Nô ̣i dung ôn tập học phần tư TƯỞng hồ chí minh


 Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?tải về 350.58 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích350.58 Kb.
#54125
1   2   3   4   5   6   7   8
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TTHCM GĐ 2 HK 1 (2022-2023)
luong
17. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? 
A. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. 
B. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. 
C. Phân phối bình quân cho tất cả mọi người. 
D. Không có phương án nào 
18. Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào? 
A. Sức mạnh của khoa học - kỹ thuật. 
B. Sự đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế. 
C. Sự đoàn kết của các dân tộc bị áp bức, và sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ thế giới. 
D. Cả a, b và c. 
19. Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào? 
A. Đường lối, chủ trương, chính sách. 
B. Qua các tổ chức đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước. 
C. Bằng công tác kiểm tra. 
D. Cả a, b, c. 
20. Câu nói sau đây là của ai? "Người mà không liêm không bằng súc vật". 
A. Khổng Tử. 
B. Mạnh Tử. 
C. Tuân Tử 
D. Hồ Chí Minh. 
21. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì? 
A. Chỉ bảo vệ lợi ích tập thể. 
B. Loại bỏ lợi ích cá nhân. 
C. Không giày xéo lên lợi ích cá nhân. 
D. Không có đáp án nào 
22. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì? 
A. Đức hy sinh. 
B. Lòng cao thượng. 
C. Lòng nhân ái cao cả. 
D. Không có phương án nào 
23. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh. 
A. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính 
quốc. 
B. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc. 
C. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính 
quốc. 
D. Cả a, b, c 
24. Theo Hồ Chí Minh, thực hiện chế độ làm khoán dưới chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa gì? 
A. Quan tâm đến quyền sở hữu 
B. Khuyến khích được lợi ích của người lao động. 
C. Có lợi cho Nhà nước. 


D. Kết hợp được lợi ích của người lao động, lợi ích của tập thể và lợi ích của Nhà nước. 

tải về 350.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương