Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 16/2005/NĐ-cp ngàY 07 tháng 02 NĂM 2005 VỀ quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNHtải về 0.52 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.52 Mb.
#995
1   2   3   4   5

Người làm đơn ký tên


(đóng dấu nếu có)

Phụ lục 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)Kính gửi UBND xã:....................................................................

1. Tên chủ đầu tư:..........................................................................................

- Số chứng minh thư:.................................. Ngày cấp:.................................

- Địa chỉ thường trú:......................................................................................

- Số điện thoại:...............................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:....................................................................................

Nguồn gốc đất................................................................................................

3. Nội dung xin phép xây dựng:....................................................................

- Diện tích xây dựng tầng một......................... m2 .......................................

- Tổng diện tích sàn ........................................ m2 .......................................

- Chiều cao công trình.................................. số tầng.....................................

4. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.

..... Ngày ..... tháng .... năm ....


Người làm đơn


(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 6 (mẫu 1)

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

UBND TỈNH, TP TRỰC THUỘC TW

C¬ quan cÊp GPXD...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócGIẤY PHÉP XÂY DỰNG
SỐ: /GPXD

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị)

1. Cấp cho:................................................................................................

- Địa chỉ:...................................................................................................

- Số nhà:....... Đường............ Phường (xã):.............. Tỉnh, thành phố:......

2. Được phép xây dựng công trình (loại công trình):................................

Theo thiết kế có ký hiệu:...........................................................................

Do:.......................................................... lập.............................................

Gồm các nội dung sau đây:.......................................................................

- Diện tích xây dựng tầng một:............................................................. m2.

- Tổng diện tích sàn:............................................................................. m2.

- Chiều cao công trình:....................... m.................. số tầng....................

- Trên lô đất: .................................... Diện tích................ m2...................

- Cốt nền xây dựng công trình:........................ chỉ giới xây dựng.............

- Màu sắc công trình:................................................................................

Tại (số nhà):.......................................... đường.........................................

Phường (xã).......................................... Quận (huyện)..............................

Tỉnh, thành phố.........................................................................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất:...................................................................

3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép.

......., ngày.... tháng.... năm .....

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng


(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:


Phụ lục số 6 (mẫu 1)

(Trang 2)

Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.


Gia hạn giấy phép


1. Nội dung gia hạn:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........., ngày...... tháng...... năm........

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 6 (mẫu 2)

(Trang 1)

(Màu hồng - khổ A4)

UBND TỈNH, TP TRỰC THUỘC TW

C¬ quan cÊp GPXD...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócGIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
SỐ: / GPXDT


(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

1. Cấp cho:...............................................................................................

- Địa chỉ:..................................................................................................

- Số nhà: .................................................... Đường..................................

phường (xã):.............................................................................................

Tỉnh, thành phố:.......................................................................................

2. Được phép xây dựng tạm công trình (loại công trình):........................

Theo thiết kế có ký hiệu:..........................................................................

Do:....................................................................... lập...............................

Gồm các nội dung sau đây:......................................................................

- Diện tích xây dựng tầng một:........................................................... m2.

- Tổng diện tích sàn:.......................................................................... m2.

- Chiều cao công trình:.......................... m; Số tầng:..............................

- Trên lô đất:....................................... Diện tích...................... m2 ........

- Cốt nền xây dựng công trình:........................ chỉ giới xây dựng..........

- Màu sắc công trình:..............................................................................

Tại (số nhà):.......................................... đường.......................................

Phường (xã)........................................... Quận (huyện)...........................

Tỉnh, thành phố.......................................................................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất:.................................................................

3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép.

4. Công trình được tồn tại tới thời hạn:....................................................

........, ngày..... tháng.... năm....

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:


Phụ lục số 6 (mẫu 2)

(Trang 2)Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

6. Phải tự dỡ bỏ công trình khi nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch.
Gia hạn giấy phép


1. Nội dung gia hạn:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

......., ngày... tháng.... năm......

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng


(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 6 (mẫu 3)

(Trang 1)

(Màu xanh da trời - khổ A4)

UBND huyện

UBND x·


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócGIẤY PHÉP XÂY DỰNG
SỐ: /GPXD

(Dùng cho nhà ở nông thôn)

1. Cấp cho (ông/bà): ....................................................................................

- Địa chỉ thường trú:.....................................................................................

2. Được phép xây dựng nhà ở:......................................................................

- Tại:.............................................................................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1:................................................................... m2.

- Tổng diện tích sàn xây dựng:.....................................................................

- Chiều cao công trình:.................................. m, số tầng: ............................

......, ngày.... tháng.... năm........Chủ tịch UBND xã ...

(ký tên, đóng dấu)

Gia hạn giấy phép

1. Nội dung gia hạn:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........., ngày ...... tháng ...... năm ........


Cơ quan cấp giấy phép xây dựng


(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 7:

CÂU HỎI SƠ TUYỂN NĂNG LỰC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
TƯ VẤN XÂY DỰNG, THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH,
TỔNG THẦU EPC/CHÌA KHOÁ
TRAO TAY

I. THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Bảng 1. Thông tin chung về nhà thầu
Tên nhà thầu.................. Doanh nghiệp độc lập/thành viên của...............

Địa chỉ trụ sở chính............... Điện thoại............ Fax..............................Địa chỉ văn phòng địa phương nơi xây dựng công trình (nếu có)

Điện thoại.............................. Fax..............Nơi và năm thành lập doanh nghiệp

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

5. Hạng năng lực hoạt động thi công xây dựng

Các công trình, gói thầu tương tự đã thực hiện trong 5 năm gần nhất

7. Các công trình, gói thầu tương tự đang thực hiện

8. Nhân lực của nhà thầu xây dựng

9. Thiết bị thi công của nhà thầu xây dựng

Báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhấtTrường hợp nhà thầu là một liên danh thì phải có thêm các thông tin sau:

1. Thoả thuận liên danh (đính kèm thoả thuận liên danh đã được ký kết bao gồm cả dự kiến phân chia công việc của gói thầu giữa các thành viên trong liên danh).

2. Năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm, tình hình tài chính của từng thành viên trong liên danh.

3. Doanh thu hàng năm trong 3 năm gần đây của từng thành viên liên danh.Bảng 2. Năng lực huy động để thực hiện gói thầuNội dung câu hỏi

Đạt/

không đạtĐiểm

tối đa


I

Về kinh nghiệm

Công trình, gói thầu đã và đang thực hiện tương tự về:

- Quy mô, giá trị ,tính chất.

- Điều kiện thi công (về địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội).

Kinh nghiệm tổ chức quản lý:

- Có hệ thống bảo đảm chất lượng.

- Đã và đang là tổng thầu xây dựng.

40

II

Về kỹ thuật

Nhân lực sử dụng:

- Chỉ huy trưởng, giám sát thi công xây dựng, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, kiến trúc sư (kèm lý lịch về tên, tuổi, nghề nghiệp, thâm niên công tác, trình độ, công việc đã làm tương tự, dự kiến vị trí được giao…).

- Công nhân kỹ thuật các loại.

Sơ đồ tổ chức nhân lực tại hiện trường.

Số lượng thiết bị, máy móc thi công tại hiện trường (năm và nước sản xuất, công suất).

Dự kiến biện pháp kỹ thuật thi công.

Các nhà thầu phụ.


30

III

Về tài chính

Doanh thu hàng năm trong 3 năm gần đây.

Vốn lưu động hiện có.

Công nợ phải trả.

Khả năng ứng vốn cho gói thầu.

Khả năng vay vốn.


30


100

Ghi chú:

1. Tuỳ theo quy mô, tính chất của gói thầu, bên mời thầu có thể bổ sung, chi tiết hoá các nội dung nêu trong bảng này.

2. Trường hợp lựa chọn tổng thầu EPC/Chìa khoá trao tay, tổng thầu thiết kế và thi công, bên mời thầu có thể kết hợp nội dung bảng 2 và bảng 3 của Phụ lục này.

II. TƯ VẤN XÂY DỰNG

Bảng 3. Thông tin chung về nhà thầu
1. Tên nhà thầu.................. Doanh nghiệp độc lập/thành viên của...............

Địa chỉ trụ sở chính.............. Điện thoại................ Fax..................2. Địa chỉ văn phòng nơi thực hiện dịch vụ (nếu có)

Điện thoại...................... Fax.......3. Nơi và năm thành lập doanh nghiệp

4. Các lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây dựng chủ yếu:

5. Hạng năng lực hoạt động tư vấn xây dựng (lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình...)

Các công việc tư vấn tương tự đã thực hiện trong 5 năm gần đây

Các công việc tư vấn đang thực hiện

Nhân lực của nhà thầu tư vấn xây dựng (số lượng, chức danh, trình độ đào tạo)

Báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất

Trường hợp nhà thầu là một liên danh thì phải có thêm các thông tin sau:

1. Thoả thuận liên danh (đính kèm thoả thuận liên danh đã được ký kết bao gồm cả dự kiến phân chia công việc của gói thầu giữa các thành viên trong liên danh).

2. Năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm, tình hình tài chính của từng thành viên trong liên danh.

3. Doanh thu hàng năm trong 3 năm gần đây của từng thành viên liên danh.


Bảng 4. Năng lực huy động để thực hiện gói thầu


TT

Nội dung câu hỏi

Đạt/

Không đạtĐiểm

tối đa


I

Về kinh nghiệm

Các công việc tư vấn tương tự về:

- Quy mô, giá trị, tính chất.

- Điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội.

2. Kinh nghiệm về tổ chức quản lý:

- Có hệ thống đảm bảo chất lượng.

- Đã là tổng thầu.
20


II

Về nhân sự:

Số lượng từng loại cán bộ như chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm/chủ trì thiết kế, kiến trúc sư, kỹ sư cán bộ kỹ thuật chuyên môn các lĩnh vực (kèm theo lý lịch của từng người với các điểm chính như tên, tuổi, nghề nghiệp, thâm niên công tác, trình độ đào tạo, các công việc đã làm tương tự, dự kiến công việc - vị trí được giao…):

- Tại trụ sở chính:

- Tại hiện trường:

40


III

Về giải pháp thực hiện và những đề xuất

Chương trình thực hiện công việc.

Bố trí nhân lực, tiến độ.

Giải pháp kỹ thuật.

Sử dụng thầu phụ.

Phương tiện, điều kiện làm việc,

Đào tạo, chuyển giao công nghệ .

10. Sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao hiệu quả dự án.

40100

Ghi chú:

Tuỳ theo quy mô, tính chất của gói thầu, bên mời thầu có thể bổ sung, chi tiết hoá các nội dung nêu trong bảng này.
Каталог: resources -> upload -> File -> vanban
vanban -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
vanban -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
vanban -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
vanban -> Quy chế Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nưỚc ngoài trong hoạT ĐỘng xây dựng ở việt nam
vanban -> CỦa bộ khoa họC, CÔng nghệ và MÔi trưỜng số 55/2002/tt-bkhcnmt ngàY 23 tháng 7 NĂM 2002
vanban -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
vanban -> CỦa chính phủ SỐ 27/2003/NĐ-cp ngàY 19 tháng 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 24/2000/NĐ-cp ngàY 31 tháng 7 NĂM 2000 quy đỊnh chi tiết thi hành luậT ĐẦu tư NƯỚc ngoài tại việt nam
vanban -> 1. Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam
vanban -> Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

tải về 0.52 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương