Ngày 13 tháng 8 năm 2008 quyếT ĐỊnh phê duyệt đề án “Áp dụng iso hành chính công phiên bản tcvn 9001: 2000 tại ubnd thị xã Đồng Xoài” chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNHtải về 18.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích18.57 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 1611/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 13 tháng 8 năm 2008QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt đề án “Áp dụng ISO hành chính công

phiên bản TCVN 9001:2000 tại UBND thị xã Đồng Xoài”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 420/TTr-SKHCN ngày 04/8/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt đề án “Áp dụng ISO hành chính công phiên bản TCVN 9001:2000 tại UBND thị xã Đồng Xoài” với các nội dung chính như sau:

1. Tên đề án: “Áp dụng ISO hành chính công phiên bản TCVN 9001:2000 tại UBND thị xã Đồng Xoài”.

2. Mục đích:

- Thiết lập hệ thống quản lý nhằm đảm bảo công việc quản lý hành chính công có chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của các tổ chức và cá nhân liên quan thông qua thực hiện các quá trình được xác định bằng việc xây dựng và văn bản hóa các thủ tục làm việc, các hướng dẫn công việc trong hệ thống quản lý hành chính. Hệ thống văn bản phải đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với đặc điểm điều kiện cụ thể của địa phương.

- Cung cấp dịch vụ hành chính có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu mong đợi của các tổ chức và công dân; Nâng cao trách nhiệm trong quá trình giải quyết các công việc, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đổi mới cách thức quản lý, nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp đồng thời tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tạo phương pháp làm việc khoa học, mọi quá trình đều được kiểm soát, loại bỏ thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm, ý thức phục vụ của công chức, cải thiện quan hệ của cơ quan với tổ chức và cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, mọi hoạt động được thể hiện bằng quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu ghi chép dễ hiểu, dễ thực hiện đối với cả công chức và người dân.

- Đáp ứng yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân và các tổ chức nhanh, gọn với phương châm chất lượng và đúng pháp luật, theo nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu vì lợi ích của người dân, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí và thời gian.

- Cơ cấu lại hệ thống dịch vụ hành chính, làm cho tổ chức gọn nhẹ, thủ tục đơn giản, mở rộng quan hệ trực tiếp với công dân và các tổ chức, giảm tối đa các tổn phí về thời gian cũng như tiền bạc của Nhà nước và nhân dân.

3. Phạm vi áp dụng: tại 12 phòng, ban chức năng thuộc UBND thị xã Đồng Xoài.

4. Hình thức quản lý, thực hiện: UBND thị xã Đồng Xoài trực tiếp quản lý, thực hiện.

5. Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Trần Đình Cửu.

6. Đơn vị đánh giá giám sát: Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT).

7. Thời gian thực hiện: 07 tháng (từ tháng 8/2008 - 2/2009).

8. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Công văn số 1463/UBND-VX ngày 23/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách, lộ trình xây dựng và áp dụng ISO hành chính công.Điu 2. UBND thị xã Đồng Xoài có trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể Đề án trên và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Giang Văn Khoa
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương