Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namtải về 42.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích42.25 Kb.
#1273
BỘ TƯ PHÁP

line 2

Số: 6902/BTP-PBGDPLV/v: Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận;

- Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 cần thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Để Ngày Pháp luật năm 2013 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, theo trách nhiệm được giao quy định tại Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và trên cơ sở ý kiến của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”;

- “Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân”;

- “Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”;

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương.III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

1. Nội dung

Ngày Pháp luật năm 2013 được tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

1.2. Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật đất đai (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi)…;

1.3. Các Bộ, ngành tập trung phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, trong đó có các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật;

1.4. Các địa phương, ngoài những nội dung quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3 nêu trên, lựa chọn để phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân tại địa bàn quan tâm như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo… qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật;

1.5. Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của Bộ, ngành, địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật;

1.6. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.2. Hình thức

2.1. Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.2. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật;

2.3. Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, Năm an toàn giao thông, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở;

2.4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013;

2.5. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013 qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính, phố, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về thực hiện pháp luật;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương mình để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả. Riêng trong ngày 09/11/2013 các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung thực hiện một trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày Pháp luật.

3. Thời gian

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013 (Thứ bảy).4. Kinh phí

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2013; trong trường hợp không bố trí được kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2013 thì sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 thông qua việc lồng ghép các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật với các hoạt động của kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.5. Trách nhiệm thực hiện

5.1. Đối với Bộ Tư pháp:

Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, trong đó tập trung vào một số hoạt động chính: tổ chức Lễ công bố Ngày Pháp luật; tổ chức họp báo để thông báo về việc tổ chức Ngày Pháp luật; tọa đàm truyền hình với chủ đề Ngày Pháp luật năm 2013; thực hiện biên soạn, thiết kế một số tài liệu, lô gô, pa nô, áp phích về Ngày Pháp luật để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, sử dụng; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013.5.2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại công văn này chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trong phạm vi mình quản lý.

Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm là đầu mối tham mưu giúp Bộ, ngành triển khai Ngày Pháp luật.

b) Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng việc triển khai Ngày Pháp luật.

c) Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

5.3. Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho các tổ chức thành viên, nhất là đối với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong đó, đề nghị quan tâm chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân chấp hành pháp luật.5.4. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại công văn này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại địa phương.

Sở Tư pháp có trách nhiệm là đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật tại địa phương.

5.5. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai Ngày Pháp luật năm 2013

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình và gửi Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

b) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện Ngày Pháp luật của các tổ chức thành viên và gửi Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

c) Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2013.Trên đây là nội dung hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Hùng Cường

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-11
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-11 -> Số: 26 /2012/tt byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013-11 -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004

tải về 42.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương