Nghiên cứu biểu hiệN β-galactosidase trong e. Coli bl21tải về 14.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.05.2018
Kích14.56 Kb.

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN β-GALACTOSIDASE TRONG E. COLI BL21

Trần Văn Giang

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Quyền Đình Thi

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Việt Nam

β-galactosidase là enzyme xúc tác phản ứng thuỷ phân liên kết β – 1,4-D galactoside trong phân tử đường lactose thành glucose và galactose. Để biểu hiện được enzyme này trong E. coli BL21, chúng tôi đã tiến hành chèn gene đích đã tinh sạch vào vector biểu hiện pET, sau đó chúng tôi đã tinh sạch vector tái tổ hợp, tiến hành biến nạp vào tế bào E. coli BL21 và đã biểu hiện được protein này ở nhiệt độ và pH thích hợp sau khi cảm ứng với IPTG.RESEARCH ON THE EXPRESSION OF -GALACTOSIDASE IN STRAIN E. COLI BL21

Tran Van Giang

College of Pedagogy, Hue University

Quyen Dinh Thi

Instute of Biotechnology, VAST


NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN β-GALACTOSIDASE TRONG E. COLI BL21

Trần Văn Giang

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Quyền Đình Thi

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Việt Nam

TÓM TẮT

β-galactosidase là enzyme xúc tác phản ứng thuỷ phân liên kết β – 1,4-D galactoside trong phân tử đường lactose thành glucose và galactose. Để biểu hiện được enzyme này trong E. coli BL21, chúng tôi đã tiến hành chèn gene đích đã tinh sạch vào vector biểu hiện pET, sau đó chúng tôi đã tinh sạch vector tái tổ hợp, tiến hành biến nạp vào tế bào E. coli BL21 và đã biểu hiện được protein này ở nhiệt độ và pH thích hợp sau khi cảm ứng với IPTG.RESEARCH ON THE EXPRESSION OF -GALACTOSIDASE IN STRAIN E. COLI BL21

Tran Van Giang

College of Pedagogy, Hue University

Quyen Dinh Thi

Instute of Biotechnology, VAST

SUMMARY

The -galactosidase coding gene was isolated from Bacillus subtilis G1 and expressed in E. coli BL21 through pEGal vector (Invitrogen) after 1.5 h of 1% (w/v) IPTG induction. Our results showed a -galactosidase band of approximately 66 kDa occurred in 12.5% polyacrylamide gel.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương