ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang22/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   51

2 (độ)

Hình 3.3. Giản đồ XRD của Cr-MIL-101 khi thay đổi tỷ lệ HF/Cr3+Từ Hình 3.3 nhận thấy, khi tăng nồng độ HF, độ tinh thể tương đối của Cr-MIL-101 tăng. Vậy HF có tác dụng làm tăng khả năng kết tinh và xúc tiến sự lớn lên của tinh thể. Có thể giải thích là do tác dụng của ion F- làm yếu liên kết hydro của cấu phần trime Cr dẫn đến làm tăng khả năng tương tác của bát diện Cr trong các trime Cr với benzen dicacboxylat. Sự tương tác này làm tăng khả năng hình thành tứ diện lai là đơn vị cấu trúc cơ bản tạo nên Cr-MIL-101. Sự có mặt ion F- tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các dạng trime Cr. Thực tế, khi ion F- tham gia liên kết thì nó có thể thay thế một số phân tử nước gắn vào trime Cr của vật liệu Cr-MIL-101. Ion F- có vai trò làm bền cấu tử trime Cr do cấu tử này là một mạng cation vô cơ mang điện tích dương được bù trừ bởi điện tích âm của ion F-. Như vậy, sự có mặt của HF đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp Cr-MIL-101. Thành phần này vừa là tác nhân xúc tiến quá trình hình thành và lớn lên của pha tinh thể, vừa là một phối tử thuộc mạng cation vô cơ có vai trò quan trọng trong việc làm bền cấu tử trime Cr, đồng nghĩa với làm bền cấu trúc Cr-MIL-101. Tuy nhiên, khi tăng nồng độ HF quá cao, thì cường độ của các pic đặc trưng cho Cr-MIL-101 giảm xuống. Dữ liệu XRD chỉ ra rằng mẫu có tỷ lệ HF/Cr3+ =1:1 (Mẫu P4-4) có cường độ các píc đặc trưng lớn nhất.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương