ĐẢng cộng sản việt nam đẢng ủy phưỜng 04tải về 32.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích32.03 Kb.
ĐẢNG BỘ QUẬN 10 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 04 Phường 04, ngày 13 tháng 3 năm 2015

*

Số 243 - CV/ĐUV/v hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ đăng ký rèn luyện cá nhân hàng năm

Kính gởi : - Cấp ủy các chi bộ trực thuộc- Lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể

Căn cứ Hướng dẫn số 22-CV/BTGQU ngày 27/2/2015 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về hướng dẫn đăng ký rèn luyện cá nhân năm 2015, Đảng ủy phường hướng dẫn các chi bộ quy trình, nội dung, biện pháp đăng ký và thực hiện rèn luyện cá nhân hàng năm như sau:I. Nội dung đăng ký rèn luyện (theo mẫu đính kèm)

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ chỉ thực hiện một bản đăng ký rèn luyện hàng năm gồm 5 nội dung :  1. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ theo chủ đề năm 2015.

  2. Các hạn chế, khuyết điểm của cá nhân cần khắc phục sau kiểm điểm năm 2014 theo Nghị quyết 12 của BCH Trung ương 4 khóa IX ‘Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay’.

  3. Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về ‘trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp’.

  4. Thực hiện Quy định 1043-QĐ/TU của Ban thường vụ thành ủy về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng.

  5. Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị BCH TW 9 (khóa XI) về «Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ».

Nội dung mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ đăng ký rèn luyện hàng năm không nhất thiết phải tách bạch 05 nội dung trên, không nhất thiết phải đăng ký tất cả các lĩnh vực, hoặc đăng ký những việc làm quá lớn hoặc quá chung chung. Yêu cầu quan trong là phải chọn lựa những nội dung cơ bản, chủ yếu, bức xúc, thiết thực, cụ thể, có tác động chuyên biến các khâu khác và có thể kiểm tra gám sát thực hiện.

II. Về quy trình đăng ký rèn luyện cá nhân

Để đảm bảo nội dung và chất lượng các bản đăng ký rèn luyện cá nhân, khắc phục những cách làm qua loa đại khái và nội dung đăng ký chung chung, đề nghị cấp ủy các chi bộ triển khai thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký rèn luyện theo đúng 5 bước sau :Bước 1 – định hướng : Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập hợp các yêu cầu đạo đức nghề nghiệp do cấp trên quy định đối với đơn vị, ngành của mình, tập hợp các hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh, gồm:

-Các khuyết điểm của tập thể, cá nhân qua kiểm điểm năm 2014 theo nghị quyết Trung ương 4 và các khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ xây dựng đảng cuối năm.  • Các kết luận từ kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với tập thể và cá nhân đảng viên (nếu có),

  • Các văn bản đánh giá, gợi ý các tồn tại, khuyết điểm của Đảng ủy liên quan đến từng chi bộ, cá nhân.

  • Ý kiến phản ánh, góp ý, khiếu nại, tố cáo từ các nguồn nắm được (nếu có).

Qua đó, họp cấp ủy, thủ trưởng đơn vị để thống nhất các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục đối với từng cá nhân (chú ý các lĩnh vực còn nhiều bất cập để góp ý cho cán bộ, đảng viên đăng ký cho phù hợp), thông báo cho cán bộ, đảng viên biết làm căn cứ đăng ký rèn luyện.

Bước 2 – góp ý bản đăng ký : cấp ủy chi bộ

nhận bản đăng ký rèn luyện của cán bộ, đảng viên, tổ chức họp cấp ủy, thủ trưởng đơn vị góp ý cho bản đăng ký.Bước 3 – tổ chức đăng ký : bí thư, thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo mặt trận, các đoàn thể tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung rèn luyện đạo đức và khắc phục khuyết điểm. Gởi báo cáo đăng ký rèn luyện về đảng ủy phường.

Bước 4 – công khai nội dung : công khai nội dung đăng ký rèn luyện tại các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan đơn vị để cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị giám sát việc thực hiện.

Bước 5 – giám sát thực hiện : căn cứ nội dung rèn luyện được công khai, tập thể chi bộ, cơ quan đơn vị thường xuyên tổ chức giám sát thông qua hoạt động hàng ngày, thông qua chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, chi bộ để nhắc nhở nhau.

III. Những vấn đề cần lưu ý :

1/- Việc đăng ký rèn luyện của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền, đứng đầu đoàn thể nhất thiết phải thể hiện nổi bật tính « nêu gương » ở 3 góc độ : nhận thức, tư duy và hành động. 

2/- Đối với các chi bộ đương chức và chi bộ trường học :


  • Cấp ủy chi bộ định hướng những vấn đề cần quan tâm đối với từng loại hình chi bộ, ngành và các nội dung cần rèn luyện, khắc phục (tiêu chí đạo đức nghề nghiệp, các hạn chế, khuyết điểm gắn với chủ đề học tập năm 2015).

  • Cấp ủy chi bộ căn cứ những tồn tại khuyết điểm, chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên để hướng dẫn đăng ký nội dung rèn luyện.

Lưu ý đối với cán bộ, chiến sĩ, giáo viên chưa là đảng viên : Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, ban ngành định hướng nội dung đăng ký gắn với tính chất đặc thù của từng đơn vị. Trọng tâm là nội dung Chỉ thị 03-CT/TW, công tác vận động quần chúng gắn với Chỉ thị 18-CT/TTg về dân vận chính quyền, có thể đăng ký hướng phấn đấu khắc phục hạn chế, khuyết điểm của những năm trước.

3/- Đối với chi bộ khu phố, chi bộ chợ :

3.1/- Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW :

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm : tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, cụ thể : nhận giúp đỡ 1 hộ cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường hoặc trong khu phố, tổ dân phố tùy theo khả năng của bản thân (thông qua hỗ trợ tiền, gạo, thực phẩm hàng tháng, giới thiệu việc làm); giúp đỡ người già neo đơn (thông qua bữa cơm hàng ngày hoặc chăm lo vật chất khác); đóng góp kinh phí cho các quỹ xã hội của địa phương như quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, các quỹ học bổng khác của địa phương; đỡ đầu cho 1 học sinh nghèo xuyên suốt một năm học; nuôi heo đất để làm từ thiện, nuôi heo đất khuyến học.

- Xây dựng lối sống chuẩn mực tại nơi cư trú : xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học . . ., không tham gia và vận động người thân trong gia đình không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

3.2/- Thực hiện việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của cá nhân sau kiểm điểm theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XI.

Từng cá nhân căn cứ vào khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 để đưa vào nội dung đăng ký khắc phục trong năm 2015, có nêu thời gian khắc phục cụ thể.

3.3/- Thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên : cấp ủy gợi ý cho đảng viên đăng ký :

- Gương mẫu trong hội họp (tham dự đầy đủ các cuộc họp khi được mời, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng chi bộ, xây dựng địa phương); không vắng quá 2 kỳ họp sinh hoạt chi bộ trong năm (đối với các đảng viên thường xuyên vắng).

- Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương khi được mời;

- Thực hiện nghiêm chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định ở địa phương : bốn nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công, Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm, không kinh doanh buôn bán hoặc cho thuê mặt bằng để kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường (đối với hộ có mặt bằng kinh doanh); gương mẫu trong thực hiện Quy ước tổ dân phố.

- Bản thân nhận nhiệm vụ tham gia vào BCH các đoàn thể phường, khu phố hoặc BĐH tổ dân phố. Vận động con cháu tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể phường, khu phố, tổ dân phố.

3.4/- Thực hiện Quy định 1043-QĐ/TU của Thành ủy về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng :

- Nhận nhiệm vụ tham gia vào BCH của một trong các tổ chức đoàn thể ở phường hoặc khu phố; tham gia vào BĐH khu phố hoặc tổ dân phố nơi mình cư ngụ; nhận nhiệm vụ giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng; nhận nhiệm vụ giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa các đối tượng lầm lỗi về địa phương.

3.5- Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị BCH TW 9 (khóa XI) về «Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước».

- Đăng ký rèn luyện về xây dựng nhân cách sống, lối sống tốt đẹp phù hợp với phong tục, truyền thống và văn hóa của con người Việt Nam, với các đặc tính cơ bản : yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

- Chọn một hoặc một vài nội dung trong các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa mà bản thân hoặc gia đình chưa thực hiện được trong những năm trước để đăng ký thực hiện trong năm 2015.

- Đăng ký thực hiện tốt Qui ước tổ dân phố ban hành trong năm 2015.

3/- Đối với mặt trận các đoàn thể

Thường trực UB.MTTQ và các đoàn thể phường tổ chức triển khai việc đăng ký ‘tự rèn luyện’ trong thành viên cán bộ, đoàn viên, hội viên (chưa phải là đảng viên) gắn với nội dung học tập Chỉ thị 03-CT/TW năm 2015.

Tùy vào tính chất đặc thù của từng đoàn thể mà hướng dẫn nội dung đăng ký cho phù hợp đối tượng, hoàn cảnh, trình độ, sức khỏe, điều kiện của từng cá nhân. Mẫu đăng ký do các đoàn thể tự xây dựng để thống nhất theo chỉ đạo ngành dọc.

Đồng chí Trưởng khối chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện theo tiến độ quy định.IV. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian gởi bản đăng ký rèn luyện về Đảng ủy : chậm nhất ngày 15/4/2015.

- Thời gian rèn luyện của cá nhân : đến hết tháng 10/2015

- Thời gian nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện: cấp ủy các chi bộ sẽ tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện của từng cá nhân gắn với kế hoạch phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

Trên đây là văn bản hướng dẫn quy trình lãnh đạo việc đăng ký tự rèn luyện của cá nhân năm 2015. Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, mặt trận, các đoàn thể phường nghiêm túc tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.
Nơi nhận : T/M ĐẢNG ỦY

-
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰCNguyễn Đức Vinh
Ban Tuyên giáo Quận ủy,

- BTV Đảng ủy,

- Cấp ủy các Chi bộ,

- Tổ giúp việc CT 03,­­- Lưu

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương