ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang28/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   51

Đặc trưng vật liệu MIL-53(Fe)


Phổ hồng ngoại của vật liệu MIL-53(Fe) được trình bày ở Hình 3.18. Những dao động chính bao gồm:

  • Dải hấp thụ ở số sóng 1680 cm-1 (rất mạnh) đặc trưng cho dao động của liên kết C=O.

  • Dải hấp thụ ở số sóng 1543 cm-1, 1396 cm-1 (rất mạnh) đặc trưng cho dao động hóa trị đối xứng và bất đối xứng của nhóm cacboxylic của BDC liên kết phối trí với kim loại trung tâm.

  • Dải hấp thụ ở số sóng 540 cm-1 (mạnh) đặc trưng cho dao động hóa trị liên kết Fe-O trong bát diện FeO6.

  • Dải hấp thụ ở số sóng 750-1017 cm-1 (mạnh) đặc trưng cho dao động liên kết C-H của vòng benzen.

  • Dải hấp thụ ở số sóng 3440 cm-1 (mạnh) xác định sự tồn tại của nhóm O-H trong các phân tử nước trong cấu trúc [71].

Hình 3.18. Phổ FT-IR của vật liệu MIL-53(Fe) tổng hợp

Các dải hồng ngoại đặc trưng cho các liên kết trong cấu trúc khung mạng hoàn toàn phù hợp với mô hình mà Férey và các cộng sự [75] đã đưa ra để mô phỏng cấu trúc vật liệu MIL-53(Fe).

Cấu trúc mao quản trung bình của vật liệu MIL-53(Fe) được khẳng định thông qua việc nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ Nitơ (BET) như trình bày ở Hình 3.19.Đường hấp phụ và giải hấp phụ Nitơ của MIL-53(Fe) xuất hiện vòng trễ giữa dạng I và IV (theo phân loại IUPAC) đặc trưng cho sự có mặt của loại vi mao quản và mao quản trung bình. Diện tích bề mặt BET và thể tích lỗ tương ứng là 14 m2/g và 0,012 cm3/g, kích thước lỗ xốp 2,9 nm. Diện tích bề mặt của MIL-53(Fe) rất thấp, chứng tỏ ở dạng khan sẽ có hiện tượng “đóng” các mao quản trong vật liệu MIL-53(Fe) không cho khí N2 đi vào.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương