ĐƠn vị CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 173.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích173.95 Kb.


ĐƠN VỊ.......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Nai, ngày tháng năm 2014


PHỤ LỤC BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 1450/KH-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh

về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014

(Theo Công văn số 894/SNV-CTTN ngày 04 /6/2014 của Sở Nội vụ)

TT

Nội dung các nội dung thực hiện thuộc lĩnh vực, ngành lồng ghép thực hiện theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014 của UBND tỉnh

Cơ quan thực hiện

Kết quả/

tiến độ

Thời gian hoàn thành1


Tình hình triển khai Chương trình phối hợp số 151/CTPH-BATGT-SGDĐT-TĐ ngày 12/7/2012 với Ban An toàn giao thông tỉnh, Tỉnh Đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo

2


Tình hình triển khai các nội dung cụ thể trong năm nhằm đảm bảo tiến độ Kế hoạch số 4939/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh

Sở Tư pháp


3

Công tác hướng dẫn tuyên truyền pháp luật Giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa cho thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên

Sở Tư pháp

4


Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn liên quan đến thanh niên

Sở Lao động TB-XH


5

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển dạy nghề liên quan đến thanh niên

Sở Lao động TB-XH


6

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược việc làm đến năm 2020 liên quan đến thanh niên


Sở Lao động TB-XH


7

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 tại tỉnh Đồng Nai liên quan đến thanh niên

Sở Lao động TB-XH


8

Công tác chi trả kinh phí và hỗ trợ bảo hiểm xã hội trong việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Lao động TB-XH


9

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án Chế độ thu hút đối với viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020 và chế độ trợ cấp đối với viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017 liên quan đến thanh niên

Sở Y tế


10

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tại tỉnh Đồng Nai liên quan đến thanh niên

Sở Y tế


11

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân liên quan đến thanh niên

Sở Y tế


12

Công tác tổ chức tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe học đường trong các trường phổ thông trung học, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế


13

Tình hình triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng dinh dưỡng để phát triển chiều cao thanh niên

Sở Y tế


14

Tình hình thực hiện hiệu quả Đề án Đào tạo và phát triển đội ngũ ngành y, thu hút đội ngũ bác sĩ trẻ làm việc ổn định lâu dài tại các vùng khó khăn của tỉnh

Sở Y tế


15

Công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên

Sở Thông tin và Truyền thông


16

Công tác phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai Chương trình máy tính nối mạng tri thức, tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Đồng Nai

Sở Thông tin và Truyền thông


17

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 liên quan đến thanh niên

Sở Khoa học và Công nghệ18

Tình hình tổ chức Hội thi Khoa học và Công nghệ, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin.

Sở Khoa học và Công nghệ


19

Tình hình tổ chức Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập

Sở Khoa học và Công nghệ


20

Tình hình phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Festival Sáng tạo trẻ, Hội thi cán bộ đoàn giỏi ứng dụng công nghệ thông tin

Sở Khoa học và Công nghệ


21

Tình hình tổ chức tập huấn về nâng cao kiến thức khoa học và công nghệ, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho đoàn viên, thanh niên nhằm đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống

Sở Khoa học và Công nghệ


22

Kết quả việc triển khai Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai

Sở Khoa học và Công nghệ


23

Tình hình tổ chức Hội thi Công chức trẻ giỏi công nghệ thông tin

Sở Khoa học và Công nghệ


24

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm, tỷ lệ lao động trẻ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


25

Tình hình triển khai phương án nhân rộng mô hình về phát triển ngành nghề nông thôn cho thanh niên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


26

Xây dựng điểm và hỗ trợ cho thanh niên là chủ trang trại, sản xuất lao động giỏi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


27

Công tác phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2017

Sở Giao thông Vận tải


28

Công tác tổ chức thực hiện các giải pháp thực hiện năm An toàn giao thông 2014 nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Sở Giao thông Vận tải


29

Công tác xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững gắn với ý thức và trách nhiệm thanh niên

Sở Tài nguyên và Môi trường30

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường31

Công tác xây dựng kế hoạch phát động phong trào xanh - sạch - đẹp trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường32

Công tác triển khai thực hiện nội dung tổ chức các đợt học tập kinh nghiệm ngắn hạn dành cho công chức thanh niên đang công tác tại các Sở, ban, ngành có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm, mô hình quản lý hành chính nhà nước tại các nước tiên tiến trong khu vực

Sở Ngoại vụ


33

Công tác phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức Lễ tân - Đối ngoại cho cán bộ trẻ phụ trách công tác Đoàn, cán bộ trẻ đang làm công tác thanh niên

Sở Ngoại vụ


34

Kết quả việc tổ chức giao lưu, gặp gỡ sinh viên học sinh tỉnh nhà đang theo học tại nước ngoài để có kế hoạch thu hút nguồn nhân lực học tập tại nước ngoài về làm việc

Sở Ngoại vụ


35

Tình hình cân đối nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản cho những công trình hỗ trợ công tác phát triển thanh niên (đề nghị rà soát kỹ các công trình có liên quan đến thanh niên)

Sở Kế hoạch và Đầu tư36

Tình hình cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên

Sở Tài chính37

Tình hình tiến độ, kết quả thống kê số liệu thanh niên dân tộc, nhu cầu việc làm, học nghề của thanh niên dân tộc và định hướng đào tạo phát triển nguồn lực thanh niên dân tộc

Ban Dân tộc


38

Công tác triển khai hỗ trợ sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy

Ban Dân tộc


39

Công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào thiểu số

Ban Dân tộc


40

Công tác phối hợp với các ngành chức năng, định hướng xây dựng các chương trình, đề án Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên bộ đội xuất ngũ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh


41

Tình hình tổ chức các cuộc thi dành cho lực lượng thanh niên tìm hiểu Nét đẹp biển đảo Việt Nam, về di tích lịch sử văn hóa đất Đồng Nai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


42

Việc quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, quan tâm đến đối tượng thụ hưởng trong độ tuổi thanh niên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


43

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa liên quan đến thanh niên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


44

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thể dục, thể thao liên quan đến thanh niên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


45

Công tác triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam liên quan đến thanh niên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


46

Hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, quan tâm đến đối tượng thụ hưởng trong độ tuổi thanh niên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


47

Tổ chức các cuộc thi dành cho lực lượng thanh niên tìm hiểu Nét đẹp biển đảo Việt Nam, về di tích lịch sử văn hóa đất Đồng Nai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


48

Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2015

Công an tỉnh


49

Kết quả triển khai Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự

Công an tỉnh


50

Tình hình thực hiện giải thưởng thường niên “Thanh niên Công an Đồng Nai” hàng năm nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trẻ tiêu tiểu

Công an tỉnh


51

Công tác triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Công an tỉnh


52

Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho thanh niên, phấn đấu mỗi đoàn viên thanh niên đều nắm bắt cơ bản về kiến thức và hiểu biết quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy


53

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy - chữa cháy tại địa bàn dân cư cho đội ngũ dân quân tự vệ, dân phòng cơ sở


Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy


54

Công tác giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để truyền bá, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh


55

Việc bố trí tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên

Đài PTTH Đồng Nai


56

Công tác bố trí công chức phụ trách quản lý nhà nước về thanh niên tại Phòng Nội vụ cấp huyện; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn và phân công Công chức Văn phòng - Thống kê thuộc UBND xã, phường, thị trấn theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa57

Kết quả tuyển quân của địa phương 6 tháng đầu năm 2014

UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


ĐƠN VỊ.......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2014


PHỤ LỤC BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 1450/KH-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh

về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014

(Theo Công văn số 894/SNV-CTTN ngày 04 /6/2014 của Sở Nội vụ)


TT

Nội dung các chỉ tiêu, mục tiêu thuộc lĩnh vực, ngành lồng ghép thực hiện theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014 của UBND tỉnh

Chỉ tiêu theo Kế hoạch

Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị

thực hiện

1

Tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng trên 1 vạn dân

280 sinh viênSở Giáo dục và Đào tạo2

Tỷ lệ học sinh - sinh viên trong các trường trung học phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng.

100%
Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên; phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng mềm và thể hiện tình cảm tích cực; phòng, chống và kiểm soát ma túy học đường, trò chơi online...bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả.

100%
Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức cho học sinh - gia đình và sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; không vi phạm các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm... phấn đấu giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ thanh thiếu niên phạm pháp, tỷ lệ thanh thiếu niên nghiện ma túy, tỷ lệ thanh thiếu niên nhiễm HIV/AIDS.

100%
Sở Giáo dục và Đào tạo

5

Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc phát động học sinh - sinh viên tham gia giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

100%
Sở Giáo dục và Đào tạo


6

Tỷ lệ học sinh, sinh viên trong các trường Trung cấp nghề, cao đẳng nghề được học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và chính trị.

100%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


7

Dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên khuyết tật, tàn tật

800 thanh niên
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Đáp ứng nhu cầu cho thanh niên (bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên sau cai nghiện, thanh niên sau cải tạo giam giữ) có nhu cầu học nghề, được đào tạo nghề phù hợp để tìm việc làm

100%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


9

Tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm mới cho thanh niên

65.000 thanh niên trong tổng số 90.000 lao động
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


10

Giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị đối với thanh niên

Xuống mức 2,65%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

11

Giảm thiểu tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn

Xuống dưới 7%.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

12

Giảm tỷ lệ so với năm 2013 về hộ nghèo là thanh niên đang thuộc diện xóa đói giảm nghèo

5%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Tuyên truyền cho thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai bằng nhiều hình thức truyền thông, cổ động, văn hóa, văn nghệ, hội thi, biên soạn tài liệu tuyên truyền đạt ít nhất 35% đối tượng thụ hưởng là thanh niên.

Ít nhất 35% thanh niên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


14

Tổ chức tuyên truyền cho ít nhất về kiến thức pháp luật phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc.

04 buổi cho 500 thanh niên CĐVC tỉnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Đáp ứng cơ bản nhu cầu được thông tin, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên - thanh niên

95%
Sở Y tế

16

Số thanh niên trong độ tuổi kết hôn được khám sức khỏe, phát hiện, tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 70 xã điểm thực hiện Đề án Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân

Đạt 70% số thanh niên
Sở Y tế

17

Tuyên truyền, tập huấn kiến thức cho nhiều đối tượng khác nhau, chú trọng độ tuổi thanh niên nhằm giảm tỷ lệ số thanh niên nhiễm HIV/AIDS giảm so với 2013

Giảm 5%
Sở Y tế

18

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình sau đại học bằng ngân sách nhà nước


(phấn đấu vượt 30% tổng số ứng viên là thanh niên được hỗ trợ và tham gia chương trình đào tạo sau đại học so với năm 2013)
Sở Khoa học và Công nghệ

19

Tổ chức tập huấn về An toàn bức xạ, tiết kiệm năng lượng cho 500 thanh niên là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

05 lớp
Sở Khoa học và Công nghệ

20

Tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên, 01 lớp tăng cường khả năng kinh doanh cho thanh niên

05 lớp
Sở Công Thương


21

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


5 điểm tuyên truyền
Ban Dân tộc tỉnh

22

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh với nội dung tập huấn đặc biệt chú trọng đến thanh niên dân tộc.

01 lớp
Ban Dân tộc tỉnh

23

Tổ chức huấn luyện thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

100%
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


24

Hướng dẫn, vận động thanh niên đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự

100%
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

25

Tỷ lệ các địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân

100%
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

26

Tỷ lệ cán bộ, công chức trẻ cấp xã và các đơn vị có liên quan được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước

Ít nhất 35%
Sở Nội vụ

27

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên

Ít nhất 02 lớp
Sở Nội vụ

28

Phấn đấuđạt tỷ lệ công chức trẻ từ 35 tuổi trở xuống đối với cấp tỉnh và huyện được quan tâm giới thiệu bổ nhiệm làm lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc các Sở và UBND cấp huyện

trên 35%
Sở Nội vụ

29

Phấn đấu đạt tỷ lệ CBCC từ 30 tuổi trở xuống được đào tạo, bồi dưỡng (với mục đích tạo nguồn quy hoạch, giới thiệu bầu vào các chức danh chủ chốt xã, phường, thị trấn trong nhiệm kỳ tiếp theo)

35%
Sở Nội vụTHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương