®¸nh gi¸ Thùc tr¹ng ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x· vµ c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞtải về 141.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích141.71 Kb.

®¸nh gi¸ Thùc tr¹ng ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi

hîp t¸c x· vµ c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ

I. Mét sè néi dung vÒ kinh tÕ vµ kinh tÕ hîp t¸c x·


1. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ n­íc ta

§èi víi Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, mäi chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p kinh tÕ cña Nhµ n­íc ®Òu nh»m phôc vô lîi Ých cña ®a sè nh©n d©n lao ®éng. Ngay tõ n¨m 1959 HiÕn ph¸p ®· x¸c ®Þnh: “Môc ®Ých chÝnh s¸ch kinh tÕ cña n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ lµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n. - §iÒu 9 HiÕn ph¸p n¨m 1959”.

§Õn n¨m 1980, môc tiªu ®ã ®­îc x¸c ®Þnh lµ: “tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nh­ cÇu vËt chÊt vµ v¨n ho¸ ngµy cµng t¨ng c¶ c¸c x· héi - §iÒu 15 HiÕn ph¸p n¨m 1980”.

HiÕn ph¸p n¨m 1992 vµ NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25/12/2001 cña Quèc héi khãa X vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 trªn c¬ së kÕ thõa nh÷ng quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p tr­íc ®ã, tæng kÕt nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm nh÷ng n¨m ®æi míi, kh¼ng ®Þnh môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ n­íc ta lµ: “lµm cho d©n giµu, n­íc m¹nh, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n - §iÒu 16 NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10”.

Môc tiªu tõ nay ®Õn n¨m 2010 ®èi víi kinh tÕ tËp thÓ ®· ®­îc §¶ng ta x¸c ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 13/NQ/TW ngµy 18/3/2002 cña Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ tËp thÓ lµ: “§­a kinh tÕ tËp thÓ tho¸t khái nh÷ng yÕu kÐm hiÖn nay, phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng cao h¬n, tiÕn tíi cã tû träng ngµy cµng lín h¬n trong GDP cña nÒn kinh tÕ.”.

2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ

§Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých kinh tÕ ®· ®Ò ra, Nhµ n­íc ta chñ tr­¬ng: “ph¸t huy mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt, mäi tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ gåm kinh tÕ nhµ n­íc, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ, kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n, kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc vµ kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi d­íi nhiÒu h×nh thøc, thóc ®Èy x©y dùng c¬ së vËt chÊt – kü thuËt, më réng hîp t¸c kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt vµ giao l­u víi thÞ tr­êng thÕ giíi - §iÒu 16 NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10”. Nhµ n­íc ta còng kh¼ng ®Þnh: “C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc s¶n xuÊt, kinh doanh trong nh÷ng ngµnh, nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm; cïng ph¸t triÓn l©u dµi, hîp t¸c, b×nh ®¼ng vµ c¹nh tranh theo ph¸p luËt. - §iÒu 16 NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10” vµ “Kinh tÕ nhµ n­íc ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn, nhÊt lµ trong c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc then chèt, gi÷ vai trß chñ ®¹o, cïng víi kinh tÕ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. - §iÒu 19 NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10”.

Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®Ó tiÕn tíi chuyªn m«n ho¸, ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi cho phï hîp víi n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng, cña mçi ®¬n vÞ kinh tÕ; mçi thµnh phÇn kinh tÕ sÏ ph¸t huy ®­îc søc m¹nh cña m×nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi, tiªu thô; lµm cho s¶n phÈm x· héi ngµy cµng t¨ng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng; t¨ng c­êng kh¶ n¨ng hîp t¸c øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ trong c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau. Thùc tÕ thêi gian qua ®· chøng minh tÝnh ®óng ®¾n cña chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn.

3. Kinh tÕ hîp t¸c x·

Hîp t¸c x· ë n­íc ta ®­îc h×nh thµnh tõ sau hoµ b×nh lËp l¹i ë MiÒn B¾c. Ngµy 30/12/1955, ChÝnh phñ ®· ban hµnh b¶n Quy t¾c tæ chøc hîp t¸c x· mua b¸n vµ hîp t¸c x· tiªu thô kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 649/TTg; n¨m 1974 ban hµnh §iÒu lÖ ®¨ng ký kinh doanh c«ng th­¬ng nghiÖp vµ phôc vô ¸p dông cho khu vùc kinh tÕ tËp thÓ vµ c¸ thÓ kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 76/CP ngµy 8/4/1974, ®ã lµ trong sè nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Çu tiªn lµm c¬ së h×nh thµnh kinh tÕ tËp thÓ ë n­íc ta.

Sau ngµy ®Êt n­íc thèng nhÊt, ®Ó gióp nhµ n­íc tiÕp tôc n¾m ®­îc ®Çy ®ñ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ tËp thÓ vµ c¸ thÓ, ChÝnh phñ ®· ban hµnh §iÒu lÖ ®¨ng ký kinh doanh c«ng th­¬ng nghiÖp vµ phôc vô ¸p dông cho khu vùc kinh tÕ tËp thÓ vµ c¸ thÓ kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 119/CP ngµy 9/4/1980.

§Ó thÕ chÕ ho¸ chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng t¹i §¹i héi lÇn thø VI n¨m 1986, ngµy 19/3/1988 Héi ®ång Bé tr­ëng (nay lµ ChÝnh phñ) ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/H§BT vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi kinh tÕ tËp thÓ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dÞch vô c«ng nghiÖp, x©y dùng, vËn t¶i. NghÞ ®Þnh nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dÞch vô c«ng nghiÖp x©y dùng, vËn t¶i vµ ®Èy m¹nh viÖc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸, hiÖp t¸c ho¸ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh, gi÷a c¸c vïng, gi÷a c¸c ngµnh s¶n xuÊt.

Cô thÓ ho¸ HiÕn ph¸p n¨m 1992 vµ ®Ó hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ c¸c tæ chøc kinh tÕ sau khi Quèc héi ®· ban hµnh LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam c¸c n¨m 1987, 1989, 1992, LuËt Doanh nghiÖp t­ nh©n n¨m 1990, LuËt C«ng ty n¨m 1990 vµ LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­íc n¨m 1995, Quèc héi ®· ban hµnh LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 vµ LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003 (thay thÕ LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996).

4. §¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x·

§Ó ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, Nhµ n­íc ph¶i qu¶n lý nÒn kinh tÕ b»ng ph¸p luËt, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch; ph¸t huy mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó nhµ n­íc qu¶n lý nÒn kinh tÕ b»ng ph¸p luËt ®ã lµ quy ®Þnh ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã cã hîp t¸c x·.

§¨ng ký kinh doanh lµ viÖc x¸c ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý cña hîp t¸c x·; gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña hîp t¸c x· tõ khi thµnh lËp ®Õn khi gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n; qu¶n lý c¸c lo¹i h×nh hîp t¸c x·, quy m«, tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña hîp t¸c x· theo tõng thêi kú, tõng ngµnh, nghÒ trong nÒn kinh tÕ ®Ó t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cña hîp t¸c x·.

Tr­íc ®©y, ph¸p luËt vÒ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi kinh tÕ tËp thÓ còng ®· ®­îc ban hµnh, §iÒu 2 §iÒu lÖ ®¨ng ký kinh doanh c«ng th­¬ng nghiÖp vµ phôc vô thuéc khu vùc tËp thÓ vµ c¸ nh©n ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 76/CP ngµy 8/4/1974 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ thuéc c¸c ngµnh nghÒ ®Òu ph¶i xin ®¨ng ký kinh doanh. Tõ ®ã ®Õn nay, quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x· ®Òu ®­îc duy tr×, cñng cè vµ ®Ò cao h¬n t¹i v¨n b¶n LuËt do Quèc héi ban hµnh.


II. Thùc tr¹ng ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x· tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2003


1. Thùc tr¹ng ®¨ng ký kinh doanh hîp t¸c x·

§Õn 30/6/2004, trªn c¶ n­íc cã 15.685 hîp t¸c x·, liªn hiÖp hîp t¸c x· (b»ng kho¶ng 10% tæng sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp). Trong ®ã, sè liÖu hîp t¸c x· qua c¸c n¨m tõ 1996 ®Õn 2003 lµ 14.485 hîp t¸c x·, chi tiÕt theo biÓu trang 4. Trong tæng sè hîp t¸c x· trªn, cã 18 liªn hiÖp hîp t¸c x·, chñ yÕu tËp trung ë c¸c tØnh, thµnh phè sau: Hµ Néi 1, Th¸i Nguyªn 1, B¾c Giang 1, Thanh Ho¸ 1, Qu¶ng TrÞ 2, §µ N½ng 1, B×nh §Þnh 1, §¾c L¾c 1, CÇn Th¬ 2, Thµnh phè Hå ChÝ Minh 6 vµ 1 Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng ®¨ng ký t¹i Hµ Néi (Nguån: b¸o c¸o n¨m 2003 cña Liªn minh hîp t¸c x· ViÖt Nam).

Sè liÖu hîp t¸c x· tÝnh tõ 1996 ®Õn 2003:

T

T

1996

2000

2001

2002

2003

Tæng sè hîp t¸c x·

18.607

14.841

13.986

14.286

14.485

1

N«ng, l©m, thuû s¶n

14.008

10.602

9.254

9.314

9.255

2

C«ng nghiÖp, thñ C. NghiÖp

1.952

1.566

1.812

1.916

2.069

3

Th­¬ng m¹i

367

373

398

387

570

4

Giao th«ng

948

951

1.059

1.078

1.027

5

TÝn dông

971

974

955

880

927

6

X©y dùng

327

341

409

471

481

7

Kh¸c

34

34

99

240

156

(Nguån: Kinh tÕ ViÖt nam n¨m 2003 – Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia xuÊt b¶n th¸ng 4/2004)

Møc ®ãng gãp cña c¸c hîp t¸c x· vµo GDP n¨m 2003 lµ 7,49%. Tæng s¶n phÈm trong n­íc do c¸c hîp t¸c x· t¹o ra n¨m 2000 lµ 37,9 ngµn tû ®ång, n¨m 2003 lµ 45,377 ngµn tû ®ång. §Õn 30/6/2004 theo ph©n lo¹i hîp t¸c x· cã 40,1% hîp t¸c x· kh¸, 45% hîp t¸c x· trong b×nh vµ 14,9% hîp t¸c x· yÕu kÐm (Nguån: Dù th¶o b¸o c¸o n¨m 2004 cña Liªn minh hîp t¸c x· ViÖt Nam).

Thu nhËp ®Çu ng­êi trung b×nh khu vùc hîp t¸c x· th¸ng 6 n¨m 2003 lµ 642 ngµn ®ång, xÕp sau khu vùc kinh tÕ kh¸c nh­: ®Çu t­ n­íc ngoµi 927 ngµn ®ång; doanh nghiÖp nhµ n­íc 955 ngµn ®ång, doanh nghiÖp t­ nh©n 756 ngµn ®ång. Lao ®éng khu vùc hîp t¸c x· tËp trung chñ yÕu trong lÜnh vùc n«ng, l©m, thuû s¶n chiÕm 95,98% tæng sè lao ®éng; c¸c lÜnh vùc cßn l¹i chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ nh­ khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng chiÕm 0,07%; dÞch vô chiÕm 3,96% (nguån sè liÖu Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi).

Sè liÖu trªn cho thÊy tuy cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn qua mét sè n¨m gÇn ®©y, nh­ng kinh tÕ tËp thÓ vÉn “chiÕm tû träng thÊp trong tæng s¶n phÈm x· héi, ch­a ®ñ søc ®¶m nhiÖm tèt vai trß cïng víi kinh tÕ nhµ n­íc ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa.- NghÞ quyÕt sè 13/NQ-TW cña Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Kho¸ IX”.

2. §¨ng ký kinh doanh theo LuËt hîp t¸c x· n¨m 1996

T


1

2
ãm t¾t tr×nh Tù, THñ TôC ®KKD ®èi víi Hîp t¸c x· theo LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996
Tãm t¾t tr×nh Tù, THñ TôC ®kkd Hîp t¸c x· theo LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996

(
1

2
®èi víi 7 ngµnh nghÒ ®Æc biÖt)


T
LËp hå s¬ §KKD

Ng©n hµng nhµ n­íc cÊp tØnhBiªn b¶n th«ng qua t¹i §¹i héi

GiÊy phÐp ho¹t ®éng do Ng©n hµng Nhµ n­íc cÊp

§iÒu lÖ ®­îc §¹i héi thµnh viªn th«ng qua (2b¶n)

Danh s¸ch vµ lý lÞch trÝch ngang cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ Gi¸m ®èc ®iÒu ®iÒu hµnh

Danh s¸ch thµnh viªn ®¨ng ký vµ møc vèn gãp

Ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng cña Quü tÝn dông nh©n d©n

GiÊy x¸c nhËn cña UBND x· vÒ quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn sö dông trô së cña QTDND

Së KH & §T

Uû ban nh©n d©n tØnh

Tr×nh

Gi¶i tr×nh thµnh lËp HTX

Uû ban nh©n d©n x·

Göi

®ång ý

cÊp

®ång ý

Xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng

CÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng

Kh«ng ®ång ý

Göi

®ång ý

§¬n ®ang ký kinh doanh

1

2

3
ãm t¾t tr×nh Tù, THñ TôC ®KKD ®èi víi Hîp t¸c x· tÝn dông (quü tÝn dông nh©n d©n)

3. Nh÷ng h¹n chÕ cña quy ®Þnh ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x· cña LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnha) ThÈm quyÒn ®¨ng ký kinh doanh kh«ng râ rµng, kh«ng tËp trung

ThÈm quyÒn ®¨ng ký kinh doanh LuËt giao cho Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn thùc hiÖn, nh­ng v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt (NghÞ ®Þnh, Th«ng t­) giao cho c¬ quan KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ thuéc Uû ban nh©n d©n thùc hiÖn. NhiÒu ®Þa ph­¬ng sau khi c¬ quan KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ nhËn vµ xem xÐt hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña hîp t¸c x·, ph¶i chuyÓn sang tr×nh Uû ban nh©n d©n xem xÐt cÊp, ký vµ ®ãng dÊu. Tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh trªn ®· g©y phiÒn hµ cho hîp t¸c x·.b) Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh gåm nhiÒu giÊy tê

- Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15, kho¶n 5 §iÒu 16 LuËt Hîp t¸c x· vµ kho¶n g §iÒu 6 Th«ng t­ sè 04/BKH-QLKT ngµy 29/3/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x· bao gåm: • §¬n ®¨ng ký kinh doanh kÌm theo biªn b¶n ®· th«ng qua t¹i héi nghÞ thµnh lËp hîp t¸c x·;

 • §iÒu lÖ hîp t¸c x·;

 • Danh s¸ch Ban qu¶n trÞ gåm Chñ nhiÖm vµ c¸c thµnh viªn kh¸c, Ban kiÓm so¸t;

 • Danh s¸ch x· viªn, ®Þa chØ, nghÒ nghiÖp cña hä;

 • Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô;

 • GiÊy phÐp hµnh nghÒ ®èi víi mét sè ngµnh, nghÒ mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i cã;

 • GiÊy x¸c nhËn vÒ quyÒn sö dông trô së cña Uû ban nh©n d©n cÊp x·, n¬i dù ®Þnh ®Æt trô së chÝnh cña hîp t¸c x·;

 • GiÊy x¸c nhËn cña Ng©n hµng vÒ sè tiÒn mÆt göi t¹i ng©n hµng, biªn b¶n trÞ gi¸ tµi s¶n gãp vèn ®­îc §¹i héi th«ng qua.

- Thùc tÕ trong sè c¸c giÊy tê trong hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh nªu trªn mét sè giÊy tê ®èi víi hîp t¸c x· lµ kh«ng cÇn thiÕt, t¹o thªm thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi hîp t¸c x·:

 • Mét vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x· lµ trªn c¬ së g× c¬ quan nhµ n­íc l¹i cÇn xem xÐt “Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô” cña hîp t¸c x·. Bëi v× c¸c thµnh viªn hîp t¸c x· lµ nh÷ng ng­êi hoÆc tæ chøc gãp vèn ®Çu t­ kinh doanh, nghÜa lµ hä ®· d¸m ®­¬ng ®Çu víi thö th¸ch, rñi ro. V× vËy, c¸c thµnh viªn hîp t¸c x· lµ ng­êi quan t©m nhÊt ®Õn ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh gãp vèn ®Çu t­ hay kh«ng, hä lµ ng­êi t×m hiÓu ®Ó cã ®ñ th«ng tin nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n cña m×nh. Nh­ vËy, viÖc quy ®Þnh hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô lµ kh«ng cÇn thiÕt. Thùc tÕ cho thÊy, c¸n bé xem xÐt hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh kh«ng ®ñ th«ng tin vµ tr×nh ®é ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n nµy b»ng chÝnh c¸c nhµ ®Çu t­. V× vËy, quy ®Þnh nµy ®Æt ra ®·:

+ G©y phiÒn hµ cho hîp t¸c x· khi ®¨ng ký kinh doanh;

+ T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé ®¨ng ký kinh doanh cã thÓ s¸ch nhiÔu hîp t¸c x· b»ng c¸ch yªu cÇu söa ®æi, bæ sung c¸c th«ng tin trong ph­¬ng ¸n, hoÆc tõ chèi chÊp thuËn ph­¬ng ¸n do hîp t¸c x· lËp, hoÆc ®Ò nghÞ hîp t¸c x· sö dông dÞch vô t­ vÊn cña tæ chøc, c¸ nh©n mµ hä cã liªn quan;+ KhuyÕn khÝch hîp t¸c x· ®­a tin kh«ng ch©n thËt, v× rÊt hiÕm khi hîp t¸c x· ®­a ra ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ®óng sù thËt. Bëi v× nÕu kh«ng chÝnh hîp t¸c x· sÏ lµm mÊt bÝ mËt kinh doanh cña m×nh.

 • VÊn ®Ò tiÕp theo ®èi víi hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña hîp t¸c x· lµ giÊy x¸c nhËn vÒ quyÒn sö dông trô së cña Uû ban nh©n d©n cÊp x·, n¬i dù ®Þnh ®Æt trô së chÝnh cña hîp t¸c x·. Mét hîp t¸c x· lµm ¨n ch©n chÝnh sÏ kh«ng bao giê khai sai ®Þa chØ trô së cña m×nh, hîp t¸c x· lu«n lu«n mong muèn cµng nhiÒu kh¸ch hµng, ®èi t¸c biÕt vÒ ®Þa chØ trô së cña m×nh th«ng qua c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn, ... Bªn c¹nh ®ã, nÕu hîp t¸c x· cã giÊy tê hîp ph¸p vÒ trô së khi ®¨ng ký ban ®Çu, th× hä vÉn cã thÓ chuyÓn ®Þa chØ trô së sang ®Þa ®iÓm míi. Do vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y kh«ng ph¶i lµ viÖc x¸c nhËn quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn sö dông hîp ph¸p ®Þa chØ trô së cña hîp t¸c x·, mµ ®ã lµ viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¬ quan nhµ n­íc, cña c«ng d©n, cña c¸c kh¸ch hµng,... ®èi víi ®Þa chØ trô së cña hîp t¸c x· vµ viÖc quy ®Þnh xö lý nghiªm minh ®èi víi c¸c hµnh vi khai man, vi ph¹m ph¸p luËt. Nh­ vËy, viÖc quy ®Þnh vÒ trô së hîp t¸c x· ph¶i cã giÊy x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x· lµ lµm t¨ng thªm chi phÝ, thñ tôc vµ kÐo dµi thêi gian ®¨ng ký thµnh lËp hîp t¸c x·.

 • VÊn ®Ò kh¸c ®èi víi hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña hîp t¸c x· lµ giÊy x¸c nhËn cña Ng©n hµng vÒ sè tiÒn mÆt göi t¹i ng©n hµng. §Ó cã ®­îc giÊy x¸c nhËn nµy, cã thÓ cã kh«ng Ýt tr­êng hîp hîp t¸c x· m­în, vay tiÒn cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c göi vµo tµi kho¶n ë ng©n hµng ®Ó cã giÊy x¸c nhËn. Sau khi cã ®­îc giÊy x¸c nhËn ®Ó nép trong hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh, hä rót tiÒn ra ®Ó tr¶ cho ng­êi cho vay. Nh­ vËy, nhµ n­íc kh«ng thÓ biÕt ®­îc ®­îc chñ së h÷u ®Ých thùc cña sè tiÒn ®· göi ë ng©n hµng. V× vËy, quy ®Þnh vÒ giÊy x¸c nhËn cña Ng©n hµng vÒ sè tiÒn mÆt cña hîp t¸c x· göi t¹i ng©n hµng lµ kh«ng cÇn thiÕt, t¹o thªm thñ tôc giÊy tê ®èi víi hîp t¸c x·. Thùc tÕ cho thÊy, tõ 1/1/2000 giÊy x¸c nhËn cña ng©n hµng nµy ®· kh«ng cßn cÇn thiÕt n÷a ®èi víi hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp t­ nh©n vµ c«ng ty sau khi LuËt Doanh nghiÖp cã hiÖu lùc.

 • VÒ quy ®Þnh trong hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña hîp t¸c x· ph¶i cã giÊy phÐp hµnh nghÒ ®èi víi mét sè ngµnh, nghÒ mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp nµy. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ ®¨ng ký kinh doanh cÇn cã tr­íc hay giÊy phÐp hµnh nghÒ ph¶i cã tr­íc, v× kh«ng Ýt tr­êng hîp hîp t¸c x· ph¶i cã ®¨ng ký kinh doanh tr­íc khi cã giÊy phÐp hµnh nghÒ ®ã, nh­ kinh doanh kh¸ch s¹n, hîp t¸c x· cÇn ph¶i cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ cã ®¨ng ký ngµnh, nghÒ kinh doanh kh¸ch s¹n trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nµy. Cã nh­ vËy hîp t¸c x· míi cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ký kÕt c¸c hîp ®ång, giÊy tê liªn quan ®Õn ®Êt ®ai, vÒ x©y dùng kh¸ch s¹n,... Sau khi x©y xong kh¸ch s¹n c¸c giÊy phÐp liªn quan kh¸c nh­ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, chøng nhËn tiªu chuÈn sao,... sÏ ®­îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn kh¸c thÈm ®Þnh cÊp hay kh«ng cÊp. Thùc tÕ cho thÊy, cïng víi 3 ®ît huû bá h¬n 150 giÊy phÐp hµnh nghÒ do ChÝnh phñ vµ Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh vµ quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp vÒ doanh nghiÖp chØ ®­îc kinh doanh sau khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn do ph¸p luËt (giÊy phÐp hµnh nghÒ cÊp sau ®¨ng ký kinh doanh) quy ®Þnh ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp trong kh©u ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp.

c) Tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ ph¶i ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp phøc t¹p, chång chÐo.

- Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 16/CP ngµy 21/2/1997 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn ®æi, ®¨ng ký Hîp t¸c x· vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp Hîp t¸c x·, hîp t¸c x· kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ sau ph¶i ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp: • Thuèc næ, thuèc ®éc, ho¸ chÊt ®éc, chÊt phãng x¹;

 • Khai th¸c vµng vµ ®¸ quý;

 • S¶n xuÊt c¸c ph­¬ng tiÖn ph¸t sãng, truyÒn tin, truyÒn thanh, truyÒn h×nh, xuÊt b¶n;

 • VËn t¶i viÔn d­¬ng vµ vËn t¶i hµng kh«ng;

 • Chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu;

 • Du lÞch quèc tÕ.

- §èi víi hîp t¸c x· kinh doanh 7 ngµnh, nghÒ trªn, th× tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh nh­ sau:

 • Hîp t¸c x· göi hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh ®Õn Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÊp tØnh n¬i dù ®Þnh ®Æt trô së chÝnh;

 • Trong vßng 30 ngµy, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ lÊy ý kiÕn cña Së qu¶n lý ngµnh cã liªn quan vµ tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt ®Ó göi tiÕp hå s¬ tíi Bé qu¶n lý ngµnh liªn quan. Tr­êng hîp hîp t¸c x· kinh doanh nhiÒu ngµnh, nghÒ do Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chuyÓn hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña hîp t¸c x· tíi Bé qu¶n lý ngµnh cã vèn ph¸p ®Þnh cao nhÊt;

 • Bé qu¶n lý ngµnh cã ý kiÕn tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ;

 • Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cho Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh;

 • Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong tr­êng hîp kh«ng cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh.

Nh­ vËy, tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi 7 ngµnh, nghÒ nµy rÊt phøc t¹p, kh«ng quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi mét sè kh©u ®¨ng ký kinh doanh, nh­ kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ph¶i xem xÐt vµ tr¶ lêi hîp t¸c x·.

d) Quy ®Þnh hîp t¸c x· khi më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ph¶i ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp

- Kho¶n 1 §iÒu 21 LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 quy ®Þnh: “Hîp t¸c x· ®­îc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ngoµi huyÖn, tØnh së t¹i trong c¶ n­íc, nh­ng ph¶i ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn n¬i hîp t¸c x· dù ®Þnh më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cho phÐp.”.

- Cô thÓ ho¸ quy ®Þnh trªn, NghÞ ®Þnh sè 16/CP ngµy 21/2/1997 cña ChÝnh phñ ®· h­íng dÉn tr­êng hîp hîp t¸c x· ®¨ng ký lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn trong ®Þa bµn cã trô së chÝnh cña hîp t¸c x· th× ph¶i ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i dù ®Þnh ®Æt trô së chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn chÊp thuËn; tr­êng hîp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cã trô së trªn ®Þa b¶n tØnh kh¸c th× ph¶i ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i dù ®Þnh ®Æt trô së chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn chÊp thuËn. Chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ph¶i ®¨ng ký t¹i Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn së t¹i.

- Nh­ vËy, cïng víi c¸c quy ®Þnh cßn h¹n chÕ kh¸c ®èi víi hîp t¸c x· khi ®¨ng ký kinh doanh, viÖc ®¨ng ký lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña hîp t¸c x· còng cßn khã kh¨n do quy ®Þnh yªu cÇu ph¶i ®­îc sù cho phÐp cña cÊp cã thÈm quyÒn ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn.®) Kh«ng quy ®Þnh cô thÓ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, khëi kiÖn cña hîp t¸c x· khi bÞ tõ chèi cÊp ®¨ng ký kinh doanh

§iÒu 19 LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 kh«ng quy ®Þnh cô thÓ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, khëi kiÖn cña hîp t¸c x· khi bÞ tõ chèi cÊp ®¨ng ký kinh doanh. §©y còng lµ mét trong h¹n chÕ cña LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 trong viÖc më réng quyÒn d©n chñ vµ thiÕt chÕ ®¶m b¶o quyÒn d©n chñ cña c«ng d©n. Thùc tÕ cho thÊy, sau khi LuËt Doanh nghiÖp cã hiÖu lùc, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña ChÝnh phñ ®Òu quy ®Þnh cô thÓ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, khiÕu kiÖn cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp lµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Tßa ¸n hµnh chÝnh cÊp tØnh.e) Kh«ng quy ®Þnh vÒ ®Æt tªn hîp t¸c x· vµ kh«ng quy ®Þnh vÒ chèng trïng vµ g©y nhÇm lÉn tªn gi÷a c¸c hîp t¸c x·

- LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh kh«ng quy ®Þnh vÒ ®Æt tªn hîp t¸c x·, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tªn hîp t¸c x· ®Æt tuú tiÖn, kh«ng thÓ hiÖn lo¹i h×nh hoÆc cã tr­êng hîp hîp t¸c x· ®Æt tªn theo tªn c«ng ty (VÝ dô: tr­êng hîp Hîp t¸c x· C«ng ty DASCO cã trô së t¹i quËn Ng« QuyÒn, thµnh phè H¶i Phßng). Thùc tr¹ng nµy t¹o m«i tr­êng kinh doanh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x·.

- LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh còng kh«ng quy ®Þnh vÒ chèng trïng tªn vµ g©y nhÇm lÉn tªn gi÷a c¸c hîp t¸c x·, dÉn ®Õn viÖc hîp t¸c x· ®Æt tªn trïng (vÝ dô: Quü TÝn dông nh©n d©n Thèng NhÊt ®Þa chØ trô së ë x· Thèng NhÊt huyÖn Kr«ngbut, tØnh §¾k L¾k trïng víi tªn Quü TÝn dông nh©n d©n Thèng NhÊt ®Þa chØ trô së ë x· Thèng NhÊt, huyÖn H­ng Hµ, tØnh Th¸i B×nh) hoÆc nhÇm lÉn nhau (vÝ dô: Quü TÝn dông nh©n d©n c¬ së Th¸i B×nh ®Þa chØ trô së ë Tæ 11, Êp B×nh Long, thÞ x· T©y Ninh, tØnh T©y Ninh nhÇm lÉn tªn víi Quü TÝn dông nh©n d©n khu vùc Th¸i B×nh ®Þa chØ trô së ë sè 6 Lª Lîi, thÞ x· Th¸i B×nh, tØnh Th¸i B×nh). Thùc tr¹ng nµy ngµy cµng trë lªn bøc thiÕt h¬n bëi v× sè l­îng hîp t¸c x· c¶ n­íc hiÖn nay lµ h¬n 15 ngµn vµ cßn tiÕp tôc t¨ng thªm.

- Do vËy, yªu cÇu cÊp b¸ch hiÖn nay nhÊt lµ khi søc Ðp héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc ®ßi hái ph¶i cã m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh, chóng ta ph¶i cã quy ®Þnh vÒ ®Æt tªn hîp t¸c x·, trong ®ã cã c¸c quy ®Þnh vÒ chèng trïng vµ g©y nhÇm lÉn tªn hîp t¸c x·.g) Kh«ng quy ®Þnh cô thÓ c¸c ®èi t­îng vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng ®­îc lµ x· viªn hîp t¸c x·

LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh kh«ng quy ®Þnh cô thÓ c¸c ®èi t­îng vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng ®­îc lµ x· viªn hîp t¸c x·. Thùc tÕ cho thÊy, LuËt Doanh nghiÖp t­ nh©n n¨m 1990 vµ LuËt C«ng ty n¨m 1990 ®· cÊm ng­êi bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù hoÆc ng­êi bÞ kÕt ¸n tï mµ ch­a ®­îc xo¸ ¸n tham gia thµnh lËp hoÆc qu¶n lý doanh nghiÖp.h) Kh«ng cã c¬ chÕ x¸c ®Þnh nh©n th©n x· viªn hîp t¸c x·

- Theo quy ®Þnh cña LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh th× ng­êi d­íi 18 tuæi, ng­êi mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù kh«ng ®­îc lµ x· viªn hîp t¸c x·.

- Còng theo quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x·, kh«ng cã quy ®Þnh hîp t¸c x· ph¶i cã giÊy x¸c nhËn vÒ nh©n th©n x· viªn. Mét mÆt quy ®Þnh nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hîp t¸c x· trong thñ tôc hµnh chÝnh, nh­ng mÆt kh¸c còng cã kh«ng Ýt tr­êng hîp ng­êi lËp hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh lîi dông sù th«ng tho¸ng nµy vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ nh©n th©n x· viªn hîp t¸c x·.

- Ch­a cã quy ®Þnh phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh khi cã yªu cÇu x¸c nhËn nh©n th©n x· viªn hîp t¸c x·. Yªu cÇu nµy còng rÊt cÇn thiÕt ngay c¶ trong tr­êng hîp LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003 cho phÐp c«ng chøc cã thÓ lµ x· viªn hîp t¸c x· khi ®­îc c¬ quan ®ång ý.i) Kh«ng cã quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x·

Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh kh«ng cã quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x·. NghÞ ®Þnh sè 37/2003/N§-CP ngµy 10/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®¨ng ký kinh doanh ®­îc ban hµnh c¨n cø trªn c¬ së LuËt Doanh nghiÖp vµ ®èi t­îng ¸p dông lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp.

Nh­ vËy, hiÖn nay hîp t¸c x· ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003 còng nh­ c«ng ty nhµ n­íc ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­íc n¨m 2003 khi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®¨ng ký kinh doanh nh­ng ch­a ®Õn møc ph¶i xö lý h×nh sù vÉn ch­a cã quy ®Þnh ®Ó xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.

k) Kh«ng cã h­íng dÉn cô thÓ vÒ ¸p dông tin häc trong c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x·

H­íng dÉn vÒ c¸ch ghi m· sè vµ ch÷ trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 Th«ng t­ sè 04/BKH-QLKT ngµy 29/3/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®Õn nay kh«ng ®¸p øng yªu cÇu ¸p dông tin häc trong c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x·. Trªn thùc tÕ, quy ®Þnh viÕt t¾t tªn ch÷ c¸i c¸c huyÖn t¹i Th«ng t­ sè 04/BKH-QLKT ®· x¶y ra nhiÒu tr­êng hîp ch÷ c¸i viÕt t¾t cña c¸c huyÖn trïng nhau, nh­ cïng tØnh Qu¶ng Ng·i cã hai huyÖn viÕt t¾t trïng nhau (huyÖn S¬n T©y “ST” vµ huyÖn S¬n TÞnh “ST”) hay t­¬ng tù cïng tØnh Phó Yªn cã 2 ®¬n vÞ cÊp huyÖn viÕt t¾t trïng nhau ®ã lµ thÞ x· Tuy Hoµ vµ huyÖn Tuy Hoµ,...

Sè l­îng hîp t¸c x· nhiÒu vµ ngµy cµng t¨ng ®ßi hái ph¶i cã chÝnh s¸ch vµ c«ng cô qu¶n lý phï hîp. V× vËy, bªn c¹nh viÖc triÓn khai sö dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh, ®ßi hái ph¶i cã c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh lÜnh vùc nµy. Thêi gian qua, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®· h­íng dÉn c¸ch ®¸nh m· sè míi trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x·, tuy nhiªn h­íng dÉn nµy míi chØ lµ h×nh thøc c«ng v¨n h­íng dÉn, ch­a ph¶i ®­îc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.

l) Kh«ng quy ®Þnh néi dung chÝnh cña GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh

LuËt Hîp t¸c x· vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh kh«ng quy ®Þnh néi dung chÝnh cña GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, chÝnh v× vËy ®· kh«ng t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó quy ®Þnh mÉu GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hîp t¸c x· t¹i Th«ng t­ h­íng dÉn. Thùc tÕ cho thÊy, néi dung GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp vµ LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c LuËt vµ NghÞ ®Þnh h­íng dÉn luËt nµy. V× vËy, nh÷ng quy ®Þnh nµy còng cÇn triÓn khai, ¸p dông ®èi víi hîp t¸c x·.m) ChÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x· ch­a phï hîp víi nhu cÇu th«ng tin nhanh, cËp nhËt hiÖn nay.
Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 Th«ng t­ sè 04/BKH-QLKT ngµy 29/3/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ th×: “Hµng quý, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÊp tØnh ph¶i tËp hîp t×nh h×nh vµ lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn LuËt Hîp t¸c x· vµ NghÞ ®Þnh sè 16/CP thuéc ph¹m vi ®Þa ph­¬ng vµ göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp t×nh h×nh chung cña c¶ n­íc vµ b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ”. Nh­ vËy, viÖc th«ng tin b¸o c¸o hµng quý kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay ®ßi hái th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c.

n) Ch­a cã c¬ quan ®Çu mèi cung cÊp th«ng tin vÒ hîp t¸c x·, h­íng dÉn nghiÖp vô ®¨ng ký kinh doanh, h­íng dÉn ®iÒu kiÖn kinh doanh cho hîp t¸c x·.

LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh ch­a quy ®Þnh c¬ quan ®Çu mèi cung cÊp th«ng tin vÒ hîp t¸c x·, h­íng dÉn nghiÖp vô ®¨ng ký kinh doanh, h­íng dÉn ®iÒu kiÖn kinh doanh cho hîp t¸c x·, do vËy ch­a t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi hç trî hîp t¸c x· trong viÖc khëi sù thµnh lËp, ho¹t ®éng. Tõ n¨m 2000, sau khi LuËt Doanh nghiÖp cã hiÖu lùc, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn theo quy ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin, h­íng dÉn doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh, h­íng dÉn ®iÒu kiÖn kinh doanh ngµnh nghÒ cã ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp . V× vËy, quy ®Þnh nµy cña doanh nghiÖp còng nªn ¸p dông ®èi víi c¶ hîp t¸c x·.o) LÖ phÝ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cã sù ph©n biÖt gi÷a c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh vµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp huyÖn

Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 55/1998/TT-BTC ngµy 20/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh hîp t¸c x·, th× hîp t¸c x· do cÊp huyÖn cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh møc thu lÖ phÝ lµ 100 ngµn ®ång, hîp t¸c x· do cÊp tØnh cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh møc thu lÖ phÝ lµ 200 ngµn ®ång.

ViÖc ph©n ®Þnh møc thu nµy ch­a cã ý nghÜa râ rµng, nhÊt lµ ®èi víi cïng lo¹i h×nh hîp t¸c x· cã hîp t¸c x· ®¨ng ký kinh doanh t¹i cÊp huyÖn cã hîp t¸c x· ®¨ng ký kinh doanh t¹i cÊp tØnh.

ViÖc xem xÐt söa ®æi quy ®Þnh nµy cµng trë lªn cÊp thiÕt h¬n khi triÓn khai LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003 khi LuËt nµy cho phÐp hîp t¸c x· tuú chän c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh (cÊp tØnh hoÆc cÊp huyÖn). Trong tr­êng hîp quy ®Þnh nµy ch­a ®­îc söa ®æi, rÊt cã thÓ x¶y ra tr­êng hîp hîp t¸c x· sÏ chØ ®¨ng ký kinh doanh t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp huyÖn víi møc lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh thÊp h¬n møc lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh do c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh cÊp.


4. Mét sè th«ng tin tham kh¶o liªn quan ®Õn hîp t¸c x· ë mét sè quèc gia


a) Sè liÖu hîp t¸c x· ë mét sè quèc gia:

Tªn n­íc

Sè HTX

Nguån

Indonesia

37.000

Tµi liÖu qu¶n lý HTX - vai trß cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o – DiÔn ®µn §«ng Nam ¸ vÒ c¸c thay ®æi ph¸t triÓn

Bangladesh

130.022

Tµi liÖu héi th¶o vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ nh©n d©n qua phong trµo HTX th¸ng 1/1996 – Indonesia

NhËt B¶n

4.010

Tµi liÖu: giíi thiÖu HTX cña NhËt B¶n 16/11/2004 cña «ng Shuichi Matsuhisa-chuyªn gia JICA

b) VÒ ®¨ng ký kinh doanh hîp t¸c x· ë Malaixia (Nguån LuËt Hîp t¸c x· Malaixia)

- C¬ quan ®¨ng ký hîp t¸c x· ë Malaixia cã c¸c chøc n¨ng: • §¨ng ký hoÆc thu håi ®¨ng ký cña hîp t¸c x·; ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña hîp t¸c x· tu©n theo ph¸p luËt;

 • Gióp Bé tr­ëng trªn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hîp t¸c x·;

 • KhuyÕn khÝch viÖc thµnh lËp, ph¸t triÓn hîp t¸c x· trªn mäi lÜnh vùc liªn quan cña nÒn kinh tÕ vµ gióp hîp t¸c x· n©ng cao hiÖu qu¶ cña m×nh.

- Hå s¬ ®¨ng ký cña hîp t¸c x· ë Malaixia gåm:

 • §¬n ®¨ng ký theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt víi ch÷ ký cña nh÷ng ng­êi lµm ®¬n;

 • Biªn b¶n héi nghÞ thµnh lËp hîp t¸c x· víi ch÷ ký cña Ýt nhÊt 50 ng­êi cã mÆt t¹i héi nghÞ thµnh lËp.

- C¬ quan ®¨ng ký sau khi nhËn hå s¬ ®¨ng ký vµ lÖ phÝ ®¨ng ký theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt sÏ cÊp ®¨ng ký cho hîp t¸c x·.

- VÒ t­ c¸ch cña hîp t¸c x·

Hîp t¸c x· Malaixia chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n.

- KhiÕu n¹i vÒ ®¨ng ký

Tr­êng hîp c¬ quan ®¨ng ký tõ chèi ®¨ng ký, hîp t¸c x· cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn Bé tr­ëng trong thêi h¹n 2 th¸ng, kÓ tõ ngµy cã v¨n b¶n tõ chèi cÊp ®¨ng ký.

III. Mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ


1. Trªn c¬ së tæng kÕt thùc tiÔn thi hµnh LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996, mét sè h¹n chÕ cña LuËt nµy ®· ®­îc nghiªn cøu, kh¾c phôc t¹i LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003, nh­:

a) Quy ®Þnh hîp t¸c x· ®¨ng ký kinh doanh t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh chung víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c, ®ã lµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh vµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp huyÖn (Kho¶n 1 §iÒu 14 LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003).

b) Bá mét sè giÊy tê trong hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña hîp t¸c x·, ®ã lµ: GiÊy x¸c nhËn quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn sö dông hîp ph¸p trô së hîp t¸c x·; Danh s¸ch x· viªn; Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô; GiÊy x¸c nhËn vÒ tiÒn mÆt cña hîp t¸c x· t¹i Ng©n hµng; GiÊy phÐp hµnh nghÒ ®èi víi mét sè ngµnh, nghÒ quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp.

c) Bá quy ®Þnh xin phÐp Thñ t­íng ChÝnh phñ ®èi víi tr­êng hîp hîp t¸c x· kinh doanh mét sè ngµnh, nghÒ ®Æc biÖt.

d) Bá quy ®Þnh hîp t¸c x· khi më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ph¶i xin phÐp Uû ban nh©n d©n cÊp x·. Tõ 1/7/2004, tr×nh tù, thñ tôc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn hîp t¸c x· theo quy ®Þnh chung cña ChÝnh phñ ®èi víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp (Kho¶n 1 §iÒu 16 LuËt Hîp t¸c x·).

®) Quy ®Þnh cô thÓ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, khëi kiÖn cña hîp t¸c x· khi bÞ tõ chèi cÊp ®¨ng ký kinh doanh. Kho¶n 3 §iÒu 15 LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003 ®· quy ®Þnh tr­êng hîp kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña hîp t¸c x· sÏ thµnh lËp cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn hoÆc khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

e) §· quy ®Þnh cô thÓ c¸c ®èi t­îng vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng ®­îc lµ x· viªn hîp t¸c x·, ®ã lµ: c¸ nh©n ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, c¸ nh©n ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï, c¸ nh©n bÞ Toµ ¸n t­íc quyÒn hµnh nghÒ do ph¹m c¸c téi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸ nh©n ®ang trong thêi gian chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®­a vµo c¬ së gi¸o dôc, c¬ së ch÷a bÖnh kh«ng ®­îc lµ x· viªn hîp t¸c x· (§iÓm d kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 177/2004/N§-CP ngµy 12/10/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003).

2. Tuy nhiªn, mét sè h¹n chÕ kh¸c cÇn ®­îc nghiªn cøu ®Ó cã thÓ bæ sung t¹i c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003 ®ã lµ:

a) Nghiªn cøu, so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h­íng dÉn vÒ tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x·, trong ®ã bao gåm c¶ c¸c h­íng dÉn vÒ ®Æt tªn hîp t¸c x·, quy ®Þnh vÒ chèng trïng vµ nhÇm lÉn tªn hîp t¸c x·; quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh; quy ®Þnh vÒ néi dung GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hîp t¸c x·, chÕ ®é b¸o c¸o ®¨ng ký kinh doanh hµng th¸ng. Néi dung v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h­íng dÉn ®¨ng ký kinh doanh nµy ph¶i qu¸n triÖt tinh thÇn chØ ®¹o cña NghÞ quyÕt sè 13/NQ/TW ngµy 18/3/2002 cña Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ tËp thÓ lµ: “gi¶m tèi ®a thñ tôc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh” ®èi víi hîp t¸c x·.

b) Nghiªn cøu c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan nh­ C«ng an, Qu©n ®éi, Toµ ¸n, ViÖn KiÓm s¸t, Bé Néi vô, C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, ... trong viÖc x¸c ®Þnh nh©n th©n ng­êi tham gia thµnh lËp vµ qu¶n lý hîp t¸c x·, ®Êu tranh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ nh©n th©n ng­êi thµnh lËp vµ qu¶n lý hîp t¸c x·.

c) Nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung hoÆc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt míi vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®¨ng ký kinh doanh ¸p dông ®èi víi hîp t¸c x·.

d) Quy ph¹m ho¸ h­íng dÉn vÒ c¸ch m· sè trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hîp t¸c x· ®Ó gãp phÇn ®Èy nhanh øng dông tin häc trong c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh.

®) Nghiªn cøu, söa ®æi lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh ®· quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 55/1998/TT-BTC ngµy 20/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh, tiÕn tíi ¸p dông møc lÖ phÝ thèng nhÊt ®èi víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn.3. Trªn c¬ së quy ®Þnh míi cña LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003 vµ c¸c quy ®Þnh h­íng dÉn LuËt tíi ®©y vÒ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi hîp t¸c x· cïng víi c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i, khuyÕn khÝch hîp t¸c x· ®· ®­îc quy ®Þnh t¹i LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 2003, LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch ®· nªu ra t¹i NghÞ quyÕt sè 13/NQ/TW ngµy 18/3/2002 cña Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ tËp thÓ, chóng ta cã quyÒn hy väng kinh tÕ tËp thÓ nãi chung vµ cô thÓ lµ hîp t¸c x· sÏ ngµy cµng cñng cè vµ ph¸t triÓn.

Tµi liÖu tham kh¶o

 1. Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2003 (Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia xuÊt b¶n th¸ng 4 n¨m 2004)

 2. NghÞ quyÕt sè 13/NQ/TW ngµy 18/3/2002 cña Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ tËp thÓ

 3. ChØ thÞ ®Þnh sè 22/2003/CT-TTg ngµy 3/10/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc tiÕp tôc thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 5 (Kho¸ IX) vÒ kinh tÕ tËp thÓ

 4. Trang web.business.gov.vn cña Côc Ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

 5. B¸o c¸o cña Liªn minh HTX ViÖt Nam vÒ tæng kÕt kinh tÕ hîp t¸c, HTX vµ ho¹t ®éng cña liªn minh HTX ViÖt Nam n¨m 2003; ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2004

 6. B¸o c¸o cña Liªn minh HTX ViÖt Nam vÒ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng n¨m 2003 vµ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng n¨m 2004

 7. Dù th¶o b¸o c¸o th¸ng 8/2004 cña Liªn minh HTX ViÖt Nam ph¸t huy tinh thÇn hîp t¸c, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o thóc ®Èy kinh tÕ tËp thÓ ph¸t triÓn; ®æi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Liªn minh HTX ViÖt nam

 8. Tµi liÖu giíi thiÖu Hîp t¸c x· cña NhËt B¶n ngµy 16/11/2004, cña «ng Shuichi Matsuhisa, chuyªn gia JICA t¹i Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n

 9. Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn hîp t¸c x· (tµi liÖu sè 2 - DiÔn ®µn §«ng Nam ¸ vÒ thay ®æi ph¸t triÓn)

 10. Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn hîp t¸c x· (tµi liÖu sè 5 - DiÔn ®µn §«ng Nam ¸ vÒ thay ®æi ph¸t triÓn)

 11. Ph¸t triÓn kinh tÕ nh©n d©n qua phong trµo hîp t¸c x· (tµi liÖu t¹i héi th¶o th¸ng 1/1996 t¹i Indonesia)

 12. LuËt Hîp t¸c x· Malaisia

 13. NghÞ ®Þnh sè 37/2003/N§-CP ngµy 10/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®¨ng ký kinh doanh.

 14. LuËt Doanh nghiÖp t­ nh©n n¨m 1990

 15. LuËt C«ng ty n¨m 1990

 16. LuËt Doanh nghiÖp n¨m 1999

 17. LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­íc n¨m 1995, 2003

 18. LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi 1987, 1989, 1992, 1996, 2000

 19. HiÕn ph¸p n¨m 1959, 1980, 1992

 20. NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25/12/2001 cña Quèc héi Kho¸ X vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

 21. NghÞ ®Þnh sè 649/TTg ngµy 30/12/1955 cña ChÝnh phñ ban hµnh b¶n Quy t¾c tæ chøc hîp t¸c x· mua b¸n vµ hîp t¸c x· tiªu thô

 22. NghÞ quyÕt sè 76 ngµy 8/4/1974 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ §¨ng ký kinh doanh c«ng th­¬ng nghiÖp vµ phôc vô ¸p dông cho khu vùc kinh tÕ tËp thÓ vµ c¸ thÓ.

 23. NghÞ ®Þnh sè 190/CP ngµy 9/4/1980 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ ®¨ng ký kinh doanh c«ng th­¬ng nghiÖp vµ phôc vô ¸p dông cho khu vùc kinh tÕ tËp thÓ vµ c¸ thÓ

 24. NghÞ ®Þnh sè 28/ H§BT ngµy 9/3/1988 cña Héi ®ång Bé tr­ëng quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dÞch vô c«ng nghiÖp, x©y dùng, vËn t¶i.

 25. LuËt Hîp t¸c x· n¨m 1996.

 26. NghÞ ®Þnh sè 02-CP ngµy 2/1/1997 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n­íc cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp ®èi víi hîp t¸c x·.

 27. NghÞ ®Þnh sè 15-CP ngµy 21/2/1997 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn hîp t¸c x·.

 28. NghÞ ®Þnh sè 16-CP ngµy 21/2/1997 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn ®æi, ®¨ng ký hîp t¸c x· vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp hîp t¸c x·.

 29. Th«ng t­ sè 04/BKH-QLKT ngµy 29/3/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ h­íng dÉn viÖc chuyÓn ®æi vµ ®¨ng ký hîp t¸c x·, liªn hiÖp hîp t¸c x· theo NghÞ ®Þnh sè 16-CP ngµy 21/2/1997.

 30. NghÞ ®Þnh sè 41-CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu hîp t¸c x· th­¬ng m¹i.

 31. NghÞ ®Þnh sè 42-CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu Quü tÝn dông nh©n d©n.

 32. NghÞ ®Þnh sè 43-CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu hîp t¸c x· n«ng nghiÖp.

 33. NghÞ ®Þnh sè 44-CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu hîp t¸c x· c«ng nghiÖp vµ x©y dùng.

 34. NghÞ ®Þnh sè 45-CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu hîp t¸c x· giao th«ng vËn t¶i.

 35. NghÞ ®Þnh sè 46-CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu hîp t¸c x· thuû s¶n.

 36. V¨n b¶n sè 951/C11 (C13) ngµy 25/6/1997 cña Bé Néi vô Tæng côc c¶nh s¸t nh©n d©n vÒ viÖc h­íng dÉn mÉu dÊu cho tæ chøc kinh tÕ.

 37. V¨n b¶n sè 257/C11 (C13) ngµy 28/7/1997 cña Bé Néi vô Tæng côc c¶nh s¸t nh©n d©n h­íng dÉn thñ tôc kh¾c dÊu cho Hîp t¸c x· vµ Liªn hiÖp Hîp t¸c x·.

 38. Th«ng t­ sè 55/1998/TT-BTC ngµy 20/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh hîp t¸c x·.

 39. NghÞ quyÕt sè 166/1999/N§-CP ngµy 19/11/1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông.

 40. Th«ng t­ sè 92/2000/TT-BTC ngµy 14/9/2000 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 166/1999/N§-CP ngµy 19/11/1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông.

 41. Th«ng t­ sè 97/2000/TT-BTC ngµy 12/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së vµ Quü tÝn dông nh©n d©n khu vùc.

 42. Th«ng t­ sè 98/2000 TT-BTC ngµy 12/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng.

 43. QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh ChÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp

 44. QuyÕt ®Þnh sè 127/2000/Q§-TTg ngµy 17/11/2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt §iÒu lÖ Liªn minh Hîp t¸c x·.

 45. QuyÕt ®Þnh sè 135/2000/Q§-TTg ngµy 28/11/2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n cñng cè, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn hÖ thèng Quü tÝn dông nh©n d©n.

 46. QuyÕt ®Þnh sè 92/2001/Q§-NHNN ngµy 8/2/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ viÖc ban hµnh "Quy chÕ kiÓm so¸t ®Æc biÖt ®èi víi Quü tÝn dông nh©n d©n".

 47. QuyÕt ®Þnh sè 207/Q§-NHNN ngµy 20/3/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng.

 48. QuyÕt ®Þnh sè 991/2001/Q§-NHNN ngµy 6/8/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh møc cho vay kh«ng cã b¶n ®¶m b»ng tµi s¶n ®èi víi Quü tÝn dông nh©n d©n c¸c cÊp.

 49. NghÞ ®Þnh sè 48/2001/N§-CP ngµy 13/8/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü TÝn dông nh©n d©n.

 50. Th«ng t­ sè 09/2001/TT-NHNN ngµy 8/10/2001 cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 48/2001/N§-CP ngµy 13/8/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü TÝn ®ông nh©n d©n.

 51. QuyÕt ®Þnh sè 1269/2001/Q§-NHNN ngµy 8/10/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ viÖc ban hµnh MÉu ®iÒu lÖ Quü TÝn dông nh©n d©n c¬ së.

 52. Th«ng t­ liªn tÞch sè 48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNT ngµy 28/5/2002 cña Bé Tµi chÝnh, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n h­íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi hîp t¸c x· n«ng nghiÖp.

 53. LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003.

 54. QuyÕt ®Þnh sè 614/2003/Q§-NHNN ngµy 16/6/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ban hµnh quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, ng­êi ®iÒu hµnh Quü tÝn dông nh©n d©n.

 55. QuyÕt ®Þnh sè 615/2003/Q§-NHNN ngµy 16/6/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ban hµnh quy chÕ cÊp, thu håi giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng Quü tÝn dông nh©n d©n; viÖc më, chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®iÓm giao dÞch cña Quü tÝn dông nh©n d©n vµ viÖc thanh lý Quü tÝn dông nh©n d©n d­íi sù gi¸m s¸t cña Ng©n hµng Nhµ n­íc.

 56. QuyÕt ®Þnh sè 696/2003/Q§-NHNN ngµy 2/7/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm t¹i Th«ng t­ sè 09/2001/TT-NHNN ngµy 8/10/2001 cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 48/2001/N§-CP ngµy 13/8/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü TÝn dông nh©n d©n.

 57. ChØ thÞ sè 06/2003/CT- NHNN ngµy 21/10/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o gi¸m s¸t thanh lý Quü tÝn dông nh©n d©n.

 58. ChØ thÞ sè 04/2003/CT-BXD ngµy 18/11/2003 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ t­ nh©n ngµnh x©y dùng.

 59. QuyÕt ®Þnh sè 1064/Q§-BKH ngµy 16/9/2004 cña Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Vô Hîp t¸c x·.

 60. NghÞ ®Þnh sè 177/2004/N§-CP ngµy 12/10/2004 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu lÖ cña LuËt Hîp t¸c x· n¨m 2003.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương