Đơn vị: Địa chỉtải về 40.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích40.75 Kb.

www.luatminhkhue.vn


Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a5-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

nhật ký chứng từ số 5

Ghi Có Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

Tháng ...... năm ......

Số TT

Tên đơn vị (hoặc người bán)

Số dư đầu tháng

Ghi Có TK 331, Ghi Nợ các tài khoản

Theo dõi thanh toán (ghi Nợ TK 331)

Số dư cuối tháng

Nợ152

153

151

156

211

...

Cộng Có TK 331

111

112

341

...

Cộng Nợ TK 331

NợGiá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
CộngĐã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT (24h/7) GỌI: 1900 6162

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương