Ngo h. P., G. Abi-risk, Q. T. Le, A. Ali, M. Franck, 2010. Study of the pse expression in the pectoralis major muscle of three genetic lines of turkeys. Research Journal of Animal Sciences 4(1): 5 Ngo H. Ptải về 8.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.69 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Họ và tên: Ngô Hồng Phượng Ngày tháng năm sinh:10/10/1979 tại: Đồng Nai.

Học vị tiến sĩ chuyên ngành: Di Truyền và Chất Lượng Năm 2009 tại: Pháp

Với đề tài luận án: Hội chứng nhạt màu, mềm và rỉ dịch (PSE) trên heo và trên gà tây.

Học hàm PGS năm:

Học hàm GS năm:Số NCS đang hướng dẫn từ năm 2006 đến nay:
Liệt kê các bài báo công bố ngoài nước 2006-2010 (Tác giả, năm công bố, tên công trình, Tạp chí (Hội nghị), số …….. trang……..)

  1. NGO H.P., G. Abi-risk, Q.T. Le, A. Ali, M. Franck, 2010. Study of the PSE expression in the pectoralis major muscle of three genetic lines of turkeys. Research Journal of Animal Sciences 4(1): 5-9.

  2. Ngo H. P., P. Figwer, C. Godfraind, M. T. Poirel and M. Franck, 2009. The type IIb fibers and the vascular network are the tissue responsable of the PSE expression in the muscle semimembranosus and longissimus dorsi in pork. Accepted “Journal Research of Animal Science”.

  3. Abi-Rizk G., Ngo H. P., Fulminet D., Poirel M.T., Figwer P., Alanore A. and Franck M., 2008. Using video photography to assess deviated sucked veal calves behavioural patterns in the western massif central of France. Environ. Res. J., 2 (4) : 189-195.

  4. Abi-Rizk G., Franck M., Poirel M.T., Figwer P., Ngo H. P., Berny P., Fulminet D. and Alanore A., 2008. Cu, Zn and Se deficiency of sucked veal calves in the western massif central of France. Environ. Res. J., 2 (4) : 145-154.

  5. Ngo H. P., Aldebert L., Figwer P., Ruchoux M. M., Godfraind C. and Franck M., 2008. The PSE predisposition for the pig muscles: a PSE index. First European Food Congress; Food Production-Food-Healthy Consumers, Ljubljana, Slovenie.

  6. Ngo H. P., Figwer P., Godfraind C., Ruchoux M. M., Franck M., 2008. Les fibres IIb et les vaisseaux capillaires sont les tissus responsables de l’expression PSE dans les muscles semi membranosus et longissimus dorsi du porc. 12èmes Journées « Sciences du Muscle et Technologies des Viandes », Tours, France.

  7. Ngo H. P., Le Q.T., Abou Ali M., Aldebert L. et Franck M., 2009. Etude des variations du pH et de la couleur de la viande de 3 souches de dindes. 14ième Journées de la Recherche de l’EDISS, Lyon, France.

: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương