Ngữ ÂM (phonetics) chuyêN ĐỀ 5 ngữ ÂM (phonetics)


Chữ cái “Y” và cách phát âmtải về 59.34 Kb.
trang3/14
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích59.34 Kb.
#54391
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
NGỮ ÂM ANH
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), ENGLISH GRAMMAR
Chữ cái “Y” và cách phát âm.

* Chữ cái “Y”: có thể là một phụ âm nếu nó đứng đầu một từ,
có thể là một nguyên âm nếu nó đứng ở giữa hay cuối từ.

  1. Chữ Y được phát âm /i/: Khi ‘Y’ đứng ở giữa hay cuối từ có hai âm tiết trở lên.

Ngoại lệ: Pyramid /’pirəmid/).
Ex: any /’eni/, gym, hymn, oxygen, system, myth, syllable, typical, baby, happy, candy, lively, worry, physics, sympathy, mystery,…
Ngoại lệ: July /dʒu:’lai/

  1. Chữ Y phát âm là /ai/: Khi ‘Y’ đứng cuối một từ đơn âm tiết

buy /bai/, shy, by, my, sky …
Ngoại lệ: deny /di’nai/ (2 âm tiết)

  1. Chữ Y được phát âm là /ai/ ở các động từ có đuôi:

-ify/-ly: simplify /’simplifai/, reply /ri’plai/, apply/ə’plai/, amplify, modify, multiply, rely,…

  1. Chữ Y được phát âm là /j/: ‎

yes, youth, yacht, yard,….

  1. Nguyên âm đôi và cách phát âm:

  2. Âm /ai/: Có trong 10 nhóm sau:

-y: by, buy, dry, fry, guy, my, sky, shy, try, why …
– y-e: dyke, tyre, style …
-i-e: dike, tire, bite, five, guide, hike, like, time, wide …
– ie: die, tie, lie, flies …
– ye: dye, eyes …
– igh(-): fight, flight, light, high, height, right, sigh …
– ild: child, mild …
– ind: find, bind, grind, kind, behind, kind …
– C + i + V (consonant + i + vowel): lion, diamond …
Special words: pilot, science, silent, sign, design …

  1. Âm /ei/: Có trong 9 nhóm sau:

-> ey: obey, convey,….
-> -ei-: eight, weight, neighbor, veil, ……
-> ea-: great, break, steak,
-> a-e: late, mate, lake, take, sale, tale …
-> a – – e: table, change, waste …
-> ai-: nail, lain, sail, tail, waist …
-> -ay: day, may, ray, way, play …
-> –ation: nation, education …
-> -asion: invasion, occasion …


  1. tải về 59.34 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương