§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 2015tải về 1.2 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

B¶ng 24 cho thÊy, ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thêi kú 1996-2003 lµ 15,68%, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 lµ 33% vµ giai ®o¹n 2001-2003 lµ -8,36%. Nguyªn nh©n t¨ng tr­ëng ©m lµ do trong 3 n¨m 2001-2003 C«ng ty Fujitsu bÞ gi¶m c¸c hîp ®ång gia c«ng cho n­íc ngoµi nªn kÐo theo s¶n lùong cña ngµnh t¨ng tr­ëng ©m. C¬ cÊu cña ngµnh t¨ng tõ 5% n¨m 1995 lªn 8,27% n¨m 2000 vµ gi¶m xuèng cßn 4% n¨m 2003.

§©y lµ ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao. Tõ n¨m 1995-2003, t×nh h×nh thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ngµy nµy cßn h¹n chÕ, ®Õn n¨m 2003 chØ thu hót thªm ®­îc 4 dù ¸n so víi n¨m 1995.

Lao ®éng cña ngµnh t¨ng b×nh qu©n 1996-2003 lµ 31,34%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 49,78% nh­ng giai ®o¹n 2001-2003 chØ t¨ng 5,52%. C¬ cÊu lao ®éng cña ngµnh chiÕm tû träng ngµy cµng t¨ng, tõ 0,67% n¨m 1995 t¨ng lªn 2,51% n¨m 2000 vµ 2,05% n¨m 2003.

c. S¶n phÈm chñ yÕu vµ thÞ tr­êng tiªu thô

C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh trong B¶ng 25 sau:B¶ng 25: S¶n phÈm chñ yÕu giai ®o¹n 1996-2003

S¶n phÈm chñ yÕu

§¬n vÞ tÝnh

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

B¶ng m¹ch in ®iÖn tö

1000 b¶ng

740

19600

12680

92,58

-13,51

42,64

§Õ b¶ng m¹ch

1000 chiÕc
1330

2796
28,10
Ti vi c¸c lo¹i

1000c¸i

187

103

177

-11,24

19,78

-0,68

§Çu VCD vµ DVD

c¸i16


B¶ng 25 cho thÊy, c¸c s¶n phÈm m¹ch ®iÖn tö cã tèc ®é t¨ng kh¸ cao: b¶ng m¹ch in ®iÖn tö mÆc dï bÞ gi¶m sót trong giai ®o¹n 2001-2003 nh­ng vÉn ®¹t møc t¨ng b×nh qu©n c¶ giai ®o¹n 1996-2003 lµ 42,64%/n¨m, ®Õ b¶ng m¹ch t¨ng 28%/n¨m.

Tuy nhiªn s¶n phÈm ®iÖn tö tiªu dïng nh­ ti vi l¹i bÞ gi¶m -0,68%/n¨m. C¸c nhãm s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh ®­a vµo danh môc ®Ó lùa chän s¶n phÈm chñ lùc gåm:

- Nhãm s¶n phÈm linh kiÖn ®iÖn tö nh­ b¶ng m¹ch, ®Õ b¶ng m¹ch in...

- Nhãm s¶n phÈm ®iÖn tö tiªu dïng nh­ ti vi, ®Çu m¸y VCD, DVD...

Ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö viÔn th«ng lµ ngµnh mòi nhän xuÊt khÈu, cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c«ng nghiÖp. N¨m 2003, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh chiÕm kho¶ng 25% kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn ngµnh c«ng nghiÖp vµ tû träng doanh thu xuÊt khÈu hµng n¨m chiÕm trªn 90%.

Ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö viÔn th«ng xuÊt khÈu tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, mÆt hµng chñ yÕu l¾p r¸p thiÕt bÞ v¨n phßng m¸y vi tÝnh, linh kiÖn ®iÖn tö.d. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu

- Tæng vèn kinh doanh cña ngµnh ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 2.171 tû ®ång, qui m« trang bÞ vèn b×nh qu©n trªn 01 lao ®éng lµ 469 triÖu ®ång.

- Tæng lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh lµ 53 tû ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn lµ 2,4%.

- Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) cña ngµnh 589 tû ®ång. tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (VA/GO) lµ 11,73%; n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ VA lµ 127 triÖu ®ång/lao ®éng.9. C«ng nghiÖp chÕ biÕn gç vµ SX gi­êng tñ, bµn ghÕ (20+36)

a. Sè l­îng c¬ së

B¶ng 26: T×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¬ së 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng/gi¶m

96-00

01-03

96-03

Tæng sè c¬ së

772

726

825

-46

99

53

- Quèc doanh TW

3

3

3

0

0

0

- Quèc doanh §P

4

4

3

0

-1

-1

- Ngoµi quèc doanh

761

707

792

-54

85

31

- §Çu t­ n­íc ngoµi

4

12

27

8

15

23

B¶ng 26 cho thÊy, sè l­îng c¬ së cña ngµnh n¨m 2003 t¨ng 53 c¬ së so víi n¨m 1995, trong ®ã khu vùc quèc doanh trung ­¬ng kh«ng thay ®æi, khu vùc quèc doanh ®Þa ph­¬ng gi¶m 01 c¬ së do s¾p xÕp s¸p nhËp; khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng 31 c¬ së vµ khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 23 c¬ së.

b. Gi¸ trÞ SXCN vµ lao ®éng

B¶ng 27: T×nh h×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

1) Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång)

237

380

1393

9,88

54,12

24,75

- Quèc doanh TW

43

56

91

5,52

17,65

9,92

- Quèc doanh §P

77

69

57

-2,21

-6,27

-3,75

- Ngoµi quèc doanh

63

44

653

-6,86

145,66

34,00

- §Çu t­ n­íc ngoµi

54

211

592

31,07

40,93

34,69

2) Lao ®éng (ng­êi)

5630

8097

13295

7,54

17,97

11,34

3) C¬ cÊu trong toµn ngµnh (%)- Gi¸ trÞ SXCN

3,32

2,11

4,87


- Lao ®éng

7,22

5,16

5,89


B¶ng 27 cho thÊy, ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thêi kú 1996-2003 lµ 4,75%, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 lµ 9,88% vµ giai ®o¹n 2001-2003 lµ 54,12%. C¬ cÊu cña ngµnh gi¶m tõ 3,32% n¨m 1995 xuèng 2,11% n¨m 2000 vµ t¨ng lªn 4,87% n¨m 2003. Ngµnh chÕ biÕn gç ®· ph¸t triÓn trë l¹i nhê thu hót thªm nhiÒu c¬ së ®Çu t­ n­íc ngoµi, n¨m 2003 ngµnh ®· t¨ng thªm 23 c¬ së ®Çu t­ n­íc ngoµi so víi n¨m 1995. NhiÒu c¬ së chÕ biÕn ®å gç xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü cã xu h­íng chuyÓn ®Çu t­ tõ Trung Quèc sang ViÖt Nam nªn ®· t¸c ®éng t¨ng tr­ëng ngµnh chÕ biÕn gç t¹i §ång Nai.

Lao ®éng cña ngµnh t¨ng b×nh qu©n 1996-2003 lµ 11,34%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 7,54% vµ giai ®o¹n 2001-2003 t¨ng 17,97%. C¬ cÊu lao ®éng cña ngµnh cã xu h­íng chiÕm tû träng t¨ng trë l¹i, tõ 7,22% n¨m 1995 gi¶m cßn 5,16% n¨m 2000 vµ t¨ng lªn 5,89% n¨m 2003.c. S¶n phÈm chñ yÕu vµ thÞ tr­êng tiªu thô

B¶ng 28: S¶n phÈm chñ yÕu giai ®o¹n 1996- 2003

S¶n phÈm chñ yÕu

§¬n vÞ tÝnh

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

Hµng méc

m3

12269

16250

35000

5,78

29,14

14,00

V¸n Ðp nh©n t¹o

m3

11254

5190

6133

-14,34

5,72

-7,31

Bµn ghÕ c¸c lo¹i

1000c¸i
1149

2000
20,29
B¶ng 28 cho thÊy, s¶n phÈm hµng méc xuÊt khÈu t¨ng b×nh qu©n giai ®o¹n 1996-2003 lµ 14%/n¨m vµ giai ®o¹n 2001-2003 t¨ng 29%; S¶n phÈm bµn ghÕ c¸c lo¹i t¨ng kh¸ cao ®¹t 20,29%/n¨m.

Riªng s¶n phÈm v¸n Ðp nh©n t¹o gi¶m -7,31%/n¨m do nguyªn nh©n thiÕu nguyªn liÖu s¶n xuÊt.

Nhãm s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh ®­a vµo danh môc ®Ó lùa chän s¶n phÈm chñ lùc lµ hµng méc xuÊt khÈu tõ gç, tre, nøa, m©y...

ThÞ tr­êng cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç vµ s¶n xuÊt gi­êng tñ, bµn ghÕ cã thÞ tr­êng chÝnh lµ xuÊt khÈu. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña nhãm ngµnh n¨m 2003 chiÕm kho¶ng 5,4% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c«ng nghiÖp vµ doanh thu xuÊt khÈu chiÕm 80% doanh sè tiªu thô cña ngµnh.

C«ng nghiÖp QDTW xuÊt khÈu hµng méc sang thÞ tr­êng c¸c n­íc nh­ NhËt, §µi Loan, Hång K«ng, Singapore, chiÕm 8% kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµnh.

C«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng tham gia xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®å méc, ®òa tre, gç... ,chiÕm trªn 20% kim ng¹ch ngµnh.

C«ng nghiÖp §TNN chiÕm 70% kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµnh, s¶n phÈm m©y, tre, gç gia dông, ®å méc, bµn ghÕ cao su, sa lon... xuÊt ®i NhËt B¶n, §µi Loan, Hång K«ng, §øc...

d. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu

- Tæng vèn kinh doanh cña ngµnh ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 1780 tû ®ång, qui m« trang bÞ vèn b×nh qu©n trªn 01 lao ®éng lµ 133 triÖu ®ång.

- Tæng lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh lµ 144 tû ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn lµ 8,1%.

- Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) cña ngµnh 560 tû ®ång. tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (VA/GO) lµ 21,62%; n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ VA lµ 42 triÖu ®ång/lao ®éng.10. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt ®iÖn, n­íc (40+41)

a. Sè l­îng c¬ së

B¶ng 29: T×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¬ së 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng/gi¶m

96-00

01-03

96-03

Tæng sè c¬ së

2

3

4

1

1

2

- Quèc doanh TW

1

1

1

0

0

0

- Quèc doanh §P

1

1

1

0

0

0

- Ngoµi quèc doanh

0

0

1

0

1

1

- §Çu t­ n­íc ngoµi

0

1

1

1

0

1

B¶ng 29 cho thÊy, sè l­îng c¬ së cña ngµnh n¨m 2003 t¨ng 2 c¬ së so víi n¨m 1995, trong ®ã khu vùc quèc doanh kh«ng t¨ng gi¶m; khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng 01 c¬ së vµ khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 01 c¬ së.b. Gi¸ trÞ SXCN vµ lao ®éng

B¶ng 30: T×nh h×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

1) Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång)

702

1098

1093

9,37

-0,14

5,70

- Quèc doanh TW

685

1062

995

9,18

-2,15

4,78

- Quèc doanh §P

17

36

54

16,04

14,96

15,63

- Ngoµi quèc doanh

0

0

1


- §Çu t­ n­íc ngoµi

0

0

43

2) Lao ®éng (ng­êi)

580

676

825

3,11

6,87

4,50

3) C¬ cÊu trong toµn ngµnh (%)- Gi¸ trÞ SXCN

9,83

6,11

3,83


- Lao ®éng

0,74

0,43

0,37


B¶ng 30 cho thÊy, ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thêi kú 1996-2003 lµ 5,7%, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 lµ 9,37% vµ giai ®o¹n 2001-2003 lµ -0,14%. C¬ cÊu cña ngµnh gi¶m tõ 9,83% n¨m 1995 xuèng 6,11% n¨m 2000 vµ 3,83% n¨m 2003. Nh×n chung c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn n­íc ph¸t triÓn ch­a ®ång bé víi sù ph¸t triÓn cña c¸c khu c«ng nghiÖp nªn viÖc cung cÊp ®iÖn n­íc ch­a ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­.

Lao ®éng cña ngµnh t¨ng b×nh qu©n 1996-2003 lµ 4,5%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 3,11% vµ giai ®o¹n 2001-2003 t¨ng 6,87%. C¬ cÊu lao ®éng cña ngµnh cã xu h­íng chiÕm tû träng gi¶m: tõ 0,74% n¨m 1995 gi¶m cßn 0,43% n¨m 2000 vµ 0,37% n¨m 2003.c. S¶n phÈm chñ yÕu

B¶ng 31: S¶n phÈm chñ yÕu giai ®o¹n 1996-2003

S¶n phÈm chñ yÕu

§¬n vÞ tÝnh

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

§iÖn th­¬ng phÈm

triÖu kwh

1439

1950

2189

6,27

3,93

5,38

N­íc s¹ch

1000m3

11130

18750

41682

10,99

30,51

17,95

Nhãm s¶n phÈm ®iÖn n­íc lµ c¸c s¶n phÈm t¹o ra kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt phôc vô cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nªn kh«ng ®­a vµo danh môc ®Ó lùa chän s¶n phÈm chñ lùc.d. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu

- Tæng vèn kinh doanh cña ngµnh ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 372 tû ®ång, qui m« trang bÞ vèn b×nh qu©n trªn 01 lao ®éng lµ 451triÖu ®ång.

- Tæng lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh lµ 13 tû ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn lµ 3,5%.

- Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) cña ngµnh 81 tû ®ång. tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (VA/GO) lµ 40,65%; n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ VA lµ 99 triÖu ®ång/lao ®éng.KÕt luËn:

Tõ ph©n tÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn cña 10 nhãm ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai trong giai ®o¹n tõ 1996 -2003, ta ®· x¸c ®Þnh ®­îc 25 nhãm s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu ®­a vµo danh môc s¶n phÈm ®Ó lùa chän ra c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cña §ång Nai nh­ sau:

1) S¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng (c¸t, ®¸, g¹ch, ngãi,...)

2) S¶n phÈm gèm, sø, g¹ch men (gèm mü nghÖ, sø d©n dông vµ c«ng nghiÖp, g¹ch men...)

3) Nh©n h¹t ®iÒu vµ c¸c lo¹i h¹t kh¸c

4) Thøc ¨n ch¨n nu«i

5) §­­êng vµ s¶n phÈm sau ®­­êng (b¸nh kÑo, s÷a, n­­íc gi¶i kh¸t…)

6) Bét ngät

7) V¶i sîi c¸c lo¹i

8) QuÇn ¸o may s½n vµ s¶n xuÊt phô kiÖn

9) GiÇy dÐp vµ s¶n xuÊt phô kiÖn

10) GiÊy vµ s¶n phÈm tõ giÊy

11) Ph©n bãn c¸c lo¹i (NPK, ph©n l©n...)

12) S¨m lèp xe vµ s¶n phÈm tõ cao su

13) Hãa d­­îc(cho ng­êi vµ ®éng thùc vËt)

14) Hãa chÊt tiªu dïng (bét giÆt, mü phÈm...)

15) S¬n c¸c lo¹i

16) Nhùa vµ c¸c s¶n phÈm tõ nhùa

17) ThÐp vµ s¶n phÈm tõ thÐp (luyÖn c¸n thÐp, thÐp h×nh, thÐp l¸…)

18) M¸y næ diesel vµ s¶n xuÊt phô tïng

19) ¤ t«, xe m¸y vµ s¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng

20) D©y vµ c¸p ®iÖn c¸c lo¹i

21) M¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn c«ng nghiÖp (m¸y biÕn thÕ, ®éng c¬ ®iÖn...)

22) M¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn tiªu dïng (m¸y giÆt, tñ l¹nh...)

23) S¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, viÔn th«ng.

24) §iÖn tö tiªu dïng (TV, radio, ®Çu ®Üa...)

25) Hµng méc xuÊt khÈu (tõ gç, tre, nøa...)
CH¦¥NG ii

x¸c ®Þnh S¶N PHÈM CHñ LùC CñA TØNH §åNG NAI

II.1 Kh¸i niÖm s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc vµ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸

II.1.1 Kh¸i niÖm s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc

S¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc (hay nhãm s¶n phÈm theo nghÜa hÑp) ph¶i lµ s¶n phÈm ®ãng vai trß then chèt, quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu, ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô ®· ®Æt ra trong thêi kú nhÊt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña TØnh. Trªn c¬ së ®ã, cã thÓ hiÓu s¶n phÈm chñ lùc theo nh÷ng ý nghÜa sau:

- Lµ nh÷ng s¶n phÈm hiÖn ®ang ph¸t triÓn, cã gi¸ trÞ s¶n l­îng cao vµ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong c¬ cÊu c¸c ngµnh c«ng nghiÖp.

- Cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, gãp phÇn thóc ®Èy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu chung cña toµn ngµnh c«ng nghiÖp theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.

- Gi¸ trÞ gia t¨ng cao (ph¸t huy ®­îc lîi thÕ so s¸nh cña tØnh vÒ nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao, c¬ së h¹ tÇng KTXH kh¸ tèt...).

- Lµ nh÷ng s¶n phÈm cã vÞ trÝ quan träng trong toµn ngµnh c«ng nghiÖp, cã vÞ trÝ chi phèi vµ ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn ®èi víi nhiÒu s¶n phÈm c«ng nghiÖp kh¸c kh«ng nh÷ng cña tØnh mµ cña c¶ vïng §«ng Nam bé, c¶ n­íc, hoÆc ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt thiÕt yÕu cña x· héi.

- Cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cao, cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu.

ViÖc x¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi còng nh­ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp cho c¶ thêi kú cña TØnh. X¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc cßn cã ý nghÜa then chèt ®èi víi viÖc h×nh thµnh vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i, chñ ®¹o ®èi víi toµn vïng §«ng Nam bé vµ c¶ n­íc.II.1.2 X©y dùng hÖ thèng c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc

HÖ thèng c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc bao gåm rÊt nhiÒu tiªu chÝ ®¸nh gi¸. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ sè liÖu ®iÒu tra (hÖ thèng thèng kª ch­a cho phÐp cã ®­îc ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n) nªn viÖc ®¸nh gi¸ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai dùa vµo mét sè c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n, quan träng nhÊt, cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc lùa chän c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc, cô thÓ cÇn ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ trªn c¸c mÆt sau:1. §¸nh gi¸ vÒ quy m« ph¸t triÓn

Quy m« lµ chØ tiªu hÕt søc quan träng, nã ph¶n ¸nh møc ®é ®¹t trong c¬ cÊu, hay chiÕm tû träng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm trong tæng gi¸ trÞ cña toµn ngµnh.

S¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc ph¶i lµ nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ s¶n l­îng lín, chiÕm tû träng cao trong c¬ cÊu c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp. ViÖc chiÕm tû träng cao trong c¬ cÊu sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm chiÕm vÞ thÕ chi phèi trong ngµnh vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao.

2. §¸nh gi¸ vÒ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn

Lµ s¶n phÈm cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, thùc sù lµ ®éng lùc t¨ng tr­ëng cho c«ng nghiÖp, gãp phÇn ®Þnh h­íng c¬ cÊu c«ng nghiÖp trong t­¬ng lai, tõng b­íc x¸c ®Þnh ®Æc tr­ng cña c«ng nghiÖp. ChØ tiªu t¨ng tr­ëng lµ chØ tiªu tæng hîp nhÊt nãi lªn lîi thÕ so s¸nh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm bëi v× nÕu kh«ng cã lîi thÕ so s¸nh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× kh«ng thÓ cã ®­îc sù t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh.3. §¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng ph¸t triÓn

Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hiÖu qu¶ lu«n lµ tiªu chuÈn c¬ b¶n nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ph¸t triÓn. Mét trong nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt lµ:

a) S¶n phÈm cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao

HiÖn nay, tiªu chÝ nµy ch­a ®­îc chó träng ®óng møc nªn c«ng nghiÖp chñ yÕu ph¸t triÓn theo chiÒu réng, tuy nhiªn trong giai ®o¹n tíi, gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n phÈm sÏ ph¶i lµ mét trong c¸c chØ tiªu quan träng ®Ó lùa chän ph¸t triÓn ®èi víi TØnh.

b) S¶n phÈm cã n¨ng suÊt lao ®éng cao

§iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng vµ ®ång thêi thÓ hiÖn tr×nh ®é s¶n xuÊt còng nh­ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt x· héi.II.1.3. Kh¶ n¨ng l­îng ho¸ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ lùa chän c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc

C¸c tiªu chÝ ®­îc lùa chän ®Òu lµ c¸c chØ tiªu tæng hîp cña rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng, mÆt kh¸c c¸c tiªu chÝ còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn nhau. Do vËy, ®Ó tÝnh ®­îc c¸c tiªu chÝ cÇn ph¶i cã sè liÖu thèng kª ®Çy ®ñ vÒ tõng s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm trong c¸c n¨m qua vµ ®Þnh h­íng quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c chuyªn ngµnh ®Õn n¨m 2010.

C¸c tiªu chÝ ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c sè liÖu dù b¸o trong quy ho¹ch nªn ®é tin cËy kh¸ cao, v× mçi mét quy ho¹ch ®· tËp hîp ®­îc trÝ tuÖ cña rÊt nhiÒu chuyªn gia ®Çu ngµnh, ®· ®­îc c©n ®èi mäi ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nh­ vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng... Kinh nghiÖm lËp quy ho¹ch vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy, nhiÒu dù b¸o chuyªn ngµnh cßn cao so víi thùc tÕ. ChÝnh v× vËy, møc ®é chÝnh x¸c cña c¸c tiªu chÝ phô thuéc nhiÒu vµo tÝnh chÝnh x¸c cña dù b¸o c¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña tõng s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm (nh­ gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tèc ®é t¨ng tr­ëng, gi¸ trÞ gia t¨ng...) trong quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña tØnh ®Õn n¨m 2010.

II.2. ®Þnh l­îng ­u thÕ cña c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc ®ång nai

II.2.1. X©y dùng m« h×nh tæng hîp

M« h×nh tæng hîp ®Þnh l­îng ­u thÕ cña c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc ®­îc x©y dùng theo c¸c b­íc sau:

- Lùa chän c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ­u thÕ,

- X¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c tiªu chÝ,

- TÝnh to¸n gi¸ trÞ cña c¸c tiªu chÝ.

Trªn c¬ së ®ã, lîi thÕ tæng hîp cña c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng lîi thÕ cña tÊt c¶ c¸c tiªu chÝ lùa chän hîp thµnh.1. Lùa chän c¸c tiªu chÝ

Tiªu chÝ 1: ChØ tiªu t¨ng tr­ëng, më réng s¶n xuÊt ®­îc biÓu thÞ b»ng tèc ®é t¨ng tr­ëng cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm. C¸c chØ sè t¨ng tr­ëng ®­îc tæng hîp t×nh h×nh ph¸t triÔn c«ng nghiÖp trong thêi gian qua vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn theo quy ho¹ch c«ng nghiÖp cña TØnh.

Tiªu chÝ 2: ChØ tiªu quy m« s¶n xuÊt ®­îc thÓ hiÖn b»ng gi¸ trÞ s¶n l­îng (GTSL) cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm hoÆc tû träng gi÷a GTSL cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm vµ GTSX cña toµn ngµnh c«ng nghiÖp. Tiªu chÝ nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së tÝnh to¸n gi¸ trÞ s¶n l­îng cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm. ChØ sè ®­îc tÝnh cho 3 thêi ®iÓm 2000, 2005 vµ 2010 (sè liÖu dù b¸o ®­îc tÝnh to¸n tõ quy ho¹ch c«ng nghiÖp).

Tiªu chÝ 3: Møc t¹o gi¸ trÞ t¨ng thªm (GTTT) cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm ®­îc ®o b»ng tû lÖ GTTT/GTSL cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm. ChØ sè ®­îc tÝnh cho 3 thêi ®iÓm 2000, 2005 vµ 2010 (sè liÖu dù b¸o ®­îc tÝnh to¸n tõ quy ho¹ch c«ng nghiÖp).

Tiªu chÝ 4: ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng thÓ hiÖn tr×nh ®é s¶n xuÊt ®­îc ®o b»ng tû sè gi÷a gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ lùc l­îng lao ®éng: GTSL/TSL§ hoÆc gi¸ trÞ gia t¨ng vµ lùc l­îng lao ®éng GTTT/TSL§.

Tiªu chÝ 5: T¹o nhiÒu viÖc lµm cho x· héi ®­îc ®o b»ng sè lao ®éng cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm.

Tiªu chÝ 6: Kh¶ n¨ng xuÊt, nhËp khÈu ®­îc ®o b»ng lîi thÕ th­¬ng m¹i hiÓn thÞ, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

ع = (XK-NK)/(XK+NK)

Trong ®ã:


  • XK: XuÊt khÈu s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm;

  • NK: NhËp khÈu cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm.

Do hÖ thèng thèng kª cña TØnh vµ Trung ­¬ng kh«ng ®Çy ®ñ sè liÖu vÒ xuÊt nhËp khÈu cña c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm (®Æc biÖt lµ sè liÖu nhËp khÈu) trong giai ®o¹n 1996 - 2000, h¬n n÷a viÖc tÝnh to¸n cßn cÇn sö dông c¶ sè liÖu dù b¸o ®Õn n¨m 2005 vµ 2010 vµ kh¶ n¨ng dù b¸o nhËp khÈu lµ kh«ng kh¶ thi (do c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm kh«ng thÓ tÝnh ®­îc kh¶ n¨ng nhËp khÈu nguyªn liÖu còng nh­ m¸y mãc, thiÕt bÞ trong thêi gian dµi). V× thÕ trong ®Ò tµi nµy, tiªu chÝ 6 chØ mang tÝnh chÊt tham kh¶o vµ thùc tÕ trong c¸c tµi liÖu tÝnh to¸n cña Bé Th­¬ng m¹i còng ®· ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò nµy vµ chØ sö dông ®Ó tÝnh to¸n c¸c sè liÖu hiÖn tr¹ng.

Tiªu chÝ 7: Kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng, chi phèi vµ t¸c ®éng t­¬ng hç gi÷a c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm ®­îc ®o b»ng t¸c ®éng cña tõng tiªu chÝ ®Õn ­u thÕ cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm, tiªu chÝ nµy ®­îc ®o b»ng träng sè ®iÒu chØnh gi÷a c¸c tiªu trÝ trªn (Trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h­ëng cña toµn bé c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ lµ 100%, viÖc x¸c ®Þnh träng sè ®iÒu chØnh cña tõng tiªu chÝ lµ møc ®é ¶nh h­ëng cña tiªu chÝ ®ã ®èi víi s¶n phÈm, trong tæng sè møc ®é ¶nh h­ëng chung cña c¸c tiªu chÝ).

Do møc ®é ¶nh h­ëng (tÇm quan träng) cña c¸c tiªu chÝ kh¸c nhau, t¸c ®éng ®Õn ­u thÕ cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm còng rÊt kh¸c nhau, nªn ph¶i sö dông träng sè ®Ó ®iÒu chØnh. ë tõng thêi ®iÓm kh¸c nhau (n¨m 2000, 2005, 2010) gi¸ trÞ cña träng sè còng sÏ kh¸c nhau, ®iÒu nµy tuú thuéc vµo sù ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña mçi tiªu thøc trong tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Trong mçi thêi kú, nÕu thay ®æi quan ®iÓm vÒ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ (quan ®iÓm nhÊn m¹nh, ®Ò cao hoÆc lo¹i bá mét sè tiªu chÝ nµo ®ã trong c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸) th× cÇn kh¶o s¸t l¹i ®Ó hiÖu chØnh.

Theo ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia, møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng tiªu chÝ (träng sè) trong tõng giai ®o¹n phô thuéc vµo c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña vÜ m« cña Nhµ n­íc. Ch¼ng h¹n nh­ trong giai ®o¹n 1996 - 2000 chØ tiªu t¨ng tr­ëng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cã ý nghÜa quan träng, nh­ng trong c¸c giai ®o¹n tiÕp theo 2001-2005 vµ 2006-2010 chØ tiªu gi¸ trÞ t¨ng thªm (tû lÖ VA/GO) vµ n¨ng suÊt lao ®éng (GO/L§ hoÆcVA/L§) l¹i cã tÝnh chÊt chi phèi. Trong khi ®ã nh÷ng giai ®o¹n nµy chØ tiªu gi¶i quyÕt nhu cÇu lao ®éng sÏ thÊp h¬n v× trong c¸c giai ®o¹n nµy cÇn sö dông lao ®éng cã tr×nh ®é cao, lao ®éng tri thøc.

Nh­ vËy, tiªu chÝ nµy cã thÓ ®iÒu chØnh linh ho¹t theo sù thay ®æi c¸c quan ®iÓm vÒ kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc, ®Þnh h­íng ph¸t triÔn cña tõng ®Þa ph­¬ng vµ ngoµi ra nã cßn phô thuéc vµo quan ®iÓm cña tõng ng­êi ®­îc tham kh¶o, ®iÒu tra.

§èi víi ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai, viÖc lùa chän c¸c tiªu chÝ vµ x¸c ®Þnh träng sè cña c¸c tiªu chÝ dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ th«ng qua phÇn ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu phÇn thùc tr¹ng vµ dùa vµo ®Þnh h­íng quy ho¹ch ngµnh ®Õn 2010 (cã ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn hiÖn nay). HÖ thèng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ lùa chän c¸c s¶n phÈm cho ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai chñ yÕu dùa vµo 5 tiªu chÝ chÝnh thÓ hiÖn tõ tiªu chÝ 1 ®Õn tiªu chÝ 5 vµ th«ng qua träng sè ®iÒu chØnh ë tiªu chÝ 7.

Träng sè (xj) cña c¸c tiªu chÝ nµy (tÇm quan träng cña c¸c chØ tiªu) ®· ®­îc lËp phiÕu tham kh¶o c¸c chuyªn gia vµ l·nh ®¹o TØnh. Sau khi cã c¸c ý kiÕn chuyªn gia, kÕt qu¶ tæng hîp nh­ sau:1) Giai ®o¹n 1996 - 2000:

STT

Tiªu thøc lùa chän

Träng sè (xj)

1

ChØ tiªu t¨ng tr­ëng (%)

0,20

2

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (tû ®ång)

0,20

3

Tû lÖ VA/GO (%)

0,30

4

N¨ng suÊt lao ®éng VA/L§ (triÖu ®ång)

0,15

5

Gi¶i quyÕt viÖc lµm (ng­êi)

0,15
Tæng céng:

1,00

2) Giai ®o¹n 2001 - 2005:

STT

Tiªu thøc lùa chän

Träng sè (xj)

1

ChØ tiªu t¨ng tr­ëng (%)

0,20

2

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (tû ®ång)

0,20

3

Tû lÖ VA/GO (%)

0,30

4

N¨ng suÊt lao ®éng VA/L§ (triÖu ®ång)

0,20

5

Gi¶i quyÕt viÖc lµm (ng­êi)

0,10
Tæng céng:

1,00

3) Giai ®o¹n 2006- 2010:

STT

Tiªu thøc lùa chän

Träng sè (xj)

1

ChØ tiªu t¨ng tr­ëng (%)

0,15

2

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (tû ®ång)

0,15

3

Tû lÖ VA/GO (%)

0,30

4

N¨ng suÊt lao ®éng VA/L§ (triÖu ®ång)

0,30

5

Gi¶i quyÕt viÖc lµm (ng­êi)

0,10
Tæng céng:

1,00


2. §iÓm sè ®¸nh gi¸ ®èi víi mçi tiªu chÝ

Do c¸c tiªu chÝ cã ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau vµ ®Æc biÖt lµ ®é biÕn thiªn rÊt kh¸c nhau nªn cÇn ph¶i cã hÖ sè ®iÒu chØnh ®Ó triÖt tiªu ®¬n vÞ ®o vµ ®­a ®é biÕn thiªn cña c¸c tiªu chÝ vÒ cïng mét mÆt b»ng, nh­ vËy th× t¸c ®éng cña c¸c tiªu chÝ lªn tæng ­u thÕ chung míi cã ý nghÜa.

§Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta sÏ sö dông ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm (theo thang ®iÓm 10) vÒ møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng tiªu chÝ ®Õn chØ tiªu lîi thÕ chung vµ sÏ ®­îc c©n nh¾c theo thang ®iÓm 10 nãi trªn.

ViÖc ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c tiªu chÝ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc nh­ sau:

- Chän s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm cã chØ sè cao nhÊt (α1j = max) cho ®iÓm 10. Thang ®iÓm tèi ®a lµ 10, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ®­îc møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c tiªu chÝ cã ®iÓm cµng cao th× tiªu chÝ ®ã ¶nh h­ëng cµng lín.

- C¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm kh¸c cã ®iÓm sè nhá h¬n 10 ®­îc tÝnh nh­ sau:

aij = (αij1j)x 10

Trong ®ã:  • aij : ®iÓm sè cña c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm thø i (i =1, 2,3...n) t­¬ng øng víi tiªu chÝ thø j (j = 1,2,3,4,5).

  • α1j : chØ sè gi¸ trÞ cao nhÊt cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm ®­îc chän ®Çu tiªn t­¬ng øng víi tiªu chÝ j (j = 1,2,3,4,5).

  • αij : chØ sè gi¸ trÞ t­¬ng øng cña c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm thø i (i =1, 2,3...n) t­¬ng øng víi tiªu chÝ j (j = 1,2,3,4,5).

Cô thÓ tÝnh ®iÓm cho c¸c tiªu chÝ nh­ sau:

1) Tiªu chÝ j1: Tèc ®é t¨ng tr­ëng (%): Chän s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nhÊt cho ®iÓm 10 vµ gi¶m dÇn ®Õn 0 (tÝnh theo c«ng thøc trªn).

2) Tiªu chÝ j2: Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång): Chän s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm cã GTSXCN cao nhÊt cho ®iÓm 10 vµ gi¶m dÇn ®Õn 0.

3) Tiªu chÝ j3: Tû lÖ VA/GO (%): Chän s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm cã VA/GO cao nhÊt cho ®iÓm 10 vµ gi¶m dÇn ®Õn 0.

4) Tiªu chÝ j4: N¨ng suÊt lao ®éng (tû ®ång): Chän ngµnh cã n¨ng suÊt lao ®éng cao nhÊt cho ®iÓm 10 vµ gi¶m dÇn ®Õn 0.

5) Tiªu chÝ j5: Gi¶i quyÕt viÖc lµm (ng­êi): Chän s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm cã sè l­îng lao ®éng cao nhÊt cho ®iÓm 10 vµ gi¶m dÇn ®Õn 0.

3. LËp ma trËn lùa chän s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ lùc

§iÓm sè cña c¸c s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm ®­îc tÝnh b»ng tæng sè ®iÓm cña c¸c tiªu chÝ theo c«ng thøc sau:Ai = ∑ aijxj

: Dost VanBan
Dost VanBan -> MỞ ĐẦu I. SỰ CẦn thiết quy hoạCH
Dost VanBan -> BÁo cáo kết quả thực hiệN ĐỀ TÀi khoa họC
Dost VanBan -> PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phải xây dựng quy hoạCH
Dost VanBan -> Tæng quan vÒ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ
Dost VanBan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Dost VanBan -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Dost VanBan -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Dost VanBan -> Stt đơn vị, địa phương
Dost VanBan -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Dost VanBan -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương