ĐƠn vị quản lý trực tiếP (nếu có)tải về 64.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích64.45 Kb.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)

(phông chữ: Vntime hoặc Times New Roman, Caps Lock, size: 14)

....................................................

CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(phông chữ: Vntime hoặc Times New Roman, Caps Lock, size: 14, Bold)

...................................................
SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT
Môn học: ………………………...................

Lớp : …………………Khoá : ………………

Họ và tên giáo viên : ……………………….

Năm học:.......................................................Quyển số:.......


Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI:....................................................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................

.......................................................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

.......................................................................................................................................................I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:...........................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................2

Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

........................................ .
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

.........................................

4

Hướng dẫn tự học


......................................................................

....................................................................

Nguồn tài liệu tham khảo

........................................................................................


TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

GIÁO VIÊN


Trang bìa 1

Mẫu số 6 ( Khổ 19x26,5)

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)

(phông chữ: Vntime hoặc Times New Roman, Caps Lock, size: 14)

....................................................

CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(phông chữ: Vntime hoặc Times New Roman, Caps Lock, size: 14, Bold)

...................................................SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH
Môn học : ………………………................

Lớp : ……………………………………….

Họ và tên giáo viên : ……………………….

Năm học:.......................................................
Quyển số:.......Mẫu số 6.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện từ ngày..............đến ngày……………TÊN BÀI: ...................................................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

.......................................................................................................................................................

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:...................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................

.......................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................
2

Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

..........................................
3

Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

.........................................
4

Huớng dẫn kết thúc

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

........................................


5

Hướng dẫn tự rèn luyện

............................................................III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ..............................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

GIÁO VIÊNTrang bìa 1

Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXHĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)

(phông chữ: Vntime hoặc Times New Roman, Caps Lock, size: 14)

....................................................

CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(phông chữ: Vntime hoặc Times New Roman, Caps Lock, size: 14, Bold)

...................................................SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP
Môn học/ Mô-đun : ………………………..

Lớp : …………………Khoá :……………...

Họ và tên giáo viên : ……………………….

Năm học:.......................................................Quyển số:.......


Mẫu số 7.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.........

Thời gian thực hiện:.............................................

Tên bài học trước:................................................

Thực hiện từ ngày........ đến ngày ...........


TÊN BÀI: .......................................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ......................................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC............................................................

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:.......................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

( Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

......................................
2

Giới thiêu chủ đề

( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

......................................
3

Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

.........................................
4

Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

.......................................

- Củng cố kỹ năng rèn luyện(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

................................................................


5

Hướng dẫn tự học

........................................
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:.....................................................


TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

GIÁO VIÊN


: website -> dulieu
dulieu -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
website -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
website -> KIỂm toán nhà NƯỚc số: 1618/ct-ktnn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
website -> Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014
website -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
website -> Ban chỉ ĐẠo kiểm toán ct 30A & cs 167
website -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
dulieu -> Mẫu syllvc ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/tt-bnv ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ
dulieu -> Số văn bản: 05/2007/QĐ-ubdt
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương