Ngày 20 tháng 5 năm 2007 Ủy ban nhân dân quận gò VẤPtải về 10.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.93 Kb.
#1298
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 436 /QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 09 tháng 4 năm 2007.QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XII phường 10

(Ngày 20 tháng 5 năm 2007)
Y BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 124 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 12 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội năm 1997 được sửa đổi bổ sung theo luật số 31/2001/QH10 ngày 25/11/2001 của Quốc hội khóa X, Kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 17 Nghị quyết số 1078/2007/NQ/UBTVQH11 ngày 29/01/2007 của UBTVQH ban hành “hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XII”;

Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BNV ngày 02/02/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Theo đề nghị của UBND phường 10 quận Gò Vấp tại Công văn số 179/UBND ngày 04 tháng 4 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XII phường 10 gồm 15 khu vực bỏ phiếu:

Khu vực bỏ phiếu số 088: Gồm 09 tổ dân phố, tổ 01 đến tổ 09;

Khu vực bỏ phiếu số 089: Gồm 08 tổ dân phố, từ tổ 10 đến tổ 17;

Khu vực bỏ phiếu số 090: Gồm 09 tổ dân phố, từ tổ 18 đến tổ 26;

Khu vực bỏ phiếu số 091: Gồm 09 tổ dân phố, từ tổ 27 đến tổ 35;

Khu vực bỏ phiếu số 092: Gồm 10 tổ dân phố, từ tổ 36 đến tổ 45;

Khu vực bỏ phiếu số 093: Gồm 11 tổ dân phố, từ tổ 46 đến tổ 55 và tổ 59;

Khu vực bỏ phiếu số 094: Gồm 08 tổ dân phố, tổ 56; 57; 58; 60; 61; 62; 63 và tổ 64;

Khu vực bỏ phiếu số 095: Gồm 07 tổ dân phố, từ tổ 65 đến tổ 71;

Khu vực bỏ phiếu số 096: Gồm 09 tổ dân phố, từ tổ 72 đến tổ 80;

Khu vực bỏ phiếu số 097: Gồm 08 tổ dân phố, từ tổ 81 đến tổ 88;

Khu vực bỏ phiếu số 098: Gồm 08 tổ dân phố, từ tổ 89 đến tổ 96;

Khu vực bỏ phiếu số 099: Gồm 10 tổ dân phố, từ tổ 97 đến tổ 106;

Khu vực bỏ phiếu số 100: Gồm 06 tổ dân phố, từ tổ 107 đến tổ 112;

Khu vực bỏ phiếu số 101: Gồm 05 tổ dân phố, từ tổ 113 đến tổ 117;

Khu vực bỏ phiếu số 102: Gồm 05 tổ dân phố, từ tổ 118 đến tổ 122;Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Chủ tịch UBND phường 10 quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thực hiện”; TM. UBND QUẬN GÒ VẤP

- BBC đơn vị 7; KT. CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ quận; PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu: VT. (Đã ký)

Phạm Thị Thanh Tú
Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2010-12
2010-12 -> Danh mục các loại giấy tờ VỀ tạo lập nhà Ở ĐẤT Ở làm cơ SỞ pháp lý ĐỂ CẤp giấy chứng nhậN
2010-12 -> PHỤ LỤC 3 Danh mục các Phép thử, Phương pháp thử được chỉ định Phòng kiểm nghiệm phân bón thuộc Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm
2010-12 -> PHỤ LỤC 2 Danh mục các phép thử được chỉ định của Công ty cổ phần chứng nhận Vinacert
2010-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam quận gò VẤP Độc lập Tự do Hạnh phúc
2010-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam quận gò VẤP Độc lập Tự do Hạnh phúc
2010-12 -> Ngày 20 tháng 5 năm 2007 Ủy ban nhân dân quận gò VẤP

tải về 10.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương