§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 2015


S¶n phÈm chñ lùc ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝtải về 1.2 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. S¶n phÈm chñ lùc ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ

Ngµnh c¬ khÝ cã vai trß quan träng trong viÖc lµm tiÒn ®Ò thóc ®Èy cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn, lµ ngµnh cã thÓ coi lµ ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cña ®Þa ph­¬ng. Ngµnh c¬ khÝ lµ ngµnh ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín, do vËy cÇn ph¶i ®­îc tËp trung ®Çu t­ hç trî tõ phÝa Nhµ n­íc. C«ng nghiÖp c¬ khÝ lµ ngµnh s¶n xuÊt ra m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c vµ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi, ®­îc coi lµ nÒn t¶ng cña ngµnh c«ng nghiÖp. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ ®ãng vai trß then chèt trong viÖc thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. Do ®ã, ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ ph¶i ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn víi tèc ®é b×nh qu©n cao h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cña c«ng nghiÖp toµn tØnh, do ®ã gi¶i ph¸p cho c¸c s¶n phÈm chñ lùc ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ ®ã lµ:

- TËp trung cã träng ®iÓm viÖc ®Çu t­ cho ngµnh c¬ khÝ nhÊt lµ c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp cÇn ph¶i ®­îc ®Çu t­ hiÖn ®¹i hãa. HiÖn nay, tuy c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn ®· tõng b­íc ®Çu t­ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, chÊt l­îng tèt nh­ng gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn cßn cao. Do ®ã cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh ®Çu t­ hiÖn ®¹i hãa míi cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt, h¹ gi¸ thµnh, c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp nhÊt lµ ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp cña Trung Quèc, NhËt B¶n vµ c¸c n­íc trong khu vùc.

- KiÕn nghÞ cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt vay vèn tõ quü hç trî ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh. Bªn c¹nh sù hç trî ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cÇn cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch thu hót m¹nh ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c dù ¸n cã tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn, m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i.

- Ph¸t huy triÖt ®Ó viÖc sö dông n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ cña tõng ®¬n vÞ, liªn kÕt vµ hîp t¸c chÆt chÏ viÖc phèi hîp gia c«ng vÖ tinh cho c¸c doanh nghiÖp lín ®Ó tËn dông kh¶ n¨ng s½n cã cña nhau, chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­ ®Ó cïng ph¸t triÓn.

- TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu mét sè s¶n phÈm ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng míi ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu.

- TiÕp tôc ph¸t huy sù phèi hîp ®ång bé gi÷a ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, héi n«ng d©n vµ ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp th«ng qua biÖn ph¸p cho vay l·i suÊt ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp b¸n tr¶ chËm m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp.

- KiÕn nghÞ viÖc nghiªn cøu chÝnh s¸ch hç trî mét phÇn l·i suÊt tõ ng©n s¸ch tØnh cho n«ng d©n vay vèn Ng©n hµng, mua m¸y mãc thiÕt bÞ cña c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn.

- ¦u tiªn tËp trung kinh phÝ nghiªn cøu khoa häc hµng n¨m hç trî c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu cho ch­¬ng tr×nh c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp, hç trî kinh phÝ cho viÖc nghiªn cøu ®­a c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu.

- Nguån nh©n lùc cho ngµnh c¬ khÝ lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, lao ®éng kh«ng ®¬n thuÇn vÒ sè l­îng mµ c¬ b¶n lµ chÊt l­îng lao ®éng, ®i ®«i víi viÖc quy ho¹ch l¹i m¹ng l­íi tr­êng ®µo t¹o d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn tØnh, t¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c ®µo t¹o cÇn chó träng néi dung ®µo t¹o phï hîp tõng giai ®o¹n, quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn tr×nh ®é ®µo t¹o ®iÒu khiÓn tù ®éng, gia c«ng c¬ khÝ chÝnh x¸c cho ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt ®Ó ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn c«ng nghÖ míi vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ tµi s¶n ®Çu t­. Tr­íc m¾t c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m tuyÓn tuyÓn sinh viªn míi ra tr­êng ®Ó bæ sung cho lùc l­îng kü thuËt, nghiªn cøu chÕ ®é ®·i ngé thÝch ®¸ng ®èi víi c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n bËc cao.

- V× tr×nh ®é chÕ t¹o cßn h¹n chÕ, do vËy tr­íc m¾t cÇn tËp trung ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ë nhãm ngµnh c¬ khÝ s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp, thiÕt bÞ phô tïng nh»m t¨ng néi ®Þa hãa ph­¬ng tiÖn « t«, xe m¸y, phôc vô cho nhu cÇu söa ch÷a, b¶o tr× ®èi víi nh÷ng lo¹i m¸y chuyªn dïng phôc vô c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm; n«ng nghiÖp, dÖt may, da giµy... Cã kÕ ho¹ch triÓn khai phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c viÖn nghiªn cøu, doanh nghiÖp, tr­êng ®¹i häc... ®Ó thiÕt kÕ hoµn chØnh nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ ngo¹i nhËp.

- Nhµ n­íc tiÕp tôc duy tr× chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt vay vèn ®èi víi c¸c s¶n phÈm chñ lùc ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ.3. S¶n phÈm chñ lùc ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn NSTP

Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm lµ ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¬ cÊu tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña tØnh, lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®ãng vai trß quan träng, cã t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n. §Ó ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm tiÕp tôc ph¸t triÓn, ph¸t huy vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n, chñ ®éng trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, gi¶i ph¸p thêi gian tíi cÇn tËp trung:

- Qui ho¹ch ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu, tõng b­íc ®æi míi c¸c lo¹i gièng c©y, con nh»m n©ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm.

- §æi míi kü thuËt vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®Ó tõng b­íc hßa nhËp vµo thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. Trong ®ã chó träng ®Õn c¸c lÜnh vùc chÕ biÕn ®­êng, ®iÒu, s÷a, rau qu¶, ®å hép thùc phÈm, b«ng v¶i, thuèc l¸, cao su, thøc ¨n gia sóc, cµ phª.

- Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn g¾n víi viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín, hiÖn ®¹i víi ph¸t triÓn ngµnh nghÒ n«ng th«n nh­ s¬ chÕ vµ sÊy n«ng s¶n, chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, chÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i vµ chÕ biÕn rau qu¶.

- CÇn tiÕp tôc thùc hiÖn vµ ®æi míi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn g¾n víi vïng nguyªn liÖu, x©y dùng c¬ chÕ b¶o ®¶m hµi hßa quyÒn lîi gi÷a n«ng d©n vµ doanh nghiÖp chÕ biÕn, x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi doanh nghiÖp chÕ biÕn cã thùc hiÖn nhiÖm vô khuyÕn n«ng trong viÖc phôc vô n«ng nghiÖp nh­ lµ chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi n«ng d©n.

- TËp trung qui ho¹ch kinh tÕ -x· héi ®Þa bµn huyÖn, qui ho¹ch trung t©m x·, liªn x· lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, ph¸t triÓn gÇn vïng nguyªn liÖu, n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­.

- Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn ph¶i g¾n chÆt chÏ víi viÖc ®¶m b¶o m«i tr­êng sinh th¸i nhÊt lµ c¬ së chÕ biÕn trong c¸c khu vùc d©n c­, ®« thÞ.

- HiÖn nay n«ng d©n cã nhu cÇu vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®Çu t­ kü thuËt míi, gièng míi, trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ n«ng nghiÖp nh­ng gÆp khã kh¨n vÒ thñ tôc gi¶i ng©n. Theo yªu cÇu cña ng©n hµng th× n«ng d©n thÕ chÊp b»ng sæ ®á nh­ng thùc tÕ kh«ng ph¶i toµn bé ®Êt cña n«ng d©n ®em trång chØ mét lo¹i c©y mµ cßn trång nhiÒu c©y kh¸c, nªn viÖc sö dông sæ ®á ®Ó thÕ chÊp lµ ch­a phï hîp thùc tÕ. Do ®ã kiÕn nghÞ cÇn cã biÖn ph¸p hç trî thñ tôc gi¶i ng©n cho n«ng d©n vay vèn ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn nguyªn liÖu n«ng s¶n v× víi ®iÒu kiÖn thÕ chÊp sæ ®á nh­ hiÖn nay rÊt khã ®¸p øng ®­îc.

- Doanh nghiÖp vµ n«ng d©n vay vèn ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn th­êng ph¶i tr¶ vèn, l·i suÊt sau khi vay, ®iÒu nµy sÏ khã kh¨n cho ng­êi vay v× ch­a thu ho¹ch s¶n phÈm. KiÕn nghÞ cã chÝnh s¸ch cho n«ng d©n, doanh nghiÖp chÕ biÕn vay vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn nguyªn liÖu n«ng s¶n tõ khi trång, ch¨m sãc cho ®Õn khi thu ho¹ch ch­a ph¶i tr¶ vèn vµ l·i suÊt, thêi ®iÓm tr¶ vèn vµ l·i lµ khi ng­êi vay ®· thu ho¹ch s¶n phÈm.4. S¶n phÈm chñ lùc ngµnh c«ng nghiÖp dÖt, may vµ giµy dÐp

Ngµnh dÖt may vµ giµy dÐp cã thÓ x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän vÒ xuÊt khÈu cña §ång Nai. §­îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thu hót nhiÒu lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm, mÆc dï chñ yÕu vÉn lµ may gia c«ng, gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp. Do ®ã, ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may §ång Nai cÇn chó ý nh÷ng gi¶i ph¸p sau:

- Cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ph©n kú tõng giai ®o¹n, giai ®o¹n 2006 – 2010 tiÕp tôc kªu gäi thu hót ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung theo quy ho¹ch. Giai ®o¹n 2011 – 2015 tËp trung kªu gäi thu hót ®Çu t­ vµ c¸c ®Þa bµn vïng s©u, vïng xa, vïng n«ng th«n, c¸c côm c«ng nghiÖp... cña TØnh, ®Ó gi¶m ¸p lùc vÒ lao ®éng vµ m«i tr­êng x· héi ®èi víi khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c trung trung t©m c«ng nghiÖp lín cña TØnh.

- TiÕp tôc khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh dÖt, may b»ng c¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ míi c¸c doanh nghiÖp ®i ®«i víi viÖc tËp trung ph¸t triÓn chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ më réng s¶n xuÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng, ®Ó tËn dông chiÕn l­îc t¨ng tèc ngµnh dÖt may cña chÝnh phñ.

- §i ®«i víi viÖc æn ®Þnh thÞ tr­êng truyÒn thèng cÇn nhanh chãng t¹o lËp, t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, tiÕn tíi n©ng cao h×nh thøc s¶n xuÊt trùc tiÕp, xuÊt khÈu trùc tiÕp ®Ó tr¸nh qua kh©u trung gian.

- Bªn c¹nh ®ã nªn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tËn dông nguån hµng trong n­íc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh»m tho¸t khái thÕ gia c«ng, t¹o ra gi¸ trÞ xuÊt khÈu vµ gi¸ trÞ gia t¨ng cao. Chó träng kh©u thiÕt kÕ mÉu m· phï hîp víi thÞ hiÕu trong vµ ngoµi n­íc, gi¶m sù lÖ thuéc vµo mÈu m· cña n­íc ngoµi, gãp phÇn tho¸t khái vÞ thÕ gia c«ng.

- Lµ ngµnh hµng thu hót mét lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o, do ®ã vÊn ®Ò chuÈn bÞ lao ®éng cho ngµnh hµng lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc. Trªn c¬ së chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh hµng cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc ®µo t¹o c«ng nh©n ®Ó ®¸p øng kÞp thêi trong nh÷ng n¨m tíi.

- Cïng víi viÖc ®µo t¹o cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn ®èi víi ngµnh hµng do viÖc thu hót nhiÒu lao ®éng nh­ ®Êt ®ai x©y dùng nhµ ë c«ng nh©n, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i...®Ó gi¶m nh÷ng khã kh¨n cho c¸c nhµ ®Çu t­, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm.

- KhuyÕn khÝch ®Çu t­ s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu phô trî gãp phÇn n©ng cao tû lÖ néi ®Þa hãa s¶n phÈm may mÆc cña ViÖt Nam, n©ng cao gi¸ trÞ gia t¨ng trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm. ViÖc ph¸t triÓn ngµnh dÖt, may cÇn ph¶i ®­îc sù hç trî, g¾n víi sù ph¸t triÓn mét sè ngµnh, lÜnh vùc nh­:

+ Quy ho¹ch ph¸t triÓn diÖn tÝch trång b«ng x¬: HiÖn nay ChÝnh phñ ®· phª duyÖt chiÕn l­îc t¨ng tèc cho ngµnh dÖt may, trong ®ã riªng lÜnh vùc s¶n xuÊt b«ng v¶i, Tæng C«ng ty dÖt may (Vinatex) dù kiÕn ph¸t triÓn m¹nh c©y b«ng ®Ó ®Õn n¨m 2010 t¨ng gÊp 7 lÇn vÒ diÖn tÝch hiÖn nay, n¨ng suÊt t¨ng 60% vµ s¶n l­îng b«ng t¨ng 13 lÇn, ®¸p øng kho¶ng 70% nguyªn liÖu cho ngµnh dÖt. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy c¸c ®Þa ph­¬ng sÏ trång thªm 137.000 ha b«ng trªn nh÷ng vïng ®Êt vµ khÝ hËu thÝch hîp. Dù kiÕn ®Çu t­ cho kh©u nµy vµo kho¶ng 1.505 tû ®ång. Trong sè ®ã h¬n 600 tû ®ång sÏ dµnh cho nghiªn cøu khoa häc, kü thuËt, khuyÕn n«ng vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, kho¶ng 900 tû ®ång ®Çu t­ cho c«ng nghÖ chÕ biÕn, s¶n xuÊt. §ång Nai lµ tØnh cã diÖn tÝch trång b«ng kh¸ lín, trªn 4.000 ha, khÝ hËu thÝch hîp, do ®ã cÇn tranh thñ ch­¬ng tr×nh nµy ®Ó thóc ®Èy c«ng nghiÖp chÕ biÕn b«ng v¶i trªn ®Þa bµn phôc vô ngµnh dÖt may vµ thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao.

+ Ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phô liÖu cho ngµnh may nh­ chØ may, nh·n dÖt, goßng trÇn, d©y kÐo, nót...

+ Ho¸ chÊt tÈy nhuém ®Ó thay thÕ hµng nhËp khÈu, thiÕt bÞ phô tïng, dÞch vô söa ch÷a, bao b×...

§èi víi lÜnh vùc giµy dÐp, khã kh¨n lín nhÊt hiÖn nay cña ngµnh giµy dÐp lµ ph¶i phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo nguyªn liÖu nhËp khÈu (nguyªn liÖu nhËp khÈu cña cña ngµnh chiÕm tíi 60%) trong khi tiÒm n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu nµy ë trong n­íc ch­a ®­îc ph¸t huy vµ tËn dông triÖt ®Ó. Bªn c¹nh ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ nguån nh©n lùc ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. Do ®ã, gi¶i ph¸p cho ngµnh hµng nµy ®ã lµ:

- Còng nh­ ngµnh may mÆc, §ång Nai lµ ®Þa ph­¬ng cã ngµnh giµy dÐp ph¸t triÓn, tuy nhiªn ph¸t triÓn chñ yÕu c¸c doanh nghiÖp §TNN. Lµ ngµnh cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nªn c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cÇn tËp trung ®Çu t­ c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ phï hîp ®Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu.

- Khai th¸c, tËn dông tèi ®a c¸c nguån nguyªn liÖu trong n­íc (vÒ da, cao su...) t¨ng hµm l­îng néi ®Þa hãa cña s¶n phÈm da giµy nh»m t¨ng thªm gi¸ trÞ gia t¨ng trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ tËn h­ëng ­u ®·i thuÕ quan (GSP) khi xuÊt qua thÞ tr­êng Mü... §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu s¶n phÈm giµy dÐp s¶n xuÊt nguyªn liÖu trong n­íc ®Ó chñ ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o phong c¸ch riªng vÒ s¶n phÈm cña m×nh.

- CÇn cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ nguån nh©n lùc cho sù ph¸t triÓn ngµnh giµy dÐp, ®Ó n©ng cao tay nghÒ vÒ thiÕt kÕ mÉu m·, sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i... n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong ngµnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. HiÖn nay trªn ®Þa bµn kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam ch­a cã c¬ së ®µo t¹o nghÒ vÒ lÜnh vùc nµy, trong khi ®ã Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam lµ n¬i tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt giµy dÐp so víi c¶ n­íc.5. S¶n phÈm chñ lùc ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö

Ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn, ®iÖn tö lµ ngµnh kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa, nã thÓ hiÖn ngµnh hµng cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao mang tÝnh ®ét ph¸. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh ®iÖn, ®iÖn tö mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi to lín, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Lµ ngµnh c«ng nghiÖp cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín nhÊt cña tØnh (trªn 30%), tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp cã quy m« lín vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt nhÊt lµ lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ngµnh hµng ngµy cµng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng cÇn tËp trung ®Çu t­ ph¸t triÓn. Víi lîi thÕ lµ n­íc ®i sau, cã thÓ ®i t¾t ®ãn ®Çu, tiÕp thu nhanh c«ng nghÖ míi ®Ó ph¸t triÓn. Do vËy, ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh cÇn:

- Lµ ngµnh ®ßi hái ph¶i cã vèn vµ cã tr×nh ®é kü thuËt cao, do vËy cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu, qua ®ã ta cã thÓ häc hái kinh nghiÖm, c«ng nghÖ míi vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ.

- Ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn, ®iÖn tö, nhÊt lµ lÜnh vùc ®iÖn tö hiÖn nay tuy ph¸t triÓn nhanh vµ xuÊt khÈu lín nh­ng chñ yÕu lµ l¾p r¸p linh kiÖn nhËp khÈu ®Ó xuÊt khÈu hoÆc tiªu thô trong n­íc, trong ®ã xuÊt khÈu lµ chÝnh. HÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi chñ yÕu lµ gi¸ nh©n c«ng, do ®ã cÇn tranh thñ tèi ®a viÖc thu hót ®Çu t­ lÜnh vùc l¾p r¸p ®iÖn tö hoÆc cã thÓ thùc hiÖn chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt víi c¸c n­íc trong khu vùc trªn c¬ së hîp t¸c ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, nhÊt lµ vËn dông ch­¬ng tr×nh hîp t¸c c«ng nghiÖp (IACO).

- Chó träng ®µo t¹o ®éi ngò kü s­, c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é trong lÜnh vùc nµy. Ngay tõ b©y giê ph¶i chuÈn bÞ lùc l­îng lao ®éng trÝ thøc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña ngµnh c«ng nghiÖp nµy, do ®ã ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cho c«ng t¸c ®µo t¹o trong nh÷ng n¨m tíi lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cÊp b¸ch cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn, ®iÖn tö

- Bªn c¹nh nh÷ng ngµnh hµng chÝnh hiÖn nay, cÇn ®Þnh h­íng tíi nh÷ng ngµnh hµng míi nh­ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ b­íc sang thÕ kû XXI, nÒn kinh tÕ tri thøc mµ träng t©m lµ lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. Ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ th«ng tin lµ ngµnh mµ hiÖn nay thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Víi tÇm quan träng cña nã trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, kh«ng thÓ kh«ng ®Þnh h­íng cho ngµnh c«ng nghiÖp nµy cho nh÷ng n¨m tíi. Ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét ngµnh nghÒ cßn míi ®èi víi n­íc ta, nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· lËp Trung t©m s¶n xuÊt phÇn mÒm vµ x©y dùng khu CN ph¸t triÓn phÇn mÒm. §èi víi §ång Nai, tuy x¸c ®Þnh tÇm quan träng cña ngµnh nh­ng xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ hiÖn nay cña c¶ n­íc nãi chung vµ §ång Nai nãi riªng vÒ lÜnh vùc nµy, cÇn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn víi tõng b­íc ®i thÝch hîp ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn nhanh vµo nh÷ng n¨m sau 2005.

- Víi møc b¶o hé nh­ hiÖn nay, nhiÒu s¶n phÈm ®iÖn, ®iÖn tö ®ang ph¶i c¹nh tranh khã kh¨n víi hµng nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ hµng ®iÖn tö tiªu dïng nh­ ti vi, m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é, ®Çu CD, VCD... vµ ®iÒu ®¸ng nãi h¬n c¶ lµ kh«ng thÓ c¹nh tranh víi hµng hãa nhËp lËu, hµng gi¶. Do ®ã, ®Ó c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh lµnh m¹nh cÇn cã sù phèi hîp c¸c ban ngµnh chøc n¨ng cña Nhµ n­íc tÝch cùc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng chèng hµng gi¶, nhËp lËu... xö lý nghiªm minh c¸c vô viÖc vi ph¹m, ®em l¹i lßng tin cho ng­êi tiªu dïng.

6. S¶n phÈm chñ lùc ngµnh c«ng nghiÖp hãa chÊt, cao su, plastic

Hãa chÊt lµ ngµnh c«ng nghiÖp ®ang ph¸t triÓn vµ nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña ngµnh lu«n t¨ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, s¶n phÈm cña ngµnh ®a d¹ng vµ phong phó. TiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn hãa chÊt cña tØnh lín do n»m gi÷a vïng tµi nguyªn, kho¸ng s¶n phong phó, cao su vµ nguån nguyªn liÖu thùc vËt phong phó cña c¸c tØnh miÒn §«ng vµ T©y Nam Bé. Lµ ngµnh tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc, tiªu thô chñ yÕu néi ®Þa, tiÒm n¨ng thÞ tr­êng trong n­íc kh¸ lín, s¶n phÈm ®­îc qu¶n lý theo chuyªn ngµnh vµ hiÖn t¹i ®Òu cã møc thuÕ suÊt thÊp ®Ó nhËp khÈu do trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt ch­a ®¸p øng nhu cÇu. Do ®ã gi¶i ph¸p cho ngµnh thêi gian tíi cÇn:

- §Çu t­ chiÒu s©u vµ kÕt hîp ®Çu t­ míi theo h­íng øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ph¸t triÓn s¶n xuÊt. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi nh×n chung cã c«ng nghÖ kh¸ hiÖn ®¹i, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¶m b¶o chÊt l­îng cao vµ ®¸p øng yªu cÇu xuÊt khÈu còng nh­ thay thÕ nhËp khÈu. §èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc nh×n chung s¶n xuÊt chÊt l­îng ®· cã n©ng cao, tuy nhiªn t×nh tr¹ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ nh×n chung ®· l¹i hËu, s¶n xuÊt víi gi¸ thµnh cao, do ®ã cÇn tËp trung n©ng cao chÊt l­îng h¹ gi¸ thµnh ®Ó c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu.

- Gi÷ v÷ng thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu, tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi, chó träng c«ng t¸c tiÕp thÞ, ph­¬ng thøc b¸n hµng nhÊt lµ nh÷ng s¶n phÈm phôc vô n«ng nghiÖp nh­ ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt...HiÖn nay nhiÒu s¶n phÈm ho¸ chÊt quan träng nh­ ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, bét giÆt, ho¸ mü phÈm, s¶n phÈm cao su tiªu dïng... ®ang cã thÞ tr­êng vµ chiÕm gi÷ thÞ phÇn trong n­íc kh¸ lín, do ®ã gi÷ ®­îc thÞ phÇn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc vµ h­íng tíi xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p hÕt søc quan träng khi hµng rµo b¶o hé cña nhµ n­íc dÇn ®­îc xo¸ bá.

- Ngµnh c«ng nghiÖp hãa chÊt lµ ngµnh ®ßi hái chÊt l­îng vµ tiªu chuÈn kü thuËt nghiªm ngÆt, cÇn nhiÒu ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh. Do ®ã, ®Ó t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh, héi nhËp quèc tÕ, mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cho ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt ®ã lµ c«ng t¸c khoa häc kü thuËt, ®µo t¹o c¸n bé khoa häc kü thuËt, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, tiªu chuÈn hãa ®Þnh møc tiªu hoa vËt t­, c«ng nghÖ tiªn tiÕn... lµ gi¶i ph¸p cho c¶ tr­íc m¾t vµ l©u dµi.

III.4.3. mét sè KiÕn nghÞ

XuÊt ph¸t tõ nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ trªn, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña §ång Nai, kiÕn nghÞ víi Trung ­¬ng mét sè vÊn ®Ò sau:

1) §èi víi thÞ tr­êng cò nh­ LB Nga, §«ng ¢u vµ mét sè thÞ tr­êng míi nh­ Ir¾c, Trung cËn §«ng, Ch©u Phi... ChÝnh phñ cÇn th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trong c¬ chÕ thanh to¸n, b¶o hiÓm rñi ro, còng nh­ t¹o ®Çu mèi hµng cho c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong khu vùc trªn thÞ tr­êng quèc tÕ.

2) T¨ng c­êng qu¶n lý nhËp khÈu b»ng chÝnh s¸ch thuÕ, chèng gian lËn th­¬ng m¹i, nhÊt lµ trong nhËp khÈu ®éng c¬ næ, linh kiÖn, phô tïng l¾p r¸p xe m¸y... TiÕp tôc c¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, t¹o hµnh lang th«ng tho¸ng h¬n ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Thùc hiÖn gi¶m dÇn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý hµnh chÝnh rµng buéc nh­ cÊm, ngõng, h¹n chÕ... ®èi víi mét sè mÆt hµng nhËp khÈu vµ lo¹i bá c¸c kho¶n phô thu xuÊt khÈu.

3) §Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, ®Ò nghÞ chÝnh phñ cã chÝnh s¸ch thÝch hîp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ s¶n xuÊt mÆt hµng míi phôc vô xuÊt khÈu nh­: ®­îc cÊp l¹i toµn bé thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi h¹n 3-5 n¨m, kÓ tõ khi ®i vµo s¶n xuÊt mÆt hµng míi ®ã.

4) ChÝnh phñ cã chÝnh s¸ch hç trî l·i suÊt vay vèn, gióp n«ng d©n ®Çu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc canh t¸c vµ chÕ biÕn, mua vËt t­ n«ng nghiÖp vµ mua hµng c«ng nghiÖp. §©y còng lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p kÝch cÇu tiªu dïng vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt tõ 3 phÝa: Ng©n hµng cho vay ®­îc tiÒn, c¸c doanh nghiÖp tiªu thô ®­îc s¶n phÈm vµ n«ng d©n ph¸t triÓn ®­îc s¶n xuÊt.

5) H¹t ®iÒu còng lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm ph¸t triÓn kh¸ phæ biÕn ë phÝa Nam, s¶n phÈm chñ yÕu phôc vô cho xuÊt khÈu, chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín bëi thÞ tr­êng thÕ giíi. Do ®ã ®Ò nghÞ chÝnh phñ cã chÝnh s¸ch trî gi¸ xuÊt khÈu nh­ c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n kh¸c (vÝ dô nh­ cµ phª).

6) §Ò nghÞ cã chÝnh s¸ch ­u ®·i miÔn chÞu thuÕ VAT hoÆc gi¶m thuÕ VAT xuèng 5% cho ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp mua s¾m thiÕt bÞ chÕ t¹o trong n­íc. Xem xÐt gi¶m thuÕ VAT tõ 10% xuèng cßn 5% ®èi víi c¸c mÆt hµng tr­íc ®©y chÞu thuÕ doanh thu tèi ®a 4% nh­ qu¹t ®iÖn. Bªn c¹nh ®ã, ®èi víi ngµnh c¬ khÝ vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn (R&D) lµ hÕt søc quan träng. §Ó cã nguån kinh phÝ cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cho phÐp c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt kh«ng bÞ thua lç, ®­îc trÝch 2-5% doanh sè cho ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ triÓn khai, chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh. Bªn c¹nh ®ã ®Ò nghÞ tiÕp tôc cho mét sè s¶n phÈm c¬ khÝ chñ lùc tiÕp tôc ®­îc h­ëng l·i suÊt vay ­u ®·i ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt.

7) §èi víi mét sè ngµnh thu hót nhiÒu lao ®éng nh­ dÖt may, giµy dÐp, nÕu ph¶i ®ãng c«ng ®oµn phÝ 2% møc l­¬ng thùc tr¶ cho c«ng nh©n th× sÏ g©y ¸p lùc vÒ tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp. Do vËy kiÕn nghÞ chÝnh phñ cho phÐp ®ãng c«ng ®oµn phÝ chØ b»ng 2% møc l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. §Ó t¹o nguyªn liÖu cho ngµnh dÖt cÇn ®­a c©y b«ng vµo ch­¬ng tr×nh quèc gia ®Ó quy ho¹ch vïng trång vµ ®Çu t­ tho¶ ®¸ng.

8) Bªn c¹nh ®ã, s¶n xuÊt may lµ ngµnh mòi nhän xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Tuy nhiªn, ngµnh may xuÊt khÈu dùa trªn nguyªn liÖu, vËt t­ nhËp khÈu lµ chñ yÕu. Tû lÖ néi ®Þa hãa chØ kho¶ng 25-30%, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÖt may sÏ gi¶m nÕu trong n­íc kh«ng s¶n xuÊt ®­îc v¶i vµ phô liÖu ®Ó cung cÊp kÞp thêi, víi gi¸ c¶ hîp lý. Do vËy, ChÝnh phñ cÇn cã c¬ chÕ ®Þnh h­íng, quy ho¹ch vµ hç trî phï hîp ®Ó ph¸t triÓn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu trong n­íc nh»m t¨ng tû lÖ néi ®Þa hãa trong hµng may xuÊt khÈu lªn Ýt nhÊt 50% n¨m 2005 vµ 70% n¨m 2010.

9) Ngoµi ra hÖ thèng c¸c ViÖn nghiªn cøu vµ c¸c tr­êng ®µo t¹o chuyªn ngµnh dÖt may, giµy dÐp cÇn ®­îc ®Çu t­ ®Ó cã thÓ hç trî doanh nghiÖp viÖc x©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm, chuyÓn giao hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ, cung cÊp ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n lý kü thuËt ngang tÇm víi c¸c n­íc trong khu vùc. §èi víi lÜnh vùc giµy dÐp, Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp më c¸c kho¸ häc ®µo t¹o kü s­ da- giµy ë c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, cung cÊp cho ngµnh trong t­¬ng lai.

10) Tû lÖ biÕn ®éng vÒ lao ®éng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may th­êng cao h¬n c¸c ngµnh kh¸c dÉn ®Õn Doanh nghiÖp th­êng ®èi phã víi viÖc trî cÊp th«i viÖc vµ ®µo t¹o c«ng nh©n míi, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc nghiªn cøu cã chÝnh s¸ch hç trî trong vÊn ®Ò nµy. VÝ dô: Nhµ n­íc sÏ tr¶ trî cÊp th«i viÖc 1,5 th¸ng l­¬ng/n¨m thay v× Doanh nghiÖp ph¶i tr¶ 0,5 th¸ng l­¬ng/n¨m cho c¸c Doanh nghiÖp DÖt May nh»m gi¶m chi phÝ cho Doanh nghiÖp.

11) Ngµnh dÖt may, giµy dÐp lµ ngµnh hµng xuÊt khÈu nªn ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cho phÐp c¸c Doanh nghiÖp DÖt May ®­îc vay víi l·i suÊt ­u ®·i thÊp nhÊt ®Ó ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ.

12) Xö lý kÞp thêi, døt kho¸t c¸c kho¶n lç, kho¶n nî mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp, ®Ó gióp doanh nghiÖp ®Èy nhanh tiÕn ®é cæ phÇn ho¸. Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®­îc ¸p dông tû lÖ chi phÝ khuyÕn m·i, qu¶ng c¸o phï hîp víi ngµnh hµng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh ®Ó tiÕp thÞ, më réng thÞ tr­êng.

13) Ngµnh s¶n xuÊt giÊy (giÊy in b¸o, photo, in, viÕt) lµ mét trong nh÷ng ngµnh gÆp nhiÒu khã kh¨n khi héi nhËp, trong khi ®ã nhu cÇu trong n­íc ngµy cµng t¨ng. ViÖc ®Çu t­ cÇn nhiÒu vèn, thu håi chËm vµ hiÖu qu¶ kh«ng cao. Do ®ã ®Ó hç trî cho ngµnh giÊy héi nhËp, kiÕn nghÞ cho ngµnh giÊy ®­îc vay vèn ­u ®·i l·i suÊt thÊp (nh­ ngµnh c¬ khÝ).

14) §Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ngµnh giÊy, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cho h­ëng l·i suÊt ­u ®·i trång nguyªn liÖu giÊy b»ng 50% l·i suÊt hiÖn hµnh, do hiÖn nay ®Êt trång nguyªn liÖu giÊy manh món, kh«ng tËp trung, ®Êt hoang hãa, b¹c mµu vµ chñ yÕu vïng s©u, vïng xa.

15) KiÕn nghÞ Bé Tµi chÝnh- Bé Lao ®éng nghiªn cøu më réng møc l­¬ng tèi ®a cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc tr¶ cho c¸c chuyªn gia ®Çu ®µn, kü s­ cã tr×nh ®é cao (kÓ c¶ c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi) ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DNNN thu hót ®­îc nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao.

III.4.4. Tæ chøc, triÓn khai phèi hîp thùc hiÖn

Trªn c¬ së nghiªn cøu, giao cho Së C«ng nghiÖp §ång Nai lµ c¬ quan thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn, phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng, tham m­u cho UBND tØnh §ång Nai tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 – 2015.

X©y dùng ch­¬ng tr×nh hç trî ph¸t triÓn s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cho tõng giai ®o¹n, hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p hç trî cô thÓ s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc trªn ®Þa bµn, ®Þnh kú cã tæng hîp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai. Tæ chøc triÓn khai ch­¬ng tr×nh ®Õn tõng doanh nghiÖp, tõng s¶n phÈm chñ lùc ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh.

KÕt luËn

ViÖc nghiªn cøu ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc trªn ®Þa bµn TØnh §ång Nai lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay, tr­íc nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc cña tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.

Víi thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, bªn c¹nh ®ã cã nhiÒu th«ng tin ch­a ®­îc ®iÒu tra ®Çy ®ñ cho viÖc ®¸nh gi¸ theo hÖ thèng tiªu chÝ x¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc. Tuy nhiªn, ®Ò tµi còng ®· ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai trong thêi gian qua, lùa chän ®­îc mét sè c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña tØnh, x©y dùng ®­îc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cho giai ®o¹n 2005 – 2015 vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó triÓn khai thùc hiÖn.

Hy väng r»ng, víi nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nãi trªn, ®Ò tµi sÏ gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ §ång Nai, t¹o cho ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai thêi gian tíi ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng.

Th¸ng 9 - 2004 Trang

: Dost VanBan
Dost VanBan -> MỞ ĐẦu I. SỰ CẦn thiết quy hoạCH
Dost VanBan -> BÁo cáo kết quả thực hiệN ĐỀ TÀi khoa họC
Dost VanBan -> PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phải xây dựng quy hoạCH
Dost VanBan -> Tæng quan vÒ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ
Dost VanBan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Dost VanBan -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Dost VanBan -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Dost VanBan -> Stt đơn vị, địa phương
Dost VanBan -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Dost VanBan -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương