ĐƠn xin xác nhận là hssv của trưỜNGtải về 10.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích10.55 Kb.
#9212
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ HSSV CỦA TRƯỜNG

(Dùng để xin vay vốn )
Kính gửi:

- Giáo viên chủ nhiệm;

- Phòng công tác Học sinh – Sinh viên.

Em tên: ………………………………………… Sinh ngày: ….. / ….. / …………

CMND số: ……………………… ; Ngày cấp: .…. / ….. / ……… ; Nơi cấp: ………………………...

Nơi sinh:……………………………………………...............................................................................

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Hiện là HSSV lớp: ……………………………………………………………………………………...

Thuộc diện: - Trong tỉnh: - Ngoài tỉnh:

- Giảm học phí: - Miễn học phí:

- Số tiền học phí đã đóng: ………………………. Đồng/1 kỳ

Thuộc đối tượng: - Mồ côi: - Hộ nghèo: - Hộ cận nghèo:

- Hộ có hoàn cảnh khó khăn: ………………………………………………......

………………………………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận: để được vay vốn từ Ngân hàng chính sách theo QĐ số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.Bình Định, ngày ……… tháng …… năm ………

Người viết đơn


XÁC NHẬN CỦA GVCN

………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………....

Bình Định, ngày ….... tháng ….. năm ………

GVCN
Каталог: Media -> Data
Media -> Mẫu số 05. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Media -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Media -> Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn
Media -> THÔng tin pháp luật số 03
Media -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Media -> Tr­êng tiÓu häc minh TÂN
Media -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
Data -> PHẦn I. CƠ SỞ DỮ liệu kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dục trưỜng trung cấp nông lâm bình dưƠNG
Data -> Năm 2017 Lưu hành nội bộ chưƠng trình bồi dưỠng nâng hạng gcnkncm thuyền trưỞng hạng nhấT

tải về 10.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương