Ngày 20 tháng 5 năm 2007 Ủy ban nhân dân quận gò VẤPtải về 8.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.98 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 439/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 09 tháng 4 năm 2007.QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XII phường 13

(Ngày 20 tháng 5 năm 2007)
Y BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 124 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 12 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội năm 1997 được sửa đổi bổ sung theo luật số 31/2001/QH10 ngày 25/11/2001 của Quốc hội khóa X, Kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 17 Nghị quyết số 1078/2007/NQ/UBTVQH11 ngày 29/01/2007 của UBTVQH ban hành “hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XII”;

Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BNV ngày 02/02/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Theo đề nghị của UBND phường 13 quận Gò Vấp tại Công văn số 35/UBND ngày 04 tháng 4 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XII phường 13 gồm 09 khu vực bỏ phiếu:

Khu vực bỏ phiếu số 135: Gồm 05 tổ dân phố, từ tổ 01 đến tổ 05;

Khu vực bỏ phiếu số 136: Gồm 05 tổ dân phố, từ tổ 06 đến tổ 10;

Khu vực bỏ phiếu số 137: Gồm 06 tổ dân phố, từ tổ 11 đến tổ 16;

Khu vực bỏ phiếu số 138: Gồm 05 tổ dân phố, từ tổ 17 đến tổ 21;

Khu vực bỏ phiếu số 139: Gồm 07 tổ dân phố, từ tổ 22 đến tổ 27 và tổ 46;

Khu vực bỏ phiếu số 140: Gồm 04 tổ dân phố, từ tổ 28 đến tổ 31;

Khu vực bỏ phiếu số 141: Gồm 07 tổ dân phố, từ tổ 32 đến tổ 38;

Khu vực bỏ phiếu số 142: Gồm 07 tổ dân phố, từ tổ 39 đến tổ 45;

Khu vực bỏ phiếu số 143: Gồm 06 tổ dân phố, từ tổ 47 đến tổ 52;Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Chủ tịch UBND phường 13 quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thực hiện”; TM. UBND QUẬN GÒ VẤP

- BBC đơn vị 7; KT. CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ quận; PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu: VT. (Đã ký)
Phạm Thị Thanh Tú
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương