Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám



tải về 26.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích26.34 Kb.
#29663

NGHI THỨC KHAI KINH

NGHI THỨC

KHAI KINH


(Trước khi vào tụng các kinh, chúng ta tụng nghi thức khai kinh nầy trước. Sau đó mới vào thẳng trong chánh văn của các kinh. Đây là nghi thức phổ thông nhứt. Trừ trường hợp đặc biệt, một số kinh có nghi thức khai kinh riêng của kinh đó.)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:


Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:


Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha.

(3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:



Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:



Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:



Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

DÂNG HƯƠNG:



Con dâng hương giới, hương định,

hương tuệ,

Hương giải thoát, hương giải thoát tri

kiến,

Năm thứ hương này kết thành đài mây

sáng trưng pháp giới

Cúng dường mười phương thường trụ

Tam Bảo

Khắp huân các chúng sanh đều phát

lòng Bồ Đề

Xa lìa các vọng hoặc, trọn nên đạo vô

thượng.

Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp Trời Người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm



Dứt sạch nghiệp ba-kỳ.(ba a tăng kỳ kiếp)

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới Đế Châu ví Đạo Tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (đồng lạy một lạy)

— Nam mô Ta Bà Giáo-chủ, đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (đồng lạy một lạy)

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. (đồng lạy một lạy)

TÁN HƯƠNG



Lò hương vừa bén chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt muôn

ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngưỡng mong chư Phật thương

mà chứng minh.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát



Ma Ha Tát (3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI



(Toàn thể đại chúng đều tụng)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. “Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha”. (câu chót 3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KỆ KHAI KINH


Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu

Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu

Con nay nghe thấy xin vâng giữ

Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.


Lật qua trang:

A Di Đà Phật (Vía đức Phật A Di Đà) trang 404,

An Vị Phật (Lễ An Vị Phật) trang 416,

Phật Đản (Đại Lễ Phật Đản) trang 365,

Thành Đạo (Vía Phật Thành Đạo) trang 371,



Vu Lan (Đại Lễ Vu Lan) trang 387,

Xuất Gia (Lễ Vía Xuất Gia) trang 368.

Trừ Phiền Giận trang 510.

TU VIỆN KIM CANG

Каталог: kinhdien -> kinhnhattung
kinhnhattung -> Dương chi tịnh thủy, Biến sái tam-thiên, Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên, Pháp-giới quảng tăng diên, Diệt tội tiêu khiên
kinhnhattung -> TỊnh khẩu nghiệp chơn ngôN
kinhnhattung -> Nghi thức cầu siêU
kinhnhattung -> Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ, Hương giải thoát tri kiến
kinhnhattung -> BÀi khể thủ Cúi đầu đảnh lễ, đấng Đại-từ-tôn Tiếp-dẫn chúng-sinh, về nước An-Lạc
kinhnhattung -> Kinh báT ĐẠi nhân giáC
kinhnhattung -> Bài khể thủ Cúi đầu đảnh lễ, đấng Đại-từ-tôn Tiếp-dẫn chúng-sinh, về nước An-Lạc
kinhnhattung -> Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ, Hương giải thoát tri kiến
kinhnhattung -> HỒng danh bửu sáM

tải về 26.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương