ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý


Ảnh hưởng của sự hydrat-dehydrat hóa và pHtải về 8.99 Mb.
trang26/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   51

Ảnh hưởng của sự hydrat-dehydrat hóa và pH


Ảnh hưởng của sự hydrat-dehydrat hóa, cũng như pH đến pha MIL-53(Fe) đã được khảo sát. Các giản đồ nhiễu xạ tia X của MIL-53(Fe) dehydrat và hydrat hóa ở pH khác nhau được trình bày trên Hình 3.16a và 3.16b. Có thể quan sát thấy rằng, pha MIL-53(Fe) vẫn duy trì cấu trúc khi hydrat hóa nhưng cường độ pic thấp hơn. Đối với sự ảnh hưởng của pH đến cấu trúc, ở pH 6-7, pha MIL53(Fe) không thay đổi nhưng ở giá trị pH cao hơn (8-10), pha MIL-53(Fe) về mặt cơ bản vẫn duy trì nhưng xuất hiện pha trung gian (hình 3.16b).
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương