Ảnh hưỞng của levamisole lên một số chỉ tiêu miễn dịch và khả NĂng kháng bệnh ở CÁ tratải về 0.49 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích0.49 Mb.
#39160
1   2   3

Hoạt tính lysozyme


Sau 2 tuần cho ăn levamisole, kết quả phân tích cho thấy hoạt tính lysozyme trong huyết thanh cá có bổ sung levamisole tăng cao hơn so với đối chứng. Trong đó, hoạt tính lysozyme ở NT 300 mg/kg (188,3 U/ml) tăng cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại (111,2 – 147 U/ml). Sau 4 tuần bổ sung levamisole, hoạt tính lysozyme ở các nghiệm thức có bổ sung levamisole đều cao hơn nghiệm thức đối chứng, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Mặt khác, hoạt tính lysozyme ở tuần thứ 4 của tất cả các nghiệm thức đều giảm thấp so với lần thu mẫu ở tuần thứ 2 sau khi bổ sung levamisole (Hình 2). Sau cảm nhiễm với vi khuẩn E.ictaluri, hoạt tính lysozyme tăng cao ở tất cả các nghiệm thức so với trước khi cảm nhiễm. Các nghiệm thức bổ sung levamisole đều có hoạt tính lysozyme (136,9 - 195,7 U/ml) tăng cao hơn so với nghiệm thức đối chứng (119,6 U/ml), trừ nghiệm thức 5 (450 mg/kg) là 128,9 U/ml. Tuy nhiên, chỉ có NT 4 (300 mg/kg) có hoạt tính lysozyme (195,7 U/ml) tăng cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05).Hình 2: Hoạt tính lysozyme của cá sau 2, 4 tuần khi bổ sung levamisole và sau cảm nhiễm với E. ictaluri

Tương tự, nghiên cứu của Ayarun và Venkatesan (2006) đã báo cáo hoạt tính lysozyme của cá chép ăn thức ăn có chứa 250 mg levamisole/kg thức ăn tăng cao so với nhóm đối chứng. Sajid et al. (2009) nghiên cứu bổ sung levamisole trên cá chép ở các hàm lượng 0, 125, 250 và 500 mg/kg thức ăn và tiến hành thu mẫu ở ngày 0, 57 và 70 sau khi bổ sung levamisole. Kết quả cho thấy hoạt tính lysozyme tăng cao nhất ở mức bổ sung 250 mg levamisole/kg thức ăn sau 57 ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tuy nhiên, hoạt tính lysozyme giảm xuống ở lần thu mẫu 70 ngày sau khi bổ sung levamisole. Điều này cho thấy, bổ sung levamisole trong thời gian dài có thể làm giảm hoạt tính lysozyme. Một thí nghiệm khác đã báo cáo, bổ sung beta glucan, bovin lactoferine, chitosan, vitamin C và levamisole cho cá tra trong 2 tuần. Kết quả cho thấy hoạt tính lysozyme của cá ở nghiệm thức bổ sung levamisole tăng cao nhất, có ý nghĩa thống kê so với hoạt tính lysozyme của cá ở các nghiệm thức còn lại (Hang et al., 2013b). Tuy nhiên, một nghiên cứu khác của Perera và Pathiratne (2008), bổ sung levamisole bằng phương pháp ngâm trên cá chép Ấn Độ ở 2 hàm lượng 1,25 và 2,5 mg/l trong các khoảng thời gian khác nhau 14, 21, 28, 42 và 56 ngày thì hoạt tính lysozyme tăng khác biệt sau 28 ngày bổ sung levamisole nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

  1. Каталог: upload
   upload -> -
   upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
   upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
   upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
   upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
   upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
   upload -> CHỦ TỊch nưỚC
   upload -> CHỦ TỊch nưỚC
   upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
   upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

   tải về 0.49 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương