Nghþ §Þnh cña chýnh phñ Sè 182/2004/N§-cp ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 VÒ xö ph¹t VI ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®aitải về 81.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích81.87 Kb.


NGHÞ §ÞNH

cña CHÝNH PHñ Sè 182/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004
VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai

CHÝNH PHñC¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng,

NGHÞ §ÞNH:

Ch­¬ng I
NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG


§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai.

Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy lµ hµnh vi cè ý hoÆc v« ý cña c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh.

2. Hµnh vi vi ph¹m vÒ ®o ®¹c vµ b¶n ®å bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®o ®¹c vµ b¶n ®å.§iÒu 2. §èi t­îng ¸p dông

1. §èi t­îng ¸p dông cña NghÞ ®Þnh nµy bao gåm c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc (sau ®©y gäi chung lµ c¸ nh©n, tæ chøc) cña ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ sö dông ®Êt ®ai, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô vÒ ®Êt ®ai trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Tr­êng hîp ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c th× ¸p dông ®iÒu ­íc quèc tÕ ®ã.

2. Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai cña c¸n bé, c«ng chøc trong khi thi hµnh c«ng vô sÏ bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc vµ NghÞ ®Þnh vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; tr­êng hîp hµnh vi cã dÊu hiÖu cÊu thµnh téi ph¹m sÏ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 3. Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh

1. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong sö dông ®Êt bao gåm:

a) Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých;

b) LÊn, chiÕm ®Êt;

c) Huû ho¹i ®Êt;

d) G©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c;

®) ChuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt hoÆc thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng thùc hiÖn ®óng thñ tôc hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai;

e) Tù chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, tÆng cho ®èi víi ®Êt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt;

g) Cè ý ®¨ng ký kh«ng ®óng lo¹i ®Êt, kh«ng ®¨ng ký khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt;

h) ChËm thùc hiÖn båi th­êng;

i) ChËm nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho phÐp;

k) Cè ý g©y c¶n trë cho viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt;

l) Kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n tr¶ l¹i ®Êt theo quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn;

m) Tù tiÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch mèc chØ giíi quy ho¹ch sö dông ®Êt; mèc chØ giíi hµnh lang an toµn cña c«ng tr×nh;

n) Lµm sai lÖch c¸c giÊy tê, chøng tõ trong viÖc sö dông ®Êt.

2. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng dÞch vô vÒ ®Êt ®ai bao gåm:

a) Hµnh vi vi ph¹m trong hµnh nghÒ t­ vÊn vÒ gi¸ ®Êt mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp;

b) Hµnh vi vi ph¹m trong hµnh nghÒ t­ vÊn vÒ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng hµnh nghÒ;

c) Hµnh vi vi ph¹m trong hµnh nghÒ dÞch vô vÒ th«ng tin ®Êt ®ai, dÞch vô ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh.

§iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷

Trong NghÞ ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:

1. Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých lµ hµnh vi sö dông ®Êt kh«ng ®óng víi môc ®Ých sö dông, lo¹i ®Êt ghi trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc quyÕt ®Þnh giao ®Êt, quyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt, quyÕt ®Þnh cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt hoÆc giÊy tê kh¸c vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai.

2. LÊn ®Êt lµ viÖc ng­êi ®ang sö dông ®Êt tù chuyÓn dÞch mèc giíi thöa ®Êt ®Ó më réng diÖn tÝch ®Êt.

3. ChiÕm ®Êt lµ viÖc sö dông ®Êt mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp hoÆc chñ sö dông ®Êt cho phÐp sö dông hoÆc viÖc sö dông ®Êt do ®­îc Nhµ n­íc t¹m giao hoÆc m­în ®Êt nh­ng hÕt thêi h¹n t¹m giao, m­în ®Êt mµ kh«ng tr¶ l¹i ®Êt.

4. G©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c lµ hµnh vi ®­a vËt liÖu x©y dùng, chÊt th¶i hay c¸c vËt kh¸c lªn thöa ®Êt cña ng­êi kh¸c hoÆc ®µo bíi mµ hµnh vi nµy g©y c¶n trë, lµm gi¶m kh¶ n¨ng sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c hoÆc g©y thiÖt h¹i cho viÖc sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c.

5. ChËm thùc hiÖn båi th­êng lµ hµnh vi cña tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n båi th­êng cho ng­êi cã ®Êt bÞ thu håi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh vÒ båi th­êng, hç trî, t¸i ®Þnh khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt.

§iÒu 5. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh

1. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai lµ hai (02) n¨m kÓ tõ ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh ®­îc thùc hiÖn.

2. §èi víi c¸ nh©n ®· bÞ khëi tè, truy tè hoÆc ®· cã quyÕt ®Þnh ®­a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nh­ng sau ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n mµ hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh, th× thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba (03) th¸ng kÓ tõ ngµy ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m.

3. Tr­êng hîp hÕt thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mµ hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ch­a bÞ xö ph¹t th× ng­êi cã thÈm quyÒn kh«ng thùc hiÖn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mµ ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy.

4. Trong thêi h¹n ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy mµ ng­êi cã hµnh vi vi ph¹m l¹i cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh míi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy hoÆc cè t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t th× thêi hiÖu xö ph¹t ®­îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc tõ thêi ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t.

§iÒu 6. H×nh thøc xö ph¹t, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶

1. C¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh bao gåm:

a) C¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn.

2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung lµ tÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh.

3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®­îc ¸p dông trong xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai lµ buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m.§iÒu 7. Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai

1. Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ®­îc ph¸t hiÖn, ®×nh chØ, xö lý kÞp thêi g¾n víi tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn cÊp c¬ së, víi c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra ®Êt ®ai. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt ®Ó; mäi hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i ®­îc kh¾c phôc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.

2. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh khi cã vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy.

3. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i do ng­êi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 25, 26 vµ 27 cña NghÞ ®Þnh nµy thùc hiÖn.

4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh mét lÇn.

NhiÒu ng­êi cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th× tõng ng­êi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t.

Mét ng­êi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m.

5. Kh«ng xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c tr­êng hîp thuéc t×nh thÕ cÊp thiÕt, phßng vÖ chÝnh ®¸ng, sù kiÖn bÊt ngê hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi ®ang m¾c bÖnh t©m thÇn hoÆc c¸c bÖnh kh¸c lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh.

6. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh ®­îc ¸p dông ®éc lËp; h×nh thøc xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ chØ ®­îc ¸p dông kÌm theo h×nh thøc xö ph¹t chÝnh ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã quy ®Þnh h×nh thøc xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®­îc quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy.

7. H×nh thøc, møc ®é xö ph¹t ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, nh©n th©n cña ng­êi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng.

T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ®­îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 vµ §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.

8. Møc ph¹t cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m lµ møc trung b×nh cña møc xö ph¹t quy ®Þnh ®èi víi hµnh vi ®ã; nÕu vi ph¹m cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ th× møc tiÒn ph¹t cã thÓ gi¶m xuèng møc thÊp h¬n, nh­ng kh«ng ®­îc gi¶m qu¸ møc tèi thiÓu cña møc xö ph¹t; nÕu hµnh vi vi ph¹m cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× møc tiÒn ph¹t cã thÓ t¨ng lªn cao h¬n, nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc tèi ®a cña møc xö ph¹t.§iÒu 8. X¸c ®Þnh møc ®é hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh

1. Møc ®é hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ®­îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c quy ®æi gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi víi diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m thµnh tiÒn theo gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng n¬i cã ®Êt ®ã quy ®Þnh vµ chia thµnh 4 møc sau ®©y:

a) Møc mét (1): Tr­êng hîp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi víi diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m quy ®æi thµnh tiÒn d­íi hai triÖu (2.000.000) ®ång ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, d­íi m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®èi víi ®Êt phi n«ng nghiÖp;

b) Møc hai (2): Tr­êng hîp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi víi diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m quy ®æi thµnh tiÒn tõ hai triÖu (2.000.000) ®ång ®Õn d­íi n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn d­íi hai m­¬i l¨m triÖu (25.000.000) ®ång ®èi víi ®Êt phi n«ng nghiÖp;

c) Møc ba (3): Tr­êng hîp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi víi diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m quy ®æi thµnh tiÒn tõ n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®Õn d­íi m­¬i triÖu (10.000.000) ®ång ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, tõ hai m­¬i l¨m triÖu (25.000.000) ®ång ®Õn d­íi n¨m m­¬i triÖu (50.000.000) ®ång ®èi víi ®Êt phi n«ng nghiÖp;

d) Møc bèn (4): Tr­êng hîp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi víi diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m quy ®æi thµnh tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång trë lªn ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, tõ n¨m m­¬i triÖu (50.000.000) ®ång trë lªn ®èi víi ®Êt phi n«ng nghiÖp.

2. §èi víi diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m lµ ®Êt ch­a sö dông th× ¸p dông gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp thÊp nhÊt cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng t¹i thêi ®iÓm xö ph¹t.

Ch­¬ng II
HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH, H×NH THøC, MøC Xö PH¹T


Môc 1
HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG Sö DôNG §ÊT
Vµ H×NH THøC, MøC Xö PH¹T


§iÒu 9. Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých

1. Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých mµ kh«ng thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu nµy th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai triÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ hai triÖu (2.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

2. ChuyÓn ®Êt chuyªn trång lóa n­íc cã hÖ thèng t­íi tiªu chñ ®éng, cã n¨ng suÊt cao sang ®Êt trång c©y l©u n¨m, sang ®Êt nu«i trång thuû s¶n g©y hËu qu¶ kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®Ó trång lóa khi cÇn thiÕt mµ kh«ng ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba triÖu (3.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ ba triÖu (3.000.000) ®ång ®Õn n¨m triÖu (5.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

3. ChuyÓn ®Êt cã rõng ®Æc dông, ®Êt cã rõng phßng hé sang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c mµ kh«ng ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba triÖu (3.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ ba triÖu (3.000.000) ®ång ®Õn m­êi l¨m triÖu (15.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ m­êi l¨m triÖu (15.000.000) ®ång ®Õn ba m­¬i triÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

4. ChuyÓn tõ ®Êt phi n«ng nghiÖp ®­îc Nhµ n­íc giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt sang ®Êt phi n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc chuyÓn tõ ®Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i ®Êt ë sang ®Êt ë mµ kh«ng ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai triÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ hai triÖu (2.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång ®Õn ba m­¬i triÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

5. Sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh, ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n thuéc khu vùc ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ tr¸i víi quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt ®· ®­îc c«ng bè th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai triÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ hai triÖu (2.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång ®Õn ba m­¬i triÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

6. Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m ®èi víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu nµy.

§iÒu 10. LÊn, chiÕm ®Êt

1. LÊn, chiÕm ®Êt mµ kh«ng thuéc c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai triÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ hai triÖu (2.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

2. LÊn, chiÕm ®Êt thuéc hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh, ®Êt thuéc khu vùc ®« thÞ, ®Êt cã di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh ®· ®­îc xÕp h¹ng hoÆc ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng quyÕt ®Þnh b¶o vÖ th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh liªn quan ®Õn hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh, ®« thÞ, di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh; tr­êng hîp ph¸p luËt vÒ chuyªn ngµnh liªn quan ch­a quy ®Þnh th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba triÖu (3.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ ba triÖu (3.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn ba m­¬i triÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

3. LÊn, chiÕm ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng th× h×nh thøc xö ph¹t, møc ph¹t thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc quèc phßng.

4. Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.

§iÒu 11. Huû ho¹i ®Êt

1. Lµm suy gi¶m chÊt l­îng ®Êt hoÆc lµm biÕn d¹ng ®Þa h×nh g©y hËu qu¶ lµm cho ®Êt gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng sö dông theo môc ®Ých sö dông ®· ®­îc x¸c ®Þnh th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai triÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ hai triÖu (2.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

2. G©y « nhiÔm ®Êt mµ g©y hËu qu¶ lµm cho ®Êt mÊt kh¶ n¨ng sö dông theo môc ®Ých ®· ®­îc x¸c ®Þnh th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai triÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t tiÒn tõ hai triÖu (2.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t tiÒn tõ hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång ®Õn ba m­¬i triÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc bèn (4).

3. TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc buéc cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ho¹t ®éng g©y « nhiÔm, buéc kh«i phôc l¹i ®Þa h×nh cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.§iÒu 12. G©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c

1. Ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®èi víi hµnh vi tù ý ®Ó vËt liÖu x©y dùng, chÊt th¶i hay c¸c vËt kh¸c lªn thöa ®Êt cña ng­êi kh¸c g©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c.

2. Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba triÖu (3.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi tù ý ®­a vËt liÖu x©y dùng, chÊt th¶i hay c¸c vËt kh¸c lªn thöa ®Êt cña ng­êi kh¸c lµm gi¶m kh¶ n¨ng sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c hoÆc lµm thiÖt h¹i cho viÖc sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c.

3. Ph¹t tiÒn tõ mét triÖu (1.000.000) ®ång ®Õn n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi tù ý ®µo bíi g©y c¶n trë hoÆc lµm thiÖt h¹i cho viÖc sö dông ®Êt cña ng­êi kh¸c.

4. TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy.

§iÒu 13. ChuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt hoÆc thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng thùc hiÖn ®óng thñ tôc hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai

Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®èi víi hµnh vi chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt hoÆc thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng thùc hiÖn ®óng thñ tôc hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.§iÒu 14. Tù chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, tÆng cho ®èi víi ®Êt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt

1. Ph¹t tiÒn tõ n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi tù chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, tÆng cho ®èi víi ®Êt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 106 cña LuËt §Êt ®ai.

2. Ph¹t tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi sö dông ®Êt lÊn, chiÕm mµ ®em chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, tÆng cho.

3. Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m, buéc tr¶ l¹i phÇn ®Êt lÊn, chiÕm.§iÒu 15. Cè ý ®¨ng ký kh«ng ®óng lo¹i ®Êt, kh«ng ®¨ng ký khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt

Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi víi hµnh vi cè ý ®¨ng ký kh«ng ®óng lo¹i ®Êt, kh«ng ®¨ng ký khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt.§iÒu 16. ChËm thùc hiÖn båi th­êng

Ph¹t tiÒn ë møc 0,04% sè tiÒn ph¶i båi th­êng cho mçi ngµy chËm thùc hiÖn båi th­êng kÓ tõ ngµy c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ph¶i thùc hiÖn båi th­êng ®èi víi hµnh vi chËm thùc hiÖn båi th­êng.§iÒu 17. ChËm nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho phÐp

Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ë møc 0,02% sè tiÒn ph¶i nép cho mçi ngµy chËm nép kÓ tõ ngµy c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt ®èi víi hµnh vi chËm thùc hiÖn nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt.§iÒu 18. Cè ý g©y c¶n trë cho viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt

1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi víi hµnh vi kh«ng cã mÆt t¹i ®Þa ®iÓm ®Ó bµn giao ®Êt theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng.

2. Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®èi víi hµnh vi ng¨n c¶n c¸n bé, c«ng chøc cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh x¸c ®Þnh mèc giíi, bµn giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt trªn thùc ®Þa.

§iÒu 19. Kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n tr¶ l¹i ®Êt theo quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn

Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba triÖu (3.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi cè ý trèn tr¸nh, ch©y × kh«ng tr¶ l¹i ®Êt ®óng thêi h¹n tr¶ l¹i ®Êt theo quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn mµ ph­¬ng ¸n båi th­êng ®· ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.§iÒu 20. Tù tiÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch, h­ háng mèc chØ giíi quy ho¹ch sö dông ®Êt, mèc chØ giíi hµnh lang an toµn cña c«ng tr×nh

1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi víi hµnh vi tù tiÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch mèc chØ giíi quy ho¹ch sö dông ®Êt, mèc chØ giíi hµnh lang an toµn cña c«ng tr×nh.

2. Ph¹t tiÒn tõ mét triÖu (1.000.000) ®ång ®Õn n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi cè ý lµm h­ háng mèc chØ giíi quy ho¹ch sö dông ®Êt, mèc chØ giíi hµnh lang an toµn cña c«ng tr×nh.

3. TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.§iÒu 21. Lµm sai lÖch c¸c giÊy tê, chøng tõ trong viÖc sö dông ®Êt

1. Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn mét triÖu (1.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi tÈy xo¸, söa ch÷a giÊy tê, chøng tõ trong viÖc sö dông ®Êt kh«ng thuéc c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.

2. Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai triÖu (2.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi tÈy xo¸, söa ch÷a giÊy tê, chøng tõ trong viÖc sö dông ®Êt lµm cho viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, thõa kÕ, tÆng cho, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt bÞ sai lÖch mµ ch­a ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.

Môc 2
HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG HO¹T §éNG DÞCH Vô
VÒ §ÊT §AI Vµ H×NH THøC, MøC Xö PH¹T, BIÖN PH¸P
KH¾C PHôC HËU QU¶


§iÒu 22. Hµnh nghÒ t­ vÊn vÒ gi¸ ®Êt mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp

1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi víi hµnh vi hµnh nghÒ t­ vÊn vÒ gi¸ ®Êt mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp.

2. Ph¹t tiÒn tõ m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc hoÆc cho ng­êi kh¸c.

3. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi víi hµnh vi hµnh nghÒ t­ vÊn vÒ gi¸ ®Êt ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

4. Ph¹t tiÒn tõ n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy mµ g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc hoÆc cho ng­êi kh¸c.

§iÒu 23. Hµnh nghÒ t­ vÊn vÒ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng hµnh nghÒ

Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®èi víi hµnh vi hµnh nghÒ t­ vÊn vÒ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng hµnh nghÒ t­ vÊn vÒ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.§iÒu 24. Hµnh nghÒ dÞch vô vÒ th«ng tin ®Êt ®ai mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng, hµnh nghÒ dÞch vô vÒ ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp

1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi víi hµnh vi hµnh nghÒ dÞch vô vÒ th«ng tin ®Êt ®ai mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng hoÆc hµnh nghÒ dÞch vô vÒ ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp.

2. Ph¹t tiÒn tõ n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®Õn m­êi triÖu (10.000.000) ®ång ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc hoÆc cho ng­êi kh¸c.

Ch­¬ng III
THÈM QUYÒN Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH


§iÒu 25. ThÈm quyÒn cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh

1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång;

d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m.

2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh;

d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m.

3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn ba m­¬i triÖu (30.000.000) ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh;

d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m.§iÒu 26. ThÈm quyÒn cña Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ ®Êt ®ai trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh

1. Thanh tra viªn ®Êt ®ai ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn hai triÖu (2.000.000) ®ång.

2. Ch¸nh Thanh tra Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn hai m­¬i triÖu (20.000.000) ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh;

d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m.

3. Ch¸nh Thanh tra Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn ba m­¬i triÖu (30.000.000) ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh;

d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr­íc khi vi ph¹m.

§iÒu 27. Uû quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh

ViÖc uû quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 vµ §iÒu 42 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.§iÒu 28. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi tr­êng hîp ph¶i thu håi ®Êt, ph¶i t¹m ®×nh chØ hoÆc ®×nh chØ ho¹t ®éng dÞch vô vÒ ®Êt ®ai

1. Khi xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh mµ vi ph¹m hµnh chÝnh ®ã thuéc tr­êng hîp ph¶i thu håi ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y:

a) Ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 25, 26 vµ 27 cña NghÞ ®Þnh nµy mµ cã thÈm quyÒn thu håi ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 cña LuËt §Êt ®ai th× thùc hiÖn ®ång thêi viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ viÖc thu håi ®Êt.

b) Ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 25, 26 vµ 27 cña NghÞ ®Þnh nµy nh­ng kh«ng cã thÈm quyÒn thu håi ®Êt th× thùc hiÖn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ cã tr¸ch nhiÖm göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt. Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc thu håi ®Êt ®èi víi tr­êng hîp ®ñ c¨n cø; tr­êng hîp kh«ng ®ñ c¨n cø theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai th× ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi ®Ò nghÞ, ng­êi bÞ xö ph¹t, Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt biÕt râ lý do.

c) Tr­êng hîp hÕt thêi hiÖu xö ph¹t quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy, ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t cã tr¸ch nhiÖm lËp biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh vµ ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt trong tr­êng hîp thuéc thÈm quyÒn hoÆc ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn thu håi ®Êt trong tr­êng hîp kh«ng thuéc thÈm quyÒn.

2. Khi xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh mµ vi ph¹m hµnh chÝnh ®ã thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 vµ §iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh nµy th× ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®· cÊp phÐp hµnh nghÒ ®Ó tiÕp tôc xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. Khi xem xÐt vô vi ph¹m ®Ó quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh, nÕu xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m, th× ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn mµ kh«ng ®­îc gi÷ l¹i ®Ó xö ph¹t hµnh chÝnh.

Tr­êng hîp ®· ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t, nÕu sau ®ã ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m mµ ch­a hÕt thêi hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× ng­êi ®· ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t ph¶i huû quyÕt ®Þnh ®ã vµ trong thêi h¹n ba (03) ngµy, kÓ tõ ngµy huû quyÕt ®Þnh xö ph¹t, ph¶i chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn.Ch­¬ng IV
THñ TôC Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH Vµ
THI HµNH QUYÕT §ÞNH Xö PH¹T


§iÒu 29. Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai

Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.§iÒu 30. Thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai

1. Ng­êi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t trong thêi h¹n m­êi (10) ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh xö ph¹t.

2. Qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ ng­êi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng tù nguyÖn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× bÞ c­ìng chÕ thi hµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p sau ®©y:

a) KhÊu trõ mét phÇn tiÒn l­¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp, khÊu trõ tiÒn göi ë ng©n hµng;

b) Kª biªn tµi s¶n cã gi¸ trÞ t­¬ng øng ®Ó b¸n ®Êu gi¸;

c) C¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ kh¸c ®Ó thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t.

3. C¸ nh©n bÞ ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång trë lªn cã thÓ ®­îc ho·n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 65 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.

4. ThÈm quyÒn, thñ tôc vµ viÖc tæ chøc c­ìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 vµ §iÒu 67 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.§iÒu 31. KhiÕu n¹i, tè c¸o, khëi kiÖn

1. Ng­êi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai hoÆc ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä cã quyÒn khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.

2. Mäi c«ng d©n cã quyÒn tè c¸o vÒ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt trong xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.

3. ThÈm quyÒn, thñ tôc, thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o.

4. ViÖc khëi kiÖn ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh.

Ch­¬ng V
§iÒu kho¶n thi hµnh


§iÒu 32. HiÖu lùc thi hµnh

NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau m­êi l¨m ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 04/CP ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai.

B·i bá c¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy.§iÒu 33. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh

Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương