NGÔn ngữ anh môn cơ bảN: ngôn ngữ anh I. Ngữ Âm và Âm vịtải về 11.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích11.5 Kb.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH

MÔN CƠ BẢN: NGÔN NGỮ ANHI. NGỮ ÂM VÀ ÂM VỊ

A. Nội dung chi tiết1. Speech sounds

Voiced vs. voiceless sounds

Vowels, diphthongs, and consonants

2. Phonemes

The phoneme

Minimal pairs

Distinctive features

Allophones

3. The syllable

4. Stress

5. Aspects of connected speech Rhythm

Assimilation

Elision

Linking

6. Intonation
B. Tài liệu ôn tập

  1. Peter Ladefoged . (1981). A course in Phonetics. Second edition. Harcourt Brace Jevanovich, Publisher.

  2. Peter Roach. (1983). Phonetics and Phonology. Cambridge University Press


II. CÚ PHÁP HỌC

A. Nội dung chi tiết:

1. Word classes

2. Clauses

3. Sentences

4. Sentence analyses


  1. Tài liệu ôn tập:

  1. A University Grammar of English, (Students’ book & Workbook) Quirk & S. Greenbaum

  2. English Syntax, A. Jacobs.

  3. Oxford guide to English Grammar, J. Eastwood.


III. NGỮ NGHĨA HỌC

A. Nội dung chi tiết

1. Basic ideas in semantics
Sentences

Utterances

Propositions


2. Sense and Reference
Referring expressions

Predicates

Deixis and definiteness

Sense properties

Sense relations3. Interpersonal meaning
Speech acts

Perlocutions and illocutions

Felicity conditions

Direct and indirect illocutions

Propositions and illocutions

Conversational implicature


B. Tài liệu ôn tập:

1. Semantics A coursebook. By Hurford, J. & Heasley, B.

2. An Introduction to Semantics. By Nguyen Hoa (2001). Ha Noi.3. Lectures on Semantics. By Vo Dai Quang (2003). Ha Noi.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương