¾c Ýn hoÆc matÝt.
  1. C¸c ®−êng èng tho¸t n−íc ë vÞ trÝ cã kh¶ n¨ng h− háng, c¬ häc (trong tÇng hÇm, kho than, kho thùc phÈm...) cÇn ®−îc b¶o vÖ khái bÞ va ch¹m.  2. §Ó ng¨n ngõa sù «i nhiÔm trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, c¸c ®Çu ®Ó hë cña ®−êng èng dÉn n−íc vµ phÔu thu n−íc m−a cÇn ®−îc ®Æt kÝn t¹m thêi b»ng c¸ch n¾p s¹chL¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh.


  1. §Ó g¾n ch¾c c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh víi kÕt cÊu x©y dùng ph¶i sö dông bu l«ng.Kh«ng ®−îc dïng c¸c nót gç ®Ó g¾n ch¾c c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. Khi cè ®Þnh thiÕt bÞ vÖ sinh vµo kÕt cÊu gç
   ph¶i dïng ®inh vÝt.  2. èng ra cöa chËu xÝ ph¶i nèi trùc tiÕp víi miÖng loe cña èng tho¸t hoÆc víi èng nèi b»ng gang hay chÊt dÎo gi÷a chËu xÝ vµ èng tho¸t. miÖng loe cña èng tho¸t ®Æt d−íi chËu xÝ, cã èng ra th¼ng, cÇn ®Æt ngang víi mÆt sµn.  3. ChËu xÝ bÒn cÇn g¾n chÆt víi sµn b»ng bu l«ng, hay d¸n b»ng keo.
  1. §é cao ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh (kÓ tõ mÆt sµn) cÇn ®−îc lÊy theo b¶ng 10


B¶ng 10

Chó thÝch:


  1. Trong c¸c phßng cña nhµ trÎ vµ tr−êng mÉu gi¸o, kho¶ng c¸ch tõ sµn ®Õn mÐp chËu röa mÆt lÊy b»ng 0,5m.

  2. èng ®ôc lç ®Ó déi n−íc m¸ng tiÓu ph¶i ®Æt cho lç h−íng vµo t−êng vµ h−íng vÒ phÝa d−íi mét gãc 45O.

  3. §é sai lÖch ®èi víi c¸c dông cô ®¹t riªng lÎ lµ 20mm, cßn ®èi víi c¸c dông cô cïng lo¹i ®Æt thµnh nhãm lµ 5mm.
  1. Mçi thiÕtbÞ vÖ sinh ®−îc nèi víi m¹ng l−íi tho¸t n−íc qua xi -ph«ng. nÕu kh«ng cã xi -ph«ng th× tuú thuéc vµo kÕt cÊu thiÕt bÞ, cho phÐp ®Æt mét xi -ph«ng cho mét nhãm chËu röa. Sã l−îng kh«ng qu¸ 6 c¸i, bè trÝ trong cïng mét gian phßng hoÆc cho mét chËu röa cã nhiÒu ng¨n.

  2. Trong c¸c phßng sinh ho¹t cña c¸c ng«i nhµ c«ng nghiÖp cho phÐp ®Æt mét nhãm c¸c chËu röa cïng lo¹i.  3. Tr−íc khi thö c¸c hÖ thèng ®· l¾p, ®Ó ®Ò phßng r¸c bÈn ®ãng l¹i trong xi -ph«ng ®Æt d−íi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, cÇn ph¶i th¸o nót d−íi xi -ph«ng ra, ®èi víi xi -ph«ng kiÓu chai th× th¸o cèc ®¸y.  4. T¹i chç nèi thiÕt bÞ vÖ sinh vµo èng xi -ph«ng (trõ lo¹i xi -ph«ng kiÓu chai) ph¶i lÌn chÆt b»ng sîi gai tÈm bi -tum cã quÐt s¬n, hay b»ng c¸ch ®Æt c¸c vßng cao su ®Ó lÌn chÆt.  5. ChËu t¾m ph¶i ®Æt dèc vÒ phÝa èng tho¸t.Vá cña chËu t¾m vµ ãng tho¸t n−íc cÇn ®−îc nèi víi nhau b»ng mét d©y kim lo¹i ®Ó c©n b»ng ®iÖn thÕ.  6. Khi l¾p ®Æt èng x¶ n−íc th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµo m¹ng l−íi tho¸t n−íc ph¶i ®Ó mçi ®o¹n kh«ng nhá h¬n 20 ®Õn 30mm do sù gi¸n ®o¹n dßng phun. Khi nèi èng x¶ trµn cña thïng chøa n−íc uèng víi hÖ m¹ng l−íi tho¸t ph¶i tÝnh ®Õn sù gi¸n ®o¹n cña dßng ch¶y bëi phÔu x¶. mÐp d−íi cña èng x¶ tõ thïng cÇn ®Æt ca h¬n mÐp trªn cña hè thu vµo hÖ thèng tho¸t n−íc lµ 25mm.
  1. Trong nhµ ¨n tËp thÓ, nhµ bÕp vµ c¸c phßng tËp thÓ cña nhµ trÎ, tr−êng häc, trong c¸c cöa hµng thùc phÈm... khi ®Æt chËu röa gi÷a èng tho¸t n−íc vµ xi -ph«ng ph¶i cã kho¶ng trèng tõ 20 ®Õn 30mm.
  1. PhÔu thu n−íc bÈn ®−îc ®Æt ë nh÷ng chç thÊp cña sµn (sµn xi m¨ng, sµn l¸t g¹ch cã líp c¸ch thuû...) vµ ®−îc ch«n trong sµn, b¶o ®¶m n−íc khong thÊm qua chç ®Æt èng. MÆt l−íi cña phÔu thu cÇn thÊp h¬n mÆt sµn hoµn thiÖn hoÆc thÊp h¬n ®¸y r·nh dÉn n−íc tõ 5 ®Õn 10mm.


HÖ thèng cÊp n−íc nãng

§Æt ®−êng èng


  1. §é dèc cña ®−êng èng chÝnh dÉn h¬in−íc nãng vµ èng ng−ng tô cÇn lÊy lín h¬n 0,002, riªng ®−êng èng dÉn h¬i cã ®é dèc ng−îc víi chiÒu chuyÓn ®éng cña h¬i n−íc th× ph¶i lÊy lín h¬n 0,006.
  1. §é dèc cña c¸c èng dÉn n−íc ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng cÇn ph¶i ®Æt theo chiÒu chuyÓn ®éng cu¶ n−íc vµ lÊy b»ng 5 ®Õn 10mm cho toµn bé chiÒu dµi cña èng dÉn. Khi chiÒu dµi nhá h¬n 500mm th× èng dÉn cã thÓ ®Æt n»m ngang. C¸c èng dÉn cã chiÒu dµi lín h¬n 150mm ph¶i cè ®Þnh èng víi kÕt cÊu cña nhµ.
  1. Trong hÖ thèng cÊp n−íc nãng khi cã hai ®−êng èng ®i song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña èng ®øng kh«ng c¸ch nhiÖt cã ®−êng kÝnh ®Õn 32mm lµ 80mm, cho phÐp sai sè 5mm.
  1. Trªn nh÷ng ®o¹n èng th¼ng vµ dµi, cÇn ph¶i ®Æt c¸c nót co d·n cho c¸c lo¹i èng dÉn n−íc nãng hoÆc h¬i n−íc nãng. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c nót co d·n lµ30 m. nh÷ng ®o¹n èng cã chç ngoÆt mµ chiÒu dµi cña mçi ®o¹n nhá h¬n 10m th× kh«ng ®Æt nót co d·n.
  1. T¹i ®iÓm gi÷a c¸c nót co d·n ph¶i cã gèi tùa cè ®Þnh, neo èng chÆt víi kÕt cÊu nhµ, c¸c ®iÓm kh¸c dïng gèi tùa tù do (èng tr−ît trªn gèi tùa).
  1. Cã thÓ dïng nót co d·n h×nh ch÷ U, ch÷ S hoÆc nót co d·n mÒm tuú theo ®iÒu kiÖn kh«ng gian cho phÐp. Nh÷ng èng cã ®−êng kÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 20mm cã thÓ cho phÐp uèn èng trùc tiÕp lµm nót co d·n.
  1. Nèi c¸c èng dÉn n−íc nãng b»ng ph−¬ng ph¸p ren, dïng sîi gai tÈm bét phÊn ch× quÊn quanh c¸c ®−êng ren vµ vÆn ch¾c c¸c bé phËn nèi. Khi nèi b»ng mÆt bÝch ph¶i cã tÊm ®Öm b»ng ami¨ng hoÆc cao su chÞu nhiÖt.
  1. §Ó t¸ch n−íc ng−ng tô ra khái ®−êng èng cña hÖ thèng cÊp nhiÖt ¸p lùc thÊp b»ng h¬i n−íc, t¹i nh÷ng ®iÓm thÊp cña hÖ thèng cÇn ph¶i ®Æt van x¶.
  1. C¸c èng chÝnh, èng ®øng cÊp n−íc nãng, èng dÉn nhiÖt, èng ng−ng tô cÇn ph¶i ®−îc c¸ch nhiÖt. Tr−íc khi cuèn líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt ph¶i thö ¸p lùc ®−êng èng vµ lµm thñ tôc nghiÖm thu tõng phÇn.


L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ n−íc nãng


  1. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ n−íc nãng d−íi cöa sæ th× chiÒu cao cña nã ph¶i thÊp h¬n mÐp d−íi cöa sæ.
  1. Tuú theo trängl−îng cña thiÕt bÞ vµ cña n−íc trong thiÕt bÞ mµ cã thÓ ®Æt thiÕt bÞ ®un n−íc nãng ë trªn hay ë d−íi t−êng.
  1. C¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng ®Æt trªn sµn ph¶i cã c¸c bÖ ®ì b»ng gç. Khi ®Æt trªn t−êng ph¶i cã c¸c gi¸ ®ì bÒn ch¾c vµ ph¶i ®−îc g¾n ch¾c víi kÕt cÊu cña nhµ. Cã thÓ dïng gi¸ ®ì kiÓu c«ngxon hoÆc treo b»ng thÐp gãc ch«n s©u vµo t−êng Ýt nhÊt 100mm vµ ph¶i tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng m¸c cao.
  1. C¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng lo¹i l−u tèt khi ghÐp nhiÒu ®o¹ cã ®−êng kÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 300mm cã thÓ g¾n trªn t−êng chÞu lùc b»ng c¸c neo èng vµ gi¸ ®ì g¾n chÆt vµo t−êng.
  1. C¸c nåi ®un n−íc nãng ph¶i ®Æt trong c¸c phßng cã kÕt cÊu bao che lµ vËt liÖu kh«ng ch¸y. Kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi cña nåi ®un ®Õn t−êng vµ ®Õn nåi ®un kh¸c tèi thiÓu lµ 600mm. C¸c ®−êng èng vµ thiÕt bÞ ph¶i ®Æt sao cho thuËn tiÖn cho ng−êi qu¶n lý.
  1. ChiÒu cao cña nhµ ®Æt nåi ®un n−íc nãng b»ng nhiªn liÖu r¾n ph¶i ®ñ ®Ó th«ng khãi trong c¸c èng th«ng khãi cña nåi ®un mét c¸ch dÔ dµng. c¸c cöa qu¶n lý cÇn cã kho¶ng kh«ng gian phÝa tr−íc ®ñ ®Ó tÈy röa cÆn trong nåi ®un.
  1. èng khãi cña c¸c nåi ®un cÇn ph¶i ®−îc neo chÆt víi kÕt cÊu cña nhµ b»ng c¸c vßng ®ai hoÆc c¸c d©y c¨ng cè ®Þnh èng khãi.


L¾p ®Æt c¸c dông cô kiÓm tra


  1. C¸c van mét chiÒu cã thÓ ®Æt n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng tuú theo kÕt cÊu cña chóng. ChiÒu cña mòi tªn trªn vá thiÕt bÞ ph¶i trïng víi chiÒu chuyÓn ®éng cña n−íc trong èng.
  1. Trôc chÝnh cña c¸c kho¸ cã thÓ ®Æt th¼ng ®øng hoÆc xiªn mét gãc 450 lªn phÝa trªn tuú theo kh«ng gian cho phÐp vµ b¶o ®¶m thuËn tiÖn cho ng−êi qu¶n lý. Trôc cña van ba chiÒu ®Æt n»m ngang.
  1. C¸c lo¹i ¸p lùc kÕ ®−îc ®Æt ë ¸c trung t©m nhiÖt, m¸y b¬m vµ c¸c m¸y kh¸c. Tr−íc mçi ¸p lùc kÕ ph¶i ®Æt van ba chiÒu vµ ph¶i uèn èng cong mét ßng trßn ®Ó tr¸nh ¸p lùc thay ®æi ®ét ngét. C¸c ¸p lùc kÕ nèi víi nåi h¬i, èng dÉn cã nhiÖt ®é cña èng d·n nhiÖt trªn 1050C cÇn nèi qua èng xi-ph«ng.
  1. C¸c van phßng ngõa dïng cho nåi ®un n−íc nãng cÇn ®iÒu chØnh sao cho ¸p lùc kh«ng v−ît qu¸ 0,2daN/cm2 so víi ¸p lùc lµm viÖc tÝnh to¸n.
  1. C¸c van phßng ngõa cÇn ®−îc ®Æt ngay trªn nåi h¬i hoÆc chç èng nèi víi nåi h¬i. NÕu nh− cÊu t¹o cña nåi h¬i kh«ng cho phÐp th× c¸c van phßng ngõa cÇn ®Æt ë ®o¹n th¼ng cña èng d©nx gi÷a nåi h¬i vµ kho¸.


4. Thö vµ nghiÖm thu
§−êng èng dÉn n−íc l¹nh vµ n−íc nãng


  1. ViÖc nghiÖm thu hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong vµ cÊp n−íc nãng ®−îc tiÕn hµnh sau khi ®· cã c¸c kÕt qu¶ thö ¸p lùc, kiÓm tra bªn ngoµi vµ kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng.
  1. Tr−íc khi ®−a hÖ thèng vµo sö dông ph¶i tiÕn hµnh tÈy röa, khö trïng hÖ thèng vµ tho¸t n−íc ra khái hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong vµ cÊp n−íc nãng.
  1. C¸c hÖ thãng cÊp n−íc l¹nh vµ nãng cÇn ph¶i thö ¸p lùc. ¸p lùc thö b»ng ¸p lùc lµm viÖc céng víi 5daN/cm2 nh−ng kh«ng qu¸ 10daN/cm2, thêi gian thö lµ 10 phót, tromg thêi gian ®ã ¸p lùc thö gi¶m kh«ng qu¸ 0,5daN/cm2. Ngoµi ra cã thÓ thö b»ng ¸p lùc khÝ nÐn, tr×nh tù thö nh− sau: dïng ¸p lùc thö 1,5daN/cm2 ®Ó ph¸t hiÖn khuyÕt tËt. Sau khi kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt tiÕp tôc thö víi ¸p lùc khÝ nÐn lµ 1daN/cm2, trong 5 phót ¸p lùc kh«ng ®−îc gi¶m qu¸ 0,1daN/cm2.
  1. ViÖc thö c¸c hÖ thèng cÊp n−íc l¹nh vµ nãng b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn ®−îc tiÕn hµnh tr−íc khi l¾p ®Æt c¸c dông cô lÊy n−íc.
  1. ViÖc kiÓm tra sù lµm viÖc cña hÖ thèng tho¸t n−íc nãng tiÕn hµnh víi nhiÖt ®é n−íc nãng b»ng nhiÖt ®é tÝnh to¸n. NhiÖt ®é n−íc nãng ®−íc kiÓm tra t¹i c¸c ®iÓm xa nhÊt cña m¹ng l−íi ph©n phèi n−íc nãng.
  1. Sau khi l¾p ®Æt ®ång hå ®o n−íc ph¶i kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña ®ång hå b»ng c¸ch so s¸nh trÞ sè trªn mÆt ®ång hå víi l−îng n−íc thùc tÕ chÈy ra van sau ®ång hå. Sai sè cho phÐp nhá h¬n 5%.
  1. Khi nghiÖm thu hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc l¹nh vµ n−íc nãng cÇn ph¶i lËp c¸c v¨n b¶n sau:
  • B¶n vÏ thi c«ng vµ thuyÕt minh kÌm theo;

  • Nh÷ng thay ®æi vµ thiÕt kÕ thi c«ng t¹i hiÖn tr−êng;

  • Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c khuÊt;

  • C¸c biªn b¶n vÒ thö ¸p lùc vµ sù lµm viÖc cña hÖ thèng;

  • Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao toµn bé hÖ thèng c«ng tr×nh kÌm theo c¸c v¨n b¶n trªn.
  1. Khi nghiÖm thu hÖ thèng cÊp n−íc l¹nh vµ nãng bªn trong nhµ cÇn kiÓm tra:
  • Sù phï hîp cña vËt liÖu, c¸c phô tïng vµ thiÕt bÞ ®· sö dông víi thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu cña quy ph¹m hiÖn hµnh;

  • §é chÝnh x¸c cña ®é dèc, ®é v÷ng ch¾c cña ®−êng èng vµ thiÕt bÞ;

  • HiÖn t−îng dß rØ n−íc ë c¸c ®−êng èng, c¸c thiÕt bÞ lÊy n−íc vµ c¸c b×nh x¶ n−íc chËu xÝ;

  • Sù lµm viÖc cña m¹ng l−íi, c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng, c¸c tr¹m b¬m, c¸c phô tïng vµ c¸c dông cô ®o vµ kiÓm tra m¸y b¬m khi cã t¶i.
  1. Trong biªn b¶n nghiÖm thu hÖ thèng cÊp n−íc l¹nh vµ n−íc nãng cÇn ghi nhí:
  • C¸c kÕt qu¶ thö thuû lùc (hoÆc khÝ nÐn) cña hÖ thèng vµ ®é b¶o ®¶m khi lµm viÖc;

  • TÝnh n¨ng vµ ®é chÝnh x¸c khi vËn hµnh hÖ thèng ®un n−íc nãng, m¸y b¬m vµ ®éng c¬ ®iÖn phôc vô sinh ho¹t hoÆc ch÷a ch¸y. Sù phï hîp gi÷a th«ng sè tÝnh to¸n víi th«ng sè lµm viÖc thùc tÕ.

  • §¸nh gi¸ chÊt l−îng cña c¸c viÖc ®· hoµn thµnh.§−êng èng cÊp tho¸t n−íc bªn trong nhµ vµ tho¸t n−íc m−a


  1. Khi nghiÖm thu c¸c hÖ thèng tho¸t n−íc, cÇn ph¶i kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña ®é dèc ®Æt èng, sù lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ thu n−íc th¶i vµ c¸c b×nh x¶ n−íc chËu xÝ. CÇn ph¶i tÈy röa toµn bé hÖ thèng tr−íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu.
  1. C¸c ®−êng èng nh¸nh cña hÖ thèng tho¸t n−íc ®Æt trong nÒn ®Êt hoÆc trong c¸c r·nh cña sµn ®−îc thuû lùc tr−íc khi lÊp kÝn chóng b»ng c¸ch ®æ ®Çy n−íc ®Õn cèt cña sµn nhµ tÇng 1, cßn c¸c èng ®Æt trong trÇn nhµ vµ trong c¸c hµnh lang ch÷ nhËt th× ®æ ®Çy n−íc ®Õn ®é cao cña tÇng.
  1. Thö m¹ng l−íi tho¸t n−íc m−a trong nhµ tiÕn hµnh b»ng c¸ch ®æ ®Çy n−íc ®Õn mùc cao nhÊt cña phÔu thu n−íc m−a, thêi gian thö lµ 10 phót vµ kh«ng cho phÐp rß rØ.
  1. §é kÝn cña c¸c mèi nèi vµ nh÷ng chç rß rØ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch quan s¸t bªn ngoµi cña c¸c mèi nèi vµ theo møc n−íc trong khi thö ®−êng èng.
  1. Khi nghiÖm thu hÖ thèng tho¸t n−íc vµ tho¸t n−íc m−a cÇn lËp c¸c v¨n b¶n sau:
  • Toµn bé c¸c b¶n vÏ thi c«ng kÌm theo thuyÕt minh vµ tªn nh÷ng ng−êi thùc hiÖn cã tr¸ch nhiÖm sau khi tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt. Sù thèng nhÊt vµ thay ®æi gi÷a thiÕt kÕ vµ thi c«ng;

  • Biªn b¶n bµn giao c¸c c«ng t¸c khuÊt;

  • Biªn b¶n thö ®−êng èng tho¸t n−íc sinh ho¹t vµ tho¸t n−íc m−a.
  1. Khi nghiÖm thu hÖ thèng tho¸t n−íc bªn trong vµ tho¸t n−íc m−a cÇn kiÓm tra:
  • Sù phï hîp gi÷a c¸c hÖ thèng ®· l¾p ®Æt víi thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu cña quy ph¹m hiÖn hµnh;

  • §é chÝnh x¸c cao cña c¸c ®é dèc, ®é tin cËy cña c¸c mèi nèi vµ c¸c dông cô, sù lµm viÖc hoµn h¶o cña m¹ng l−íi vµ c¸c dông cô vÖ sinh, c¸c mèi nèi.
  1. Trong biªn b¶n nghiÖm thu hÖ thèng tho¸t n−íc trong nhµ vµ tho¸t n−íc m−a cÇn nªu râ:
  • C¸c kÕt qu¶ thö tõng phÇn ®−êng èng ®Æt kÝn vµ hÖ thèng tho¸t n−íc m−a;

  • C¸c sè liÖu vÒ sù lµm viÖc cña c¸c dông cô vÖ sinh;

  • C¸c sè liÖu vÒ chÊt l−îng cña c¸c c«ng viÖc ®· hoµn thµnh.


Tr¹m chuÈn bÞ n−íc nãng


  1. ViÖc nghiÖm thu c¸c nåi h¬i ®ùo tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c kÕt qu¶ thö ¸p lùc vµ nhiÖt. Ngoµi ra cßn ph¶i xem xÐt bÒ ngoµi cña c¸c trang thiÕt bÞ ®· ®−îc l¾p ®Æt. ViÖc thö c¸c nåi h¬i vµ c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng b»ng ¸p lùc khÝ nÐn (thay cho thö b»ng ¸p lùc n−íc) ®−îc phÐp lÊy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.3. ViÖc thö ph¶i ®−îc tiÕn hµnh tr−íc khi hoµn thiÖn c«ng tr×nh.
  1. C¸c nåi h¬i ph¶i ®−îc thö ¸p lùc tr−íc khi l¾p ®Æt, cßn c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng th× ph¶i thö tr−íc khi tr¸t líp c¸ch nhiÖt. Khi thö ¸p lùc cho c¸c ®−êng èng cña hÖ thãng cÊp n−íc nãng cÇn ph¶i t¸ch riªng ra.
  1. Sau khi thö n−íc tr«ng nåi h¬i vµ c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng ph¶i ®−îc x¶ hÕt tr−íc khi ®−a vµo sö dông.
  1. C¸c nßi h¬i vµ thiÕt bÞ ®un n−íc nãng ®−îc thö ¸p lùc cïng víi c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt trªn ®ã.

  2. Tr−íc khi thö ¸p lùc cho nßi h¬i, tÊt c¶ c¸c phô tïng cña nåi h¬i cÇn ph¶i tÈy röa s¹ch, c¸c van kho¸, n¾p cöa th¨m, c¸c van phßng ngõa ph¶i ®−îc ®ãng l¹i thËt chÆt.
  1. ViÖc thö nåi h¬i ¸p lùc thÊp, nåi ®un n−íc nong vµ c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng ®−îc tiÕn hµnh b»ng ¸p lùc n−íc. TrÞ s« ¸p lùc thö ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 11.


B¶ng 11

Chó thÝch: P lµ ¸p lùc lµm viÖc cña thiÕt bÞ
ViÖc thö ¸p lùc cho c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng tiÕn hµnh theo tõng phÇn cña thiÕt bÞ.


  1. ¸p lùc thö ®−îc gi÷ trong thêi gian 5 phót, sau ®ã gi¶m suèng ®Õn trÞ sã ¸p lùc lµm viÖc lín nhÊt vµ gi÷ ¸p lùc ®ã trong kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó theo dâi nåi ®un hoÆc thiÕt bÞ ®un n−íc nãng. Trong thêi gian thö ¸p lùc c¸c nåi ®un vµ c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau:
  • Trong suèt thêi gian thö, ¸p lùc kh«ng bÞ gi¶m;

  • Kh«ng cã dÊu hiÖu biÕn d¹ng nh×n thÊy ®−îc tõng bé phËn cña nåi ®un hoÆc thiÕt bÞ ®un n−íc nãng;
  1. C¸c ®−êng èng dÉn dÇu ma dót ®−îc thö víi ¸p lùc 5daN/cm2. HÖ thèng ®−îc coi lµ ®óng quy c¸ch khi ®−a vµo sö dông nÕu trong thêi gian 5 phót, ¸p lùc gi¶m kh«ng qu¸ 0,2 daN/cm2.
  1. Khi nghiÖm thu hÖ thèng cÊp n−íc nãng vµ nåi h¬i cÇn ph¶i tiÕn hµnh lËp c¸c v¨n b¶n sau:
  • Toµn bé b¶n vÏ thi c«ng kÌm theo thuyÕt minh, tªn nh÷ng ng−êi thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt, sù thay ®æi vµ thèng nhÊt gi÷a thiÕt kÕ vµ thi c«ng;

  • Biªn b¶n bµn giao c¸c c«ng t¸c khuÊt;

  • LÝ lÞch cña nåi h¬i;

  • Biªn b¶n thö ¸p lùc toµn bé hÖ thèng, nåi h¬i, thiÕt bÞ ®un n−íc nãng;

  • Biªn b¶n thö vÒ nhiÖt cho hÖ thèng.
  1. Khi nghiÖm thu hÖ thèng cÊp n−íc nãng vµ nåi h¬i cÇn ph¶i kiÓm tra:
  • Sù phï hîp gi÷a thiÕt kÕ, thi c«ng víi c¸c quy ®Þnh cña quy ph¹m hiÖn hµnh (®é dèc, mèi nèi, nót co gi·n, ®é chÝnh x¸c khi l¾p ®Æt, ®é bÒn ch¾c cña ®−êg èng, c¸c dông cô vÖ sinh, sù lµm viÖc tin cËy cña c¸c phô tïng, van phßng ngõa, c¸c dông cô ®o vµ kiÓm tra, vÞ trÝ c¸c van x¶ n−íc, x¶ khÝ;

  • C¸c mèi hµn, mèi nèi b»ng ren, c¸c van kho¸ kh«ng ®−îc rß rØ;

  • Sù nãng ®Òu cña c¸c thiÕt bÞ ®un;

  • HiÖu qu¶ vµ ®é b¶o ®¶m vÒ ho¹t ®éng cña c¸c nåi h¬i, m¸y b¬m, ®éng c¬ ®iÖn, thiÕt bÞ phßng ngõa, m¹ng l−íi dÉn nhiÖt, thiÕt bÞ ®un n−íc nãng, kÕt qu¶ lµm viÖc liªn tôc 48 giê cña c¸c nåi h¬i, trong ®ã mçi nåi h¬i lµm viÖc liªn tôc kh«ng nhá h¬n 7 giê.  1. Trong biªn b¶n nghiÖm thu hÖ thèng cÊp n−íc nãng vµ nåi h¬i cÇn nªu râ:  • KÕt qu¶ thö nåi h¬i vµ thiÕt bÞ ®un n−íc nãng;

  • KÕt qu¶ thö vÒ nhiÖt cho hÖ thèng;

  • §Æt tÝnh cña c¸c m¸y b¬m, c¸c ®éng c¬ ®iÖn, nåi h¬i, thiÕt bÞ ®un n−íc nãng;

  • C¸c sè liÖu vÒ chÊt l−îng c¸c c«ng viÖc ®· hoµn thµnh.


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương