Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó ĐỨc chúa giêsu ngắm mưỜi lăm sự thưƠng khótải về 128.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.09.2016
Kích128.67 Kb.Ngắm

Mười Lăm Sự Thương Khó

ĐỨC CHÚA GIÊSU
NGẮM MƯỜI LĂM SỰ THƯƠNG KHÓ

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

Thương ôi ! Con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó cho đến chết vì tội thiên hạ.

Thứ nhất thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đã đến ngày dọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giê-su đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành, ma quỉ giục lòng nó bán Đức Chúa Giê-su cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc. Vậy Đức Chúa Giê-su thương thiên hạ toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem, là kẻ chợ nước Giuđêa. Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giê-su lấy nước mà quì xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân Giu-đa với ; chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất. Đoạn Đức Chúa Giê-su truyền phép Mình Thánh Người, để mà nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, đội ơn Đức Chúa Giê-su đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng con, lại xin xuống sức giữ đạo cho lọn, chớ bắt chước Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen.

Thứ hai thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đêm ấy thấy tội thiên hạ, cùng Giu-đa phải sa hỏa ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đức Chúa Giê-su lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giêt-sê-ma-ni, thì chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông thánh Phê-rô, hai là ông thánh Gia-cô-bê, ba là ông thánh Gio-an. Thì Đức Chúa Giê-su sấp mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần ; đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một Thiên Thần yên ủi Đức Chúa Giê-su vào chịu nạn cho cả và loài người ta được khỏi tội . Đoạn Đức Chúa Giê-su lo lắm, cho nên nhọc, cả và mình những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su lo buồn vì chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội làm cho Đức Chúa Giê-su lo buồn làm vậy. Amen.

Thứ ba thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đã biết Giu-đa cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đức Chúa Giê-su ra rước nó. Bấy giờ Giu-đa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giê-su, mà Người đã biết lòng nó độc, thì nhịn mà chào nó. Đoạn liền hỏi các quân dữ rằng : "Bay đi tìm ai ?" nó thưa rằng : " Chúng ta đi tìm Giê-su Na-gia-rét" . Bấy giờ Đức Chúa Giê-su phán rằng : "Này Ta". Nó liền ngã ra hết. Đoạn Đức Chúa Giê-su cho nó đứng dậy, mà lại hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì Người mới phó mình cho nó bắt. Khi ấy ông thánh Phê-rô chém đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su quở ông thánh Phê-rô cùng chữa tai người ấy cho đã. Bấy giờ quân dữ lấy xiềng sắt cùng dây da mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giê-su, cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi. Đêm ấy Người ngã xuống đất bảy lần, mà quân dữ đạp dậy. Có kẻ lấy cán gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa, đến sông thì nó đi trên cầu, mà dòng dây bắt Đức Chúa Giê-su lội dưới sông lạnh lẽo giá rét.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu khó vì chúng con, xin mở dây là tội buộc linh-hồn chúng con. Amen.

Thứ bốn thì ngắm
Khi quân dữ nộp Đức Chúa Giê-su cho An-nát, là cha vợ Cai-pha làm thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Cai-pha. Bấy giờ có một người các quan xỏ tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giê-su trước mặt thiên hạ. Thầy cả Giu-dêu nghe thấy Đức Chúa Giê-su xưng ra mình là Con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng : " Âỵy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng giết đi cho rồi ?" Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đức Chúa Giê-su vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới giổ, cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giê-su, lại lấy roi cùng đế giày đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phê-rô rằng : "Mầy phải đầy tớ Giê-su chăng ?" Ông thánh Phê-rô liền sợ mà chối ba lần rằng : "Tôi chẳng biết người ấy là ai". Đức Chúa Giê-su thương mà trở mặt ra xem ông thánh Phê-rô, bấy giờ người mới ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng ; lọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giê-su ra, kẻo ngày nào chối chăng. Amen.

Thứ năm thì ngắm
Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giê-su cho quan trấn thủ tên là Phi-la-tô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha, nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho ; thì Phi-la-tô phó Đức Chúa Giê-su cho mặc vua Hê-rô-đê xét. Mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Giê-su chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng : "Người này dại, nào biết đí gì mà nộp cho tao xét làm sao !" Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc, rằng : "Người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Phi-la-tô". Khi còn đi dọc đàng, thì các quân ấy đánh Đức Chúa Giê-su cùng làm những sự xấu hổ. Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giê-su thì thương. Vốn thói Giu-dêu đêỤn ngày lễ cả thường tha một người tù, cùng có đứa trộm cướp giết người tên là Ba-ra-ba cầm đó, thì Phi-la-tô hỏi dân rằng : "Một là Giê-su, hai là Ba-ra-ba, bay muốn tha ai ?" Bấy giờ nó thưa rằng : "Tha Ba-ra-ba, giết Giê-su mà chớ !"
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu xấu hổ vì chúng con, xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giê-su trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi. Amen.

Thứ sáu thì ngắm
Khi Phi-la-tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giê-su, thìợ phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người, thì khiến đánh Đức Chúa Giê-su cho đẹp lòng quân Giu-dêu. Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá, lấy ngành gai, dây da, cùng xiềng sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giê-su dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa. Song le bấy nhiêu quân ấy, chẳng có ai thương Đức Chúa Giê-su sốt, nó đánh nhọc mỏi tay, nhưng mà trong lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ, xin cho chúng con dốc lòng chừa tội, làm cho Đức Chúa Giê-su phải đòn làm vậy. Amen.

Thứ bảy thì ngắm
Khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giê-su đoạn, thì Người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Nó liền khiến Đức Chúa Giê-su mặc một áo đỏ, đoạn lấy những gai khoanh tròn làm nén đóng vào đầu Đức Chúa Giê-su, bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng. Nó liền khiến Người ngồi, đoạn quỳ xuống nhạo rằng : "Tâu vua Giu-dêu !" cùng giổ ngang mặt. Có đứa lấy dùi mà va trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong miệng chảy ra.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su là Chúa thật trời đất, xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự. Amen.

Thứ tám thì ngắm
Khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giê-su quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy, cũng thương chăng ? Thì Phi-la-tô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng : "Nầy là người ấy !" Dân liền kêu lên rằng : "đem đi ! đem đi ! đóng đinh nó gác thập giá !Ụ" Phi-la-tô lại rằng : " Tao đóng đinh vua bay làm sao ?" Dân thưa rằng : "chúng tôi có một vua tên là Xê-gia-rê mà chớ !" Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công, sợ dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó Đức Chúa Giê-su cho dân đem đi giết.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng,thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su cho đến lọn đời, chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhận Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen

Thứ chín thì ngắm
Khi quân Giu-dêu đóng cây Thánh Giá nặng lắm, mà nó khiến Đức Chúa Giê-su vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất ; mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy giục đi cho chóng. Sau nữa nó sợ Người chết dọc đàng chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ. Khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem, song le những người mến Đức Chúa Giê-su thì thương khóc lóc, mà Người trở mặt lại rằng : "Ơ con thành Giê-ru-sa-lem, chớ khóc thương Ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ !" Đang khi Người còn vác Thánh Giá đi, thì có một bà đạo đức thấy mặt mũi Đức Chúa Giê-su những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi ; hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, rày hãy còn ở thành Rô-ma.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con, xin cho chúng con được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen.

Thứ mười thì ngắm
Khi quân dữ đem Đức Chúa Giê-su lên trên núi, tên là Ca-la-va-ri-ô, là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi ; mà quân ấy khiến Đức Chúa Giê-su uống rượu với của đắng, đoạn nó lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Bấy giờ nó bắt Đức Chúa Giê-su nằm ngửa trên Thánh Giá, liền lấy búa đóng đinh tay tả, tay hữu thì nó buộc kéo hết sức, liền giãn xương ngực ra, cho nên Đức Chúa Giê-su đau lắm ; đoạn nó lại kéo hai chân xuống, cho đến lỗ nó làm đã sẵn mà đóng đinh vào. Bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng : "Giê-su Na-gia-rét, là vua Giu-dêu", đoạn đóng ván ấy vào Thánh Giá. Ý quan viết chữ ấy cho xấu hổ ? song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giê-su, dù mà chịu hèn hạ làm vậy, thì cũng là vua thật Giu-dêu, cùng hết mọi nước. Đoạn nó đào lỗ dựng Thánh Giá lên, khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giê-su bởi xác nặng thì xếch ra, máu chảy xuống đất ròng ròng. Bấy giờ bốn người các quan, lấy áo ngoài Đức Chúa Giê-su cắt chia ra làm bốn phần ; còn áo trong thì để vậy, mà bắt thăm ai được thì lấy . Đoạn những sãi cùng các quan, cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà Đức Chúa Giê-su nguyện rằng : "Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho chúng vì lầm chẳng biết."
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh vì cả và loài người ta, xin dâng mình chúng con cho Đức Chúa Giê-su, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ . Amen.

Thứ mười một thì ngắm
Khi quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giê-su, cùng đóng đinh hai người trộm cướp hai bên ; mà đứa bên tả mắng Đức Chúa Giê-su rằng : " Phải Con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa ?" Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng : "Ta là kẻ có tội, đáng sa hỏa ngục, chịu đóng đinh thì thậm phải ; nào Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mầy trách Người làm chi ?". Đoạn xin cùng Đức Chúa Giê-su rằng : " Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên Trời, nhớ đến tôi cùng !" Bấy giờ Đức Chúa Giê-su trở mặt lại cùng người ấy mà phán rằng : "Thật hôm nay Ta cho mầy ở nơi vui vẻ cùng Ta". Sau nữa, rất thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã đem Con đi giết, thì Nguời đi theo ; dọc đàng, thấy máu Con rơi, mà đến nơi Đức Chúa Giê-su chịu nạn ; khi các quan đóng đinh Người, thì cũng như đóng đinh trong lòng Đức Mẹ, vì Người yêu Con trên hết mọi sự. Vậy Đức Chúa Giê-su thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gio-an thì thương mà phán rằng : "Ơ Baủ kia, ấy Gio-an là con Bà !" Lại phán cùng ông thánh Gio-an rằng : "Bà ấy là Mẹ mầy !" Đức Mẹ nghe làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật một ít nữa, Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đáng, Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường ấy.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, Thương Đức Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ, xin cho chúng con được làm con rất thánh Đức Bà, như ông thánh Gio-an thuở xưa . Amen.

Thứ mười hai thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su một giờ rưỡi ở trên Thánh Giá, mà ở lặng cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ ; đoạn Đức Chúa Giê-su than thở cả tiếng rằng : "Đức Chúa Cha để Con chịu một mình làm sao ?" Ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết, Đức Chúa Giê-su chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi. Đoạn Đức Chúa Giê-su mướt máu thì kêu rằng : "Khát nước !" quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống. Bấy giờ Người phán rằng : "Đã đoạn", ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên, chớ bắt chước quân Giu-dêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-su nữa. Amen.

Thứ mười ba thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng : "Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha !" Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giã Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác, liền sinh thì. Bấy giờ cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra, màn trong nhà thờ xé ra làm hai, mồ kẻ chết bỗng chốc liền mở ra, mà trời đất thì u ám, như thương Đức Chúa Giê-su đã chịu chết vì tội thiên hạ.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì con dữ là chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội, làm cho Đức Chúa Giê-su chịu chết làm vậy. Amen.

Thứ mười bốn thì ngắm
Khi linh hồn Đức Chúa Giê-su ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những linh hồn các thánh xưa ở đó, đợi trông Đức Chúa Giê-su xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Bấy giờ quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy thì xưng ra rằng : "Người này là Con Đức Chúa Trời thật", liền đánh ngực ăn năn, vì đã phạm tội cực trọng ấy.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, xin Đức Chúa Giê-su thương chúng con còn ở dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen.

Thứ mười lăm thì ngắm
Khi xác Đức Chúa Giê-su còn trên Thánh Giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải trái tim. Bấy giờ máu cùng nước chảy ra, song le khi ấy xác Đức Chúa Giê-su chẳng có đau, vì đã sinh thì ; nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như đâm trong lòng vậy ; vì nó chẳng thương khi còn sống, cũng chẳng thương khi đã sinh thì. Đoạn hai người trọng là đầy tớ Đức Chúa Giê-su : một là Giu-se, hai là Ni-cô-đê-mô, cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ khóc lóc thương Con chẳng có khi đừng. Đoạn tắm xác Đức Chúa Giê-su mà táng trong hang đá, cũng như cất xác Đức Mẹ với, vì Người thảm thiết thương Con lắm, khi cất xác Con, thì như cắt ruột Mẹ ra vậy.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng, thương Đức Chúa Giê-su để cho người ta cất xác xuống dất. Xin cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng con cho đến lọn đời. Amen.
NGẮM DẤU ĐINH
PHÉP LẦN HẠT NĂM DẤU THÁNH

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU
Ba mươi Kinh Lạy Cha cùng năm Kinh Kính Mừng, chia ra làm sáu phần.

Thứ nhất thì ngắm
Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh sắt bằng mũi đau đớn lắm, máu chảy xuống ròng ròng.
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái, cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đinh vậy, xin cho chúng con chừa đi đàng trái là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-su nữa. Amen.

Thứ hai thì ngắm
Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giê-su phải khốn.
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su xưa ở thế gian ba mươi ba năm mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lại lấy đinh đóng chân cho ; lại nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con, xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật là đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên. Amen.

Thứ ba thì ngắm
Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, lấy đinh sắt đóng vào đau đớn lắm, mà bởi cả và mình Đức Chúa Giê-su nặng, thì lỗ tay xếch ra càng đau hơn nữa.
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con ; lại nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn cùng Con, xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau được khỏi bên tay tả Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ phải sa hỏa ngục. Amen.

Thứ bốn thì ngắm
Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên đau lắm, thì mới đóng đinh vào.
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, thương Đức Chúa Giê-su lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta trả công cho làm vậy ; cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình thì thảm thiết lắm, xin cho chúng con làm những sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên tay hữu Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen.


Thứ năm thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đã sinh thì, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải trái tim, máu cùng nước chảy ra ; bởi Người đã sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau lắm, như phải dấu ấy thâu qua trái tim vậy.
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su đã lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng con ; cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy, xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su, bởi yêu dấu chúng con cho nên chịu chết làm vậy. Amen.


Thứ sáu thì nguyện ba Kinh Lạy Cha, kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giê-su ; cùng nguyện một Kinh Lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giê-su ; cùng nguyện một Kinh Lạy Cha, kính lạy Thánh Giá là giường Cha Cả muôn vật nằm khi sinh thì ; xin Đức Chúa Giê-su lấy Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng, như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu Kinh nguyện này nhớ đến những sự thương khó Cha Cả đã chịu vì chúng con. Chớ gì chúng con có ngày nào chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giê-su, làm chứng có kính mến Cha Cả trên hết mọi sự. Song le chúng con là kẻ yếu sức, cậy trông rất thánh Đức Bà cầu bầu thêm sức cho chúng con được giữ đạo cho lọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giê-su ra trước mặt thiên hạ, kẻo ngày nào chối chăng. Amen.

NGẮM RẰNG
PHÉP LẦN HẠT NĂM DẤU THÁNH

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU,
BA MƯƠI KINH LẠY CHA

CÙNG NĂM KINH KÍNH MỪNG
chia ra làm sáu phần.

Thứ nhất thì ngắm
Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh sắt bằng mũi đau đớn lắm, máu chảy xuống ròng ròng.
Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su là Con thật Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, chịu đóng đinh chân tả khốn cực làm vậy vì ai ? Thật là vì tội tôi. Vì vậy tôi ngắm thân tôi này, từ khi Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian này cho đến rày, mà khi mới sinh ra thì đã mắc phải tội tổ tông truyền, khi đến tuổi khôn thì đã nhuốm những mùi đen đỉu là nết xấu, những tắm trong biển hôi hám là mê sự hèn thế gian, những đi trong rừng tối tăm rậm rạp là phạm muôn vàn tội lỗi kể chẳng xiết, đã ra vô phép ngỗ nghịch mất lòng Đức Chúa Trời, mà những tội lỗi tôi phạm là sự nặng lắm, thế gian này chẳng biết lấy công gì, của gì đền được, cho nên Con Đức Chúa Trời trọng vô cùng bởi lòng rất lành thương yêu tôi lắm, chẳng nỡ lấy một lời phán hư không mà tha tội cho tôi, hay là lấy một hạt nước mắt mà chuộc tội cho tôi, một lấy cả và mình phó cho kẻ dữ làm khốn nát hết thịt ra, cùng chịu đóng đinh thâu qua chân tay mà chịu chết đền vì tội tôi làm vậy.
Thương ôi ! tôi là vật gì, mà Chúa tôi thương xót tôi dường ấy ! Tôi làm tội lỗi mà Chúa tôi chịu phạt cách khốn cực làm vậy ! Ơ linh hồn tôi ! Hãy mở con mắt ra mà xem cùng suy ngắm thế nào.
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái, cùng nguyện môt Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đinh vậy ; xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm tội lỗi, mất lòng Đức Chúa Trời nữa. Amen .

Thứ hai thì ngắm
Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đoỵng đinh nơi có gân, cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giê-su phải khốn.
Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân hữu đau đớn làm vậy vì ai ? Thật là vì tội tôi, từ có trí khôn cho đến rày, chẳng những là phạm tội vô phép mất lòng Đức Chúa Trời, mà lại bất nghĩa quên mọi ơn lành Đức Chúa Trời đã sinh ra cùng dưỡng nuôi gìn giữ liên chẳng có khi đừng, lại mở lòng cho biết Chúa sinh nên muôn vật và soi trí khôn cho biết có thiên đàng, hỏa ngục, biết đàng phúc sự tội, lại cho gặp nhiều thế cách làm việc lành đi đàng rỗi linh hồn, mà tôi ơ hờ chẳng xem sao, một cúi đầu xuống theo tính xác thịt, mê sự hèn thế gian mà phạm tội chẳng giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời cho nên.
Thương ôi ! giống muông chim kia còn biết mùa làm tổ, mà tôi chẳng biết mùa làm việc lành phúc đức, một lần lữa để qua ngày tháng hư không, ít nữa đến trước tòa phán xét tôi sẽ thưa làm sao ? Ơ kẻ vô nhân bất nghĩa này! Mày hãy cầm trí lại mà xem cùng suy ngắm thế nào.
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lại lấy đinh đóng chân cho, cùng nguyện môt Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con ; xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật là đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên. Amen.

Thứ ba thì ngắm
Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá mà lấy đinh sắt đóng vào đau lắm ; mà bởi cả và mình Đức Chúa Giê-su nặng, thì lỗ tay xếch ra càng đau hơn nữa.
Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh tay tả khốn cực làm vậy vì ai ? Thật là vì tội lỗi tôi, xưa nay đã chịu những ơn lành Đức Chúa Trời xuống cho linh hồn và xác kể chẳng xiết, mà tôi lại lấy những ơn ấy trở nên khí giới làm nghịch cùng Đức Chúa Trời . Ơ trí khôn tôi ! Hãy nhớ lại mà làm chứng tay tôi thật là từ bé cho đến rày đã cầm khí giới, là làm nhiều tội lỗi độc dữ, ô uế, trái nghịch, cho nên Con Đức Chúa Trời chịu phạt cách dữ vì tội bởi tay tôi dường ấy ! Tôi có trách được quân Giu-dêu đóng đinh Chúa tôi dường ấy chăng ? Nếu tôi suy cho tỏ thì biết thật rằng : Quân ấy đóng đinh Chúa tôi có một lần, vả lại vì lầm chẳng biết, mà tôi đã nghe biết, đã xem thấy hình tượng, đã tin thật, song tôi còn đóng đinh Con Đức Chúa Trời nhiều lần, là phạỳm nhiều tội lỗi mà chớ.
Thương ôi ! tội lỗi tôi là giống độc dữ làm sao, mà làm khốn cho Chúa tôi dường ấy !
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con, Cùng nguyện môt Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn cùng Con, xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau được khỏi bên tay tả Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ phải sa hỏa ngục. Amen.

Thứ bốn thì ngắm
Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên Đức Chúa Giê-su đau đớn lắm, đoạn mới đóng đinh vào.
Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh tay hữu cùng giãn xương ngực ra khốn cực dường ấy vì ai ? Thật là vì tội lỗi tôi, xưa nay những nguội lạnh trễ nải làm biếng việc lành.
Thương ôi ! tội làm biếng này thật là giặc mọi nhân đức, cùng là mẹ sinh ra mọi tội lỗi. Ơ năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian này làm cơ nghiệp gì đây ru ? Thật là có một ý cho tôi thờ phượng kính mến Cha Cả hết lòng hết sức, mà làm mọi việc lành cho nên, cho được rỗi linh hồn mà chớ. Song le tôi ngắm thân tôi này thật là đất xấu xa, chẳng hay mọc được cây gì lành, hoa gì thơm, trái gì tốt, ấy là việc lành phúc đức, một lần lữa để qua ngày tháng hư không ; dù lỗ tai tôi chẳng thiếu nghe phép Chúa tôi phán dạy, lời các thánh giảng truyền, kẻ nhân đức làm gương cho tôi bắt chước ; song tôi bấy lâu như kẻ có bệnh, dù xem thấy của gì ngon cũng như của đắng vậy. Có khi ép mình mà ăn một hai miếng, thì cũng chẳng sinh ra cơ nhục gì, một nguội lạnh lòng liên, ấy là cội rễ mở đàng tội lỗi mà chớ. Thương ôi ! bệnh này nguy lắm, tôi biết liệu làm sao ?
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, thương Đức Chúa Giê-su lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta trả công cho làm vậy, cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình thì thảm thiết lắm ; xin cho chúng con làm những sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên tay hữu Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen.

Thứ năm thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đã sinh thì, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải trái tim, máu cùng nước chảy ra ; bởi Người đã sinh thì, thì chẳng có đau, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như phải dấu ấy thâu qua trái tim vậy.
Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su chịu đâm cạnh nương long phải trái tim, máu cùng nước chảy ra dường ấy vì ai ? Thật là vì tội lỗi bởi lòng tôi mà ra.
Thương ôi ! Ơ lòng cực dữ này, là mạch chảy ra muôn vàn tội lỗi, là kho chứa những sự tơ tưởng dơ dáy, là hang nuôi những tính kiêu ngạo, là tổ những sự gian tham độc dữ là dường nào ! Song tôi bấy lâu như kẻ đã quen mặc áo mùi thâm, dù phải giống gì dơ dáy thì cũng chẳng xem sao, một lấy tính mê ý trái mình mà che lấp đi, cho nên lòng càng ngày càng hạ xuống, ra tối tăm ngây muội theo tính xác thịt, phạm tội mãi mà thôi.
Thương ôi ! Lòng này là lòng làm sao mà tội lỗi gớm ghiếc thế này, yỨ Đức Chúa Trời thông biết vô cùng, ít nữa sẽ bày giãi ra trước tòa Chúa công bằng vô cùng tôi chối cãi được chăng ?
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su đã lấy hết máu mình chảy ra mà chuộc tội cho chúng con, cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy, xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su bởi yêu dấu chúng con, cho nên chịu trăm nghìn sự thương khó đến chết làm vậy. Amen.

Thứ sáu thì nguyện ba Kinh Lạy Cha, kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giê-su, cùng nguyện một Kinh Lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giê-su, cùng nguyện một Kinh lạy Cha, kính lạy Thánh Giá, là giường Cha Cả muôn vật nằm khi sinh thì ; xin Đức Chúa Giê-su lấy Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng, như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Amen.

LỜI THAN
Lạy ơn Đức Chúa Giê-su, rày làm vua mọi sự khốn khó, vì chẳng thiếu giống gì dữ mà Chúa con chẳng chịu : con mắt xem những kẻ nghịch vây chung quanh, lỗ tai nghe những lời xỉ vả diếc dóc nhạo cười, mũi ngửi những mùi hôi hám, bởi những xác kẻ chết gần đó, cùng nước bọt nó giổ ngang mặt, miệng uống những của đắng đót, chân tay đinh sắt thâu qua, cả và mình chẳng còn nơi đâu lành. Ơ linh hồn tôi ! Hãy ngắm loựng rất nhân lành Chúa Trời đất, khi thấy loài người ta đã ra vô phép bất nghĩa phạm tội lỗi nhiều, mà Chúa tôi chẳng nở bỏ hư đi, lại xuống thế làm người chuộc tội chịu chết cho chúng tôi dường ấy ! Ơ tội A-dong cùng tội tôi độc dữ hơn mọi giống thuốc độc, vì làm cho Chúa chẳng hay chịu sự gì khó, mà rày chịu trăm nghìn sự khốn khó ; Chúa chẳng hay chết, bởi gánh tội tôi cho nên chịu chết làm vậy. Ơ một nắm đất dơ dáy này ! Mầy hãy suy sự tội mầy phạm là sự nặng thế nào ? Cùng suy kẻ chịu đền cho mầy được khỏi tội cùng khỏi phạt là ai ? Mà chẳng những là tội thiên hạ cùng tội mầy phạm nhiều lần, làm cho Con Đức Chúa Trời phải chịu đóng đinh làm vậy ; dù mà khi mầy phạm tội gì trọng thì như đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần mà chớ. Ơ con cháu A-dong ! Hãy lên núi Ca-la-va-ri-ô mà xem Cha Cả ta nằm giường cực dữ là cây Thánh Giá, mà ta còn muốn xem sự gì dưới thế gian này nữa ? Bởi tổ tông chúng tôi giơ tay lên lấy trái cấm mà ăn, cho nên Con Đức Chúa Trời phó hai tay cho kẻ dữ kéo ra cùng chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá ! Bởi chân chúng tôi đi đàng trái, mà phạm trăm nghìn tội lỗi, cho nên Con Đức Chúa Trời phải chịu đóng đinh hai chân làm vậy ! Bởi lòng chúng tôi là hang chứa những sự tơ tưởng dơ dáy, là tổ những sự gian tham độc dữ, cho nên Đức Chúa Giê-su phải chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long, máu cùng nước chảy ra ! Bởi mình chúng tôi yêu sự chẳng nên, cho nên cả và mình Đức Chúa Giê-su phải chịu nát hết thịt ra.
Lạy Chúa con ! Bây giờ con chẳng dám mở miệng ra mà nói được lời gì, vì lót đời con, xưa nay những cúi đầu xuống như muông chim, theo tính xác thịt, mê sự thế gian, mà phạm tội chẳng giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, đã quên công nghiệp cực trọng vô cùng Đức Chúa Giê-su đã chuộc tội cho con kể chẳng xiết. Lẽ đâu con còn dám ngửa mặt lên trời, hay là dám kêu van sự gì cùng Chúa con nữa ? Song con nhớ lời đấng thánh dạy rằng : Đức Chúa Giê-su đã mở tay ra sẵn trên cây Thánh Giá, có ý chờ kẻ có tội trở lại mà ẳm lấy.
Cho nên con cả lòng sấp mình xuống đất... Lạy Chúa con chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, mà xưng ra con là kẻ rất có tội, xin Chúa con hãy mở tay nhân lành ra mà chịu lấy con, xin vì một hạt máu cực châu báu bởi mình Chúa con đã chảy ra trên cây Thánh Giá, mà tha tội cho con, lại xin xuống sức cho con chừa tội mà giữ nghĩa cùng Chúa con cho đến lọn đời, vì lời rất lành Chúa con đã phán ngày trước rằng : " Ngày nào treo Ta lên, thì Ta kéo mọi sự lên cùng Ta." Rày là giờ Chúa con ở trên Thánh Giá cao làm vậy, thì xin giữ lời đã phán, là kéo lòng con lên kẻo còn yêu sự hèn dưới thế gian này nữa, mà thờ phượng cùng kính mến Chúa con trên hết mọi sự. Amen.

KINH CẦU CHỊU NẠN
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Ki-tô nghe cho chúng con.
Chúa Ki-tô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa : Thương xót chúng con (câu nào cũng thưa như vậy).
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-su thương hết người thế.
Chúa Giê-su là Ngôi thứ Hai xuống thế làm người.
Chúa Giê-su ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
Chúa Giê-su ba năm giảng dạy nước Giu-dêu.
Chúa Giê-su cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Chúa Giê-su cho thánh La-gia-rô chết bốn ngày sống lại
Chúa Giê-su để Giu-đa làm mối cho quân dữ bắt.
Chúa Giê-su quân Giu-dêu ra rước mừng hát.
Chúa Giê-su thương thành Giê-ru-sa-lem chảy nước mắt ra.
Chúa Giê-su rửa chân cho các đầy tớ.
Chúa Giê-su truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con.
Chúa Giê-su vào vườn Giệt-sê-ma-ni mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giê-su lo buồn vì thương hết người thế.
Chúa Giê-su mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Chúa Giê-su ra rước quân dữ phó mình cho nó.
Chúa Giê-su cho quân ấy buộc trói mình.
Chúa Giê-su các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
Chúa Giê-su thánh Phê-rô một đêm chối ba lần.
Chúa Giê-su soi lòng thánh Phê-rô ăn năn khóc lóc.
Chúa Giê-su chịu vả trước mặt thiên hạ.
Chúa Giê-su chịu bỏ vạ cáo gian.
Chúa Giê-su thầy cả Giu-dêu mắng rằng : đáng phải giết.
Chúa Giê-su thâu đêm chịu những khốn nạn.
Chúa Giê-su quân dữ nộp cho quan Phi-la-tô đối xét.
Chúa Giê-su Phi-la-tô nộp cho vua Hê-rô-đê.
Chúa Giê-su Hê-rô-đê chê rằng dại dột.
Chúa Giê-su quân Giu-dêu ghét hơn thằng dữ là Ba-ra-ba.
Chúa Giê-su chịu đòn đánh nát cả và mình.
Chúa Giê-su chịu những gai nhọn thâu vào đầu.
Chúa Giê-su quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ.
Chúa Giê-su Phi-la-tô đem ra cho dân thấy mà thương.
Chúa Giê-su quân Giu-dêu kêu xin đóng đinh gác thập giá.
Chúa Giê-su Phi-la-tô phó cho quân dữ đem đi giết.
Chúa Giê-su chịu vác Thánh Giá nặng lắm.
Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân tay vào Thánh Giá.
Chúa Giê-su chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.
Chúa Giê-su xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.
Chúa Giê-su chịu các quan lấy hết áo chia nhau.
Chúa Giê-su còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười.
Chúa Giê-su tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đinh cùng.
Chúa Giê-su lối Đức Mẹ cho ông thánh Gio-an.
Chúa Giê-su phó ông thánh Gio-an cho Đức Mẹ.
Chúa Giê-su nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.
Chúa Giê-su than thở cùng Đức Chúa Cha .
Chúa Giê-su phán rằng : Khát nước !
Chúa Giê-su phán rằng : Đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.
Chúa Giê-su rằng : Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha .
Chúa Giê-su chảy hết máu mình ra.
Chúa Giê-su chịu chết vì tội thiên hạ.
Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh.
Chúa Giê-su thiên sầu địa thảm.
Chúa Giê-su quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời .
Chúa Giê-su quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
Chúa Giê-su đâợy tớ táng trong hang đá.
Chúa Giê-su ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.
Chúa Giê-su sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
Chúa Giê-su cho thánh Tô-ma xem năm dấu mình.
Chúa Giê-su truyền cho thánh Phê-rô cai trị Hội thánh.
Chúa Giê-su phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Chúa Giê-su trước mặt thiên hạ lên trời.
Chúa Giê-su hết đời lại xuống phán xét.
Chúa Giê-su hằng có lòng lành.
Thưa : Tha tội chúng con.
Kẻo gặp sự tai sự dữ.
Thưa : Chúa Giê-su chữa chúng con.
(Bốn câu sau cùng thưa như vậy)
Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su .
Kẻo phạm tội nghe ma quỉ cám dỗ.
Kẻo chối đạo Đức Chúa Giê-su .
Kẻo sa hỏa ngục, chẳng được công Đức Chúa Giê-su chuộc cho.
Chúng con là kẻ có tội.
Thưa : Cầu Chúa Giê-su nghe chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Chúa Giê-su cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
Chúa Giê-su cho chúng con kính mến Chúa trên hết mọi sự.
Chúa Giê-su cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
Chúa Giê-su mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.
Chúa Giê-su cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
Chúa Giê-su cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma quỉ.
Chúa Giê-su cho chúng con được phần phúc ở trên trời.
Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.
- Tha tội chúng con.
Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.
- Nghe chúng con.
Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.
- Thương xót chúng con.

LỜI NGUYỆN
Chúng con là vật mọn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giê-su cực cao cực trong ; chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giê-su cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giê-su chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác, như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao ? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm đến Đức Chúa Cha . Ấy thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giê-su xuống thế liều mình chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê-su, mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con. Lạy dấu thánh chân tả, lạy dấu thánh chân hữu, lạy dấu thánh tay tả, lạy dấu thánh tay hữu, lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê-su. Amen.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương