ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang51/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

KẾT LUẬN


Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi rút ra những kết luận như sau:

   1. Đã nghiên cứu một cách có hệ thống về các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu Cr-MIL-101. Bằng phương pháp thủy nhiệt, chúng tôi đã thành công trong việc tổng hợp vật liệu Cr-MIL-101. Diện tích bề mặt BET của Cr-MIL-101 rất lớn đạt 3532 m2/g, diện tích bề mặt Langmuir 5178 m2/g, thể tích lỗ 1,75 cm3/g. Kích thước lỗ xốp 4,02 nm.

   2. Chúng tôi đã thành công trong việc thay thế đồng hình một phần của Cr bằng Fe trong khung MIL-101 (Fe-Cr-MIL-101) thông qua con đường tổng hợp trực tiếp sử dụng phương pháp thủy nhiệt. Các sản phẩm được đặc trưng bởi nhiễu xạ tia X, EDX, hấp phụ N2 (BET), TEM, UV-vis, FTIR, XPS đã chứng minh một cách thuyết phục rằng Fe thực sự được đưa vào khung MIL-101. Vật liệu Fe-Cr-MIL-101 khá tinh khiết, không chứa Fe2O3 và các tạp chất khác, có các píc nhiễu xạ đặc trưng ở góc 2=1,80, 2,80, 3,30, 5,180, 8,450, 9,070 với cường độ cao. Dữ liệu EDX cho thấy khoảng 25% Cr trong khung MIL-101 được thay thế bởi các nguyên tử Fe.

   3. Vật liệu Fe-Cr-MIL-101 có khả năng xúc tác Fenton quang hóa cao phân hủy thuốc nhuộm hoạt tính RR195. Sau 100 phút phản ứng trong điều kiện có ánh sáng khả kiến, RR195 chuyển hóa đến 98%, trong khi đó sự chuyển hóa RR195 chỉ được 50% khi thực hiện phản ứng Fenton trong bóng tối. Trên thực tế, RR195 là thuốc nhuộm rất bền và khó bị phân hủy. Do đó, sự chuyển hóa cao RR195 đã mở ra tiềm năng ứng dụng của vật liệu Fe-Cr-MIL-101 trong lĩnh vực xúc tác Fenton quang hóa dị thể để xử lý môi trường.

   4. Đã tổng hợp thành công vật liệu MIL-53(Fe) bằng phương pháp nhiệt dung môi không sử dụng HF. Các mẫu được đặc trưng bởi sự nhiễu xạ tia X, hấp phụ N2 (BET), TEM, FTIR, XPS và AAS. Từ đường đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp N2 cho thấy rằng cấu trúc của MIL-53(Fe) ở dạng khan có các mao quản đóng, ít cho khí N2 đi vào. Ở dạng ngậm nước, các mao quản MIL-53(Fe) được lấp đầy bởi các phân tử nước. Do đó, MIL-53(Fe) có dung lượng hấp phụ As(V) cao trong dung dịch nước (Qmax = 21,27 mg/g). Điểm đẳng điện của MIL-53(Fe) ở pH bằng 5,5. Dữ liệu động học hấp phụ cho thấy đẳng nhiệt hấp phụ As(V) phù hợp với mô hình Langmuir và tuân theo phương trình động học giả bậc hai.

   5. Chúng tôi cũng đã tổng hợp thành công vật liệu MIL-88B bằng phương pháp nhiệt dung môi. Sự đặc trưng bằng các phương pháp hóa lý khác nhau cho thấy vật liệu này có cấu trúc tương tự như MIL-53(Fe). Dung lượng hấp phụ As(V) của MIL-88B có cao hơn so với vật liệu MIL-53(Fe).

   6. Các vật liệu MOFs chứa Fe có khả năng hấp phụ asen cao ở pH nhỏ hơn 5.5. Quá trình hấp phụ xảy ra là do phối tử anion với khả năng đóng góp một cặp electron tương tác mạnh với cation trung tâm Fe3+ (axit Lewis) trong vật liệu theo tương tác axit-bazơ. Mặt khác, còn có tương tác tĩnh điện giữa cation trung tâm Fe3+ trong khung mạng của vật liệu và anion H2AsO4- tạo nên phức bền.

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

 1. TẠP CHÍ QUỐC TẾ

 1. Tuan. A. Vu, Giang. H. Le, Canh. D. Dao, Lan. Q. Dang, Kien. T. Nguyen, Phuong. T. Dang, Hoa. T. K. Tran, Quang. T. Duong, Tuyen. V. Nguyen and Gun. D. Lee (2014), “Isomorphous substitution of Cr by Fe in MIL-101 framework and its application as a novel heterogeneous photo-Fenton catalyst for reactive dyes degradation”, RSC Adv., vol 4, pp. 41185-41194.

 2. Tuan. A. Vu, Giang. H. Le, Canh. D. Dao, Lan. Q. Dang, Kien. T. Nguyen, Quang. K. Nguyen, Phuong. T. Dang, Hoa. T. K. Tran, Quang. T. Duong, Tuyen. V. Nguyena and Gun. D. Leed (2015), “Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption using novel MIL-53(Fe) as a highly efficient adsorbent, RSC Adv., 5, pp. 5261–5268.

 3. Tuan. A. Vu, Giang. H. Le, Canh. D. Dao, Kien. T. Nguyen, Lan. Q. Dang, Quang. K. Nguyen, Phuong. T. Dang, Hoa. T. K. Tran, Loi. D. Vu and Gun. D. Lee, “Efficient As(V) removal from aqueous solution using novel Fe-MIL-88B as highly selective adsorbent”, Environmental Science & Technology (đang gửi đăng).

 1. TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

 1. Đặng Thị Quỳnh Lan, Trần Thị Hương, Hồ Văn Thành, Dương Tuấn Quang, Vũ Anh Tuấn (2011), “Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MIL-101”, Tạp chí Hóa học, Tập 49 (5AB), pp. 831-834.

 2. Dang Thi Quynh Lan, Nguyen Trung Kien, Ho Van Thanh, Duong Tuan Quang, Vu Anh Tuan (2013), “Synthesis and characterization of Fe-Cr-MIL-101 and Cr-MIL-101”, Vietnam journal of chemistry, vol 51(5A), pp. 106-109.

 3. Đặng Thị Quỳnh Lan, Lê Thị Quỳnh Nhi, Hồ Văn Thành, Dương Tuấn Quang, Vũ Anh Tuấn (2013), “Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MIL-53(Fe)”, Tạp chí Hóa học, Tập 51(6), pp. 765-769.

 1. HỘI NGHỊ

 1. Dang Thi Quynh Lan, Ho Van Thanh, Duong Tuan Quang, Vu Anh Tuan (2013), “Synthesis of mesoporous Cr-MIL-101 and Fe-Cr-MIL-101 used as highly selective adsorbents for arsenic removal”, Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung tau, Vietnam, pp.268-271.

TÀI LIỆU THAM KHẢOTIẾNG VIỆT

 1. Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà (1999), Ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

 2. Phạm Luận (2006), Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

 3. Phạm Ngọc Nguyên (2004), Kỹ thuật phân tích Vật Lý, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, Hà Nội, tr. 154 – 206.

 4. Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (2007), Hoá lý, NXB Giáo dục.

 5. Nguyễn Hữu Phú (2003), Hoá lý và hoá keo, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, Hà Nội.

 6. Nguyễn Hữu Phú (1998), Giáo trình hấp phụ và xúc tác trên bề mặt vật liệu vô cơ mao quản, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

 7. Hồ Văn Thành (2009), Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu rây phân tử để hấp phụ chất hữu cơ độc hại, Luận án Tiến Sĩ Hóa học, Viện Hóa học-Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 8. Nguyễn Đình Triệu (2003), Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

TIẾNG ANH

 1. Alaerts L., Se´guin E., Poelman H., Thibault-Starzyk F., Jacobs P. A., De Vos D. E. (2006), “Probing the Lewis acidity and catalytic activity of the metal–organic-framework [Cu3(BTC)2] (BTC=Benzene-1,3,5-tricarboxylate)”, Chemical Engineering Journal, 12, p. 7353 -7363.

 2. Alexey L. N., Konstantin A. K., Danil N. D., Galina A. B. (2010), “Removal of nitrogen compounds from liquid hydrocarbon streams by selective sorption on metal-organic framework MIL-101”, Mendeleev Communications, 20, pp. 57-58.

 3. Alexis S. M., Anibal J. R.C., Franck. M., Richard I. W. (2013), “Interaction of methanol with the flexible metal-organic framework MIL-53(Fe) observed by inelastic neutron scatterin”, Chemical Physics, 427, pp. 30–37.

 4. Alhamami. M., Doan. H. and Cheng. C. H. (2014), “A review on breathing behaviors of metal–organic-frameworks (MOFs) for gas adsorption”, Materials, 7, pp. 3198–3250.

 5. Alina M. B., Carol S. K. L., Hongli L., Yingwei L., Carolina V., Rafael L. (2013), “Iron oxide functionalised MIL-101 materials in aqueous phase selective oxidations”, Applied Catalysis A: General, 455, pp. 261–266.

 6. Andrea C. S., Adrien P. C., Antek G. W.F., Michael O. K. and Omar M. Y. (2006), “A metal–organic framework with a hierarchical system of pores and tetrahedral building blocks”, Angewandte Chemie-International Edition, 45, pp.2528 –2533.

 7. Anne B. S. C., François-X. C., Pablo S. C., Jorge. G., Freek. K., Alain H. F., Joeri F.M. D. (2011), “Thermodynamic analysis of the breathing of amino-functionalized MIL-53(Al) upon CO2 adsorption”, Microporous and Mesoporous Materials, Vol 140, pp. 108–113.

 8. Antek G. W., A.J.M., Omar M. Y. (2006), “Exceptional H2 saturation uptake in microporous metal-organic frameworks, Journal of the American Chemical Society, 128, pp. 3494-3495.

 9. Antje H., Kristina G., Ralph K., Stefan K. (2008), “Catalytic properties of MIL-101”, Chemical Communications, 10, pp. 4192–4194.

 10. Arup K. S (2002), Environmental separation of heavy metals: Engineering Processes, Lewis publishers.

 11. Banerjee K., Amy G. L., Prevost M., Nour S., Jekel M. Gallagher and P. M. (2008), “Kinetic and thermodynamic aspects of adsorption of arsenic onto granular ferric hydroxide (GFH)”, Water Research., 42, pp. 3371-3378.

 12. Bang J. Z., Xin Y. Y., Yong J, Fu. M. P., Bai S., Mei Y. Z., Tao L, Jin. H. L. and Xing. J. H. (2012), “Iron and 1,3,5-benzenetricarboxylic metal–organic coordination polymers prepared by solvothermal method and their application in efficient As(V) removal from aqueous solutions”, Journal of Physical Chemitry C, 116 (15), pp. 8601–8607.

 13. Bing L., Yongchun D., Zhizhong D., Yiming X., and Chi Z. (2013), “Renovation and reuse of reactive dyeing effluent by a novel heterogeneous Fenton system based on metal modified PTFE fibrous catalyst/H2O2”, International Journal of Photoenergy, Article ID 169493, 10 pages.

 14. Bourrelly S., Llewellyn P. L., Serre C., Millange F., Loiseau T., Férey G. (2005), “How hydration drastically improves adsorption selectivity for CO2”, Journal of the American Chemical Society, 127, pp. 13519-13521.

 15. Camilla Catharina Scherb (2009), Controlling the surface growth of metal-organic frameworks, Dissertation for the PhD degree from the Faculty of Chemistry and Pharmacy of the Ludwig-Maximilians-University of Munich.

 16. Camilla S., Alexander S., and Thomas B. (2008), “Directing the structure of metal–organic frameworks by oriented surface growth on an organic monolayer”, Angewandte Chemie-International Edition, 47, 5777 –5779

 17. Carl K. B. and Mircea. D. (2013), “Ti3+, V2+/3+, Cr2+/3+, Mn2+, and Fe2+ substituted MOF-5 and redox reactivity in Cr- and Fe-MOF-5”, Journal of the American Chemical Society, 135, pp. 12886−12891.

 18. Carlos M. G., André D. S. B., Susana R., Isabel C. M. S. S., Baltazar C., Luís C. S. and Salete S. B. (2014), “Oxidative catalytic versatility of a trivacant polyoxotungstate incorporated into MIL-101(Cr)”, Catalysis Science & Technology, 4, pp. 1416-1425.

 19. Chanda D., Tanay K., Bishnu P. B., Arijit M., and Rahul B. (2014), “Crystalline metal-organic frameworks (MOFs): synthesis, structure and function”, Acta Crystallographica, B70, pp. 3-10.

 20. Chang J.S., Férey G., Hong D.Y., Hwang Y.K., Serre C. (2009), “Porous chromium terephthalate MIL-101 with coordinatively unsaturated sites” Advanced Functional Materials, 19, pp. 1537–1552.

 21. Chen C., Meng Z., Qingxin G., Wei L. (2012), “Kinetic and thermodynamic studies on the adsorption of xylenol orange onto MIL-101(Cr)”, Chemical Engineering Journal, 183, pp. 60–67.

 22. Chen Y. F., Babarao R., Sandler S. I., Jiang J. W. (2010), “Metal – Organic Framework MIL-101 for adsorption and effect of terminal water molecules simulation”, Langmuir, 26 (11), pp. 8743 – 8750.

 23. Christian S., Sandrine B., Alexandre V., Naseem A. R, Guillaume M., Philip L. L, Marco D., Yaroslav F., Olivier L., Paul B., Gérard F. (2007), “An explanation for the very large breathing effect of a metal–organic framework during CO2 adsorption”, Advanced Functional Materials, 19, pp. 2246–2251.

 24. Christoph J. and Jana K.V. (2010), “MOFs, MILs and more: concepts, properties and applications for porous coordination networks (PCNs)”, New Journal of Chemistry, 34, pp. 2366–2388.

 25. Demessence A., Patricia H., Christian S., Cedric. B., David G.,Clement S., and Férey G. (2009), “Elaboration and properties of hierarchically structured optical thin films of MIL-101(Cr)”, The Royal Society of Chemistry, 10, pp. 7149 – 7151.

 26. Do Xuan D., Hoang Vinh T., Serge K. (2011), “MIL-53(Al) mesostructured metal-organic frameworks”, Microporous and Mesoporous Materials, 141, pp. 135–139.

 27. Do-Young H., Young K. H., Christian S., Gérard F. and Jong-San C. (2009), “Porous chromium terephthalate MIL-101 with coordinatively unsaturated sites: surface functionalization, encapsulation, sorption and catalysis”, Advanced Functional Materials, 19,(10), pp. 1537–1552.

 28. Eddaoudi M. (2002), “Systematic design of pore size and functionality in isoreticular MOFs and their application in methane storage”, Science, 295, pp.469-472.

 29. Enamul H., Ji E. L., In T. J., Young K. H., Jong-San C., Jonggeon J., Sung H. J. (2010), “Adsorptive removal of methyl orange from aqueous solution with metal-organic frameworks, porous chromium benzenedicarboxylates”, Journal of Hazardous Materials, 181, pp. 535–542.

 30. Fabian C., Jie S., Ana E. P.P., Wei W., Yifeng Y., Louise S., and Xiaodong Z. (2013), “Framework isomerism in vanadium metal−organic frameworks: MIL-88B(V) and MIL-101(V)”, Crystal Growth & Design, 13, pp. 5036−5044.

 31. Farha O. K., Malliakas C. D., Kanatzidis M. G., & Hupp J. T. (2010), “Control over catenation in metal-organic frameworks via rational design of the organic building block”, Journal of the American Chemical Society, 132, pp.950–952.

 32. Férey G., Latroche M., Serre C., Millange F., Loiseau T., Percheron-Guégan A. (2003), “Hydrogen adsorption in the nanoporous metal-benzenedicarboxylate M(OH)(O2C–C6H4–CO2)(M = Al3+, Cr3+), MIL-53”, Chemical Communications, pp. 2976-2977.

 33. Férey G., Mellot-D.C., Serre C., Millange F., Dutour J., Surblé S., Margiolaki I. (2005),Chromium terephthalate–based solid with unusually large pore volumes and surface area”, Science, 309, pp. 2040-2042

 34. Finsy .V, Ma. L., Alaert. L., De Vos. D. E., Baron. G.V., Denayer. J.F.M. (2009), “Separation of CO2/CH4 mixtures with the MIL-53(Al) metal–organic framework”, Microporous and Mesoporous Materials, 120, pp. 221–227.

 35. Franck M., Nathalie G., Manuela E. M., Gérard F., Abel C.S., Kathryn M. G., and Richard I. W. (2010), “Selective sorption of organic molecules by the flexible porous hybrid metal-organic framework MIL-53(Fe) controlled by various host-guest interactions”, Chemistry of Materials, 22, pp. 4237–4245.

 36. G. de Combarieu, M. Morcrette, F. Millange, N. Guillou, J. Cabana, C. P. Grey, I. Margiolaki, G. Férey, and J. M. Tarascon (2009), “Influence of the benzoquinone sorption on the Sstructure and electrochemical performance of the MIL-53(Fe) hybrid porous material in a Lithium-Ion battery”, Chemistry of Materials, 21, pp. 1602–1611.

 37. Gu Z., Fang J. and Deng B. (2005), “Preparation and evaluation of GAC-based iron-containing adsorbents for arsenic removal”,  Environmental Science and Technology, 39, pp. 3833–3843.

 38. Guodong S., Yimin L., Xin Y., Xuemei R., Shitong Y., Jun H. and Xiangke W. (2012), “Efficient removal of arsenate by versatile magnetic graphene oxide composites”, The Royal Society of Chemistry Advances, 2, pp.12400–12407.

 39. Horcajada P. (2010), “Porous metal-organic-framework nanoscale carriers as a potential platform for drug delivery and imaging”, Nature Materials 9, pp.172-178.

 40. Horcajada P., Serre C., Vallet-Regi M., Sebban M., Taulelle F., Férey G. (2006), “Metal-organic frameworks as efficient materials for drug delivery”, Angewandte Chemie-International Edition, 45, pp. 5974-5978.

 41. Horcajada P., Surble´ S., Serre C., Hong D. Y., Seo Y. K., Chang J. S., Grenèche J. M., Margiolaki I., Férey G. (2007), “Synthesis and catalytic properties of MIL-100(Fe) an iron(III) carboxylate with large pores”, Chemical Communications, 27, pp. 2820-2822.

 42. Hwang Y. K., Hong D. Y., Chang J. S., Seo H., Yoon M., Kim J., Jhung S. H., Serre C., Férey G. (2009), “Selective sulfoxidation of aryl sulfides by coordinatively unsaturated metal centers in chromium carboxylate MIL-101”, Applied Catalysis A: General, 358, pp. 249-253.

 43. Jana J.A., Jesús F.S., Ignacio L., Pablo S.C., Emmanuel S., Vera P. S., Emilio P., Francesc X. L.X., Freek K., Jorge G. (2013), “The oxamate route, a versatile post-functionalization for metal incorporation in MIL-101(Cr): Catalytic applications of Cu, Pd, and Au”, Journal of Catalysis, 307, pp. 295–304.

 44. Jeff G., Hossein K., Sohrab R. (2012), “Rapid and efficient crystallization of MIL-53(Fe) by ultrasound and microwave irradiation”, Microporous and Mesoporous Materials, 162, pp. 36 -43.

 45. Jeongyong L. (2007), Synthesis and gas sorption study of microporous metal organic frameworks for hydrogen and methane storage, PhD thesis, The State University of New Jersey.

 46. Jesse L. C. R., Omar M. Y. (2005), “Strategies for hydrogen storage in metal-organic frameworks”, Angewandte Chemie-International Edition, 44, pp. 4670-4679.

 47. Jia J., Fujian X., Zhou L., Xiandeng H. and Michael J. S. (2013), “Metal–organic framework MIL-53(Fe) for highly selective and ultrasensitive direct sensing of MeHg+”, Chemical Communications, 49, pp. 4670-4672.

 48. Jiangfeng Y., Jinping L., Jinxiang D., Qiang Z. (2009), “Synthesis of metal–organic framework MIL-101 in TMAOH-Cr(NO3)3-H2BDC-H2O and its hydrogen-storage behaviour”, Microporous and Mesoporous Materials, 130, pp. 174–179.

 49. Joshi U. D., Joshi P. N., Tamhankar S. S., Joshi V. V., Shiralkar V. P. (2002), “Effect of nonframework cations and crystallinity on the basicity of NaX zeolites”, Applied catalysis, 235, p.135.

 50. Kathryn M. L. T. P., Joseph D. R., Zhigang X., Sylvie T., and Wenbin L. (2009), “Postsynthetic modifications of Iron-carboxylate nanoscale metal-organic frameworks for imaging and drug delivery”, Journal of the American Chemical Society, 131, pp. 14261–14263.

 51. Kitagawa S., Kitaura R., Noro S. I. (2004), “Functional porous coordination polymers”, Angewandte Chemie-International Edition, 43, pp. 2334-2375.

 52. Koh K., Wong-Foy A. G. & Matzger A. J. (2009), “A porous coordination copolymer with over 5000 m2/g BET surface area”, Journal of the American Chemical Society, 131, pp.4184-4185.

 53. Latroche M., Surblé S., Serre C., Mellot-Darznieks C., Llewellyn P. L., Lee J. H., Chang J. S., Jhung S. H., Férey G. (2006), “Hydrogen storage in the giant-pore metal-organic frameworks MIL-100 and MIL-101”, Angewandte Chemie-International Edition, 118, pp. 8407-8411.

 54. Lebedev O. I., Millange F., Serre C., Van Tendeloo G., and Férey G. (2005), “First direct imaging of giant pores of the metal−organic framework MIL-101, Chemistry of Materials, 17 (26), pp. 6525–6527.

 55. Leonard R. MacGillivray, Metal-organic frameworks: Design and application, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Canada.

 56. Li J.R., Kuppler R.J., Zhou H.C. (2009), “Selective gas adsorption and separation in metal–organic frameworks”, Chemical Society Reviews, 38, pp 1477-1504.

 57. Liu J., Chen L., Cui H., Zhang J., Zhang L., and Su C.-Y. (2014), “Applications of metal–organic frameworks in heterogeneous supramolecular catalysis”, Chemical Society Reviews, 43, pp. 6011-6062.

 58. Llewellyn P. L., Bourrelly S., Serre C., Vimont A., Daturi M., Hamon L., De Weireld G., Chang J. S., Hong D. Y., Hwang Y. K., Jhung S. H., Férey G. (2008), “High uptakes of CO2 and CH4 in mesoporous metal-organic frameworks MIL-100 and MIL-101”, Langmuir, 24, pp. 7245-7250.

 59. Llewellyn. P. L., Horcajada. P., Maurin. G., Devic. T., Rosenbach. N., Bourrelly. S., Serre C., Vincent D., Loera-Serna S., Filinchuk Y., and Férey G. (2009), “Complex adsorption of short linear alkanes in the flexible metal-organic-framework MIL-53(Fe)”, Journal of the American Chemical Society, 131, pp.13002–13008.

 60. Loiseau T., Serre C., Huguenard C., Fink G., Taulelle F., Henry M., Bataille T., Ferey G. (2004), “A Rationale for the large breathing of the porous aluminum terephthalate (MIL-53) upon hydration”, Chemical Engineering Journal, 10 (6), pp. 1373–1382.

 61. Lorena P., Beatriz S., Daniel J., Víctor S., Carlos T., and Joaquín C.. (2013), “Accelerating the controlled synthesis of metal−organic frameworks by a microfluidic approach: A nanoliter continuous reactor”, ACS Applied Materials & Interfaces, 5, pp. 9405−9410.

 62. Lunhong A., Caihong Z., Lili L., Jing J. (2014), “Iron terephthalate metal–organic framework: Revealing the effective activation of hydrogen peroxide for the degradation of organic dye under visible light irradiation”, Applied Catalysis B: Environmental 148–149, pp. 191–200.

 63. Lunhong A., Lili L., Caihong Z., Jian F., and Jing J. (2013), “MIL-53(Fe): A metal–organic framework with intrinsic peroxidase-like catalytic activity for colorimetric biosensing”, Chemical Engineering Journal, 19, pp.15105 – 15108.

 64. Maksimchuk N.V., Timofeeva M.N., Melgunov M.S., Shmakov A.N., Chesalov Yu.A., Dybtsev D.N., Fedin V.P., Kholdeeva O.A. (2008), “Heterogeneous selective oxidation catalysts based on coordination polymer MIL-101 and transition metal-substituted polyoxometalates”, Journal of Catalysis, 257, pp. 315–323.

 65. McKinlay A. C., Eubank J. F., Wuttke S., Xiao B., Wheatley P. S., Bazin P., Lavalley J.-C., Daturi M., Vimont A., De Weireld G., Horcajada P., Serre C., and Morris R. E. (2013), “Nitric oxide adsorption and delivery in flexible MIL-88(Fe) metal−organic frameworks”, Chemistry of Materials, 25, 1592−1599.

 66. Michael O’Keeffe (2006), “Tetrahedral frameworks TX2 with T–X–T angle = 1800 Rationalization of the structures of MOF-500 and of MIL-100 and MIL-101”, Materials Research Bulletin, 41, pp. 911–915.

 67. Millange. F., Férey. G., Morcrette. M., Serre. C., Doub.et M-L., Grenèche. J-M., Tarasconb. M. (2007), “Towards the reactivity of MIL-53 or FeIII(OH)0.8F0.2[O2C-C6H4-CO2] versus lithium”, from zeolites to porous MOF Materials – the 40th Anniversary of International Zeolite Conference, pp. 2037-2041.

 68. Mingyan M., Angélique B., Irene W., Noura S. A.H., Roland A. F. and Nils M.N. (2013), “Iron-based metal−organic frameworks MIL-88B and NH2‑MIL-88B: high quality microwave synthesis and solvent-Induced lattice “Breathing””, Crystal Growth & Design, 13, pp. 2286−2291.

 69. Minh Thuy. H. N., Quoc Thiet. N. (2014), “Efficient refinement of a metal–organic framework MIL-53(Fe) by UV–vis irradiation in aqueous hydrogen peroxide solution”, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 288, pp. 55–59.

 70. Minh-Hao P., Gia-Thanh V., Anh-Tuan V., and Trong-On D. (2011), “Novel route to size-controlled Fe-MIL-88B-NH2 metal-organic framework Nanocrystals”, Langmuir, 27, pp. 15261–15267.

 71. Müller U., Schubert F., Teich F., Pütter H., Schierle-Arndt K., Pastré J. (2006), “Metal-organic frameworks-prospective industrial applications”, Journal of Materials Chemistry, 16, pp. 626-636.

 72. Naseem A. R., Thuy Khuong Trung, Lorna S., Farid N., Thomas D., Patricia H., Emmanuel M., Olivier D., Christian S., and Philippe. (2013), “Impact of the flexible character of MIL-88 Iron(III) dicarboxylates on the adsorption of n‑alkanes”, Chemistry of Materials, 25, pp. 479−488.

 73. Nathalie G.I., Richard I. W. and Franck M. (2010), “MIL-53(Fe): a good example to illustrate the power of powder diffraction in the field of MOFs”, Zeitschrift für Kristallographie, 225, pp. 552–556.

 74. Nazmul A. K., Zubair H., Sung H. J. (2013), “Adsorptive removal of hazardous materials using metal-organic frameworks (MOFs): A review”, Journal of Hazardous Materials, 244–245, pp. 444–456.

 75. Nazmul A. K., Jong W. J., Sung H. J. (2010), “Effect of water concentration and acidity on the synthesis of porous chromium benzenedicarboxylates”, European Journal of Inorganic Chemistry, 10, pp. 1043–1048.

 76. Nazmul A. K., Sung H. J. (2010), “Phase-transition and phase-selective synthesis of porous chromium-benzenedicarboxylates”, European Journal of Inorganic Chemistry, 10, pp. 1860-1865.

 77. Nazmul A. K., Sung H. J. (2013), “Effect of central metal ions of analogous metal-organic frameworks on the adsorptive removal of benzothiophene from a model fuel”, Journal of Hazardous Materials, 260, pp. 1050–1056.

 78. Ni Z. và Masel R. I. (2006), “Rapid production of metal-organic frameworks via microwave-assisted solvothermal synthesis”, Journal of the American Chemical Society, 128, pp. 12394-12395.

 79. Olga V. Z., Konstantin A. K., Yurii A. C., Maxim S. M., Vladimir I. Z.i, Vasily V. K., Alexander B. S., Oxana A. K. and Vladimir P. F. (2011), “Iron tetrasulfophthalocyanine immobilized on metal organic framework MIL-101: synthesis, characterization and catalytic properties”, Dalton Transactions, 40, pp. 1441-1444.

 80. Patricia H., Fabrice S., Stefan W., Thomas D., Daniela H., Guillaume M., Alexandre V., Marco D.i, Olivier D., Emmanuel M., Norbert S., Yaroslav F., Dmitry P., Christian R.l, Gerard F., and Christian S. (2011), “How linker’s modification controls swelling properties of highly flexible iron(III) dicarboxylates MIL-88”, Journal of the American Chemical Society, 133, pp. 17839–17847.

 81. Patricia H., Christian S., Guillaume M., Naseem A. R., Francisco B., Marıa V.R., Muriel S., Francis T., Gerard F. (2008), “Flexible porous metal-organic frameworks for a controlled drug delivery”, Journal of the American Chemical Society, 130, pp. 6774–6780.

 82. Petra Á. S., Pablo S. C., Iulian D., Jorge G., Hans G. and Bernard D. (2013), “Post-synthetic cation exchange in the robust metal–organic framework MIL-101(Cr)”, Crystal Engineering Communications, 15, pp. 10175-10178.

 83. Pichon A., Lazuen G. A., và James S. L. (2006), “Solvent-free synthesis of a microporous metal-organic framework”, Crystal Engineering Communications, 8, pp. 211-214.

 84. Qiu L. G. (2008), “Hierarchically micro-and mesoporous metal-organic frameworks with tunable porosity”, Angewandte Chemie-International Edition, 7, pp. 9487-9491.

 85. Qiuqiang C., Pingxiao W., Zhi D., Nengwu Z., Ping L., Jinhua W., Xiangde W. (2010), “Iron pillared vermiculite as a heterogeneous photo-Fenton catalyst for photocatalytic degradation of azo dye reactive brilliant orange X-GN”, Separation and Purification Technology, 71 (3), pp. 315–323.

 86. Racha E. O., Abel C. S., Nathalie G., Richard I. W., Frederik V., Michaël M., Dirk de V., and Franck M. (2012), “Liquid-phase adsorption and separation of xylene isomers by the flexible porous metal−organic framework MIL-53(Fe)”, Chemistry of Materials, 24, pp. 2781−2791.

 87. Rahmani. A. R., Zarrabi M., Samarghandi. M. R., Afkhami. A., Ghaffari. H. R. (2010), “Degradation of azo dye reactive Black 5 and acid Orange 7 by Fenton-like mechanism”, Iranian Journal of Chemical Engineering, 7, (1) , IACHE.

 88. Sabine A., Gunter H., Jaroslaw K., Itamar M. M., Christoph K. and Ralf M. (2009), “Metal-organic frameworks for sensing applications in the gas phase”, Sensors, 9, pp. 1574-1589.

 89. Serre C., Millange F., Thouvenot C., Nogueès M., Marsolier G., Loue¨r D., Fe´rey G. (2002), “Very large breathing effect in the first nanoporous chromium (III) - based solids: MIL-53 or CrIII(OH)·{O2C−C6H4−CO2}·{HO2C−C6H4−CO2H}x·H2Oy”, Journal of the American Chemical Society, 124, pp. 13519–13526.

 90. Shekhah O., Wang H., Zacher D., Fischer R. A., Wöll C. (2009), “Growth mechanism of metal–organic frameworks: insights into the nucleation by employing a step-by-step route”, Angewandte Chemie-International Edition, 48, pp.5038 –5041.

 91. Suzy S., Christian S., Caroline M. D., Franck M. and Gerard F. (2006), “A new isoreticular class of metal-organic-frameworks with the MIL-88 topology”, Chemical Communications, pp. 284–286.

 92. Tabatha R. W., Wang X., Lumei L., Allan J. J. (2005), “Metal-organic frameworks based on iron oxide octahedral chains connected by benzenedicarboxylate dianions”, Solid State Sciences, 7, pp. 1096–1103.

 93. Thuy K. T., Naseem A. R., Philippe T., Nathalie T., Christian S., François F., Gérard F. (2010), “Adsorption of C5–C9 hydrocarbons in microporous MOFs MIL-100(Cr) and MIL-101(Cr): A manometric study”, Microporous and Mesoporous Materials, 134, pp.134–140.

 94. Tranchemontagne D.J., Mendoza C. J. L., O’Keeffe M., Yaghi O.M. (2009), “Secondary building units, nets and bonding in the chemistry of metal–organic frameworks”, Chemical Society Reviews, 38, pp. 1257-1283.

 95. Tuba S., Yasemin K., Selcan K. (2010), “Single and binary adsorption of reactive dyes from aqueous solutions onto clinoptilolite”, Journal of Hazardous Materials, 184, pp.164–169.

 96. Velivckovic Z., Vukovic G. D., Marinkovic A. D., Moldovan M. S., Peric-Grujic A. A., Uskokovic P. S. and Ristic M. D. (2012), “Adsorption of arsenate on iron(III) oxide coated ethylenediamine functionalized multiwall carbon nanotubes”, Chemical Engineering Journal, 181, pp. 174–181.

 97. Xiao Y. C., Hoang V. T., Denis R., and Serge K. (2012), “Amine-functionalized MIL-53 metal−organic framework in polyimide mixed matrix membranes for CO2/CH4 separation”,  Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, pp. 6895−6906.

 98. Xiaojun Guo (2015), “Fast degradation of Acid Orange II by bicarbonate-activated hydrogen peroxide with a magnetic S-modified CoFe2O4 catalyst”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 000, pp. 1–11.

 99. Yaghi O. M., O'Keeffe M., Ockwig N. W., Chae H. K., Eddaoudi M., Kim J. (2003), “Reticular synthesis and the design of new materials”, Nature, 423, pp. 705-714.

 100. Yan W., Hanjin L., and Hou W. (2014), “Synthesis of iron(III)-based metal–organic framework/graphene oxide composites with increased photocatalytic performance for dye degradation”, The Royal Society of Chemistry Advances, 4, pp. 40435–40438.

 101. Yan-Xi T., Fei W., Yao K., and Jian Z. (2011), “Dynamic microporous indium(III)-4,40-oxybis(benzoate) framework with high selectivity for the adsorption of CO2 over N2”, Chemical Communications, 47, pp. 770–772.

 102. Yao J. T., Chen F. Y., Chien K. C., Shan L. W., Ting S. C. (2012), “Arsenate adsorption from water using a novel fabricated copper ferrite”, Chemical Engineering Journal, 198-199, pp.440–448.

 103. Ye Y. W., Cheng X., Xiu P. Y. (2014), “Fabrication of metal–organic framework MIL-88B films on stainlesssteel fibers for solid-phase microextraction of polychlorinatedbiphenyls”, Journal of Chromatography A, 1334, pp. 1–8.

 104. Ying Y. L., Ju L. Z., Jian Z., Fen X., Li X. S. (2007), “Improved hydrogen storage in the modified metal-organic frameworks by hydrogen spillover effect”, International Journal of Hydrogen Energy, 32, pp. 4005 – 4010.

 105. Young K. H., Do Y. H., Jong S. Ch., Hyejin S., Minji Y., Jinheung K., Sung H. J., Christian S., Gérard F. (2009), “Selective sulfoxidation of aryl sulfides by coordinatively unsaturated metal centers in chromium carboxylate MIL-101”, Applied Catalysis A: General, 358, pp. 249–253.

 106. Zhao S., Feng C., Huang X., Li B., Niu J. and Shen Z. (2012), “Role of uniform pore structure and high positive charges in the arsenate adsorption performance of Al13-modified montmorillonite”, Journal of Hazardous Materials, 203–204, pp. 317–325.

 107. Zhi-Yuan G. và Xiu-Ping Y. (2010), “Metal–organic framework MIL-101 for high-resolution gas-chromatographic separation of xylene isomers and Ethylbenzene”, Angewandte Chemie-International Edition, 49, pp. 1477 –1480.


1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương