§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 2015tải về 1.2 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

B¶ng 9 cho thÊy, ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thêi kú 1996-2003 lµ 30,98%, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 lµ 40,82% vµ giai ®o¹n 2001-2003 lµ 16,10%. C¬ cÊu cña ngµnh t¨ng tõ 10,58% n¨m 1995 lªn 23,23% n¨m 2000 vµ gi¶m xuèng 22,89% n¨m 2003. KÕt qu¶ t¨ng tr­ëng cao cña ngµnh dÖt may, giÇy dÐp lµ do ngµnh ®· thu hót ®­îc nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi.

Lao ®éng cña ngµnh t¨ng b×nh qu©n 1996-2003 lµ 17,35%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 21,16% vµ 2001-2003 t¨ng 11,25%. C¬ cÊu lao ®éng cña ngµnh chiÕm tû träng cao nhÊt trong toµn ngµnh c«ng nghiÖp, tû träng t¨ng tõ 37,19% n¨m 1995 lªn 48,23% n¨m 2000 vµ 46,22% n¨m 2003.

c. S¶n phÈm chñ yÕu vµ thÞ tr­êng tiªu thô

C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh trong B¶ng 10 sau:B¶ng 10: S¶n phÈm chñ yÕu giai ®o¹n 1996-2003

S¶n phÈm chñ yÕu

§¬n vÞ tÝnh

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

Sîi v¶i

tÊn

189

73900

59348

229,94

-7,05

105,17

V¶i c¸c lo¹i

1000m2

2645

37530

42230

69,98

4,01

41,38

QuÇn ¸o may s½n

1000 SP

7359

18064

32291

19,67

21,36

20,30

GiÇy dÐp c¸c lo¹i

1000 ®«i

3157

25098

43260

51,38

19,90

38,71

C¸c s¶n phÈm trªn lµ nh÷ng s¶n phÈm chiÕm tû träng lín trong ngµnh dÖt may vµ giµy dÐp, cã mét sè s¶n phÈm chiÕm tû träng cao so víi c¶ n­íc nh­: sîi chiÕm 45,5%; v¶i 10,9%; ¸o len 5,4%; kh¨n 5,7%; quÇn ¸o may s½n 6,1% vµ giµy dÐp 21,1%.

B¶ng 10 cho thÊy, c¸c s¶n phÈm cã tèc ®é t¨ng cao nh­ sîi v¶i t¨ng b×nh qu©n 105,17%/n¨m; v¶i c¸c lo¹i t¨ng 41,38%/n¨m; quÇn ¸o may s½n t¨ng 20,3%/n¨m; giÇy dÐp c¸c lo¹i t¨ng 38,71%/n¨m. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh ®­a vµo danh môc ®Ó lùa chän s¶n phÈm chñ lùc gåm:

- V¶i sîi c¸c lo¹i.

- QuÇn ¸o may s½n vµ s¶n xuÊt phô kiÖn.

- GiÇy dÐp vµ s¶n xuÊt phô kiÖn.

Còng nh­ c¶ n­íc, ngµnh dÖt, may giµy dÐp cña §ång Nai lµ ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän vÒ xuÊt khÈu. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh chiÕm 36,3% kim ng¹ch toµn ngµnh c«ng nghiÖp, vµ doanh thu xuÊt khÈu chiÕm gÇn 90% doanh thu.

- Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c Doanh nghiÖp §TNN chiÕm trªn 90% cña ngµnh, thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c¸c s¶n phÈm may mÆc, giµy dÐp chñ yÕu EU, NhËt B¶n vµ Mü.

- Doanh nghiÖp Trung ­¬ng chØ cã duy nhÊt C«ng ty May §ång Nai, cã kim ng¹ch chiÕm tû träng ch­a ®Õn 2% toµn ngµnh, s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu lµ s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu sang NhËt B¶n vµ §«ng ¢u.

- C¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu chiÕm 6,8% ngµnh, chñ yÕu lµ hµng may mÆc chiÕm tû träng cao (chiÕm trªn 80%). C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy bao gåm:

+ LÜnh vùc dÖt may: C¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng chØ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc nh­ C«ng ty May §ång TiÕn, May c«ng nghiÖp. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc EU, Canada...

+ LÜnh vùc s¶n xuÊt giÇy dÐp gåm c¸c C«ng ty Cao su mµu, C«ng ty Bitis’, DNTN TuÊn Thµnh. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu c¸c n­íc EU, NhËt, Nga...d. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu

- Tæng vèn kinh doanh cña ngµnh ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 14625 tû ®ång, qui m« trang bÞ vèn b×nh qu©n trªn 01 lao ®éng lµ 140 triÖu ®ång.

- Tæng lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh lµ 250 tû ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn lµ 1,7%.

- Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) cña ngµnh 2936 tû ®ång. tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (VA/GO) lµ 20,84%; n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ VA lµ 28 triÖu ®ång/lao ®éng.4. C«ng nghiÖp giÊy vµ s¶n phÈm tõ giÊy (21+22)

Tuy lµ ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng kh«ng lín, n¨m 2003 chØ chiÕm 3,7% tæng gi¸ trÞ toµn ngµnh c«ng nghiÖp nh­ng ngµnh CN giÊy §ång Nai cã mét vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp giÊy c¶ n­íc, §ång Nai còng lµ mét tØnh cã nhiÒu nhµ m¸y SX giÊy vµ c¸c s¶n phÈm tõ giÊy.a. Sè l­îng c¬ së

B¶ng 11: T×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¬ së 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng/gi¶m

96-00

01-03

96-03

Tæng sè c¬ së

16

55

77

39

22

61

- Quèc doanh TW

2

2

2

0

0

0

- Quèc doanh §P

3

3

3

0

0

0

- Ngoµi quèc doanh

11

49

66

38

17

55

- §Çu t­ n­íc ngoµi

0

1

6

1

5

6

Sè l­îng c¬ së cña ngµnh n¨m 2003 t¨ng 61 c¬ së so víi n¨m 1995, trong ®ã khu vùc quèc doanh kh«ng thay ®æi; khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng 55 c¬ së vµ khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 6 c¬ së.b. Gi¸ trÞ SXCN vµ lao ®éng

B¶ng 12: T×nh h×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

1) Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång)

483

710

1035

8,02

13,37

9,99

- Quèc doanh TW

450

582

662

5,31

4,39

4,96

- Quèc doanh §P

20

54

78

20,87

13,26

17,96

- Ngoµi quèc doanh

13

74

45

42,17

-15,24

17,11

- §Çu t­ n­íc ngoµi

0

0,138

249
1118,20
2) Lao ®éng (ng­êi)

3471

3657

5392

1,05

13,82

5,66

3) C¬ cÊu trong toµn ngµnh (%)- Gi¸ trÞ SXCN

6,77

3,95

3,62


- Lao ®éng

4,45

2,33

2,39


B¶ng 12 cho thÊy, ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thêi kú 1996-2003 lµ 9,99%, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 lµ 8,02% vµ giai ®o¹n 2001-2003 lµ 13,37%. C¬ cÊu cña ngµnh gi¶m tõ 6,77% n¨m 1995 xuèng 3,95% n¨m 2000 vµ 3,62% n¨m 2003.

Lao ®éng cña ngµnh t¨ng b×nh qu©n 1996-2003 lµ 5,66%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 1,05% vµ 2001-2003 t¨ng 13,82%. C¬ cÊu lao ®éng cña ngµnh chiÕm tû träng ngµy cµng gi¶m, tõ 4,45% n¨m 1995 cßn 2,33% n¨m 2000 vµ 2,39% n¨m 2003.c. S¶n phÈm chñ yÕu vµ thÞ tr­êng tiªu thô

C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh trong B¶ng 13 sau:B¶ng 13: S¶n phÈm chñ yÕu giai ®o¹n 1996-2003

S¶n phÈm chñ yÕu

§¬n vÞ tÝnh

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

GiÊy c¸c lo¹i

tÊn

56282

81000

83780

7,55

1,13

5,10

Bao b× giÊy carton

tÊn

5048

26190

46310

39,00

20,92

31,92

C¸c s¶n phÈm trªn lµ nh÷ng s¶n phÈm chiÕm tû träng lín trong ngµnh giÊy cña tØnh, so víi c¶ n­íc s¶n phÈm giÊy c¸c lo¹i chiÕm 21,5% c¶ n­íc. §©y lµ s¶n phÈm tuy chiÕm tû träng nhá so víi ngµnh c«ng nghiÖp §ång Nai, nh­ng l¹i chiÕm tû träng lín trong ngµnh giÊy cña c¶ n­íc.

B¶ng 13 cho thÊy, s¶n phÈm chñ yÕu lµ giÊy c¸c lo¹i cã tèc ®é t¨ng tr­ëng thÊp, t¨ng b×nh qu©n tõ 1996-2003 lµ 5,1%, do hai doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ C«ng ty GiÊy T©n Mai vµ §ång Nai thiÕu vèn ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ nªn n¨ng suÊt thÊp, gi¸ thµnh cao khã c¹nh tranh víi s¶n phÈm nhËp khÈu. Riªng s¶n phÈm bao b× carton cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao ®¹t 31,92%/n¨m do c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. S¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh ®­a vµo danh môc ®Ó lùa chän s¶n phÈm chñ lùc lµ nhãm s¶n phÈm giÊy vµ c¸c s¶n phÈm tõ giÊy.

ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp giÊy chñ yÕu néi ®Þa, kim ng¹ch xuÊt khÈu chiÕm ch­a ®Õn 1% tæng kim ng¹ch cña ngµnh.

- XuÊt khÈu cña TW cã C«ng ty giÊy §ång Nai, s¶n phÈm xuÊt khÈu bao gåm giÊy viÕt c¸c lo¹i, thÞ tr­êng chÝnh lµ §µi Loan.

- C«ng nghiÖp §TNN xuÊt khÈu chñ yÕu ®i thÞ tr­êng §µi Loan c¸c lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ giÊy nh­ tói x¸ch, Album...

- C¸c doanh nghiÖp NQD chiÕm tû träng xuÊt khÈu cao (92,5%). Cã 2 doanh nghiÖp chÝnh ®ã lµ C«ng ty Cæ phÇn §ång Nai vµ C«ng ty GiÊy H­ng Long, trong ®ã C«ng ty cæ phÇn §ång Nai chiÕm tû lÖ trªn70%. S¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu lµ giÊy vµng m· xuÊt khÈu ®i §µi Loan.d. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu

- Tæng vèn kinh doanh cña ngµnh ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 1666 tû ®ång, qui m« trang bÞ vèn b×nh qu©n trªn 01 lao ®éng lµ 309 triÖu ®ång.

- Tæng lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh lµ 8,48 tû ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn lµ 0,5%.

- Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) cña ngµnh 329 tû ®ång. tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (VA/GO) lµ 22,76%; n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ VA lµ 61 triÖu ®ång/lao ®éng.5. C«ng nghiÖp hãa chÊt, cao su vµ plastic (24+25)

a. Sè l­îng c¬ së

B¶ng 14: T×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¬ së 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng/gi¶m

96-00

01-03

96-03

Tæng sè c¬ së

27

87

108

60

21

81

- Quèc doanh TW

7

7

7

0

0

0

- Quèc doanh §P

2

2

2

0

0

0

- Ngoµi quèc doanh

16

43

47

27

4

31

- §Çu t­ n­íc ngoµi

2

35

52

33

17

50

B¶ng 14 cho thÊy, sè l­îng c¬ së cña ngµnh n¨m 2003 t¨ng 81 c¬ së so víi n¨m 1995, trong ®ã khu vùc quèc doanh kh«ng thay ®æi; khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng 31 c¬ së vµ khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 50 c¬ së.b. Gi¸ trÞ SXCN vµ lao ®éng

B¶ng 15: T×nh h×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

1) Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång)

615

2155

3157

28,47

13,58

22,67

- Quèc doanh TW

362

556

758

8,97

10,86

9,68

- Quèc doanh §P

86

10

29

-35,01

43,52

-12,53

- Ngoµi quèc doanh

15

128

129

53,93

0,13

31,01

- §Çu t­ n­íc ngoµi

152

1461

2241

57,14

15,34

39,93

2) Lao ®éng (ng­êi)

2653

9435

15980

28,88

19,20

25,16

3) C¬ cÊu trong toµn ngµnh (%)- Gi¸ trÞ SXCN

8,63

11,99

11,05


- Lao ®éng

3,40

6,01

7,08


B¶ng 15 cho thÊy, ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thêi kú 1996-2003 lµ 22,67%, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 lµ 28,47% vµ giai ®o¹n 2001-2003 lµ 13,58%. C¬ cÊu cña ngµnh t¨ng tõ 8,63% n¨m 1995 lªn 11,99% n¨m 2000 vµ 11,05% n¨m 2003.

Lao ®éng cña ngµnh t¨ng b×nh qu©n 1996-2003 lµ 25,16%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 28,88% vµ 2001-2003 t¨ng 19,2%. C¬ cÊu lao ®éng cña ngµnh chiÕm tû träng ngµy cµng t¨ng, tõ 3,4% n¨m 1995 t¨ng lªn 6,01% n¨m 2000 vµ 7,08% n¨m 2003.c. S¶n phÈm chñ yÕu vµ thÞ tr­êng tiªu thô

C¸c s¶n phÈm chñ yÕu trong B¶ng 16 sau:B¶ng 16: S¶n phÈm chñ yÕu giai ®o¹n 1996-2003

S¶n phÈm chñ yÕu

§¬n vÞ tÝnh

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

Bét giÆt

1000tÊn

11

25

50

17,84

25,99

20,84

Ph©n l©n

1000tÊn

81

110

130

6,31

5,73

6,09

Ph©n NPK

1000tÊn

11

176

266

74,11

14,76

48,91

S¬n c¸c lo¹i

tÊn

1600

21380

42620

67,95

25,85

50,73

ChÊt tÈy röa

tÊn

19080

14500

21300

-5,34

13,68

1,39

Thuèc trõ s©u, BVTV

tÊn
1,37

1964
1027,56
S¨m lèp xe

1000c¸i

4853

9935

15710

15,41

16,50

15,82

H¹t nhùa PVC

tÊn
7050

11000
15,98
Bét nhùa PVC

tÊn
10750

95770
107,30
Bao b× nhùa

tÊn
1482

1820
7,09
S¶n phÈm Ðp nhùa

1000c¸i
2900

5280
22,11
C¸c s¶n phÈm trªn lµ nh÷ng s¶n phÈm chiÕm tû träng lín trong ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, plastic, mét sè s¶n phÈm chiÕm tû träng cao so víi c¶ n­íc nh­: bét giÆt chiÕm 9,8%; super l©n 9,3%; ph©n NPK 13,2%; s¬n c¸c lo¹i 52,2%.

B¶ng 16 cho thÊy, c¸c s¶n phÈm cã tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cao trong giai ®o¹n 1996-2003 lµ bét giÆt t¨ng 20,84%/n¨m, ph©n NPK t¨ng 48,91%/n¨m, s¬n c¸c lo¹i t¨ng 50,73%/n¨m, h¹t nhùa PVC t¨ng 16%, bét nhùa PVC t¨ng 107,3%, s¶n phÈm Ðp nhùa t¨ng 22%. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh ®­a vµo danh môc ®Ó lùa chän s¶n phÈm chñ lùc gåm:

- Ph©n bãn c¸c lo¹i.

- Nhãm s¶n phÈm s¨m lèp xe vµ c¸c s¶n phÈm tõ cao su.

- Hãa d­îc (cho ng­êi vµ ®éng thùc vËt).

- Hãa chÊt tiªu dïng nh­ bét giÆt, mü phÈm.

- S¬n c¸c lo¹i.

- Nhùa vµ c¸c s¶n phÈm tõ nhùa.

ThÞ tr­êng tiªu thô ngµnh c«ng nghiÖp hãa chÊt, cao su vµ plastic chñ yÕu tiªu thô néi ®Þa, doanh thu xuÊt khÈu chiÕm tû lÖ 27,5% doanh thu. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh n¨m 2003 lµ 132 triÖu USD, chiÕm 10,6% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµnh c«ng nghiÖp.

- C«ng nghiÖp Trung ­¬ng chiÕm 1,8% tæng kim ng¹ch cña ngµnh. C¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu lµ C«ng ty nh­ Bét giÆt NET vµ C«ng ty Nhùa §ång Nai, s¶n phÈm xuÊt khÈu gåm bét giÆt xuÊt ®i Campuchia, §µi Loan, diªm que xuÊt ®i thÞ tr­êng §µi Loan.

- C«ng nghiÖp §TNN chiÕm tû träng chñ yÕu trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh (98,2%). C¸c doanh nghiÖp cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín nh­ C«ng ty Technopia xuÊt nhang trõ muçi ®i Malaysia, Th¸i Lan; C«ng ty Kao xuÊt hãa mü phÈm sang Singapore, Mianmar, Malaysia, Hång K«ng; C«ng ty Kenda xuÊt khÈu vá, ruét xe ®i thÞ tr­êng §µi Loan, Ch©u ¢u vµ Braxin; C«ng ty Muto xuÊt khÈu s¶n phÈm nhùa ®i thÞ tr­êng NhËt, Malaysia, Th¸i Lan, Hång K«ng vµ Ch©u ¢u; C«ng ty Elf Atochem VN xuÊt khÈu nhùa PVC ®i thÞ tr­êng ¤xtr©ylia, Trung Quèc, Campuchia, Malaysia, Philippines.

Nh×n chung xuÊt khÈu cña ngµnh c«ng nghiÖp hãa chÊt nhùa vµ cao su chñ yÕu thÞ tr­êng ngoµi ASEAN, xuÊt vµo thÞ tr­êng ASEAN chØ cã c¸c s¶n phÈm nh­ chi tiÕt nhùa, nhùa PVC, nhang trõ muçi, hãa mü phÈm.d. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu

- Tæng vèn kinh doanh cña ngµnh ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 6922 tû ®ång, qui m« trang bÞ vèn b×nh qu©n trªn 01 lao ®éng lµ 433 triÖu ®ång.

- Tæng lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh lµ 337 tû ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn lµ 4,9%.

- Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) cña ngµnh 1945 tû ®ång. tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (VA/GO) lµ 24,5%; n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ VA lµ 121 triÖu ®ång/lao ®éng.6. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt kim lo¹i (27)

a. Sè l­îng c¬ së

B¶ng 17: T×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¬ së 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng/gi¶m

96-00

01-03

96-03

Tæng sè c¬ së

9

19

27

10

8

18

- Quèc doanh TW

2

2

2

0

0

0

- Quèc doanh §P

0

0

0

0

0

0

- Ngoµi quèc doanh

7

16

23

9

7

16

- §Çu t­ n­íc ngoµi

0

1

2

1

1

2

B¶ng 17 cho thÊy, sè l­îng c¬ së cña ngµnh n¨m 2003 t¨ng 18 c¬ së so víi n¨m 1995, trong ®ã khu vùc quèc doanh kh«ng thay ®æi; khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng 16 c¬ së vµ khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 2 c¬ së.b. Gi¸ trÞ SXCN vµ lao ®éng

B¶ng 18: T×nh h×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

1) Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång)

190

436

629

18,09

12,99

16,15

- Quèc doanh TW

189

308

289

10,24

-2,11

5,44

- Quèc doanh §P

0

0

0


- Ngoµi quèc doanh

1

2

114

28,19

298,14

96,07

- §Çu t­ n­íc ngoµi

0

126

226
21,57
2) Lao ®éng (ng­êi)

1149

1399

1460

4,02

1,43

3,04

3) C¬ cÊu trong toµn ngµnh (%)- Gi¸ trÞ SXCN

2,65

2,42

2,20


- Lao ®éng

1,47

0,89

0,65


: Dost VanBan
Dost VanBan -> MỞ ĐẦu I. SỰ CẦn thiết quy hoạCH
Dost VanBan -> BÁo cáo kết quả thực hiệN ĐỀ TÀi khoa họC
Dost VanBan -> PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phải xây dựng quy hoạCH
Dost VanBan -> Tæng quan vÒ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ
Dost VanBan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Dost VanBan -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Dost VanBan -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Dost VanBan -> Stt đơn vị, địa phương
Dost VanBan -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Dost VanBan -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương