ĐẢng cộng sản việt namtải về 52.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích52.69 Kb.
#345
Mẫu số 1-LT1:

…………................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Số: /....


..............., ngày..... tháng..... năm 200...

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm1945
- Căn cứ vào Chỉ thị số 27/CT ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương; Thông tri: số 07/TT-TC ngày 21 tháng 3 năm 1979, số 26/TT ngày 22 tháng 10 năm 1984, số 20/TT-TC ngày 14 tháng 12 năm 1987, công văn số 757-CV/TCTW ngày 25 tháng 7 năm 1988 và công văn số 969-CV/TCTW ngày 21 tháng 9 năm 1988 của Ban Tổ chức Trung ương.

Xét đề nghị của...QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận đồng chí:…………………….….. Bí danh:

Năm sinh:

Nguyên quán:

Trú quán:

Ngày vào Đảng:........................... Ngày chính thức:

Nguyên là:.......................................... Cơ quan, đơn vị: đã nghỉ hưu.

Đồng chí:............................................................ là cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ tháng............ năm.............. đến tháng............ năm............ Có.......... thâm niên hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Được hưởng chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 kể từ ngày ký Quyết định)Điều 2. Ban......................................................................................... và đồng chí.................................. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận :

- Như điều 2;

- Ban tổ chức TƯ (để b/c);

- Lưu.


TM.BAN.............................

(Ghi rõ họ tên, chức vụ

ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mẫu này dùng để công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước 01-01-1945 diện thoát ly.

- Mẫu này dùng thống nhất cho cả trường hợp người hoạt động cách mạng thuộc Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và sửa tiêu đề cho phù hợp.
Mẫu số 1-LT2:


TỈNH UỶ.................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Số: /


..............., ngày..... tháng..... năm 200...


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
- Căn cứ vào Chỉ thị số 27/CT ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương; Thông tri số: 07/TT-TC ngày 21 tháng 3 năm 1979, số 26/TT ngày 22 tháng 10 năm 1984, số 20/TT-TC ngày 14 tháng 12 năm 1987, công văn số 757-CV/TCTW ngày 25 tháng 7 năm 1988 và công văn số 969-CV/TCTW ngày 21 tháng 9 năm 1988 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Theo đề nghị của .............................................................................................


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đồng chí:...................................... Bí danh:

Năm sinh:

Nguyên quán:

Trú quán:

Ngày vào Đảng:........................... Ngày chính thức:

Đồng chí:................................................là cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ tháng......... năm............ đến tháng........ năm............ ở cơ sở.

Được hưởng chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 kể từ ngày ký quyết định)

Điều 2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,...................................................................và đồng chí..................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu.


TM.BAN THƯỜNG VỤ

(Ghi rõ họ tên, chức vụ

ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: - Mẫu này dùng để công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 diện không thoát ly.
Mẫu số 2-TKN1:


Ban ........................
Số : /

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày...... tháng...... năm.......


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945

đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

(cán bộ thuộc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương)
- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số ...../2006/TT-BLĐTBXH ngày..... tháng..... năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Theo đề nghị của Vụ Tổ chức Cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận đồng chí:....................................... Bí danh

Năm sinh:

Nguyên quán:

Trú quán:

Chức vụ khi nghỉ hưu:

Cơ quan, đơn vị khi nghỉ hưu:

Đồng chí................................................. đã có thời gian hoạt động cách mạng từ ngày........... tháng......... năm 1945.

Chức vụ hoạt động cách mạng thời gian từ ngày.... tháng.... năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

được hưởng trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

Điều 2. ...................................................................................... và đồng chí...................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận :

- Như điều 2;

- Lưu.


TM. BAN ĐẢNG

ĐẢNG ĐOÀN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ

ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2-TKN2:

Tỉnh uỷ, Thành uỷ..........

Số: /


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ngày..... tháng..... năm 200...


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945

đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

(cán bộ thoát ly thuộc tỉnh, thành phố)
- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ...............................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận đồng chí:..................................... Bí danh

Năm sinh:

Nguyên quán:

Trú quán:

Chức vụ khi nghỉ hưu:

Cơ quan, đơn vị khi nghỉ hưu:

Đồng chí................................................. đã có thời gian hoạt động cách mạng từ ngày........... tháng......... năm 1945.

Chức vụ hoạt động cách mạng thời gian từ ngày.... tháng.... năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

được hưởng trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

Điều 2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,................... và đồng chí.................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu.


TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ (THÀNH UỶ)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ

ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2-TKN3:


TỈNH UỶ, THÀNH UỶ

Số : /

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.............., ngày.... tháng.... năm 200...


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945

đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

(cán bộ cơ sở thuộc tỉnh, thành phố)
- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ....................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận đồng chí:............………............... Bí danh

Năm sinh:

Nguyên quán:

Trú quán:

Nguyên là cán bộ công tác cơ sở tại xã (phường ):

huyện (quận, thị xã )................................ tỉnh

Thuộc tỉnh)............................................. quản lý

Đồng chí:.......................................... có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày.......... tháng......... năm 1945.

Chức vụ hoạt động cách mạng thời gian từ ngày.... tháng.... năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

được hưởng trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.Điều 2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,................................................................... và đồng chí............................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 2;- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ (THÀNH UỶ)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ

ký tên, đóng dấu)


tải về 52.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương