NGÂn hàng nhà NƯỚc việt namtải về 280.08 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích280.08 Kb.
#990
1   2   3

PHỤ LỤC SỐ 01

NGÂN HÀNG..........
KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Đến ngày ….. tháng ...... năm .........
Tổng dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP đến ngày ...... là: ............ tỷ đồng, chiếm tỷ trọng ....% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng, trong đó:

- Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở không từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước là ............... tỷ đồng; (*)- Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN là ............ tỷ đồng. Dư nợ tái cấp vốn hỗ trợ nhà ở của ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước là ........ tỷ đồng. Chi tiết kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo bảng dưới đây.

Đơn vị: đồng

STT

Chỉ tiêu

Doanh số cho vay lũy kế từ đầu chương trình

Doanh số thu nợ lũy kế từ đầu chương trình

Dư nợ

Số lượng khách hàng còn dư nợ

Số tiền cam kết cho vay

Số lượng khách hàng cam kết cho vay

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Cho vay đối với khách hàng cá nhân, trong đó:

 

 

 

 

 

 

1

Cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Cho vay mua nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 

1.2

Cho vay thuê nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 

1.3

Cho vay thuê mua nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 

2

Cho vay thuê, mua nhà ở thương mại, trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Cho vay thuê nhà ở thương mại

 

 

 

 

 

 

2.2

Cho vay mua nhà ở thương mại

 

 

 

 

 

 

3

Cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở, trong đó:3.1

Cho vay xây dựng mới nhà ở3.2

Cho vay cải tạo, sửa chữa nhà ởII

Cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, trong đó:1

Cho vay xây dựng mới nhà ở xã hội1.1

Khách hàng A (Tên khách hàng, dự án, địa điểm)

...2

Cho vay đầu tư cải tạo nhà ở xã hội2.1

Khách hàng A (Tên khách hàng, dự án, địa điểm)

III

Cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, trong đó:

 

 

 

 

 

 

1

Cho vay dự án xây dựng nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 

1.1

Khách hàng A (Tên khách hàng, dự án, địa điểm)

 

 

 

 

 

 ...

 

 

 

 

 

 

2

Cho vay dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 

2.1

Khách hàng A (Tên khách hàng, dự án, địa điểm)

 

 

 

 

 

 ...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  • Ngày số liệu là ngày cuối cùng của tháng báo cáo;

  • Tổng dư nợ cho vay của ngân hàng được lấy theo số liệu ngân hàng báo cáo Vụ Dự báo thống kê tiền tệ hàng tháng.

  • (*) Thống kê dư nợ cho vay nhà ở thông thường (không từ nguồn tái cấp vốn) với lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất cho vay trung dài hạn của ngân hàng, thời hạn phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tình hình tài chính của ngân hàng.

  • Đối với những dòng khai báo chi tiết về từng khách hàng thì không điền số liệu vào cột (6) và cột (8).

  • Phụ lục này thay thế Phụ lục số 01 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.


…… Ngày…….. tháng…….. năm 20…

Lập biểu
Kiểm soát

Ngân hàng

(Người đại diện hợp pháp của ngân hàng ký tên và đóng dấu)tải về 280.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương