ĐẢng uỷ khối các cơ quan tỉnh gia Nghĩa, ngày 24 tháng 12 năm 2012tải về 9.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.14 Kb.


ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK NÔNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ KHỐI

CÁC CƠ QUAN TỈNH Gia Nghĩa, ngày 24 tháng 12 năm 2012


*

Số: 569- CV/ĐUKĐiều chỉnh Công văn số 546 về việc hướng dẫn

phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2012

Kính gửi: Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 546-CV/ĐUK, ngày 16/11/2012 về việc hướng dẫn phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2012. Trong quá trình thực hiện còn một số điểm chưa phù hợp.

Đảng ủy Khối xem xét điều chỉnh lại 03 nội dung ở tại mục 1, điểm c như sau:


- Trong Công văn số 546-CV/ĐUK ngày 16/11/2012 có ghi: “Bổ sung phiếu chấm điểm đảng viên (2d1) để tất cả các đảng viên trong chi bộ thực hiện chấm điểm cho từng đảng viên tại cuộc họp bình xét phân loại chất lượng đảng viên năm 2012”.

Nay bổ sung như sau: “Bổ sung phiếu chấm điểm đảng viên (2d1) để tất cả đảng viên chính thức trong chi bộ thực hiện chấm điểm cho từng đảng viên tại cuộc họp bình xét phân loại chất lượng đảng viên năm 2012”.

- “Đối với các tổ chức đảng không đạt TSVM thì các đồng chí cấp ủy viên tổ chức đảng đó không đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Đối với các tổ chức đảng xếp loại yếu kém thì các đồng chí cấp ủy viên tổ chức đảng đó không đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nay đổi lại như sau: “Đối với TCCS đảng không đạt TSVM, yếu kém. Tập thể cấp ủy cần xem xét đánh giá đúng nguyên nhân dẫn đến tổ chức đảng không đạt TSVM, yếu kém; xác định trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trách nhiệm của từng cá nhân các đồng chí cấp ủy viên có liên quan theo mức độ nặng, nhẹ khác nhau, từ đó đánh giá xếp loại đảng viên (cấp ủy viên) cho phù hợp”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông báo để các TCCS đảng trực thuộc biết thực hiện./.

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ

- BTC TU (b/c), BÍ THƯ

- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Khối (t/h),

- V.phòng, các ban, đoàn thể của ĐUK (t/h), Đã ký

- Các TCCS Đảng trực thuộc (t/h),

- Lưu VT, BTC.
Nguyễn Thanh Sơn: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương