§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 2015tải về 1.2 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

B¶ng 3 cho thÊy, ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thêi kú 1996-2003 lµ 15,83%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 lµ 12,05% vµ giai ®o¹n 2001-2003 lµ 22,41%. C¬ cÊu cña ngµnh trong toµn ngµnh gi¶m tõ 9,58% n¨m 1995 xuèng 6,72% n¨m 2000 vµ t¨ng lªn 7,76% n¨m 2003. Trong 3 n¨m qua tèc ®é cña ngµnh t¨ng cao do nhu cÇu thÞ tr­êng vËt liÖu x©y dùng trong n­íc t¨ng cao vµ c¸c doanh nghiÖp khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ c«ng suÊt ®· ®Çu t­ trong giai ®o¹n tr­íc.

Lao ®éng cña ngµnh t¨ng b×nh qu©n 1996-2003 lµ 3,82%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 0,94% vµ 2001-2003 t¨ng 8,81%. C¬ cÊu lao ®éng trong toµn ngµnh c«ng nghiÖp cã xu h­íng gi¶m tõ 16,62% n¨m 1995 cßn 7,75% n¨m 2003.c. S¶n phÈm chñ yÕu vµ thÞ tr­êng tiªu thô

Trªn c¬ së xem xÐt tû träng c¸c s¶n phÈm, c¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh trong B¶ng 4 sau:B¶ng 4: S¶n phÈm chñ yÕu giai ®o¹n 1996- 2003

S¶n phÈm chñ yÕu

§¬n vÞ tÝnh

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

§¸ x©y dùng

1000m3

871

2271

4337

21,13

24,07

22,22

C¸t x©y dùng

1000m3

509

1680

1190

29,98

-10,86

11,20

G¹ch nung

tr. viªn

40

89

133

17,35

14,33

16,20

Ngãi nung

tr. viªn

15

1,6

12

-36,08

95,74

-2,75

G¹ch men

1000m2

465

6.450

14850

69,21

32,05

54,18

Sø vÖ sinh

1000c¸i
280

573
29,96
Gèm mü nghÖ

1000SP
14000

20000
12,,62
§¸ èp l¸t

m2

6461

4210

70500

-8,,21

155,84

34,81

Gèm c«ng nghiÖp

1000SP3700


Sø d©n dông

triÖu SP
11

87
99,24C¸c s¶n phÈm trªn lµ nh÷ng s¶n phÈm chiÕm tû träng cao trong ngµnh khai th¸c tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ s¶n xuÊt VLXD, mét sè s¶n phÈm chiÕm tû träng cao so víi c¶ n­íc nh­: g¹ch x©y chiÕm 7,1%, g¹ch men, ®¸ èp l¸t, s¶n phÈm truyÒn thèng gèm mü nghÖ xuÊt khÈu.

B¶ng 4 cho thÊy, c¸c s¶n phÈm cã tèc ®é t¨ng cao nh­ ®¸ x©y dùng t¨ng b×nh qu©n 22,22%/n¨m; g¹ch men t¨ng 54,18%/n¨m; sø vÖ sinh t¨ng 29,96%/n¨m; ®¸ èp l¸t t¨ng 34,81%/n¨m.

C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh ®­a vµo danh môc ®Ó lùa chän s¶n phÈm chñ lùc gåm:

- Nhãm s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng gåm c¸t, ®¸, g¹ch nung, ngãi, g¹ch men, ®¸ èp l¸t, sø x©y dùng...

- Nhãm s¶n phÈm gèm sø bao gåm gèm mü nghÖ, sø d©n dông vµ c«ng nghiÖp.

ThÞ tr­êng s¶n phÈm cña ngµnh chñ yÕu tiªu thô thÞ tr­êng néi ®Þa chiÕm trªn 90%, c¸c s¶n phÈm tiªu thô 100% néi ®Þa nh­ ®¸, c¸t, g¹ch ngãi thuéc thuéc lÜnh vùc khai th¸c lîi thÕ cña tØnh.

C¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu lµ gèm mü nghÖ, sø vÖ sinh, lâi sø c¸ch ®iÖn, ®¸ èp l¸t..., tuy nhiªn kim ng¹ch xuÊt khÈu còng cßn nhá. N¨m 2003, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh ®¹t 16 triÖu USD, chØ chiÕm kho¶ng 1,3% kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµnh c«ng nghiÖp.

C¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia xuÊt khÈu cã C«ng ty Ceasae vµ C«ng ty Meiwa. XuÊt khÈu ®Þa ph­¬ng chñ yÕu s¶n phÈm gèm mü nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nh­ C«ng ty gèm ViÖt Thµnh, C«ng ty Saiga, Minh §øc, Thµnh Ch©u, §ång T©m, Song TiÕn... ThÞ tr­êng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm gèm mü nghÖ chñ yÕu thÞ tr­êng NhËt b¶n, Hoa Kú, Thôy §iÓn, §øc, Ph¸p...

d. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu

- Tæng vèn kinh doanh cña ngµnh ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 4.005 tû ®ång, qui m« trang bÞ vèn b×nh qu©n trªn 01 lao ®éng lµ 225 triÖu ®ång.

- Tæng lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh lµ 332 tû ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn lµ 8,3%.

- Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) cña ngµnh 1191 tû ®ång. Tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (VA/GO) lµ 35,95%, ®©y lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã tû lÖ VA/GO cao nhÊt; n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ VA lµ 67 triÖu ®ång/lao ®éng.2. C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm (15+16)

Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm lµ ngµnh ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh, t¸c ®éng m¹nh vµo lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. T¹o ra sù ph¸t triÓn m¹nh cña ngµnh n«ng nghiÖp, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ n©ng cao gi¸ trÞ cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp qua chÕ biÕn.a. Sè l­îng c¬ së

B¶ng 5: T×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¬ së 1996 - 2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng/gi¶m

96-00

01-03

96-03

Tæng sè c¬ së

2.625

3.670

3.874

1.135

114

1.249

- Quèc doanh TW

4

3

2

-1

-1

-2

- Quèc doanh §P

4

6

5

2

-1

1

- Ngoµi quèc doanh

2609

3738

3848

1129

110

1239

- §Çu t­ n­íc ngoµi

8

13

19

5

6

11

B¶ng 5 cho thÊy, sè l­îng c¬ së cña ngµnh n¨m 2003 t¨ng 1249 c¬ së so víi n¨m 1995, trong ®ã khu vùc quèc doanh gi¶m 01 c¬ së do thùc hiÖn s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa; khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng 1239 c¬ së vµ khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 11 c¬ së.b. Gi¸ trÞ SXCN vµ lao ®éng

B¶ng 6 cho thÊy, ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thêi kú 1996-2003 lµ 15%, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 lµ 12,3% vµ giai ®o¹n 2001-2003 lµ 19,7%. C¬ cÊu cña ngµnh gi¶m tõ 32,86% n¨m 1995 xuèng 23,31% n¨m 2000 vµ t¨ng lªn 25,16% n¨m 2003. Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n cã xu h­íng duy tr× trong c¬ cÊu toµn ngµnh c«ng nghiÖp do mét sè doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi cã xu h­íng më réng ®Çu t­ sang c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ®Ó gÇn nguån nguyªn liÖu vµ thÞ tr­êng tiªu thô.B¶ng 6: T×nh h×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 1996- 2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

1) Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång)

2346

4.190

7187

12,30

19,70

15,02

- Quèc doanh TW

441

490

554

2,16

4,14

2,90

- Quèc doanh §P

203

704

1263

27,90

21,50

25,46

- Ngoµi quèc doanh

123

564

1346

35,52

33,63

34,81

- §Çu t­ n­íc ngoµi

1576

2.432

4024

9,06

18,27

12,43

2) Lao ®éng (ng­êi)

15858

21608

31923

6,38

13,89

9,14

3) C¬ cÊu so toµn ngµnh (%)- Gi¸ trÞ SXCN

32,86

23,31

25,16


- Lao ®éng

20,33

13,76

14,15


Lao ®éng cña ngµnh t¨ng b×nh qu©n 1996-2003 lµ 9,14%/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 6,38% vµ 2001-2003 t¨ng 13,89%. C¬ cÊu lao ®éng trong toµn ngµnh c«ng nghiÖp gi¶m tõ 20,33% n¨m 1995 cßn 14,15% n¨m 2003.

c. S¶n phÈm chñ yÕu vµ thÞ tr­êng tiªu thô

Mét sè s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh trong b¶ng 7 sau:B¶ng 7: S¶n phÈm chñ yÕu giai ®o¹n 1996-2003

S¶n phÈm chñ yÕu

§¬n vÞ tÝnh

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

§­êng

tÊn

76386

114180

137400

8,37

6,37

7,61

B¸nh kÑo

tÊn

313

8900

8900

95,33

0,00

51,96

Bét ngät

tÊn

62943

96619

156105

8,95

17,34

12,02

Tinh bét

tÊn

18142

10400

25810

-10,53

35,39

4,51

Nh©n ®iÒu

tÊn

1858

3400

7000

12,85

27,22

18,03

Thøc ¨n ch¨n nu«i

1000tÊn

272

937

1653

28,07

20,83

25,30

N­íc gi¶i kh¸t

tÊn

5550

15500

28110

22,80

21,95

22,48

S÷a Dialac

tÊn

6140

8420

12000

6,52

12,54

8,74

Cµ phª chÕ biÕn

tÊn

337

3260

7509

57,44

32,07

47,40

Thuèc l¸

triÖu bao

55

197

385

29,07

25,03

27,54

C¸c s¶n phÈm trªn lµ nh÷ng s¶n phÈm chiÕm tû träng lín trong ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, vµ chiÕm tû träng cao so víi c¶ n­íc nh­: ®­êng chiÕm 9,8%; bét ngät chiÕm 82,6%; h¹t ®iÒu nh©n 6,8%; thøc ¨n gia sóc chiÕm 54,3%; thuèc l¸ 7,6%...

Qua b¶ng 7 cho thÊy, c¸c s¶n phÈm cã tèc ®é t¨ng cao nh­ b¸nh kÑo t¨ng b×nh qu©n 51,96%/n¨m; nh©n ®iÒu t¨ng 18%/n¨m; thøc ¨n ch¨n nu«i t¨ng 25,3%/n¨m; n­íc gi¶i kh¸t t¨ng 22,48%/n¨m, cµ phª chÕ biÕn t¨ng 47,4%, thuèc l¸ t¨ng 27,54%. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh ®­a vµo danh môc ®Ó lùa chän s¶n phÈm chñ lùc gåm:

- Nhãm s¶n phÈm nh©n ®iÒu vµ c¸c s¶n phÈm h¹t kh¸c.

- Thøc ¨n ch¨n nu«i gåm thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thñy s¶n.

- §­êng vµ s¶n phÈm sau ®­êng nh­ b¸nh kÑo, s÷a, n­íc gi¶i kh¸t...

- Bét ngät.

ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ biÕn NSTP chñ yÕu tiªu thô trong n­íc, xuÊt khÈu chØ chiÕm 15,1% doanh sè. C¸c s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn NSTP §ång Nai ®· vµ ®ang chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc nh­ thøc ¨n gia sóc chiÕm trªn 50% s¶n l­îng c¶ n­íc, bét ngät ®­îc chñ yÕu s¶n xuÊt t¹i §ång Nai, s¶n l­îng ®­êng cña tØnh chiÕm gÇn 9,8% c¶ n­íc.. Ngoµi ra cßn nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nh­ b¸nh kÑo, s÷a... còng chiÕm tû träng ®¸ng kÓ.

XuÊt khÈu cña DN ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm tû träng trªn 70% toµn ngµnh, s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu lµ: bét ngät (Vedan, Ajinomoto), tinh bét (Cty LD Nam ViÖt), n­íc gi¶i kh¸t ®ãng hép (Cty Interfood, Dona Newtower) vµ thøc ¨n gia sóc (Cty Cargill VN). ThÞ tr­êng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm Bét ngät chñ yÕu Trung Quèc, §µi Loan, NhËt B¶n, Philippines, Malaysia vµ Ch©u ¢u, trong ®ã c«ng ty Vedan xuÊt khÈu chiÕm trªn 40%. C¸c s¶n phÈm kh¸c nh­: tinh bét xuÊt khÈu ®i §µi Loan chiÕm 98%; thøc ¨n gia sóc xuÊt khÈu Singapore, n­íc gi¶i kh¸t xuÊt khÈu ®i NhËt B¶n.

XuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp Trung ­¬ng chiÕm tû träng 7% kim ng¹ch cña ngµnh, s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu: ®­êng tinh luyÖn (Cty §­êng Biªn Hßa) xuÊt ®i Trung §«ng, cµ phª chÕ biÕn (Nhµ m¸y Cµ phª Biªn Hßa) xuÊt ®i thÞ tr­êng Mü, Hungari, NhËt B¶n, TriÒu Tiªn, Trung Quèc vµ ASEAN. Tuy nhiªn, viÖc tiªu thô ®­êng vÉn chñ yÕu tiªu thô néi ®Þa lµ chÝnh.

XuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng chiÕm trªn 20% kim ng¹ch cña ngµnh, chñ yÕu xuÊt khÈu nh©n ®iÒu cña C«ng ty Donafood. N¨m 2004, xuÊt khÈu nh©n ®iÒu dù kiÕn ®¹t 40 triÖu USD, thÞ tr­êng xuÊt khÈu s¶n phÈm h¹t ®iÒu lµ c¸c n­íc Anh, Trung Quèc, óc, NhËt, Hoa Kú, Singapore...

d. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu

- Tæng vèn kinh doanh cña ngµnh ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 12442 tû ®ång, qui m« trang bÞ vèn b×nh qu©n trªn 01 lao ®éng lµ 389 triÖu ®ång.

- Tæng lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh lµ 704 tû ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn lµ 5,7%.

- Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) cña ngµnh 3870 tû ®ång. tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (VA/GO) lµ 29,42%; n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ VA lµ 121 triÖu ®ång/lao ®éng.3. C«ng nghiÖp dÖt may, giÇy dÐp (17+18+19)

Ngµnh c«ng nghiÖp dÖt, may vµ giÇy dÐp lµ ngµnh cã tû träng lín thø 2 sau ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, gi¸ trÞ SXCN cña ngµnh chiÕm trªn 23% toµn ngµnh vµ thu hót trªn 50% lao ®éng ngµnh c«ng nghiÖp.a. Sè l­îng c¬ së

B¶ng 8: T×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¬ së 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng/gi¶m

96-00

01-03

96-03

Tæng sè c¬ së

1590

1268

1374

-322

106

-216

- Quèc doanh TW

2

2

2

0

0

0

- Quèc doanh §P

3

3

4

0

1

1

- Ngoµi quèc doanh

1573

1226

1311

-347

85

-262

- §Çu t­ n­íc ngoµi

12

37

57

25

20

45

B¶ng 8 cho thÊy, sè l­îng c¬ së cña ngµnh n¨m 2003 gi¶m 216 c¬ së so víi n¨m 1995, trong ®ã khu vùc quèc doanh t¨ng 1 c¬ së; khu vùc ngoµi quèc doanh gi¶m 262 c¬ së vµ khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 45 c¬ së.

b. Gi¸ trÞ SXCN vµ lao ®éng

B¶ng 9: T×nh h×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 1996-2003

ChØ tiªu

1995

2000

2003

T¨ng b×nh qu©n (%)

96-00

01-03

96-03

1) Gi¸ trÞ SXCN (tû ®ång)

755

4177

6537

40,82

16,10

30,98

- Quèc doanh TW

39

104

27

21,58

-34,96

-4,40

- Quèc doanh §P

48

75

76

9,37

0,46

5,94

- Ngoµi quèc doanh

64

211

421

27,13

25,89

26,67

- §Çu t­ n­íc ngoµi

604

3787

6013

44,37

16,66

33,28

2) Lao ®éng (ng­êi)

29007

75744

104299

21,16

11,25

17,35

3) C¬ cÊu trong toµn ngµnh (%)- Gi¸ trÞ SXCN

10,58

23,23

22,89


- Lao ®éng

37,19

48,23

46,22


: Dost VanBan
Dost VanBan -> MỞ ĐẦu I. SỰ CẦn thiết quy hoạCH
Dost VanBan -> BÁo cáo kết quả thực hiệN ĐỀ TÀi khoa họC
Dost VanBan -> PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phải xây dựng quy hoạCH
Dost VanBan -> Tæng quan vÒ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ
Dost VanBan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Dost VanBan -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Dost VanBan -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Dost VanBan -> Stt đơn vị, địa phương
Dost VanBan -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Dost VanBan -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương