Nay t¸ch bÕn Hµm Rång thµnh 2 bÕn. BÕn 1: §æi tªn lµ §éi cÇu phµ QuyÕt Th¾ng, Hµm Rång BÕn 2: §æi tªn lµ §éi cÇu phµ §øc Gi¸o. Hai ®éi cÇu phµ trªn trùc thuéc §o¹n b¶o d­ìng ®­êng bé I cña Ty Giao th ng vËn t¶i. §iÒu 2tải về 9.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.62 Kb.

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 836 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 1972

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

- C¨n cø t×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i hiÖn nay.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Giao th«ng vËn t¶i vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay t¸ch bÕn Hµm Rång thµnh 2 bÕn.

BÕn 1: §æi tªn lµ §éi cÇu phµ QuyÕt Th¾ng, Hµm Rång

BÕn 2: §æi tªn lµ §éi cÇu phµ §øc Gi¸o.

Hai ®éi cÇu phµ trªn trùc thuéc §o¹n b¶o d­ìng ®­êng bé I cña Ty Giao th«ng vËn t¶i.§iÒu 2: NhiÖm vô cña mçi ®éi cÇu phµ trªn lµ:

Qu¶n lý cÇu phµ ®¶m b¶o ph­¬ng tiÖn giao th«ng, th«ng suèt trong mäi t×nh huèng, t¹i c¸c bÕn Hµm Rång - ®­îc giao nhiÖm vô cô thÓ cña mçi ®éi do «ng Tr­ëng ty Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh. Mçi ®éi cã tµi kho¶n, con dÊu riªng ®Ó tiÖn giao dÞch. Lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn cho mçi ®éi ho¹t ®éng ®iÒu chØnh trong néi bé Ty.

Mçi ®éi cã 1 ®éi tr­ëng phô tr¸ch vµ cã tõ 1 ®Õn 2 ®éi phã gióp viÖc.

§iÒu 3: C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn, Tr­ëng ty Giao th«ng vËn t¶i, §o¹n tr­ëng ®o¹n I, BÕn tr­ëng Hµm Rång vµ c¸c «ng thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương