ĐÁnh giá TÁc dụng hạ acid uric máu của cao khô thống phong khang trêN ĐỘng vật thực nghiệm vũ Bình Dương*, Nguyễn Hoàng Ngântải về 6.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2016
Kích6.04 Kb.

Y häc viÖt nam th¸ng 9 - sè 1/2015


ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ACID URIC MÁU

CỦA CAO KHÔ THỐNG PHONG KHANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM
Vũ Bình Dương*, Nguyễn Hoàng Ngân*,

Lê Việt Đức**, Phạm Xuân Phong***, Nguyễn Duy Bắc*
TÓM TẮT1

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả hạ acid uric máu của cao khô Thống phong thang trên mô hình động vật gây tăng acid uric cấp và mạn tính. Kết quả cho thấy, cao khô Thống phong thang có tác dụng hạ acid uric máu tốt trên cả mô hình gây tăng acid uric máu cấp và mạn bằng Kali oxonat ở chuột nhắt trắng, cả khi dùng dự phòng và khi dùng điều trị cấp bởi một liều duy nhất. Các tác dụng này của chế phẩm tương đương với thuốc allopurinol. Cao khô Thống phong thang có thể là một chế phẩm hoàn toàn từ dược liệu tự nhiên hứa hẹn điều trị tốt bệnh tăng acid uric máu.


SUMMARY

THE HYPOURICEMIC EFFECT OF THONG PHONG THANG DRIED EXTRACTS

IN ANIMAL MODEL

Evaluate hypouricemic effect of Thong phong thang dried extract in acute and chronic hyperuricemia animal model. The results show that: Thong phong thang dried extract produced a significant reduction in the serum uric acid level in both acute and chronic hyperuricemia model, both in acute and prophylactic treatment. This activity equal to standard Allopurinol. Thong phong thang dried extract could be a potential candidate as a natural drug to treat hyperuricemic disease.Keywords: Thong phong thang dried extract; Hyperuricemia; Mice.


1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương