Ngày Tháng Năm 20 Itải về 31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích31 Kb.

Ngày Tháng Năm 20

I.

HỌ VÀ TÊN NHÂN VIÊN

MSNV

VỊ TRÍ TRỰC

CA TRỰC
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
II.

TÌNH HÌNH LÚC NHẬN CA

 

 

 

 
 

 

 

 
III.

DIỄN BIẾN TRONG CA TRỰC


 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

IV.

BÀN GIAO CA
 

 

 

 
 

 

 

 BÊN GIAO
BÊN NHẬNCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương