NGÂn hàng nhà NƯỚc việt namtải về 6.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích6.65 Kb.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------
Số: 1295/NHNN-QLNH
V/v: Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu của NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013
Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 21/01/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 660/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc xử lý (hoặc phương án) thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ. Theo đó, “2. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước trong tháng 02/2013. Theo Dự thảo Quyết định, khi thực hiện mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước được phép nhập khẩu vàng trên thị trường quốc tế hoặc xuất khẩu vàng ra nước ngoài để giảm thiểu rủi ro biến động giá vàng trên thị trường quốc tế.

Do vậy, để triển khai hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng phục vụ cho mục đích can thiệp, theo quy định tại Nghị định 24 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành cơ chế miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.Xin trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Minh Hưng


: data -> file -> 2013 -> thang05
thang05 -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
thang05 -> Môn thi: tiếng anh đỀ thi chính thức ngày thi: 28 tháng 3 năm 2013
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 394/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 454/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy đỊnh mức thù lao cho các lực lưỢng làm nhiệm vụ phòNG, chống lụT, BÃo và TÌm kiếm cứu nạN Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
thang05 -> BỘ giao thông vận tải số: 526/QĐ-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 542/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘ
thang05 -> KỲ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp thpt năm họC 2012 – 2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương