Nguyễn văn phát bệnh viêm vú BÒ SỮa và MỘt số biện pháp phòng trị luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2010


Biểu đồ 3.13 Kết quả kháng sinh đồ củatải về 2.95 Mb.
trang10/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích2.95 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Biểu đồ 3.13 Kết quả kháng sinh đồ của Streptococccus spp.
3.3.2.3. Kết quả thử kháng sinh đồ đối với E. coli

Kết quả ở bảng 3.15 cho thấy các gốc E. coli mẫn cảm với các loại kháng sinh như neomycin (81,82%); gentamicin và norfloxacin (81,25%); khá mẫn cảm với các loại kháng sinh ciprofloxacin (75%); ofloxacin (68,75%), có mức độ mẫn cảm trung bình với sulfamethoxazole + trimethoprim (56,25%); kanamycin (54,55%); cephalexin, tetracycline và colistin (50%), Chúng đề kháng với streptomycin (100%); ampicillin (75%); amoxicillin (62,50%).Bảng 3.15 Kết quả kháng sinh đồ của E. coli (n = 16)


Tên KS

Nhạy

Trung gian

Kháng

Số mẫu

Tỉ lệ (%)

Số mẫu

Tỉ lệ (%)

Số mẫu

Tỉ lệ (%)

Amoxicillin

4

25,00

2

12,50

10

62,50

Ampicillin

2

12,50

2

12,50

12

75,00

Bactrim

9

56,25

00

00

7

43,75

Cephalexin

8

50,00

6

37,50

2

12,50

Ciprofloxacin

12

75,00

00

00

4

25,00

Colistin

8

50,00

4

25,00

4

25,00

Doxycycline

7

43,75

1

6,25

8

50,00

Gentamicin

13

81,25

00

00

3

18,75

Kanamycin

6

54,55

4

36,36

1

9,09

Neomycin

9

81,82

2

18,18

00

00

Norfloxacin

13

81,25

2

12,50

1

6,25

Ofloxacin

11

68,75

3

18,75

2

12,50

Streptomycin

00

00

00

00

16

100,00

Tetracycline

8

50,00

1

6,25

7

43,75

Tobramycin

5

31,25

7

43,75

4

25,00
: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương