Ngày 09 tháng 02 năm 2012, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012tải về 47.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích47.9 Kb.
#22954


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 547/TB-BVHTTDL


Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012THÔNG BÁO


Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012


Ngày 09 tháng 02 năm 2012, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết, tham luận của các đại biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã kết luận Hội nghị, biểu dương những thành tích toàn Ngành đã đạt được trong năm 2011:

Năm 2011, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp và kéo dài làm cho suy thoái kinh tế thế giới thêm trầm trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội nước ta, trong đó có các hoạt động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước. Được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh/thành, các hội văn học-nghệ thuật, các liên đoàn, hiệp hội thể thao, hiệp hội du lịch, với phương châm “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bám sát thực tiễn, giải quyết tích cực những hạn chế, bức xúc, tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác gia đình từ Trung ương tới địa phương được quan tâm và củng cố một bước, các mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình bước đầu phát huy hiệu quả tốt và được nhân rộng. Thể thao thành tích cao có bước phát triển mới, số môn thể thao đạt trình độ Châu Á và thế giới ngày càng tăng. Du lịch Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá, trở thành một trong những điểm sáng về kinh tế.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Bộ trưởng chỉ đạo, với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình hiệu quả, bền vững”, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước cần phát huy những thành tựu đã đạt được, với thế và lực mới, tập trung trí tuệ và sức lực, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

1) Tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) ngày 16/7/1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) ngày 16/01/2012 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

2) Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, trong đó lưu ý:

- Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong nước và ngoài nước;

- Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thực hiện nghiêm chủ trương ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012;

- Không ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án sử dụng kinh phí, vốn ngân sách khi không cân đối được nguồn;

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Chủ động rà soát, điều chuyển vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012 trong phạm vi quản lý để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2012.

3) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách Ngành văn hoá, thể thao và du lịch, các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2012 và các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng kế hoạch.

4) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi các chính sách, giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành:

- Rà soát cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hoá gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế; có cơ chế hợp lý khuyến khích sáng tạo tác phẩm, công trình văn hoá, văn học, nghệ thuật chất lượng cao, đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề hạn chế, yếu kém, vướng mắc kéo dài, thực hiện thành công, đúng lộ trình các mục tiêu trung và dài hạn đã được xác định tại các chiến lược, chương trình hành động, quy hoạch phát triển Ngành đã và đang được triển khai: Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Đề án Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 2011-2030; Chương trình phát triển gia đình Việt Nam bền vững; Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp thực hiện việc cụ thể hóa các Chương trình, Chiến lược, Quy hoạch phát triển Ngành vào thực tiễn hoạt động của các địa phương.

5) Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của hệ thống các di tích lịch sử văn hoá gắn với hỗ trợ phát triển du lịch, đặc biệt là những di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận; phối hợp vận động UNESCO công nhận mới các di sản văn hoá và thiên nhiên của Việt Nam. Lựa chọn, trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho di tích đủ tiêu chuẩn; đầu tư tu bổ tổng thể cho 50-60 di tích, hỗ trợ chống xuống cấp cho 100 đến 150 di tích; hoàn thiện 1-2 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

6) Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phối hợp với các địa phương quản lý tốt các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, an toàn và văn minh; huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các lễ hội. Hoàn thành và trình Chính phủ Đề án quy hoạch lễ hội.

7) Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng thể dục thể thao quần chúng, hoạt động thể thao trong trường học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chuẩn bị tốt lực lượng, phấn đấu có huy chương tại Thế vận hội Olympic lần thứ 30; tham gia thi đấu, giành thành tích tốt tại Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới (Paralympic) tại London; Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ III tại Trung Quốc; Đại hội thể thao giải trí thế giới lần thứ II tại Italia; Đại hội thể thao học sinh, sinh viên Đông Nam Á lần thứ III tại Indonesia, tổ chức và tham gia thi đấu tốt các giải thể thao trong nước và quốc tế.

8) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch; tăng cường chỉ đạo, phối hợp xây dựng quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, từng bước đưa du lịch Việt Nam trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

9) Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2012; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón từ 6,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 10,17% so với năm 2011), phục vụ từ 32 triệu lượt khách du lịch nội địa (tăng 6,67% so với năm 2011), thu nhập du lịch đạt trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng 20,83% so với năm 2011).

10) Tiếp tục mở rộng địa bàn, đa dạng hóa các hình thức tổ chức gắn với nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa-nghệ thuật và truyền thông nhân dịp những ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại Nhà nước quan trọng. Triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ năm hữu nghị với các nước, các sự kiện văn hóa-du lịch Việt Nam ở nước ngoài và các sự kiện văn hóa-du lịch của các nước tại Việt Nam. Xây dựng Đề án hội nhập quốc tế về văn hóa từ nay đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

11) Tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành, bảo đảm thực thi hiệu quả việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể

1) Vụ Gia đình hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo Bộ xét, trình Thủ tướng Chính phủ: dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước đến năm 2015, trong Quý I/2012; dự thảo Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, trong Quý II/2012.

2) Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo Bộ xét, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hệ thống các cơ sở văn hoá, thể thao mới đến năm 2020 trong Quý II/2012;

- Phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Làm việc với Bộ Tài chính thống nhất tổng mức đầu tư cho Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến 2015, đề xuất phương án thực hiện;

- Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế của Ngành đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

3) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm giải quyết lực lượng văn nghệ sĩ, vận động viên hết tuổi nghề nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, có đủ điều kiện chuyển làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

4) Vụ Đào tạo lập phương án, báo cáo lãnh đạo Bộ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất về cơ chế đặc thù trong tuyển sinh khối các trường văn hóa nghệ thuật năm 2012 và những năm tiếp theo, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trong tháng 4/2012.

5) Cục Văn hóa cơ sở khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án Quy hoạch lễ hội, báo cáo lãnh đạo Bộ xét, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2012.

6) Cục Di sản văn hóa tiếp tục phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

7) Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cuộc thi sáng tác, lựa chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có chất lượng cao để tổ chức tuyên truyền trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

8) Cục Hợp tác quốc tế xây dựng Đề án hội nhập quốc tế về văn hóa đến năm 2020, báo cáo lãnh đạo Bộ xét, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2012.

9) Tổng cục Thể dục thể thao:

- Hoàn thiện xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt, cho phép triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

- Xây dựng và hoàn thiện Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Châu Á năm 2019 tại Việt Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ xét, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2012.

- Nghiên cứu, xây dựng Quy chế khai thác, sử dụng các thiết chế thể thao cấp vùng, báo cáo lãnh đạo Bộ.

10) Tổng cục Du lịch:

- Tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển du lịch vùng và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo từng vùng để phát triển du lịch các địa phương;

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trước tháng 6/2012;

- Xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến năm 2015 đón từ 9 đến 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

III. Về kiến nghị, đề xuất của các địa phương

Bộ trưởng giao các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ có liên quan tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tổ chức thực hiện, nghiên cứu, sớm đề xuất hướng giải quyết, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (phụ lục 1).IV. Về công tác thi đua năm 2012

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2011, Bộ trưởng đã phát động phong trào thi đua năm 2012 trong toàn Ngành với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình hiệu quả, bền vững”. Trên cơ sở các tiêu chí đã được hướng dẫn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đăng ký, phát động thi đua, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến; xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.


Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;

- Các Thứ trưởng;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, THTT(300).TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)


Tô Văn Động
tải về 47.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương