Đơn vị: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ phậntải về 33.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích33.85 Kb.
Mẫu số: 04 - LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị:........................
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ phận: ....................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=======&=======
GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: .........................

Cấp cho:

Chức vụ:

Được cử đi công tác tại:

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày........ tháng........ năm........

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm........

Ngày...... tháng...... năm......

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương đ


Công tác phí. đ

Cộng đ
Nơi đi

Ngày

Phương

Độ dài

Số ngày

Lý do

Chứng nhận


Nơi đến
tiện

chặng

công

lưu trú

của cơ quan


sử dụng

đường

tác

(Ký tên, đóng dấu)
1

2

3

4

5

6

7
Nơi đi...


Nơi đến...


Nơi đi...


Nơi đến...


- Vé người.........................................vé


x......................đ = .............................đ- Vé cước ......................................... vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại....... vé

x......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ......................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.............................đ

2- Phụ cấp lưu trú:..........................................đ
Tổng cộng ngày công tác:...............................đ
Ngày ... tháng ... năm ...

Duyệt
Số tiền được thanh toán là:..........................


Người đi công tác

Phụ trách bộ phận

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương