Nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm mài mòn cho dầu



tải về 4.21 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/35
Chuyển đổi dữ liệu12.05.2022
Kích4.21 Mb.
#51846
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
123doc-nghien-cuu-che-tao-phu-gia-giam-mai-mon-cho-dau-boi-tron-tren-co-so-vat-lieu-graphen-bien-tinh



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
--------------------------------------- 
Nguyễn Thủy Chung
 
 
 
Nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm mài mòn cho dầu 
bôi trơn trên cơ sở vật liệu graphen biến tính 
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 
 
 
 
 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 
TS Nguyễn Hữu Vân 
PGS.TS Lê Minh Thắng
 
 
 
Hà Nội - 2017
 
N
G
U
Y
ỄN
 Đ

C
 N
G

A

KỸ
 THU


HÓA
 H
ỌC

201
3B
 
 
 
..


- i - 
MỤC LỤC 
MỤC LỤC .................................................................................................................... i 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................ iii 
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .................................................................................... iv 
DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ vi 
MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ........................................................................................ 3 
1.Dầu bôi trơn ......................................................................................................... 3 
1.2 Phụ gia cho dầu nhờn ........................................................................................ 4 
1.3 Một số loại phụ gia điển hình ............................................................................ 6 
1.4 Phụ gia chống mài mòn bao gồm một loại nhóm hóa chất ............................ 10 
1.5 Tổng hợp phụ gia chống mài mòn ................................................................. 14 
2. Phụ gia chống mài mòn trên cơ sở graphen oxit biến tính ............................... 15 
2.1 Giới thiệu graphen .......................................................................................... 15 
2.2 Tổng hợp graphen oxit (GO) ......................................................................... 18 
2.3 Tổng hợp graphen .......................................................................................... 25 
2.4 Một số ứng dụng của vật liệu graphen ............................................................ 31 
2.5 Ứng dụng graphen làm phụ gia giảm ma sát cho dầu bôi trơn ....................... 35 
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ................................................................................. 40 
2.1 Thiết bị, dụng cụ và hóa chất thí nghiệm ........................................................ 40 
2.1.1 Thiết bị, dụng cụ .................................................................................. 40 
2.1.2 Hóa chất ............................................................................................... 40 
2.2 Thực nghiệm ........................................................................................... 40 
2.2.1 Chế tạo graphen oxit ............................................................................ 41 
2.2.2 Quá trình biến tính amin ...................................................................... 42 
2.2.3 Chuẩn bị mẫu phân tán ......................................................................... 44 


- ii - 
2.3 Phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu ...................................................... 44 
2.3.1 Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD-X-Rays Difraction) ....................... 44 
2.3.2 Phổ hồng ngoại IR ........................................................................................ 45 
2.3.3 Phương pháp xác định cấu trúc hình thái học bằng kính hiển vi điện tử 
quyét trường phát xạ (SEM) .................................................................................. 46 
2.3.4 Phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) ........................................ 46 
2.3.5 Phương pháp chụp ảnh vi điện tử truyền qua (TEM) .................................. 47 
2.3.6 Phương pháp phổ quang điện tử tia X .......................................................... 49 
2.4 Phương pháp đánh giá hiệu quả giảm mài mòn của dầu bôi trơn ................... 49 
2.4.1 Chống mài mòn theo ASTM D 2783-09 ...................................................... 49 
2.4.2 Phương pháp xác định độ nhớt động học ..................................................... 50 
2.4.3 Phương pháp xác định trị số axit ASTM 974 -06(TAN) ............................. 51 
2.4.4 Độ bền oxi hóa theo tiêu chuẩn GOST 981 ................................................. 51 
2.4.5 Phương pháp xác định hàm lượng cặn ......................................................... 51 
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................. 53 
3.1 Nghiên cứu chế tạo graphen oxit .................................................................... 51 
3.2 Nghiên cứu biến tính graphen oxit bằng amin ................................................ 57 
3.3 Khả năng phân tán của phụ gia trong dầu gốc khoáng ................................... 65 
3.4 Đánh giá tính năng phụ gia trên dầu bôi trơn.................................................. 68 
KẾT LUẬN ................................................................................................................ 73 
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 74 


- iii - 

tải về 4.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương