ĐẢng cộng sản việt nam ban dân vậNtải về 27.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích27.75 Kb.


TỈNH UỶ LÀO CAI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN DÂN VẬN

* Lào Cai, ngày 04 tháng 11 năm 2014

Số 41 - KH/BDV
KẾ HOẠCH

triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận, biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo”

trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 – 2015

------------


Thực hiện Hướng dẫn số 273 – HD/BDVTW, ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ban Dân vận Trung ương về Hướng dẫn triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận, biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2011 – 2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011 – 2015; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành dân vận 5 năm giai đoạn 2011 – 2015; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của ngành trong 5 năm tới; tiếp tục nhân rộng điển hình, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 – 2020.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 50/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đai hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng về cơ sở; tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận, biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2011 – 2015, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận; 7 chương trình công tác trọng tâm và 27 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là Đề án 24 về Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng, giai đoạn 2011 - 2015” năm 2015; Đề án 01 về “Một số giải pháp phòng, chống tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, giai đoạn 2012 - 2015” năm 2015 và Đề án 14 về “Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu giai đoạn 2011 – 2015; công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận, trọng tâm là thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị của tỉnh, giai đoạn từ nay đến năm 2015. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2011 - 2015) vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015).

- Hưởng ứng cuộc thi sáng tác “Logo Dân vận” do Ban Dân vận Trung ương phát động (sẽ triển khai sau khi Trung ương ban hành văn bản).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ giúp việc của tỉnh để chỉ đạo, triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận (giai đoạn 2011 – 2015) trong hệ thống chính trị của tỉnh Lào Cai.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận năm 2015, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tỉnh Lào Cai;

- Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận (giai đoạn 2011 - 2015); tổng kết 01 năm phát động phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị của tỉnh Lào Cai, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” gắn với Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015).

- Phối hợp với Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai triển khai tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận; Xây dựng phóng sự mô hình điển hình “Dân vận khéo”.

- Đề xuất các hình thức khen thưởng 05 năm (giai đoạn 2011 – 2015) đối với tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” (theo Luật thi đua khen thưởng và hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương).

- Giao Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy là bộ phận thường trực giúp Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) tại cơ sở.

2. Cấp huyện, thành ủy, đảng ủy.

Căn cứ kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015), cụ thể:2.1. Các huyện, thành ủy.

- Chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vân khéo” năm 2015.

- Chỉ đạo Ban Dân vận huyện, thành ủy phối hợp với các đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng cấp xây dựng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực cụ thể như: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó lựa chọn, thẩm định các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời lập danh sách báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy để biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015).

2.2. Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Đảng ủy Công an, BCH Quân sự, BCH Biên phòng tỉnh.

- Tổ chức quán triệt triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc về các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực vận động quần chúng của đơn vị; từ đó lựa chọn, bình xét, thẩm định các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015, lập danh sách báo cáo Ban dân vận để trình các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015).

3. Thời gian thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh các huyện, thành ủy, đảng ủy:

- Xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua vào đầu tháng 01 năm 2015 (có thể lồng ghép vào dịp tổng kết công tác Dân vận năm 2014 của cấp ủy).

- Tổ chức sơ kết các hoạt động vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đánh giá việc thực hiện, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và bàn các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua đến dịp tổng kết.

- Tổ chức các hoạt động, gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm về phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2011 – 2015 vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (trong tháng 10/2015).

- Xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm ngành Dân vận, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” (giai đoạn 2011 – 2015) và tổng hợp danh sách tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gửi Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời gian xong trước ngày 05/10/2015.

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thông công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận, biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 – 2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đề nghị Ban Dân vận các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ban Dân vận: BCH Quân sự, BCH Biên phòng; Phòng phong trào Công an tỉnh tham mưu với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện thành một mục trong báo cáo tháng gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy (qua Văn phòng Ban)./.
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN

- Ban Dân vận Trung ương;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Văn phòng, các ban Đảng TU;

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;

- MTTQ, các đoàn thể tỉnh;

- Ban TĐKT tỉnh;

- Lãnh đạo Ban, các phòng CM

- Ban Dân vận các huyện, thành ủy,

BCH Quân sự, BCH Biên phòng,

Phòng phong trào Công an tỉnh; Lý Seo Dìn

- Lưu VTDVTU.
: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương