ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang32/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   51

Đặc trưng vật liệu MIL-88B


Phổ hồng ngoại của vật liệu MIL-88B được trình bày ở Hình 3.26.

Từ Hình 3.26 thấy rằng, các dải hấp thụ có số sóng 1680, 1543, 1396, 1020 và 750 cm-1 đặc trưng cho các dao động của nhóm cacboxylat của MIL-88B [108].  • Dải hấp thụ ở số sóng 3440 cm-1 (mạnh) xác định sự tồn tại của nhóm O-H trong các phân tử nước trong cấu trúc.

  • Dải hấp thụ ở số sóng 1543 cm-1 và 1396 cm-1 (rất mạnh) đặc trưng cho dao động hóa trị đối xứng và bất đối xứng của nhóm cacboxylic của BDC liên kết phối trí với kim loại trung tâm, chứng tỏ, trong mẫu vật liệu có sự hình thành liên kết nhóm dicacboxylat.

  • Dải hấp thụ ở số sóng 750-1017 cm-1 (mạnh) đặc trưng cho dao động liên kết C-H của vòng benzen.

  • Dải hấp thụ ở số sóng 540 cm-1 (mạnh) đặc trưng cho dao động hóa trị liên kết Fe-O trong bát diện FeO6.

  • Dải hấp thụ ở số sóng 1504 cm-1 (rất mạnh) đặc trưng cho dao động hóa trị của C=C trong vòng thơm.

Hình 3.26. Phổ FT-IR của vật liệu MIL-88B tổng hợp

Vật liệu MIL-88B cũng được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X như trình bày ở Hình 3.27.

Giản đồ XRD của vật liệu MIL-88B xuất hiện các pic đặc trưng ở góc 2θ = 9,38, 9,54, 10,60, 12,56, 16,18, 16,52, 18,86, 19,28, 22,02, 25,94, 26,24, 28,04 với ường độ cao, phù hợp kết quả đã công bố trước đây [24]. Dữ liệu cũng cho thấy rằng vật liệu MIL-88B thu được có cường độ tinh thể cao và không có sự xuất hiện của Fe2O3 và các tạp chất khác. Điều này chứng tỏ vật liệu MIL-88B tổng hợp được khá tinh khiết.


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương