Ngân hàng câu hỏI – K63 MÔN: triết học máC – LÊnin (3 Tín chỉ) Hình thức thi: Vấn đáptải về 13.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích13.7 Kb.
#54121
NGÂN HÀNG CÂU HỎI Triết -2022 (1)


NGÂN HÀNG CÂU HỎI – K63
MÔN: TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (3 Tín chỉ)
Hình thức thi: Vấn đáp
Câu 1. Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học? Vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội?
Câu 2. Triết học Mác ra đời dựa trên những điều kiện, tiền đề nào? Chức năng của triết học Mác – Lênin là gì?
Câu 5. Trình bày quan niệm của triết học Mác – Lênin về vật chất? Ý nghĩa phương pháp luận đối với nhận thức và thực tiễn?
Câu 8. Trình bày quan điểm của triết học Mác – Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận trong giải quyết mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan?
Câu 10.Trình bày nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến của PBCDV. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này?
Câu 11. Trình bày nội dung nguyên lý về sự phát triển? Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này?
Câu 15. Trình bày nội dung, tính chất và mối liên hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Nêu ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 16. Trình bày nội dung, tính chất và mối liên hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng. Nêu ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 17. Trình bày nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại. Nêu ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 20. Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra?
Câu 23. Trình bày quan điểm của CNDVLS về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Ý nghĩa phương pháp luận đối với nhận thức sự phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay?
Câu 25. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội? Phân tích luận điểm của C. Mác: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”.
Câu 32. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận từ mối quan hệ này?
Câu 34. Trình bày quan điểm của triết học Mác - Lênin về nguồn gốc, bản chất con người. Ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức vai trò của con người trong quá trình phát triển xã hội?
tải về 13.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương