Ảnh hưởng của một số giá thể và phân bón đến sự sinh trưởng và phát triển của lan Cattleya và lan Mokaratải về 5.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích5.31 Kb.
TÓM TẮT
NGUYỄN LÊ NGỌC XUÂN THANH, 2009. Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của một số giá thể và phân bón đến sự sinh trưởng và phát triển của lan Cattleya và lan Mokara” được tiến hành tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ 1/2/2009 đến 31/5/2009.

GVHD: THS. LÊ VĂN DŨ

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thí nghiệm có lô phụ (Split – plot Design) với 3 lần lặp lại, gồm 2 yếu tố.

Yếu tố phân bón lá được bố trí trên lô chính gồm phân hữu cơ (bánh dầu, dung dịch lục bình ủ) và phân vô cơ (Growmore, Anomix 5G). Yếu tố giá thể được bố trí trên lô phụ gồm 3 loại giá thể là đá ong, than và gỗ lồng mức.Kết quả thu được:

  • Đối với lan Cattleya thì giá thể đá ong + dớn cho kết quả tốt nhất. Phân Anomix 5G cho kết quả tốt nhất. Và sự phối trộn giữa phân Anomix 5G với giá thể đá ong + dớn giúp lan Cattleya sinh trưởng và phát triển về chiều cao, số giả hành và diện tích lá.

  • Đối với lan Mokara thì giá thể gỗ lồng mức + dớn cho kết quả tốt nhất. Phân Anomix 5G ảnh hưởng tốt nhất đến chiều cao cây, số lá và số rễ của lan Mokara. Dung dịch lục bình ủ thì ảnh hưởng tốt đến chiều rộng tán của lan Mokara. Phân Anomix 5G kết hợp với giá thể gỗ lồng mức + dớn giúp lan Mokara sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

  • Trong thời gian tiến hành thí nghiệm sâu bệnh xuất hiện rất ít, không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thí nghiệm.

: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương