ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang40/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   51
Hình 3.35. Phổ FT-IR của Fe-Cr-MIL-101

Phổ FT-IR của Fe-Cr-MIL-101 được trình bày ở Hình 3.35 cho thấy:

- Dải hấp thụ ở số sóng 1635 cm-1 (rất mạnh) đặc trưng cho dao động bất đối xứng của nhóm C = O.

- Các dải hấp thụ rất mạnh ở số sóng 1550 cm-1 và 1410 cm-1 là đặc trưng của dao động đối xứng và bất đối xứng của nhóm benzene dicacboxylat liên kết với các kim loại .

- Dải hấp thụ trung bình ở số sóng 1506 cm-1 là đặc trưng cho dao động của nhóm C=C trong vòng thơm.

- Dải hấp thụ yếu ở số sóng 1161 cm-1 đặc trưng cho liên kết Cr-O.

- Các dải hấp thụ từ 749-1020 cm-1 (mạnh) tương ứng với dao động của C-H trong vòng benzen.

- Dải hấp thụ ở số sóng 540 cm-1 đặc trưng cho liên kết Fe-O.

Kết quả FT-IR cho thấy, các liên kết tương ứng các dải hấp thụ đặc trưng trong các mẫu MIL-101 nghiên cứu phù hợp với mô hình tinh thể do Férey và cộng sự đề xuất để mô phỏng cấu trúc.


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương