§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 2015tải về 1.2 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

10/ Nhùa vµ c¸c s¶n phÈm tõ nhùa

Nhãm s¶n phÈm h¹t nhùa, bét nhùa lµ nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c chi tiÕt hay s¶n phÈm phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. T×nh h×nh s¶n xuÊt trong n­íc hiÖn nay vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n do ph¶i c¹nh tranh víi qu¸ nhiÒu s¶n phÈm ®Õn tõ nhiÒu n­íc kh¸c nhau nh­ Th¸i Lan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, §µi Loan, Ên §é, Brazil...C¸c n­íc nãi trªn ®Òu cã nÒn c«ng nghiÖp hãa dÇu ph¸t triÓn vµ tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh. So víi c¸c n­íc ASEAN, hÖ sè so s¸nh biÓu hiÖn RCA cña ViÖt Nam lµ 0; trong khi ®ã cña Th¸i Lan lµ 0,1; Singapore lµ 0,8; Philipin vµ Malaysia lµ 0,2; Indonesia lµ 0,3.

C¸c s¶n phÈm tõ nhùa nh­ èng nhùa, Ðp nhùa... nh×n chung qui m« s¶n xuÊt ë §ång Nai cßn nhá. HÖ sè DRC cña ngµnh lµ 1,03; so víi c¸c n­íc ASEAN th× c¸c s¶n phÈm nµy cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trung b×nh do nguyªn liÖu nhËp ngo¹i lµ chÝnh.

Tuy nhiªn, qua ®iÒu tra doanh nghiÖp kÕt qu¶ cho thÊy ngµnh cã nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh vÒ chi phÝ, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô b¸n hµng.11/ M¸y mãc thiÕt bÞ n«ng nghiÖp (m¸y næ diesel, m¸y c«ng t¸c)

S¶n phÈm m¸y næ, m¸y xay x¸t, m¸y b¬m n­íc...lµ nh÷ng s¶n phÈm ®ang c¹nh tranh tèt trong n­íc do chÊt l­îng kh¸ vµ gi¸ c¶ võa ph¶i. C¸c s¶n phÈm nµy chñ yÕu tËp trung vµo 2 doanh nhiÖp quèc doanh trung ­¬ng Vikyno vµ Vinappro cã trang thiÕt bÞ kh¸ h¬n so víi ngµnh c¬ khÝ trong n­íc nãi chung nªn cã søc c¹nh tranh cao h¬n. Tuy nhiªn nÕu so víi ngµnh c¬ khÝ cña Trung Quèc th× c¸c s¶n phÈm trong n­íc kÐm søc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh­ dÞch vô b¸n hµng. NÕu so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c n­íc cã nÒn c«ng nghiÖp c¬ khÝ tiªn tiÕn nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc th× c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ trong n­íc cßn thua xa vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nh÷ng hiÖu qu¶ cã ®­îc khi sö dông s¶n phÈm mÆc dï gi¸ c¶ s¶n phÈm trong n­íc cã rÎ h¬n. Tãm l¹i, nhãm s¶n phÈm c¬ khÝ n«ng nghiÖp nh×n chung cßn nhiÒu bÊt lîi vÒ chi phÝ nguyªn liÖu, c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, ngµnh c«ng nghiÖp phô trî trong n­íc cßn máng vµ ph©n t¸n, qui m« s¶n xuÊt cßn nhá bÐ nªn søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c¬ khÝ trong n­íc thÊp lµ tÊt yÕu.

Tuy nhiªn, nh÷ng n¨m võa qua c¸c s¶n phÈm nµy còng ®· xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc nh­ Indonesia, Malaysia, Myanma... ngoµi ra cßn xuÊt khÈu ®i mét sè n­íc ngoµi khu vùc nh­ §µi Loan, Srilanca vµ Trung §«ng. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ xuÊt khÈu mang l¹i ch­a cao.

Qua ®iÒu tra thùc tÕ t¹i c¸c doanh nghiÖp, nhãm s¶n phÈm nµy cã nh÷ng ­u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vÒ th­¬ng hiÖu, chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô b¸n hµng, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ kh¸c nh­ng bÊt lîi vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ dÞch vô.12/ ¤ t«, xe m¸y vµ SX linh kiÖn, phô tïng

S¶n phÈm xe «t« vµ xe m¸y hiÖn nay chñ yÕu tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c doanh nghiÖp trong n­íc tham gia cßn rÊt h¹n chÕ vµo ngµnh c«ng nghiÖp nµy do tr×nh ®é c«ng nghÖ l¹c hËu kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt. HiÖn nay, tû lÖ néi ®Þa hãa cña c¸c s¶n phÈm nµy cßn thÊp (« t« 10% vµ xe m¸y 20%) trong khi ®ã mét sè n­íc trong khu vùc nh­ Th¸i Lan, Malaysia s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nµy víi tû lÖ néi ®Þa hãa ®· ®¹t tõ 70-90%, c«ng nghÖ kh¸ tiªn tiÕn, chÕ t¹o ®­îc ®éng c¬ cã uy tÝn trªn c¶ thÞ tr­êng Ch©u ¢u vµ Mü.

Qua ®iÒu tra t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cho thÊy c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Òu lµ nh÷ng th­¬ng hiÖu kh¸ næi tiÕng trong khu vùc nh­ SUZUKI, VMEP. C¸c doanh nghiÖp nµy ®Òu cã lîi thÕ c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô b¸n hµng, nguyªn vËt liÖu, phô tïng nhËp tõ c«ng ty mÑ ë n­íc ngoµi cã chÊt l­îng ®¶m b¶o, c¸c chi phÝ trong n­íc nh­ nh©n c«ng vµ chi phÝ dÞch vô ®Òu thÊp. Tãm l¹i, c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi s¶n xuÊt « t«, xe m¸y t¹i §ång Nai hä ®Òu cã ­u thÕ c¹nh tranh cña nh÷ng nhµ s¶n xuÊt l©u n¨m cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tuy nhiªn, nh×n chung sù t¸c ®éng cña ngµnh c«ng nghiÖp « t«, xe m¸y cña n­íc ngoµi ®èi víi s¶n xuÊt trong n­íc cßn rÊt h¹n chÕ. Ch­a cã sù thóc ®Èy chuyÓn giao c«ng nghÖ cho ngµnh c¬ khÝ trong n­íc, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc tham gia rÊt h¹n chÕ vµo m¹ng l­íi s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi do ngµnh c¬ khÝ trong n­íc chËm ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt nªn ch­a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái c¹nh tranh cao trong ngµnh s¶n xuÊt « t« xe m¸y trªn thÕ giíi.

VÒ thÞ tr­êng « t«, xe m¸y ë n­íc ta cã tiÒm n¨ng lín, tèc ®é ph¸t triÓn nhanh. Tuy nhiªn, qui m« thÞ tr­êng « t« cßn nhá bÐ lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng thùc hiÖn chiÕn l­îc néi ®Þa hãa cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. Riªng thÞ tr­êng xe m¸y cã tiÒm n¨ng lín nh­ng xu h­íng sÏ ph¸t triÓn m¹nh thÞ tr­êng n«ng th«n v× c¸c ®« thÞ sÏ h¹n chÕ sö dông xe m¸y ®Ó gi¶m ¸p lùc giao th«ng.13/ D©y vµ c¸p ®iÖn c¸c lo¹i

D©y ®iÖn vµ c¸p ®iÖn lµ s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hÖ sè DRC = 0,98. Trªn ®Þa bµn §ång Nai cã nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y c¸p ®iÖn thuéc c¶ 3 khu vùc QDTW, NQD vµ §TNN. C¸c s¶n phÈm nµy ngµy cµng cã ­u thÕ trªn thÞ tr­êng nhê ®Çu t­ c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng chÊt l­îng s¶n phÈm. Tuy nhiªn thÞ tr­êng hiÖn nay vÉn chñ yÕu tiªu thô trong n­íc. Mét sè s¶n phÈm nh­ d©y ®iÖn tõ, d©y ®ång vµ d©y nh«m trÇn ®· cã xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Iraq, Myanma nh­ng tû lÖ xuÊt khÈu ch­a cao.

Qua ®iÒu tra t¹i c¸c doanh nghiÖp cho thÊy, nhãm s¶n phÈm nµy cã nhiÕu ­u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu, dÞch vô b¸n hµng, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c¸c chi phÝ kh¸c...

14/ M¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn c«ng nghiÖp (m¸y biÕn thÕ, ®éng c¬ ®iÖn...)

S¶n phÈm m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn lµ c¸c s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh do s¶n xuÊt trong n­íc nãi chung kh«ng thua kÐm c¸c n­íc trong khu vùc vµ víi gi¸ thµnh phï hîp (cã hÖ sè DRC = 0,98).

C¸c doanh nghiÖp trong n­íc chñ yÕu s¶n xuÊt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn lo¹i lín nh­ biÕn thÕ c¸c lo¹i, ®éng c¬ ®iÖn lo¹i võa...§©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh tèt trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ ®¸p øng ®ñ nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc nhÊt lµ cho ngµnh s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng.

C¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi tËp trung s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm kÝch th­íc rÊt nhá nh­ micro motor, biÕn thÕ trung tÇn... §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm nµy sö dông nhiÒu lao ®éng thñ c«ng mµ ë n­íc ngoµi s¶n xuÊt kh«ng cã hiÖu qu¶ do chi phÝ nh©n c«ng cao. Nh÷ng s¶n phÈm nµy lµ c¸c linh kiÖn, phô tïng cung cÊp ®Ó l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm kh¸c vµ phÇn lín dïng cho xuÊt khÈu.

Qua ®iÒu tra thùc tÕ cho thÊy, ®©y lµ nhãm s¶n phÈm cã lîi thÕ cao vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c¸c lo¹i chi phÝ ®Òu cã søc c¹nh tranh cao, do vËy ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cao vµ cã thÓ tham gia vµo m¹ng l­íi s¶n xuÊt toµn cÇu cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia.

15/ S¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, viÔn th«ng

§©y lµ nhãm s¶n phÈm c«ng nghÖ cao cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo §ång Nai gåm C«ng ty Fujitsu, C«ng ty NEC-Tokin... Tuy nhiªn hiÖn nay c¸c c«ng ty míi chØ chuyÓn giao c¸c c«ng ®o¹n sö dông lao ®éng thñ c«ng sang ViÖt Nam ®Ó khai th¸c lîi thÕ chi phÝ lao ®éng rÎ vµ tay nghÒ khÐo lÐo cña ng­êi lao ®éng ViÖt Nam.

Qua ®iÒu tra thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp cho thÊy nhãm s¶n phÈm nµy cã ­u thÕ vÒ chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c rÎ, chÊt l­îng s¶n phÈm cao. Tuy nhiªn bÊt lîi cña nhãm s¶n phÈm nµy nguån nguyªn liÖu trong n­íc kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ chÊt l­îng lµm gi¶m lîi thÕ c¹nh tranh cña s¶n phÈm.

ThÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm nµy ®­îc xuÊt khÈu sang c¸c n­íc khu vùc nh­ Philippines, Th¸i Lan, NhËt... ®Ó l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh. HÖ sè DRC cña ngµnh = 0,97 lµ ngµnh cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh.

Ngµy nay, c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, tin häc vµ viÔn th«ng lµ s¶n phÈm c«ng nghÖ cao cã tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh, chu kú s¶n phÈm ngµy cµng rót ng¾n nªn ®©y lµ s¶n phÈm cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu lín th«ng qua thùc hiÖn gia c«ng cho c¸c c«ng ty ®a quèc gia. Tuy nhiªn viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ cßn tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña n­íc chñ nhµ trong viÖc t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh­ nguån nh©n lùc, m«i tr­êng ®Çu t­ kinh doanh...


CH¦¥NG iii

®Þnh h­íng chiÕn l­îc

ph¸t triÓn s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc

tØnh ®ång nai giai ®o¹n 2005 - 2015

III.1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn

- NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX (n¨m 2001) ®· ®­a ra ®Þnh h­íng chiÕn lùîc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp n­íc ta nh­ sau:

“ Ph¸t triÓn nhanh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, nh­ chÕ biÕn n«ng, l©m, thñy s¶n, may mÆc, da giÇy, ®iÖn tö - tin häc, mét sè s¶n phÈm c¬ khÝ vµ hµng tiªu dïng...

X©y dùng cã chän läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng: dÇu khÝ, luyÖn kim, c¬ khÝ chÕ t¹o, hãa chÊt c¬ b¶n, ph©n bãn, vËt liÖu x©y dùng... víi b­íc ®i hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng, ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶.

Ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao, nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, viÔn th«ng, ®iÖn tö, tù ®éng hãa. Chó träng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt phÇn mÒm tin häc thµnh ngµnh kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng v­ît tréi.”

- NghÞ quyÕt tØnh §¶ng bé §ång Nai lÇn thø VII (n¨m 2000) ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp nh­ sau:

“ TiÕp tôc gi÷ v÷ng vµ thóc ®Èy tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu. TËp trung ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo h­íng ­u tiªn ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän: khai th¸c kho¸ng s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghiÖp c¬ khÝ (c¶ c«ng nghiÖp c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp n«ng th«n vµ c«ng nghiÖp c¬ khÝ tiªu dïng thay thÕ nhËp khÈu). Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ m¹nh cã lîi thÕ so s¸nh ë ®Þa ph­¬ng nh­: c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm g¾n víi nguån nguyªn liÖu t¹i chç, c«ng nghiÖp giÇy da, dÖt, may mÆc. Chó träng thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó më ra c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao nh­: ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc Ýt g©y « nhiÔm m«i tr­êng. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng tõ hé gia ®×nh phôc vô nhu cÇu tiªu dïng t¹i chç.”

iiI.2. Môc tiªu

III.2.1. T¨ng tr­ëng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp

T¨ng tr­ëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cao h¬n so víi t¨ng tr­ëng chung toµn ngµnh, cô thÓ:  • Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n giai ®o¹n 2001 – 2005: 18% (Toµn ngµnh 17,3%).

  • Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n giai ®o¹n 2006 - 2010: 17,5% (Toµn ngµnh lµ 16%).

  • Dù kiÕn b×nh qu©n giai ®o¹n 2011 – 2015: 16,5% (Toµn ngµnh 15%).

  • TÝnh cho b×nh qu©n c¶ giai ®o¹n 2006 – 2015 t¨ng: 17% (Toµn ngµnh 15,5%).

III.2.2. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA)

Giai ®o¹n 2005 - 2015: n©ng tû träng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA/GO) t¨ng tõ 3 ®Õn 8% so víi tû träng VA/GO n¨m 2003.III.2.3. Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng

Giai ®o¹n 2005-2015: Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng hµng n¨m t¨ng tõ 5 ®Õn 10% so víi n¨m tr­íc.III.2.4. T¨ng tr­ëng c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc

Dù kiÕn t¨ng tr­ëng c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc giai ®o¹n 2006 – 2010:§vt: TriÖu ®ång.

Stt

Tªn s¶n phÈm/ nhãm s¶n phÈm

Dù kiÕn Qui ho¹ch

T¨ng tr­ëng b×nh qu©n (%)

N¨m 2005

N¨m 2010

1996-2000

2001-2003

2001-2005

2006-2010
Tæng céng:

27.364.436

61.317.458

25,4

15,7

18

17,5

1

S¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng

1.414.515

3.236.068

21,5

25,4

20,0

18,0

2

S¶n phÈm gèm, sø

463.265

973.016

24,9

25,1

20,0

16,0

3

Nh©n h¹t ®iÒu vµ c¸c lo¹i h¹t kh¸c

357.164

750.167

16,2

13,4

14,0

16,0

4

Thøc ¨n ch¨n nu«i

3.731.705

7.837.856

14,6

23,4

21,50

16,0

5

Bét ngät

1.439.875

2.537.552

2,8

10,5

9,0

12,0

6

V¶i sîi c¸c lo¹i

3.439.807

7.869.446

78,2

13,2

16,0

18,0

7

QuÇn ¸o may s½n vµ phô kiÖn

1.060.699

2.639.360

15,3

23,2

22,0

20,0

8

GiÇy dÐp vµ s¶n xuÊt phô kiÖn

4.236.015

9.690.975

36,9

16,3

18,0

18,0

9

Hãa d­­îc

585.058

1.338.470

72,0

22,5

21,0

18,0

10

Nhùa vµ c¸c s¶n phÈm tõ nhùa

667.246

1.284.724

67,1

14,3

15,0

14,0

11

M¸y mãc thiÕt bÞ n«ng nghiÖp

162.713

262.051

9,9

5,5

5,0

10,0

12

¤ t«, xe m¸y, linh kiÖn, phô tïng

2.149.145

5.808.512

19,7

31,5

29,0

22,0

13

D©y vµ c¸p ®iÖn c¸c lo¹i

1.588.397

4.292.973

11,9

30,5

29,0

22,0

14

M¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn c«ng nghiÖp

1.091.472

2.497.023

38,3

20,9

20,0

18,0

15

SX linh kiÖn ®iÖn tö vµ MMTB ®iÖn tö, tin häc, viÔn th«ng

2.636.339

5.302.619

60,8

-21,0

10,0

15,0

iii.3. Lùa chän ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc

B¶ng 32: §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm CN chñ lùc

STT

S¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc

Lùa chän ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn

1

Nhãm s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng (c¸t, ®¸, g¹ch, ngãi, g¹ch men...)

Khai th¸c lîi thÕ tµi nguyªn, kÕt hîp víi h­íng vµo xuÊt khÈu.

2

Nhãm s¶n phÈm gèm, sø (gèm mü nghÖ, sø d©n dông vµ CN)

H­íng vµo xuÊt khÈu, quan t©m thÞ tr­êng néi ®Þa.

3

Nh©n h¹t ®iÒu vµ c¸c lo¹i h¹t kh¸c

H­íng vµo xuÊt khÈu, tõng b­íc nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng néi ®Þa.

4

Thøc ¨n ch¨n nu«i

Dùa vµo lîi thÕ tµi nguyªn ®Ó thay thÕ nhËp khÈu.

5

Bét ngät

H­íng vµo xuÊt khÈu ®Ó gia t¨ng s¶n l­îng.

6

V¶i sîi c¸c lo¹i

Dùa vµo lîi thÕ lao ®éng ®Ó phôc vô néi ®Þa, h­íng vµo xuÊt khÈu.

7

QuÇn ¸o may s½n vµ s¶n xuÊt phô kiÖn

Dùa vµo lîi thÕ lao ®éng ®Ó h­íng vµo xuÊt khÈu.

8

GiÇy dÐp vµ s¶n xuÊt phô kiÖn

Dùa vµo lîi thÕ lao ®éng ®Ó h­íng vµo xuÊt khÈu.

9

Hãa d­­îc (cho ng­­êi vµ ®éng thùc vËt)

Thay thÕ nhËp khÈu, më réng thÞ tr­êng trong n­íc.

10

Nhùa vµ c¸c s¶n phÈm tõ nhùa

Thay thÕ nhËp khÈu, më réng thÞ tr­êng trong n­íc.

11

M¸y mãc thiÕt bÞ n«ng nghiÖp

Thay thÕ nhËp khÈu, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu

12

¤ t«, xe m¸y vµ SX linh kiÖn, phô tïng

Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao ®Ó thay thÕ nhËp khÈu.

13

D©y vµ c¸p ®iÖn c¸c lo¹i

Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao ®Ó thay thÕ nhËp khÈu.

14

M¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn c«ng nghiÖp (m¸y biÕn thÕ, ®éng c¬ ®iÖn...)

Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao ®Ó thay thÕ nhËp khÈu.

15

S¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, viÔn th«ng.

Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao ®Ó h­íng vµo xuÊt khÈu.IIi.4. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn l­îc

Sù ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai phô thuéc rÊt nhiÒu nh©n tè, trong ®ã cã nh÷ng nh©n tè v­ît ngoµi tÇm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña ®Þa ph­¬ng. Do ®ã, ®Ó ngµnh c«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña §ång Nai ph¸t triÓn mét c¸c v÷ng ch¾c, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶ vµ chñ ®éng, ngoµi sù nç lùc phÊn ®Êu cña c¸c doanh nghiÖp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®ßi hái cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®ång bé, tæ chøc ®iÒu hµnh mét c¸ch linh ho¹t ®ã lµ t¸c ®éng cña nhµ n­íc c¶ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. XuÊt ph¸t tõ ph©n tÝch trªn, chóng t«i ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p, c¬ chÕ chÝnh s¸ch chung (tÇm vÜ m«) ®Ó cïng víi nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ cña §Þa ph­¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp h×nh thµnh mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u cho viÖc thùc hiÖn ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm chñ lùc trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai.III.4.1. C¸c gi¶i ph¸p vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn

1. Hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý vÜ m«, t¨ng c­êng c«ng t¸c quy ho¹ch nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc.

a) Thèng nhÊt mét ®Çu mèi qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp trªn ph¹m vi c¶ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng.

Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña c¶ n­íc, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp còng ®· tõng b­íc cã sù thay ®æi víi xu h­íng n©ng cao tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp chuyÓn dÇn theo h­íng tËp trung x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch, ®Þnh h­íng chiÕn l­îc.

Tuy nhiªn, nh÷ng thay ®æi trong thêi gian qua ch­a thùc sù t¸c ®éng m¹nh ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp, do ®ã cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý vÜ m« vÒ c«ng nghiÖp trªn ph¹m vi c¶ n­íc nãi chung vµ trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai nãi riªng, ®Ó n©ng cao hiÖu lùc cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn, tËp trung sù chØ ®¹o, ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cho ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm chñ lùc, ®ång thêi n©ng cao tÝnh tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc; t¹o dùng m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi, c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, khuyÕn khÝch thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp theo ®óng ®Þnh h­íng nh­ gia t¨ng gi¸ trÞ, ®Èy m¹nh øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, ph¸t huy tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh hiÖn cã... trong ®ã tr­íc mÆt cÇn thèng nhÊt mét ®Çu mèi qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp trªn ph¹m vi c¶ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng.

ViÖc thèng nhÊt mét ®Çu mèi qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp, nh»m tËp trung tæ chøc thùc hiÖn ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc trªn ®Þa bµn. HiÖn nay mÆc dï ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp, tuy nhiªn vÉn ch­a gi¶i quyÕt triÖt ®Ó ®­îc vÊn ®Ò chång chÐo vÒ chøc n¨ng qu¶n lý vÒ c«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm chñ lùc thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau vµ chÞu sù qu¶n lý cña nhiÒu c¬ quan, Bé ngµnh chøc n¨ng, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, nªn sÏ rÊt khã kh¨n cho viÖc tËp trung ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc. Do ®ã, ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp ë Bé, cÇn ®­îc më réng h¬n, bao qu¸t h¬n ®Õn tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng ho¹t ®éng c«ng nghiÖp mµ kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi c¸c Tæng C«ng ty nhµ n­íc thuéc Bé, kh«ng ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, còng nh­ møc ®é chñ qu¶n. Ngoµi viÖc qu¶n lý theo chuyªn ngµnh kinh tÕ kü thuËt, còng cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp theo Vïng, l·nh thæ, tiÕp tôc kiÖn toµn, hoµn thiÖn c¬ chÕ phèi hîp gi÷a Bé C«ng nghiÖp, c¸c Bé ngµnh kh¸c víi Së C«ng nghiÖp cña c¸c ®Þa ph­¬ng, ®Ó theo dâi, tæ chøc ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn.

§èi víi c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp ë ®Þa ph­¬ng, cÇn nghiªn cøu tËp trung mét ®Çu mèi vÒ Së C«ng nghiÖp. HiÖn nay c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vµ ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn nãi chung ch­a ®­îc thùc hiÖn tËp trung vµ ch­a cã hiÖu qu¶ cao. Do ®ã cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña Së C«ng nghiÖp, nh»m t¹o ra mét m« h×nh tèi ­u, ph¸t huy ®­îc tÝnh quy ho¹ch, ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn toµn diÖn trong c«ng nghiÖp nãi chung, s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc nãi riªng. Së C«ng nghiÖp cÇn ®­îc tham gia nhiÒu h¬n vµo c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn khu, côm c«ng nghiÖp, lµng nghÒ, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong c¸c khu c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp... ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo ®óng ®Þnh h­íng, xo¸ bá sù ph©n cÊp qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ n­íc trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn ®Òu b×nh ®¼ng vµ chÞu sù qu¶n lý nhµ n­íc cña Së C«ng nghiÖp.

b) T¨ng c­êng c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp trªn ph¹m vi c¶ n­íc, c¸c Vïng kinh tÕ vµ c¸c ®Þa ph­¬ng.

Thùc tÕ c«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nãi chung hiÖn nay ch­a thùc sù ph¸t huy t¸c dông lµm c¬ së cho ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc. C«ng t¸c x©y dùng quy ho¹ch c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng ch­a ®­îc kÞp thêi, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn, chÊt l­îng cña c«ng t¸c quy ho¹ch ch­a cao. Quy ho¹ch gi÷a trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ch­a cã sù ®ång bé, thèng nhÊt, cßn bÞ ph©n chia bëi ®Þa giíi hµnh chÝnh.

§Ó gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm chñ lùc cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c quy ho¹ch tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cho tõng ngµnh hµng, tõng nhãm s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña c¶ n­íc còng nh­ cña tõng ®Þa ph­¬ng, cã nh­ vËy míi cã sù phèi kÕt hîp tæ chøc thùc hiÖn, x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc.

c) Nghiªn cøu x©y dùng ch­¬ng tr×nh hç trî ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cho tõng giai ®o¹n trªn ph¹m vi c¶ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng.

S¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña tõng ®Þa ph­¬ng tuy cã nh÷ng ®Æc thï riªng vÒ l·nh thæ, nh­ng cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung trong Vïng vµ c¶ n­íc, do ®ã ë ph¹m vi c¶ n­íc cÇn nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch hç trî riªng cho c¸c s¶n phÈm chñ lùc qua tõng thêi kú, tiÕp tôc duy tr× sù hç trî ®èi víi mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña c¶ n­íc nh­ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, ho¸ chÊt ... tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®Þa ph­¬ng vËn dông hç trî thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm chñ lùc cña ®Þa ph­¬ng m×nh.

VÒ phÝa §Þa ph­¬ng, cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc, trong ®ã tËp trung vµo c¸c chÝnh s¸ch hç trî:

- Hç trî vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ph¸t triÓn thÞ tr­êng.

- Hç trî thiÕt kÕ s¶n phÈm, lùa chän c«ng nghÖ.

- Hç trî nguån vèn ®Çu t­.

- Hç trî x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ, së h÷u c«ng nghiÖp.

- Hç trî ®µo t¹o nguån nh©n lùc.


: Dost VanBan
Dost VanBan -> MỞ ĐẦu I. SỰ CẦn thiết quy hoạCH
Dost VanBan -> BÁo cáo kết quả thực hiệN ĐỀ TÀi khoa họC
Dost VanBan -> PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phải xây dựng quy hoạCH
Dost VanBan -> Tæng quan vÒ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ
Dost VanBan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Dost VanBan -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Dost VanBan -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Dost VanBan -> Stt đơn vị, địa phương
Dost VanBan -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Dost VanBan -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương