§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 2015tải về 1.2 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 - 2015.

Më §ÇU

Trong nh÷ng n¨m ®æi míi, §¶ng vµ Nhµ n­­íc ta rÊt coi träng ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän vµ ®· cã c¸c nghiªn cøu vÒ lùa chän c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ­u tiªn ph¸t triÓn, nghiªn cøu vÒ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Ó tõng b­­íc héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Ngµy nay, trong xu thÕ héi nhËp, ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng vai trß quan träng vµ chiÕm tû träng ngµy cµng cao trong c¬ cÊu kinh tÕ (GDP) cña ®Êt n­­íc nãi chung vµ kinh tÕ §ång Nai nãi riªng.

Lµ mét tØnh cã ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, §ång Nai cã lîi thÕ ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nh­ khai th¸c tµi nguyªn kho¸ng s¶n, chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, may mÆc, giµy dÐp... Tû träng ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm trªn 50% c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh, do ®ã ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh, thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c ngµnh n«ng nghiÖp vµ dÞch vô.

§Ó ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu s©u vÒ lý thuyÕt còng nh­­ thùc tiÔn c¸c vÊn ®Ò vÒ lùa chän c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña TØnh, nh»m t¹o nªn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng vai trß ®Çu tÇu t¨ng tr­­ëng, thóc ®Èy c¸c ngµnh kh¸c cïng ph¸t triÓn.

XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn, ®Ò tµi: Nghiªn cøu ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc TØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 - 2015 ®­îc x©y dùng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch, ®ãng vai trß quan träng t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ cña TØnh, ®ång thêi gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa cña §ång Nai.

ViÖc nghiªn cøu ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 – 2015 nh»m môc tiªu ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp §ång Nai vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch ph¸t triÓn mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong tiÕn tr×nh héi nhËp cña s¶n phÈm c«ng nghiÖp §ång Nai trong giai ®o¹n 2005 - 2015. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc, lµ c¨n cø ®Ó lËp qui ho¹ch ph¸t triÓn vµ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch trung, dµi h¹n cña ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai.

Víi môc tiªu trªn, néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi gåm 3 ch­¬ng:

Ch­¬ng I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai giai ®o¹n 1996 – 2003.

Ch­¬ng II: X¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm chñ lùc cña tØnh §ång Nai.

Ch­¬ng III: §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 – 2015.

§Ó ®¹t ®­îc néi dung trªn, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc s­u tÇm, thu thËp th«ng tin, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ngµnh c«ng nghiÖp. §iÒu tra t×nh h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh c¸c tiªu chÝ lùa chän c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai.

§Ó ®¸nh gi¸ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cã rÊt nhiÒu tiªu chÝ ®¸nh gi¸, lùa chän, tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ sè liÖu ®iÒu tra (hÖ thèng thèng kª ch­a cho phÐp cã ®­îc ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n). §Ò tµi chØ sö dông c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n, quan träng nhÊt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc lùa chän c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai. Hy väng r»ng, víi nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nãi trªn, ®Ò tµi sÏ gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ §ång Nai, t¹o cho ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai thêi gian tíi ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng.

§Ó ®Ò tµi hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ cã liªn quan, ®· gióp chóng t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2004

Chñ nhiÖm ®Ò tµi

CH¦¥NG i

THùC TR¹NG PH¸T TRIÓN C¸C NGµNH C¤NG NGHIÖP

§åNG NAI giai ®o¹n 1996 - 2003

i.1. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp §ång Nai

I.1.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn

1. VÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ

§ång Nai lµ mét tØnh thuéc vïng §«ng Nam bé vµ n»m ë vÞ trÝ trung t©m cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam. PhÝa B¾c gi¸p tØnh L©m §ång vµ B×nh D­¬ng, phÝa Nam gi¸p tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu, phÝa §«ng gi¸p tØnh B×nh ThuËn vµ phÝa T©y gi¸p TP Hå ChÝ Minh. DiÖn tÝch tù nhiªn lµ 589.474 ha, chiÕm 1,76% diÖn tÝch tù nhiªn c¶ n­íc vµ 25,5% diÖn tÝch tù nhiªn vïng §«ng Nam bé. VÞ trÝ ®Þa lý cña §ång Nai ®· t¹o ra nh÷ng thuËn lîi rÊt c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Víi vÞ trÝ tiÕp gi¸p TP Hå ChÝ Minh, gÇn bÕn c¶ng vµ s©n bay quèc tÕ vµ tiÕp nèi víi T©y Nguyªn vµ miÒn Trung, §ång Nai lµ vÞ trÝ lý t­ëng ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ chän lµ n¬i x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt cña hä. Nh÷ng yÕu tè thuËn lîi ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ chän ®Þa ®iÓm ë §ång Nai ®ã lµ gÇn thÞ tr­êng tiªu thô vµ nguån nguyªn liÖu, gÇn nguån nh©n lùc vµ dÞch vô cña TP Hå ChÝ Minh, thuËn lîi vÒ giao th«ng vËn t¶i... Tãm l¹i §ång Nai lµ mét trong nh÷ng ®Þa bµn cã vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh lùa chän ®Þa ®iÓm ®Çu t­.2. Tµi nguyªn ®Êt

Quü ®Êt §ång Nai cã 10 nhãm ®Êt chÝnh; trong ®ã, lo¹i ®Êt x¸m chiÕm tû lÖ 40,05% diÖn tÝch tù nhiªn toµn tØnh (DTTN), võa thuËn lîi cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp võa cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ x©y dùng. §Êt ®en (22,44% DTTN) thÝch hîp trång c¸c lo¹i c©y h»ng n¨m. §Êt ®á (19,27% DTTN) rÊt thÝch hîp trång c¸c c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Ngoµi ra, c¸c nhãm ®Êt kh¸c nh­ ®Êt phï sa ven s«ng §ång Nai, ®Êt Gley (9,32%), chñ yÕu dïng cho trång lóa, rau, mµu vµ c¸c lo¹i c©y trång kh¸c nh­ ®Êt n©u (1,94%), ®Êt tÇng máng (0,54%), ®Êt ®¸ bät (0,41%), ®Êt c¸t (0,1%), ®Êt cã tÇng loang læ chØ chiÕm 0,02%. DiÖn tÝch ®Êt cã chÊt l­îng (®é ph×, tÇng dµy) tõ trung b×nh ®Õn cao chiÕm 44%. §Êt cã tÇng máng d­íi 50cm, chÊt l­îng kÐm chiÕm 40% tæng quü ®Êt. Nh×n chung, quü ®Êt cña §ång Nai kh«ng chØ thÝch hîp cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, t¹o ra c¸c vïng chuyªn canh cã tû suÊt hµng ho¸ cao mµ cßn rÊt thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp v× kÕt cÊu ®Êt cã ®é chÞu nÐn tèt.3. Tµi nguyªn n­íc

Nguån n­íc mÆt rÊt phong phó, chñ yÕu lµ nguån n­íc s«ng §ång Nai, víi l­u l­îng lín nhÊt lµ 880m3/s, nhá nhÊt lµ 130m3/s; ®¶m b¶o ®ñ cung cÊp cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, n­íc sinh ho¹t c¸c khu d©n c­ ®« thÞ trªn ®Þa bµn.

M¹ng l­íi s«ng ngßi trªn ®Þa bµn tØnh kh¸ dµy víi trªn 60 s«ng suèi lín nhá. S«ng §ång Nai, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi chÕ ®é thuû v¨n vµ c©n b»ng sinh th¸i cña vïng. HiÖn cã trªn 23 hå chøa n­íc, trong ®ã lín nhÊt lµ hå TrÞ An cã diÖn tÝch 323km2, dung tÝch kho¶ng gÇn 2,8 tû m3 n­íc. Nguån n­íc mÆt kh«ng chØ b¶o ®¶m cho nhu cÇu n­íc cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña tØnh §ång Nai mµ cßn cung cÊp cho tØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. TiÒm n¨ng n­íc ngÇm cña tØnh §ång Nai còng kh¸ lín: tr÷ l­îng tÜnh trªn 1.940.000 m3/ngµy, tr÷ l­îng ®éng trªn 3.000.000 m3/ ngµy. ChÊt l­îng n­íc kh¸ tèt. Nguån n­íc ngÇm ®­îc xem lµ nguån n­íc dù phßng vµ cã thÓ cung cÊp phôc vô s¶n xuÊt, x©y dùng vµ d©n sinh víi quy m« võa vµ nhá.

VÒ cung cÊp n­íc m¸y, ®Õn nay kh¶ n¨ng cung cÊp n­íc s¹ch cña §ång Nai ®¹t 325.000 m3/ngµy, ®ñ cung cÊp cho nhu cÇu s¶n xuÊt t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp vµ nhu cÇu sinh ho¹t t¹i c¸c ®« thÞ Biªn Hßa vµ thÞ x· Long Kh¸nh.4. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n

Tµi nguyªn kho¸ng s¶n kh¸ phong phó vÒ chñng lo¹i nh­: kim lo¹i quý (vµng), kim lo¹i mµu (bauxit), ®¸ quý, nguyªn liÖu gèm sø (kaolin, sÐt bét mµu), vËt liÖu x©y dùng, phô gia ciment, than bïn, n­íc kho¸ng vµ n­íc nãng.... §Õn nay, ®· ph¸t hiÖn h¬n 200 má vµ ®iÓm kho¸ng s¶n, trong ®ã ®¸ng chó ý lµ c¸c kho¸ng s¶n phôc vô x©y dùng nh­: ®¸ x©y dùng, tËp trung chñ yÕu ë TP. Biªn Hßa vµ c¸c huyÖn Thèng nhÊt, Xu©n léc, Long Thµnh víi tæng tr÷ l­îng lín (dù b¸o trªn 300 triÖu m3). C¸t x©y dùng, tËp trung chñ yÕu trong trÇm tÝch cña s«ng §ång Nai vµ mét sè s«ng kh¸c víi tr÷ l­îng dù b¸o trªn 38 triÖu m3. Nguån sÐt g¹ch ngãi kh¸ phong phó, ph©n bæ ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng trong tØnh, tæng tr÷ l­îng trªn 85 triÖu m3. Cã 23 ®iÓm tÝch má phô gia ciment (Puz¬lan), cã tæng tr÷ l­îng trªn 400 triÖu tÊn vµ 12 ®iÓm má Laterit, dù b¸o tr÷ l­îng trªn 23 triÖu tÊn. Nh­ vËy, tµi nguyªn kho¸ng s¶n cña tØnh kh¸ phong phó, ®a d¹ng, ®¶m b¶o cung cÊp phÇn quan träng cho nhu cÇu ph¸t triÓn tr­íc m¾t cña c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng vµ nhu cÇu x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong tØnh vµ vïng §«ng Nam bé.5. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt

§ång Nai n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, khÝ hËu «n hßa, Ýt b·o lôt vµ thiªn tai, ®é tÝch nhiÖt cao quanh n¨m rÊt thuËn lîi cho ph¸t triÓn c©y trång nhiÖt ®íi, ®Æc biÖt lµ c¸c c©y c«ng nghiÖp ng¾n vµ dµi ngµy, c©y thùc phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. L­îng m­a t­¬ng ®èi lín vµ ph©n bè theo vïng vµ theo vô, kho¶ng tõ 1.500- 2.700 mm/n¨m. Tãm l¹i, ®iÒu kiÖn khÝ hËu thêi tiÕt cña §ång Nai cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu n«ng s¶n nhiÖt ®íi ®Ó cung cÊp cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n nh­ cao su, cµ phª, b«ng, ®iÒu, mÝa, khoai m×, b¾p, ®Ëu nµnh, rau qu¶...I.1.2. Nguån nh©n lùc

Do vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi vÒ giao th«ng, lµ cöa ngâ quan hÖ víi c¸c tØnh cña miÒn §«ng Nam bé, ®Æc biÖt víi Thµnh Phè Hå ChÝ Minh nªn nguån nh©n lùc cña tØnh còng ®· ®­îc bæ sung vµ hÊp thu chia sÎ ®­îc nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt tõ c¸c nguån ®µo t¹o, gi¸o dôc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng vµ ®ång thêi kÕt hîp ®­îc truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng vµ cña c¶ n­íc nªn nguån nh©n lùc cña tØnh tõng b­íc ®­îc n©ng cao. Tãm l¹i, víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cao, §ång Nai trë thµnh n¬i hÊp dÉn thu hót ®­îc nhiÒu nguån lao ®éng ®· qua ®µo t¹o tõ c¶ n­íc ®Õn lµm viÖc. §©y lµ mét qui luËt kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa cña §ång Nai víi tèc ®é cao.I.1.3. KÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt

1. Giao th«ng

§· cã b­íc tiÕn nhanh trong ®Çu t­ n©ng cÊp hÖ thèng giao th«ng, nhÊt lµ giao th«ng ®­êng bé. Cïng víi hÖ thèng quèc lé víi tæng chiÒu dµi 244,5 km ®· ®­îc n©ng cÊp më réng thµnh tiªu chuÈn ®­êng cÊp I, II ®ång b»ng (QL1, QL51), cÊp III ®ång b»ng nh­ QL 20 (®o¹n qua tØnh 75 km), QL 56. Riªng quèc lé 1A trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai ®· hoµn thµnh n©ng cÊp toµn bé 102km, mÆt ®­êng tõ 12,5 - 24m, ®­a vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Quèc lé 51 ®· hoµn thµnh toµn bé 45 km trªn ®Þa bµn tØnh ®¹t tiªu chuÈn cÊp 1 ®ång b»ng. HÖ thèng ®­êng bé trong tØnh cã chiÒu dµi 3.339 km, trong ®ã gÇn 700km ®­êng nhùa. §­êng tØnh gåm 22 tuyÕn cã chiÒu dµi 336 km (243 km ®­êng nhùa), 139 tuyÕn ®­êng huyÖn, thµnh phè cã chiÒu dµi 688 km (146 km ®­êng nhùa). Ngoµi ra, hÖ thèng ®­êng ph­êng x· qu¶n lý, ®­êng c¸c n«ng l©m tr­êng, KCN t¹o nªn m¹ng l­íi liªn hoµn ®Õn c¬ së, 100% x· ph­êng ®· cã ®­êng «- t« ®Õn trung t©m.

Theo quy ho¹ch, trong mét t­¬ng lai gÇn, hÖ thèng ®­êng cao tèc (®o¹n 1, ®o¹n 2) ®i Bµ RÞa- Vòng Tµu vµ TP. Hå chÝ Minh, hÖ thèng ®­êng s¾t Biªn Hßa- Vòng Tµu, ®­êng QL1 tr¸nh Biªn hßa (Hè nai 3- cæng 11 Long b×nh, n©ng cÊp ®­êng tØnh 769 thµnh quèc lé nèi QL 20, QL1 víi QL 51. Nh»m liªn kÕt h¬n n÷a §ång Nai víi toµn vïng, sÏ ph¸t triÓn ®­êng gia th«ng nèi trùc tiÕp Thµnh phè Hå ChÝ Minh qua quËn 9 (Khu c«ng nghÖ cao) víi ®« thÞ míi Nh¬n Tr¹ch vµ nèi th«ng víi quèc lé 51, quèc lé 20 v.v... HÖ thèng c¶ng biÓn, c¶ng s«ng ®· ®­îc quy ho¹ch vµ x©y dùng t­¬ng ®èi nhanh gåm hÖ thèng c¶ng Long B×nh T©n, C¶ng Gß DÇu A, B cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn tµu cã träng t¶i ®Õn 15.000T. S¶n l­îng hµng hãa th«ng qua c¸c c¶ng ®· ®¹t 700.000 tÊn/n¨m. Dù kiÕn n©ng s¶n l­îng hµng hãa th«ng qua c¶ng 25- 30 triÖu tÊn/n¨m.

Tãm l¹i, hÖ thèng ®­êng bé ®­îc qui ho¹ch nh»m kÕt nèi víi c¶ng biÓn, s©n bay Quèc tÕ Long Thµnh ®­îc x©y dùng trong t­¬ng lai vµ kÕt nèi toµn vïng sÏ t¹o nªn hÖ thèng giao th«ng hoµn chØnh phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn KT-XH ®Þa ph­¬ng vµ khu vùc.2. ViÔn th«ng

Ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng ph¸t triÓn nhanh vµ ®­îc kh«ng ngõng ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ ngang tr×nh ®é c¸c n­íc trong khu vùc. MËt ®é ®iÖn tho¹i t¨ng tõ møc 1 m¸y/100 d©n n¨m 1995 lªn møc 5 m¸y/100 d©n n¨m 2000 vµ 11,5 m¸y/100 d©n vµo n¨m 2003, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c, nhÊt lµ t¹i c¸c khu ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp tËp trung. HiÖn nay, 100% ph­êng, x· vµ thÞ trÊn ®· cã ®iÖn tho¹i, th­ b¸o vÒ kÞp thêi trong ngµy. NhiÒu x· ®· cã b­u ®iÖn v¨n ho¸ x· ®­îc nèi m¹ng Internet.3. Cung cÊp ®iÖn

§· tËp trung ph¸t triÓn l­íi ®iÖn quèc gia phôc vô s¶n xuÊt vµ ¸nh s¸ng trªn kh¾p ®Þa bµn, nhÊt lµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®iÖn phôc vô c¸c khu c«ng nghiÖp. Giai ®o¹n 1996-2000, tæng tiªu thô ®iÖn toµn tØnh t¨ng 201,8%, cÊp ®iÖn cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 92,6%. S¶n l­îng ®iÖn b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 1996 lµ 987 kwh/ng­êi, ®Õn n¨m 2000 t¨ng lªn 1093 kwh/ng­êi. TÝnh ®Õn n¨m 2003, ®· ®­a ®iÖn ®Õn trung t©m tÊt c¶ c¸c x·, ph­êng vµ thÞ trÊn vµ ®Õn nay 88% sè hé ®· ®­îc sö dông ®iÖn. §ang tiÕp tôc ®­a ®iÖn vÒ c¸c côm d©n c­ ch­a cã ®iÖn ë vïng s©u, vïng xa.

Tãm l¹i, hÖ thèng ®iÖn l­íi quèc gia ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi cho c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu sö dông ®iÖn cho s¶n xuÊt cña c¸c nhµ ®Çu t­ t¹i §ång Nai.

4. X©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp

§Ó thùc hiÖn môc tiªu thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Õn n¨m 2010, §ång Nai ®· qui ho¹ch 18 khu c«ng nghiÖp tËp trung víi tæng diÖn tÝch theo qui ho¹ch lµ 7.826 ha. T×nh h×nh ph¸t triÓn c¸c KCN ®Õn th¸ng 6/2004 nh­ sau:Tt

Khu c«ng nghiÖp

Tæng diÖn tÝch (ha)

DiÖn tÝch dµnh cho thuª (ha)

DiÖn tÝch ®· cho thuª (ha)

Tû lÖ ®· cho thuª (%)

1

Biªn Hßa 1

335

231,08

231,00

99,97

2

Biªn Hßa 2

365

261,00

261,00

100,00

3

Amata

418

250,25

97,81

39,00

4

Loteco

100

72,00

45,41

63,07

5

Gß DÇu

184

136,5

116,34

85,11

6

Nh¬n Tr¹ch

2.700

Trong ®ã:
Nh¬n Tr¹ch 1

430

323,00

230,64

71,41
Nh¬n Tr¹ch 2

700

279,00

136,99

49,01
Nh¬n Tr¹ch 3

368

484,70

256,31

52,88
Nh¬n Tr¹ch 4

352

Nh¬n Tr¹ch 5

556

205,00

4,70

2,29
Nh¬n Tr¹ch 6

616


7

S«ng M©y

471

158,00

81,25

51,42

8

Hè Nai

523

145,94

89,95

61,63

9

Tam Ph­íc

331

214,74

214,74

100,00

10

Long Thµnh

488

352,00

19,20

5,45

11

An Ph­íc

130


12

¤ng KÌo

800


13

Th¹nh Phó

186


14

Bµu XÐo

495


15

Long Kh¸nh

100


16

Xu©n Léc

100


17

T©n Phó

50


18

§Þnh Qu¸n

50

Tæng céng

7.826
1.785,34

53,69

Ngoµi ra, trong giai ®o¹n 2001-2010, tØnh ®· qui ho¹ch c¸c côm c«ng nghiÖp huyÖn víi qui m« tõ 620 – 650 ha, b×nh qu©n mçi côm 30 ha. Môc tiªu c¸c côm c«ng nghiÖp ®Ó bè trÝ c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp cã qui m« võa vµ nhá, c«ng nghiÖp phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n g¾n víi vïng nguyªn liÖu, c«ng nghiÖp Ýt « nhiÔm m«i tr­êng, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng ®Ó t¹o viÖc lµm cho lùc l­îng lao ®éng t¹i khu vùc n«ng th«n.

Tãm l¹i, víi vÞ trÝ n»m ë trung t©m vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ tiÕp gi¸p víi TP Hå ChÝ Minh, §ång Nai ®· sím h×nh thµnh nh÷ng lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, nh÷ng lîi thÕ ®ã lµ:

- VÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ rÊt thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ khi quyÕt ®Þnh lùa chän ®Þa ®iÓm ®Çu t­. VÞ trÝ §ång Nai chØ c¸ch TP Hå ChÝ Minh kho¶ng 30 km, do ®ã viÖc ®Çu t­ ë §ång Nai cã thÓ tËn dông ®­îc c¸c thÕ m¹nh cña TP Hå ChÝ Minh, mét trung t©m kinh tÕ lín cña c¶ n­íc víi nh÷ng tiÒm n¨ng lín nh­ thÞ tr­êng tiªu thô lín, hÖ thèng dÞch vô ph¸t triÓn, lµ trung t©m ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña phÝa Nam , lµ cöa ngâ giao l­u víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi...

- §iÒu kiÖn tù nhiªn cña §ång Nai rÊt thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung. C¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ dÔ dµng t×m ®­îc mÆt b»ng réng r·i víi gi¸ thuª ®Êt vµ gi¸ thµnh x©y dùng thÊp h¬n TP Hå ChÝ Minh.

- C¸c ®iÒu kiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng cña §ång Nai nh­ hÖ thèng giao th«ng, cung cÊp ®iÖn, n­íc, viÔn th«ng vµ c¸c khu c«ng nghiÖp ®· ph¸t triÓn t­¬ng ®èi hoµn chØnh s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­.

- §ång Nai lµ mét tØnh cã ®iÒu ®iÒu kiÖn tù nhiªn khÝ hËu, ®Êt ®ai thuËn lîi vµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n phong phó ®Ó x©y dùng c¬ së nguyªn liÖu cung cÊp cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña tØnh nh­ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø...

Trong thêi gian qua, d­íi sù l·nh ®¹o cña TØnh ñy vµ UBND tØnh §ång Nai, nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®­a ra kÞp thêi ®óng lóc ®· gióp cho §ång Nai n¾m b¾t ®­îc nh÷ng c¬ héi bªn ngoµi vµ khai th¸c hiÖu qu¶ lîi thÕ bªn trong phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhê vËy, sau h¬n 10 n¨m ®æi míi kinh tÕ §ång Nai ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn v­ît bËc, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc thu hót vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. KÕt qu¶ cña nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ vµo ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai ®· thóc ®Èy ngµnh t¨ng tr­ëng víi nhÞp ®é cao vµ gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ cña §ång Nai trong nh÷ng n¨m qua.

I.2. HiÖn tr¹ng ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai

I.2.1. T×nh h×nh chung ngµnh c«ng nghiÖp

1. T¨ng tr­ëng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp

Trong giai ®o¹n 1996 -2003, ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai ®· ®¹t mét sè chØ tiªu nh­ sau:B¶ng 1: T×nh h×nh chung s¶n xuÊt c«ng nghiÖp giai ®o¹n 1996 - 2003

§¬n vÞ tÝnh: Tû ®ång

Danh môc

N¨m

Tèc ®é t¨ng BQ (%)

1995

2000

2003

1996-2000

2001-2003

1996-2003

I. GTSXCN (Gi¸ C§ 1994)

7.139

17.992

28.565

20,3

16,7

18,9

1/ Khu vùc trong n­íc:

4.336

7.355

11.235

11,1

15,2

12,6

- QD Trung ­­¬ng

3.205

4.375

5.340

6,4

6,9

6,6

- QD §Þa ph­­¬ng

569

1.107

1.834

14,2

18,3

15,8

- Ngoµi quèc doanh

563

1.873

4.063

27,2

29,5

28,0

2/ §Çu t­­ n­­íc ngoµi

2.803

10.637

17.330

30,6

17,7

25,6

II. C¬ cÊu (%)

100

100

100


1/ Khu vùc trong n­íc:

60,7

40,9

39,3


- QD Trung ­­¬ng

44,9

24,3

18,7


- QD §Þa ph­­¬ng

8,0

6,2

6,4


- Ngoµi quèc doanh

7,9

10,4

14,2


2/ §Çu t­­ n­­íc ngoµi

39,3

59,1

60,7


N¨m 2003, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t 28.565 tû ®ång (gi¸ cè ®Þnh n¨m 1994), t¨ng 4 lÇn so víi n¨m 1995. Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m toµn ngµnh ®¹t 18,9%. Trong ®ã, giai ®o¹n 1996-2000 tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 20,3% vµ giai ®o¹n 2001-2003 tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 16,7%. T×nh h×nh cô thÓ trong c¸c khu vùc nh­ sau:

- T¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m cña khu vùc c«ng nghiÖp trong n­íc ®¹t 12,6%, thÊp h¬n møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n toµn ngµnh c«ng nghiÖp. Khu vùc c«ng nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 25.6%/n¨m, cao h¬n møc t¨ng b×nh qu©n cña toµn ngµnh lµ 18,9%.

- C¬ cÊu theo khu vùc biÕn ®éng nh­ sau: Khu vùc c«ng nghiÖp trong n­íc n¨m 1995 chiÕm 60,7% tæng gi¸ trÞ SXCN cña ngµnh th× ®Õn n¨m 2003 tû lÖ nµy gi¶m cßn 39,3%. Ng­îc l¹i, khu vùc c«ng nghiÖp §TNN n¨m 1995 chiÕm 39,3% th× ®Õn n¨m 2003 tû lÖ nµy t¨ng lªn 60,7%. §iÒu ®ã cho thÊy thu hót c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®ãng vai trß chÝnh vµo t¨ng tr­ëng cña ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai.

- Trong néi bé khu vùc trong n­íc th× Quèc doanh trung ­¬ng t¨ng b×nh qu©n 6,6%/n¨m, Quèc doanh ®Þa ph­¬ng t¨ng b×nh qu©n 15,8%/n¨m, trong khi khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng b×nh qu©n 28%/n¨m. C¬ cÊu khu vùc trong n­íc biÕn ®éng nh­ sau: Quèc doanh trung ­¬ng chiÕm tû träng cã xu h­íng gi¶m, chiÕm 44,9% n¨m 1995 gi¶m cßn 18,7% n¨m 2003; Quèc doanh ®Þa ph­¬ng còng cã xu h­íng gi¶m, chiÕm 8% n¨m 1995 gi¶m cßn 6,4% n¨m 2003. Ng­îc l¹i, c¬ cÊu cña khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng tõ 7,9% n¨m 1995 lªn 14,2% n¨m 2003. Sù biÕn ®éng c¬ cÊu lµ do khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa chuyÓn sang h×nh thøc hçn hîp (C«ng ty cæ phÇn) vµ t×nh h×nh thu hót vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña khu vùc ngoµi quèc doanh cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng.2. Tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng (VA/GO)

N¨m 2003 tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp theo gi¸ thùc tÕ tÝnh chung toµn ngµnh c«ng nghiÖp lµ 24,15%. Trong ®ã cô thÓ cña 10 nhãm ngµnh cÊp 2 nh­ sau (BiÓu 3B - Phô lôc kÌm theo):

- S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø: 35,9%

- ChÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm: 29,4%

- DÖt may, giÇy dÐp: 20,8%

- GiÊy vµ s¶n phÈm tõ giÊy: 22,8%

- Hãa chÊt cao su vµ plastic: 24,5%

- S¶n xuÊt kim lo¹i: 18,3%

- S¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ: 24,7%

- §iÖn tö, viÔn th«ng vµ thiÕt bÞ v¨n phßng: 11,7%

- ChÕ biÕn gç vµ SX gi­êng tñ bµn ghÕ... 21,6%

- S¶n xuÊt ®iÖn n­íc: 40,7%

C¸c nhãm ngµnh cã tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng cao lµ s¶n xuÊt ®iÖn n­íc, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n v× ®©y lµ c¸c nhãm ngµnh sö dông nhiÒu nguyªn liÖu t¹i ®Þa ph­¬ng vµ phÇn lín c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®Òu tËp trung vµo c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh t¹i §ång Nai.

C¸c nhãm ngµnh cã tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trung b×nh tõ 20 – 25% lµ dÖt may, giÇy dÐp; giÊy vµ s¶n phÈm tõ giÊy; hãa chÊt cao su vµ plastic; s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ; chÕ biÕn gç vµ s¶n xuÊt gi­êng tñ bµn ghÕ. §©y lµ c¸c nhãm ngµnh sö dông nhiÒu nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu vµ thùc hiÖn nhiÒu c«ng ®o¹n gia c«ng tõ bªn ngoµi hoÆc mét sè doanh nghiÖp chØ thùc hiÖn gia c«ng nªn tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng cao.

Nhãm ngµnh cã tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp lµ nhãm ngµnh ®iÖn tö, viÔn th«ng vµ thiÕt bÞ v¨n phßng (11,7%) v× ngµnh nµy chØ thùc hiÖn gia c«ng mét sè c«ng ®o¹n cho c«ng ty mÑ ë n­íc ngoµi vÝ dô nh­ C«ng ty Fujitsu chØ thùc hiÖn gia c«ng b¶ng vµ ®Õ b¶ng m¹ch in ®iÖn tö.

3. Lao ®éng

Tæng lao ®éng cña ngµnh c«ng nghiÖp ®Õn cuèi n¨m 2003 lµ 225.679 ng­êi, nhÞp ®é t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trong giai ®o¹n 1996-2003 cña toµn ngµnh lµ 14%. C¸c ngµnh thu hót nhiÒu lao ®éng lµ ngµnh dÖt may, giÇy dÐp t¨ng 17,35%/n¨m; ngµnh hãa chÊt, cao su vµ plastic t¨ng 25,16%; ngµnh s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng 22%/n¨m vµ ngµnh ®iÖn tö viÔn th«ng t¨ng 31%/n¨m. C¸c ngµnh t¨ng trung b×nh lµ chÕ biÕn n«ng s¶n t¨ng 9,14%/n¨m; ngµnh chÕ biÕn gç, gi­êng tñ, bµn ghÕ t¨ng 11,34%/n¨m. C¸c ngµnh cã møc t¨ng thÊp d­íi 5%/n¨m lµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng gèm sø, s¶n xuÊt kim lo¹i, s¶n xuÊt ®iÖn, n­íc.I.2.2. T×nh h×nh ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp

1. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø (14+26)

Ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c TNKS vµ SXVLXD lµ ngµnh cã thÕ m¹nh cña ®Þa ph­¬ng, c¸c s¶n phÈm cã ­u thÕ nh­ khai th¸c, chÕ biÕn ®¸, c¸t, sÐt, cao lanh, vËt liÖu san lÊp... lµm nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nh­ g¹ch ngãi, g¹ch men, ®¸ èp l¸t, sø vÖ sinh, phô gia xi m¨ng, bª t«ng nhÑ, gèm mü nghÖ...a. Sè l­îng c¬ së

B¶ng 2: T×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¬ së 1996 - 2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng/gi¶m

96-00

01-03

96-03

Tæng sè c¬ së

679

718

743

39

25

64

- Quèc doanh TW

8

6

5

-2

-2

-4

- Quèc doanh §P

9

6

5

-3

0

-3

- Ngoµi quèc doanh

661

701

726

40

22

62

- §Çu t­ n­íc ngoµi

1

5

7

4

5

9

Sè l­îng c¬ së cña ngµnh n¨m 2003 t¨ng 64 c¬ së so víi n¨m 1995, trong ®ã khu vùc quèc doanh gi¶m 7 c¬ së do thùc hiÖn s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa; khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng 62 c¬ së vµ khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 9 c¬ së.b. Gi¸ trÞ SXCN vµ lao ®éng

B¶ng 3: T×nh h×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

1) Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång)

684

1.208

2.216

12,05

22,41

15,83

- Quèc doanh TW

341

340

645

-0,03

23,81

8,32

- Quèc doanh §P

83

126

273

8,59

29,47

15,99

- Ngoµi quèc doanh

233

557

814

19,02

13,51

16,92

- §Çu t­ n­íc ngoµi

27

185

483

47,01

37,59

43,41

2) Lao ®éng (ng­êi)

12.960

13.579

17.493

0,94

8,81

3,82

3) C¬ cÊu so toµn ngµnh (%)- Gi¸ trÞ SXCN

9,58

6,72

7,76


- Lao ®éng

16,62

8,65

7,75


: Dost VanBan
Dost VanBan -> MỞ ĐẦu I. SỰ CẦn thiết quy hoạCH
Dost VanBan -> BÁo cáo kết quả thực hiệN ĐỀ TÀi khoa họC
Dost VanBan -> PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phải xây dựng quy hoạCH
Dost VanBan -> Tæng quan vÒ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ
Dost VanBan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Dost VanBan -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Dost VanBan -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Dost VanBan -> Stt đơn vị, địa phương
Dost VanBan -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Dost VanBan -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương