ĐÁnh giá trang/CỔng thông tin đIỆn tử VÀ MỨC ĐỘ Ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, CƠ quan ngang bộ VÀ CÁc tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng năM 2011tải về 0.62 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu11.06.2018
Kích0.62 Mb.
  1   2   3   4
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Tháng 6/2012


BÁO CÁO


ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGBÁO CÁO

Đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng
công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011


Thực hiện công tác đánh giá thường niên đối với Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện khảo sát, đánh giá xếp hạng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (22 đơn vị) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal:

Việc cung cấp thông tin lên Website/Portal, công tác kiểm tra đánh giá được thực hiện trên Website/Portal chính thức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với dịch vụ công trực tuyến, công tác kiểm tra được thực hiện đối với tất cả các dịch vụ được cung cấp trên Website/Portal chính thức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Website/Portal của các cơ quan thuộc, trực thuộc (tổng cục, cục, sở, ban ngành, quận, huyện). Công tác kiểm tra, đánh giá Website/Portal thực tế được thực hiện đồng bộ trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2012.Công tác khảo sát, đánh giá việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal của cơ quan nhà nước năm 2011 tiếp tục tập trung theo hướng lấy người dân làm trung tâm: đề cao tính thuận tiện, dễ tìm, dễ sử dụng và thuận lợi cho tất cả mọi người sử dụng. Bên cạnh đó năm 2011, công tác đánh giá Website/Portal có mở rộng kiểm tra đánh giá đối với việc đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống và đối với thông tin cá nhân của người dân và doanh nghiệp khi tham gia dịch vụ công trực tuyến và công tác tổ chức quản trị Website/Portal.

Mức độ cung cấp thông tin được kiểm tra, đánh giá trên Website/Portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiêu chí đánh giá về cung cấp thông tin được xác định theo các quy định của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và bổ sung một số tiêu chí đánh giá về việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và tính thuận tiện cho người sử dụng khi khai thác và trao đổi thông tin với các cơ quan nhà nước. Mức độ cung cấp thông tin và tổ chức quản lý Website/Portal được đánh giá theo 15 tiêu chí chính là: (1) Thông tin giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc; (2) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; (3) Đăng tải Công báo điện tử bao gồm những thông tin: số công báo, ngày ban hành, danh mục văn bản đăng trong công báo và trích yếu nội dung đối với mỗi văn bản; (4) Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; (5) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành; (6) Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; (7) Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học; (8) Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân; (9) Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành; (10) Thông tin thống kê chuyên ngành; (11) Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng Anh hoặc tiếng khác); (12) Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin; (13) Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin; (14) Đảm bảo an toàn thông tin và (15) Công tác tổ chức quản trị trang thông tin điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến được kiểm tra, đánh giá trên Website/Portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Website/Portal của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Việc đánh giá về cung cấp dịch vụ công trực tuyến chú trọng tới tính thuận tiện và hiệu quả xử lý.

Bên cạnh 2 nội dung chính, mức độ truy cập Website/Portal cũng được đánh giá dựa trên số truy cập trên toàn thế giới do Alexa cung cấp.

Phương pháp tính điểm và xếp hạng Website/Portal cụ thể được trình bày trong Phụ lục 9.

Về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin:

Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin được đánh giá xếp hạng trên cơ sở khai báo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đối chiếu với số liệu Cục Ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi qua báo cáo của các đơn vị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2011.

Mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí là:
Hạ tầng kỹ thuật CNTT, Triển khai ứng dụng CNTT, Xây dựng cơ chế chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và nhân lực cho ứng dụng CNTT. Trong đó, Triển khai ứng dụng CNTT được đánh giá theo 2 nhóm thành phần là Triển khai ứng dụng nội bộ và Triển khai ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal của cơ quan nhà nước).

Các tiêu chí đánh giá mức độ triển khai ứng dụng CNTT bám sát theo các quy định của Nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT (Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011,...) và những định hướng, mục tiêu của các kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2008-2010 và giai đoạn 2011-2015 (các Quyết định số: 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008, 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009, 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010).

Báo cáo đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 là thông cáo chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Báo cáo đồng thời được gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Nhà nước.


ĐÁNH GIÁ WEBSITE/PORTAL VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

1 XẾP HẠNG WEBSITE/PORTAL CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ


Bảng 1 Xếp hạng tổng thể mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

TT

Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xếp hạng 2011

Xếp hạng 2010

1

Bộ Thông tin và Truyền thông

01

02

2

Bộ Công Thương

02

04

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

03

13

4

Bộ Tài chính

04

03

5

Bộ Xây dựng

05

17

6

Thanh tra Chính phủ

06

20

7

Bộ Khoa học và Công nghệ

07

05

8

Bộ Tư pháp

08

14

9

Bộ Giáo dục và Đào tạo

09

01

10

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10

09

11

Bộ Ngoại giao

11

08

12

Bộ Giao thông vận tải

12

11

13

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

13

06

14

Bộ Y tế

14

10

15

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

15

16

Bộ Công an

16

19

17

Bộ Nội vụ

17

16

18

Bộ Tài nguyên và Môi trường

18

18

19

Uỷ ban Dân tộc

19

12

20

Bộ Quốc phòng

20
* Ghi chú: - Vì tính chất riêng nên Bộ Quốc phòng chưa có điểm đánh giá cho mục Website và dịch vụ công trực tuyến;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân cấp hoàn toàn việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho các địa phương, Văn phòng Chính phủ không có dịch vụ công trực tuyến nên không xếp hạng chung.

Xếp hạng chi tiết theo từng hạng mục về cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số lượng truy cập trên Website/Portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được trình bày chi tiết tại Phụ lục 3.


2 XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ


Bảng 2 Xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

TT

Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xếp hạng và điểm số 2011

(Điểm tối đa: 500)

Xếp hạng và điểm số
2010


(Điểm tối đa: 280)

1

Bộ Giáo dục và Đào tạo

01 (339.62)

01 (252.63)

2

Bộ Ngoại giao

02 (337.33)

05 (214.09)

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03 (335.71)

13 (175.65)

4

Bộ Tài chính

04 (334.42)

03 (225.19)

5

Thanh tra Chính phủ

05 (332.81)

20 (74.50)

6

Bộ Công Thương

06 (322.92)

02 (236.85)

7

Bộ Thông tin và Truyền thông

07 (320.38)

04 (224.95)

8

Bộ Xây dựng

08 (310.08)

16 (152.36)

9

Bộ Tư pháp

09 (306.00)

10 (187.41)

10

Bộ Giao thông vận tải

10 (298.47)

12 (178.10)

11

Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội

11 (293.10)

06 (209.88)

12

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

12 (270.21)

08 (199.73)

13

Bộ Tài Nguyên và Môi trường

13 (266.53)

17 (148.19)

14

Bộ Nội vụ

14 (261.91)

14 (167.39)

15

Bộ Khoa học và Công nghệ

15 (237.02)

09 (194.11)

16

Bộ Y tế

16 (189.85)

11 (187.38)

17

Ủy ban dân tộc

17 (189.41)

15 (156.55)

18

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18 (176.99)

18 (141.27)

19

Bộ Công an

19 (121.50)

19 (115.80)

20

Bộ Quốc phòng

20 (43.00)

21 (61.00)

* Ghi chú: - Số ghi trong cặp ngoặc đơn là điểm đánh giá; Dấu ‘-’ trong cột Xếp hạng là đơn vị không có số liệu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ không có dịch vụ công trực tuyến nên không đánh giá xếp hạng chung.

Hình 2. Tỉ lệ mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ phân theo ba mức đánh giá Tốt, Khá và Trung bình

Xếp hạng chi tiết theo từng hạng mục về hạ tầng, ứng dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước (ứng dụng nội bộ), ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cơ chế chính sách và phát triển nguồn nhân lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được trình bày chi tiết tại Phụ lục 4.: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương