ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang33/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   51
Hình 3.27. Phổ XRD của vật liệu MIL-88B tổng hợp
Cấu trúc mao quản trung bình của vật liệu MIL-88B được khẳng định thông qua việc nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ Nitơ (BET) (Hình 3.28). Chúng tôi nhận thấy đường hấp phụ-khử hấp phụ Nitơ của MIL-88B xuất hiện vòng trễ dạng IV (theo phân loại IUPAC) đặc trưng cho sự có mặt của loại mao quản trung bình.

Diện tích bề mặt (BET) và kích thước lỗ của vật liệu MIL-88B tương ứng là 89 m2/g và 0,076380 cm³/g, kích thước lỗ xốp là 3,4 nm. Diện tích bề mặt của MIL-88B thấp, chứng tỏ ở dạng khan sẽ có hiện tượng “đóng” các mao quản trong vật liệu MIL-88B không cho khí nitơ đi qua.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương